LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Winschoten

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email Mennepowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT

Toegang 124 inv. nr. 546 bevat lidmaten 1654-1697
Toegang 331 inv. nr. 1 (= boek met acta 1677-1742) lidmaten 1696-1710 en 1710-1742
Toegang 331 inv. nr. 48 bevat akten van indemniteit uit de periode 1782-1811.
Toegang 331 inv. nr. 22 bevat lidmaten vanaf 1809.
Toegang 124 inv. nr. 547 resp. 548 bevat geen lidmaten, in inv. nummer 547 wel partiële predikanten-lijst
Bij het CBG gecheckt (vermeldt enkel lidmaten 1654-1697)

Toegang 331 inv. nr. 41 (Handelingen van de Diaconie) bevat tevens verzoeken om inwoning in Winschoten.

Lijst 1654/1655 door Klaas Bijsterveld ingevoerd, vóór 2004
Periode 1654-1697 door P. Bos en A. van der Laan, 2001, ontvangen van P. Bos, nov. 2005
Periode 1710 - 1742, 1809 - 1811 door Harm Selling winter 2006/7.
Periode 1696 - 1710 Harm Selling zomer 2007

Nagekeken en aangevuld voorjaar 2013 door Bert Schut

- predikanten
- lijst 1654 en mutaties 1654 - 1659
- lijst 1655
- mutaties 1654 - 1697
- mutaties 1696 - 1710
- lijst en mutaties 1710 - 1742
- lidmaten 1809 - 1811


Doop protocol aangelegt 1733. Doe de Eerw. D. D. Johannes Conradus Hubbelink, en Johannes Schepel pastoren, en den Erentv. Antonius van Peer en Jan Mesting kerkvoogden in der tijdt waren, beginnende met den eersten januar. 1733.

1733 op Maandag zijnde den 26 januar. is de Eerw. D. Johannes Schepel na een voorheengaande langwijlige uitteerende Siekte in den Heere ontslapen.

1733 den 25 8ber is Dn. Johannes Werumeus alhier in sijn dienst ingezegent door Dn. B. Woldring predikende uit Act. 16:16,17 en Dn. Werumeus achtermiddag uit Ps. 31:17, het eerste gedeelte, Laat u aangezigte over uwen knegt ligten.

1739 Den 1 Sept. is de Wel Eerw. Heer Johannes Conradus Hubbelink door de doot van zijn Gemeente afgerukt en ontslapen.

1740 Den 9 Oct. is Dns Johannes Conradus Hubbelink J.C. filius in zijn dienst ingezegent door deszelfs Collega Johannes Werumeus, predikende de bevestiger uit Jes. 62 vs 6,7 en de bevestigde uit 1 Thes. 2,8.

1757 den 4 Meert is D. Johannes Conradus Hubbelink overleeden.

1758 D. 30 April is Dn. H. W. Schmaal in den H. dienst ingezegent door Dn. Alberthoma predikende de bevestiger uit 't midden van 2 Tim. 4,5 en de Bevestigde uit 2 Cor. 4 vs 5, edog den 14 den volgenden maandts weder ontslapen.

1759 Den 13 Julij is D. Gerardus Kuijpers alhier in den H. Dienst ingezegent door zijn Collega J. Werumeus predikende de Bevestiger uit 1 Cor. 4,1 de Bevestigde uit Eph. 3 vs 8,9.

1760 D. 16 Nov. weder vertrokken na de Scheemda.

1761 D. 21 Junij is alhier in den H. Dienst D. Joh. Heringa ingezegent door D. Joh. Werumeus zijnde des smorgens uit Jes. 5 vs 7 en des snad. uit 2 Cor. 5 vs 20 gepredikt.

1768 Den 13 Nov. ook vertrokken na de Scheemda.

1769 Den 22 Oct. is alhier in den H. Evang-dienst ingezegent door zijn HoogEerw. de Professor P. Chevallier D. Chr. Smit predikende de Bevestiger uit 1 Cor. 4,1 de Bevestigde uit Rom. 1 vs. 16.

1782 Den 23 Juli heeft Dom. Joh. Werumeus vooraf op sijn Eerw. begeerte Emeritus verklaart zijnde, met veel andoening van Spreker, en Hoorders afscheijonge dochter van zijn Lieve Gem. genoomen met een voortreflijke Leerrede uit Paulus brief an de Hebr. Cap. 13 vs 20,21 en heeft zig met sijn Echtgenoot met de wooning na Gron. begeeven.


Toegang 124 inv. nr. 546 folio 447 - 517

Anno 1654

Hebb' ick Focco Theodori pastor met d' E. E. ouderlingen Luppo Tonckens, end Albert Harmens soo binnen als buiten gevisiteert, end zijn dese naevolgende Communicanten in onse clucht bevonden

Reint Altes buiten d' Blijhamster poorte, end Talle Jans sijn huisvrouw
Ajelt Geerts
Jan Luitjes end Derckjen sijn huisvrouw
Engele Hilles wonende met Jan Luitjes
Phopke Oomkens
Kenne Jarfkes
Jacob Lengerman end Antje sijn huisvrouw
Hindrick Harmens Timmerman
Monseur Oomkens end Marretjen sijn huisvrouw, Meene weduwe van Geert van Gennip
Aleff Willems kuiper end Aeltjen sijn huisvrouw
Willem Hindricks Engelsman end Catharina sijn huisvrouw
Thee d' huisvrouwe van Tiarck Hemmes
Tobe d' huisvrouwe van Fredrick Sibelkes, Hindricks Dercks huisvrouw
Focco Theodori pastor end Aeffjen Winshemius sijn huisvrouw
d' ouderling Luppo Tonckens end Haico sijn huisvrouw
Anneke d' huisvrouw van Nomno Backer
Jan Harmen Hollack. end sijn huisvrouw
Tiddo Gerardi
Jan Tiddes end Zaartie sijn huisvrouw
Johannes Bruinsteen
Antie Hans d' Leerbereijdersche
Geertruidt d' huisvrouwe van Edso Koekebacker
Jan Meints end Rentjen sijn huisvrouwe
Hillebrant Boelens end Frouwke sijn huisvrouw
Jan Gokes
Namke Juits
d' blouwverver tegen Jan Gokes over met namen Luitjen Jans
Pieter Popkes Slachter end Griete sijn huisvrouw
Trijne Jurjens huisvrouw van Jurjen Backer
Bartelt Andries end sijn huisvrouwe, de weduwe van Klaes bij d' toorn
Trijntjen Wessels
Tiadwe Harkens
Jentje Alexanders
Jan Glasemaker end Imke sijn huisvrouw, met haer sone Roeleff Jans
Gebbetjen Halewechs, d' huisvrouw van Diderich Goutsmid
Raat Jans end Aeltjen sijn huisvrouw
Benne Nannes end Wije sijn huisvrouw
Hindrick Wilkens Kistemaker end Doe sijn huisvrouw
Raatje Raatjes end Poppe sijn huisvrouw
Hero Lammers end Anne sijn huisvrouw
Burris Jans end sijn huisvrouw
Jan Hoedemaker end sijn huisvrouw
Tiabben huisvrouwe
Jan Harmens end Anne sijn huisvrouw
Abel Harmens Hartman
Fenne Berents
Aike Hindricks end Talle Aikes sijn huisvrouw
Jan Harmens Timmerman met sijn huisvrouw
Thomas Brouwer end Berentjen sijn huisvrouw
Lammert Jans Hiddinge, end Hemke sijn huisvrouw
Jacob Wilkens end Luitjen sijn huisvrouw
Elske Garbrants weduwe van zael. Garbrant
Claes Jans end Grietjen sijn huisvrouw
Jan Jansen end Antie sijn huisvrouw
Geert Lourens end sijn huisvrouw
Lucke Tonnis huisvrouw van Tonnis Fockes
Berent Roeleffs end Aeltjen sijn huisvrouw
Cornelis Harmens huisvrouwe van Harmen Jans
Rente Wessels end Depke sijn huisvrouw
Fenne Ottens weduwe van Otte Muirmester
Dedde Nits end Anne sijn huisvrouw
Jan Askes end Elske sijn huisvrouw
Lisabeth Harmens huisvrouw van Harmen Bierman
Jan Jans Vasteneijer end Aelke sijn huisvrouw
Griete Pieters huisvrouwe van Pieter Abels
Garrelt Kruise end Aelke sijn huisvrouw
Geeske Bouwkens weduwe van Bouwke Aikes
Antien Warners weduwe van Warnert Warners
Bouwe Nicolai weduwe van zael. pastor Menno Nicolai
Geert Dercks end Lamke sijn huisvrouw
Harco Schipper end Marretje sijn huisvrouw
Frouwke Rotgers huisvrouwe van Rotger Harkes
Albert Harmens Ouderling end Abele Harmens sijn huisvrouw
Harmen Tonnis, end Trijntjen sijn huisvrouw
Balster Balsters end IJde sijn huisvrouw
Jurjen Wilkens end Rensche sijn huisvrouw
Hemme Bruns
Wessel Broers
Jan Jans end Anneke eluiden bij d' wall

In Bovenbuiren

Tonnis Jansen end sijn huisvrouwe
Albert Jansens huisvrouwe
Jan Tolen end sijn huisvrouwe
Hindrick Berents end sijn huisvrouwe
Focke Popkes end sijn huisvrouwe
Jan Hovingh end sijn huisvrouwe
Willem Poppes met sijn huisvrouwe
Mans Tijes end sijn huisvrouwe
Jan Roeleffs end sijn huisvrouwe
Willem Harkens met sijn dochter
Hemme Luppes een weduwe
Vrouwe Hindricks
Greete Geerts weduwe van zael. Geert Bruins

Int' Oostereijnde

Eppe Ennes end sijn huisvrouwe
Claes ten Buir met attestatie van de Beerta
Tiarck Edses end sijn huisvrouwe
Pieter Berents end sijn huisvrouwe
Tjarck Feijes kerckvoogt
Nantko Hindricks end Hilletjen eluiden
Focco Melles huisvrouwe
Ouke Salves end sijn huisvrouwe
Eltjen Tiddens end Sijcke Harmens een weduwe beijonge dochter int' Oostereijnde
Boele Eltjens end Geertjen Arents
Hemme Eltjes

Naederhant angecomen

1654

Berent Jans end Ike sijn huisvrouw met attestatie van de Beerta
Jacob Gerrits een kistemakers knecht met attestatie van de Scheemda
Rensche Sibinga met attestatie van Vlachtwedde
Aeffjen Winshemius mett attestatie van Groningen
Aeltjen Warners
Aelke Jans
Hemke Haijkes met attestatie van Oostwolt

Ao. 1655

Wessel Broers
Jan Harmens
Eltjo Aikes
Haio Tonnis
Balster Jans end Swaentie Balsters eluiden
Trijne Jans
Sophia Bruinsteen
Antie Bartels huisvrouw van Bartelt Andries
Aeltjen Jacobs huisvrouw van de kistemaker
Geertjen Jans dochter van de Mas[?] bij de Verlaeten
Meint Berents met attestatie van Suidbroek

1656

Epke Willems dochter van Willem Harkens
Jan Roeleffs int' Oostereijnde
Foppo Tiddes end Engele eluiden buiten de Blijhamster poorte
Wibbe Willems huisvrouwe van Wibbe Willems Smith
Anne Jurjens met attestatie van Groningen
Tonnis Cornelis end Reentje zijn huisvrouw met attestatie van Bellingewolster-schans
Haijo Epkenius met attestatie van Groningen
Johan Ferti quartier mester en Maike eluiden met attestatie van Groningen
Derck Jurjens end Aelke Dercks eluiden tot Winschoten
Griete Jans int Oosterende
Hinderick Wilken
Hemme Hannes
Anne Jans buiten de Blijhamster poort
Griete Jurjens d' huisvrouwe van Jurjen Lucas
Engeltje Hillens weduwe van sael. Roeleff Boelken
Jan Geerts Huisman met attestatie van Pharmsum
Taelke Jacobs weduwe van Jacob Klenenborch
Hindrickjen Hindricks weduwe van Hindrick Everts

1657

Ete Jans huisvrouwe van Jan Harmens
Jantjen Pieters huisvrouwe van Berent Warners
Wipke jans huisvrouw van Roeleff Jans
Greete Dreeuws huisvrouwe van Dreeuws Jansen
Koene Hansen in de Wevershorn
Asse Haijes huisvrouwe van Haie Tonnis
Gartie Abels dochter van Abel Okkes tot Blijham
Jurjen Nannes mett attestatie
Stijntjen Halewechs en Frerick Halewechs soon end dochter van zael. Hindrick Halewech
Jan Hindricks Krol end Grietjen Jacobs sijn huisvrouw met attestatie van Visvliet
Tiadduwe Sibinga met attestatie van Groningen
Bouwe Reints huisvrouw van Phopko Omkens met attestatie van d' Eexta
Hindrick Harmens kleermaker end Hindrickjen zijn huisvrouw met attest. van Groningen

1658

Temke Alberts huisvrouw van Albert Jans in Boven Buiren
Geeske Tiassens een jonge dochter met attestatie van Nieuwe Schans

1659

Wibbe Wibbens Smidt
Geeske Phebens huisvrouwe van Hindrick Harmens
Tiackjen Ockens

Albert Jans end Fijcke eluiden
Geertjen Aeldricks
Pietertje van Lennip
Jurjen Snijder end zijn huisvrouw

Den 2 7tember zijn tot nieuwe communicanten angenomen:
Geert Roeleffs
Renske Mennes huisvrouwe van Jan Lodewijcks
Geesjen Willems weduwe van sael. Hindrick Hindricks met attestatie van Groningen


Anno 1655 den 13 Augusti hebbe ick Henricus Hulsebusch met de ouderlingen Docter Tammo Harquens en Memmo Tijarcx so binnen als buiten gevisiteert end sijn dese navolgende communicanten in onse clucht bevonden

Barber huisvrouw van Harmen Geerdts Cortouw
Barbara Gabriels
Siben Jans end Truje sijn huisvrouw
Griete Willems huisvrouw van Wilcke Hemmens
Hille huisvrouw van Theewes Theeuwes
Geerdt Lodewijcx
Jan Jans Wever en Gebcke sijn huisvrouw
Jacob Eltjes Lubbe ehluiden
Coert Hindricx Wije ehluiden Noortbroeck
Jannes Jaspers Kijstemaeker
Harmen Sibens Jantjen ehluiden NB onder censura vertrocken
Sibelke Sibelkes
Jan Stellemaeker Talle ehluiden
Jan Heints Aeltjen Wessels ehluiden
Conraed Valentijn Anna ehluiden
Eeuwte Wessels en Griete sijn huisvrouwe
Berend Arendts Claesjen ehluiden
Ouwe Tijaerdts huisvrouwe van Derck Pieters Fenner
Tijes Tonjes backer Aeltjen ehluiden
Derck Samuels Geertruid ehluiden
Willem Hindricx Cuiper Tijadduwe sijn huisvrouwe
Harm Geerts Etjen ehluiden
Tiddo Eppens Murcke ehluiden
Jan Harmens Snijder Teeske ehluiden
Berend Berendts backer Wije sijn huisvrouwe
Barbara Riets met att. van Dn. Otto Zaunsliben
Eeske Harmens Lamme ehluiden
latus 45

Frans Frantsen Truite ehluiden
Melle Dercx
Harmen Dercx leerbereider Wipcke sijn huisvrouw
Jan Harmens Wieldrajer Nantje ehluiden
Gepcke Eppes nu op Suiderveen
Jan Geerdts Ilben ehluiden
Heijo Engels Snider Wije sijn huisvrouwe
Ocko Fijckes potbacker Gebcke ehluiden
Jan Eppens Martjen ehluiden
Harmen Hindricx saelmaeker Hilletjen ehluiden
Swane Berendts
Harmen Roelffs Wieldraijer Geeske ehluiden Embden
Harmen Snickevaerder Alcke ehluiden
Eilert Snickevaerder Aeltjen ehluiden
Ubbo Herens Mette ehluiden
Tijae Hindricx wedeue die 2 7ber [september] 1655 lidmaet geworden
Daniel Snijder Doe echtelieden
Trijntjen Daniels met attest. van Amsterdam
Menno Snijder Anne ehluiden
Griete backers olde vrouw 73 jaeren
Jantjen huisvrouwe van Nomno Jurjens backer
Freerc Aijckens Sijpcke ehluiden
Bijlcke Tonckens
Lisbeth huisvrouw van d' Cuiper
Jan Sickens Nele ehluiden
Colcom Grietjen ehluiden
Emcke Tonnis wedewe
Henricus Nicolai Bouwe ehluiden
Hille huisvrouw van Alberts Robol
latus 47

Anna Waldricx
Stijne huisvrouw van Albert Ockes
Derck Aijckes end Grietjen sijn huisvrouw
Claes Isebrandts organist
Claes Claessen en Grietjen sijn huisvrouw
Roelff Jans glasemaeker Aucke ehluiden
Jan Elles Riemen ehluiden
Renske Eppes
Mr. Bernh. Gollswerd en Oetjen sijn huisvrouw
Theda huisvrouw van Tijarck Hemmes
Jan Aijelts Sibon Sabel
Haitsen Hansen en Anna sijn huisvrouw
Jui Jans Swaene ehluiden met haer ouste soon Jan
Swaene Jans wedewe
Jan Ottes Teetje ehluiden
Griete Roelfss wedewe
Trijne huisvrouw van Harmen Jans
Aeltjen Wessels wedewe NB supra
Ilben huisvrouwe van Olivier Muller
Lukke Jans in Bovenbuiren 2 7ber [september] 1655 litmaet geworden
IJje Harmens huisvrouwe van Harmen Jans
Joest Tichelaer Anna ehluiden
Berend Jans IJcke sijn huisvrouw
Neesjen Pieters wedewe
Lisebeth Jans wedewe
Griete huisvrouw van Hindrick Nijmeijer
Wische Arendts olde vrouw
Elske Freercx
latus 36

Griete Overlanders 60 jaer lidmaet
Tonnis Hindricx Tichelaer en Meeske sijn huisvrouw
Jan Hindricx Lamke
Christoffer Ames
Frans Geerlefss
Tonnis Jans voerman
Hero Haijes
Griete huisvr. van Holt Hindrick
Gebcke Berendts
Evert Everts Teetje ehluiden
Joris Schotsman en Aelcke ehluiden
Albert Jans Lisebeth ehluiden
Jan Jans van Iburch Moeke ehluiden
NB Martjen Jans huisvrouw van Pieter Golen keetlaer
Jan Heres Korvemaeker Eeuwcke echluiden
Jan van Dorsten
Jan Berendts van Rhenen wedenaer
Geert Roelfss
Jacob Ariens Geertjen ehluiden
Jan Arendts
Galje Hem Emcke ehluiden
Joest Joesten Aelcke ehluiden
Bouwe Sebes
Hindrick Jans Tichelaer Jantjen ehluiden
Lodewijck Jans Diacon Ocke ehluiden
Judith Alberts wedewe den 2 7ber [september] 1655 lit. gew.
Claes Hoppenbrouwer Goutsmidt
latus 38

Mr. Hemmo Hannes Anneke ehluiden
Griete Jans huisvrouw van Jan Harmens Brouwer met att. Oldeschans
Johannes Schoemaeker Meiste ehluiden
Popco Pieters en sijn huisvr. Peterke met att. van Gron.
Griete Potbackers wedewe
Saertjen Melchers
Mr. Reinder Lubke ehluiden
Imcke huisvrouw van Menso Schipper
Jan Claessen Ocktjen ehluiden
Doctor Tammo Harquens Tijaecktjen ehluiden
Ecco Harmens Bijlcke ehluiden
Jan Potbacker Renske ehluiden
Trijntjen
Wije Hulsebusch met haer dochter Trijntjen
Henricus Hulsebusch Pastor en Trijntjen Arendts sijn huisvr.

Op Suiderveen

Wilcke Geerdes Wipcke ehluiden
Arend Hindricx
Hindrick Hindricx Geeske ehluiden
Jan Barcklaege
Abel Nannes Lisebeth ehluiden
Tijarck Boeles en Geertjen Oomkens sijn huivr.
Pieter Berendts en Griete sijn huisvrouw
Jan Eppens Diacon Welmoet ehluiden
latus 38

Doe Nannes Asse ehluiden
Nittert Geerts Tetje ehluiden
Frans Jans Diacon
Harmen Jans
Aeldrick Berendts Reentje ehluiden
Memmo Tijarcx Ouderling Elke ehluiden
Poppo Wigboldi Siben ehluiden
Jan Wessels Aelke ehluiden
Anna Jan Wessels vrouws moeder
Jan Jans Pijck Lubberich ehluiden bij de Gaste
Swaentje Jans de 4 Junij 1654 lidm. geworden
Louwrens de Lap Margrieta ehluiden
Jan Popkes de 3 7ber [september] 1654 lidm. geworden
Jan Meijer Maria ehluiden
latus 23
Summa 227
Collega 164
Tot. summa 391 lidtmaeten op een tijdt gecommuniceert.

[ Hierop volgen de lidmaten mutaties 1656 en later, zie verderop (Bos lijst) ]
[ Volgend lijstje aparte folio 458, zo te zien behorend bij deze 1655-lijst.]

Dese volgende ledematen wonen an dese zijdt van de Veneke sloot

1. Jacob Hindrix gaet te nachtmael tho Blijham
2. Jan Abels tho Blijham
3. Aeldrix Huitsing
Hemme, Abel Ockes dochter
Jan Harmens Joling, Martje ehluiden

Dese volgende communiceren Winschoten

Willem Berends Weien Mapke ehluiden
Jarfco Barcklage Eelke ehluiden
Abel Ockes
Edzart Oomkes Etjen ehluiden
Gartjen Abels
Nantje een oude vrouwe
Roeff Broers Eelke ehluiden

samen 11 ledematen
tot. summa 402 ledematen


[ Ontvangen van P. Bos, nov. 2005 ]
[ Lidmaten Winschoten 1654-1700, door P. Bos en A.v.d. Laan febr. 2001. ]
[ MG: Van deze lijst het eerste stuk vervangen door Klaas Bijsterveld zijn lijst bovenstaand, waar het direkt op aansluit. ]


Naderhand angecomen den 5 decemb. 1656:
Mathias Schultetus Margreta Eilshemius ehluiden met att. van dm. Picardus de 12 nov. 1656 gedateert
Jan Claesens Muirman en Ette sin huisvrouw
Elteke Tijdinga j.d.
Janneke Clocqs j.d.
Wipcke Hulsebusch j.d.
Ubrecht Hindricx huisvr. van Jacob Borcherts met att.
Fenneke Halewechs huisvrouw van Joh. Bruinsteen
Anne Aijoldts huisvrouw van Aijold Geerdts

5-3-1657
Garrebrand Boeles
Hindrick Dercx snijder en Fenneke Haeck zijn hv
Anne Geerdts
Griete Hindricx
Maria Jans met attestatie van ds Kieff van Alcmar
Wipcke Rentses
Christiaen van Vilsteren en Grietje Tijaerdts ehluiden met attestatie van Baffeloo

2-9-1657
Barber Janssen wed van Jan Coster met attestatie van Groningen
Tallinckjen Clocqs met attestatie van ter Pekel
Hemmo Harckens van Beerta

7-3-1658
Mencko Thomas
Pieter Pieters snickevaader
Moeder Sijntkes met attestatie van ds Kunnick (25-2 gedateerd)

3-9-1658
Geeske Jans, wed. van zal. Eltjo Haijckes

4-3-1659
Christoffer Freercx
Hindrick Martinus
Ubbo Haijckes op Suiderveen
Harmen Roelfs wieldraijer
Trijne Lippes
Jan Tonnijs en Tijadduwe, ehluiden

3-6-1659
Jan Jans Hosebreider en Greetje Jans zijn hv
Grietje Berents, jd, stiefdochter van leutenantsche [in de marge] --oct.1661 vertr. Nije Schans
Swaentje Pieters met attestatie van Amsterdam, d'schildersvrouw
Geertruit van Lennep met attestatie van Meeden
Juffr. Maria Rijckena weduwe zal. leutenant Berent Ottens, met attestatie van de Nije Schans

2-9-1659
in mijn cluft
Renske Memmes huisvrouw van Jan Lodewijcx

4-12-1659
Aefke Ouwes huisvrouw van Minck Thomas met attestatie van Harlingen
Engelbert Jans en Martje Reindts sijn huisvrouw in de Molenhorn
Ussel Roelfs weduwe van Jan Hindricx
Trijne Jans weduwe van Berend Berends in de Moelenhorn
Mr Matthias Hermens Boel
Ockje Dercx huisvrouw van Wijpes Hemmes
Toebeke Eppes huisvrouw van Joest Joestens
Ilben Tonckes huisvrouw van Focco Garrels
Tiaa Nannes, met attestatie van Delfzjl

4-3-1660
Elcke Harmens huisvrouw van Jan Arendts

9-6-1660
Meene Poppes weduwe van Geert Jans
Geertijn Hemkes weduwe van Jacob Roelefs
Hille Harmens huisvrouw van Aicko Hemkes
Wipke geerts huisvrouw Harmen Tonnis
Meentje geerts weduwe van Geert Lucas
Gepke Folkers huisvrouw van Jan Harmens, in 't oostereind
Jan Jans Rademacker en Ilben Engels zijn hv
Arend Jans en Elske Jans zijn hv
Poppe Hagius met attestatie van Groningen (gedateerd 15-5-1660 Arnoldus Bentheim)
Magdalena Moels huisvrouw van mr Matthias Harmens Boel

2-9-1660
Trijntjen Pieter jd
Tebe Dorgeloo met attestatie van ds Menningius
Albert Harms schoemaker en Lucke Sickens sijn hv
Jacob de sarris, met attestatie van ds Sinninga
Focco Geerts op Zuiderveen
Geert Berents

2-12-1660
Pieter Harmens en Claeske Hinricks, ehluiden
Ajolt Jans en Emme Jans
Emko Epkes huisvrouw van Eppo Tiddes
Ouke Pieters huisvrouw van Meijn Berents
Griete Jans, jonge dochter met attestatie van Purmerent
Hille Jans, huisvrouw van Jan Smith
Wibbetje Hindricks huisvrouw van Uildrick Uildricks, met attestatie van Groningen
Haike Haikens huisvrouw van Edo Pieters, met attestatie van Groningen

3-5-1661
Doedjen Nanckes jonge dochter in de Oosterende
Hille Geerts in de Wevershorn
Heine Reinders in de Wevershorn
Geetjen Bregenbeecks met attestatie van Vlachtwedde

2-6-1661
Herman Janssen van Barge met attestatie van Groningen
Dainckes Hoijes en Rensche Roelfs met attestatie van Groningen
Hemme Allers en Lubbejen Tebens met attestatie van Groningen
Harco Pieters en Heijltje, eluiden, met attestatie van Wester en Hillegerlee
Evert Jans
Jantjen Alefs met attestatie van Groningen

1-9-1661
Jan Jans Huisinge en Gepcke Geerdts, eluiden op Suiderveen
Jan Haijckes backer en Elscke Hindricx, eluiden
Geeske Claessens op Suiderveen met attestatie van Unstwedde
Derck Eiben

1-12-1661
Jantjen Alefs, tegenw. huisvrouw van Jan Balsters, met attestatie van Groningen
Jan Frantzen op Suiderveen
Aeltijegonda Nederhuis, met attestatie van Groningen
Willem Menes en Annejen Cornelis, met attestatie van Groningen

2-3-1662
Lubbert Frericks wantscheer
Annetjen Harquens dochter van d'H. doctor Harquens
Geert Jacobs Cuiper end Ebbe Haitzens eluiden
Edse Herens weduwe van zael. Mester Garbrand
Hemmetjen Garbrants jd
Lourens Fransen en Wipke Hindricks eluiden
Geert Geerts backer en Jeltje Jans eluiden
Jan Jans Schutterop
Hindrick Harmens en Wije Fockes eluiden
Jan Ajolts bij 't kerckhoff
Annichjen Willems jd
Jan Claesen en Geeske Geerts, eluiden
Evert Jans Dravenier
Albert Hapkens en Doe Alberts, eluiden met attestatie van Noortbroek
Eppe Menses en Aeltjen Menses met attestatie van Hogbunde

1-6-1662
Edso Ulckens en Tjaecktien Memmes eluiden
Sibbele Berents weduwe van Wile N.N.
Teetje Tammens huisvrouw van Hemmo Reindts
Jan Jurjens wieldraijer en Wipke Jans eluiden
Maria Reinders jd

7-9-1662
monsieur Tacko Udema
Alcke Lamberts huisvrouw van Geert Wijes
Harmen Jacobs, sone van Jacob Eltjes
Hiljo Themmen en Geeske Tiddes, eluiden, met attestatie van Scheemda
Deugtsame Siure Jans met attestatie van Eexta woont met ... St. Vitusholt
Swaene Wessels huisvrouw van Hindrick Jans met attestatie van Wester en Heiligelerlee
Sebo Eppes Sipsema en Lisebeth Hindricx eluiden met attestatie van Amersfoort
[doorgehaald] d'eerb. Hiltjen Temmen en Geeske Tiddes

4-12-1662
Ije Egges huisvrouw van Jan Harmes Kannegieter
Tiabbe Ockens
Anneje Tiddes huisvrouw van Luitjen timmerman
Focco Garrels
Griete Jans huisvrouw van Claes Andries
Illeben Jansen met attestatie van Aduwert
Lisebeth Hindricx met attestatie van Groningen

1-3-1663
Hilletjen Harckens huisvrouw van Harmen Eckes
Engel Harmens huisvrouw van Jan Heres korvemaker
Jemme Mensen en zijn huisvrouw Antje Thomas
Jan Jansen van Oldenburgh
Antij Geerts wed. van zael. Willem Mensens
Jantjen Pieters jd
Geertruit Pieters jd
Grietje Harmens jd
Pieter Reenders met attestatie van Scheemda
Pieter Fredericx en Frouwtje Eltjes met attestatie van Scheemda

7-6-1663
Siwert Jans huisvrouw van Koene Hansen
Hans Hubbelingh met attestatie van Unstwedde
Focco Eeuwes van Woldendorp en Elske Luitjens van Scheemderhamrick
Trijntje Carstjes jd
Jan Harmens Boekholt met attestatie van Suidbroeck ged. 31-3-1661

4-9-1663
Nieltje Pieters huisvrouw van Derck Derx van Burgunje
Derck Pieters slachter
Luppo Reinders
Geertjen Eedes huisvrouw van Lodewick Jans
Lubbo Hindricx jd
Mr Jurjen Joestens en Stijntje Pieters eluiden
Anneke Alberts huisvrouw van Geerdt Roelfs
Pieter Jochums pastor met attestatie van Groningen

6-12-1663 Sicke Balsters, kuiper
Aeltjen Harmens huisvrouw van Evert Jans
Uneke Kuens huisvrouw van Hindrick Frans
Lucas Jans in de Moelenhorn
Heijcke Harmens huisvrouw van Pieter Harmens wollewever

4-3-1664
Anne Hindricks huisvrouw van Luppo Dieters (bij Winschoterzijl)
Focce Bennes huisvrouw van Hans Hubbelingh
Dedje Jansen huisvrouw van Aique Wibbes
Jan Harmens op 't Tichelwerck
Elske Jans huisvrouw van Hindrick Geerdts
Maria Lobaen huisvrouw van Albert ten Oever, collecteur, met attestatie van Groningen dd 30-12-1663

5-6-1664
Geeske Aelerts huisvrouw van Alert Jans in het Oostereinde
Griete Claes huisvrouw van Cleas Harmens in het Oostereinde
Frouwke Lucas jd

2-9-1664
Hille Jans huisvrouw van mr Christoffer
Geeske Willems jd
Cornelis Hindricx huisvrouw van Jan Jurjens wieldraijer
Hindrick Jans Corporaal en Alke eluiden met attestatie van Bourtange
Aelke Elses huisvrouw van Else Hemmes
Jan Balsters kleermaker
Hindrick Jans en Frerickjen Jans, eluiden

5-12-1664
Trijne Harmens met attestatie van Bremerwo(l)dt, van ds Herm. Jans Heleri in Tiesbos met... Hindricx
Jan Pouwels
Else Hemmes
Aeltjen Tiabbes
Anne Tonnis met attestatie van Beerta

5-3-1665
Jacob Martens
Anna Claesens jonge dochter G.J. Pijcard
Sara Diuws jd
Aeckjen Jans huisvrouw van Jan Jansen
Willem Jurjen en Antje Willems eluiden
Mensche Jacobs huisvrouw van Jacob Meints
Renscke Tammes huisvrouw van Tamme Heres
Wipke Foelers dochter van Foelert tot Onstwedde

2-6-1665
Tiddo Aerents snickvaerder
Abraham Jans en Eelje eluiden met attestatie van Westerlee
Jasper Geerts en Aeltijn Meintz met attestatie van Suidbroek
Aelcke Hindricx met attestatie van 't caspel Nieuwekerk int Stift Bremen
Catalijntje Labaens Collecteursvrouwen moeder
Fenne Hindricx met attestatie van Bourtange
Abrahamus Goltsmit ssm.cand. met attestatie van Groningen
Vrouw Engeltje Sibinga met attestatie van Groningen
Bouwjen Tammes huisvrouw van Tamme Jemkes
Jurjen Aelders en Trijne Eilards eluiden

3-9-1665
Albert Geerdts backer en Geertien ehluiden
Joannes Kelbergius en Wipcke ehluiden
Tamcke Harmens jd
Hindrick Meijer Boeckbinder met attestatie van Embden
Engeltje Bregenbeecx huisvrouw van Marten Frans met attestatie van Vlachtwedde

15-12-1665 (hebben met ons het H.Noachtmael gehouden)
d'heer colonel Louijs d'Aschine
d'majoor Otto van Ghent
capiteijn Thomas de Cassiopijn
capit. D'heer van Schage
met verscheijden andere officiers end gemeene soldaten
item Jannetje Regius van Vlissingen
Willem van Basel soldaet onder d'heer capiteijn Knoppert (heeft zich daertoe voor d'eerdte mael begeven)

4-3-1666
Johannes Maurius ss minist. Candidatus
Aeltijn Hindricx jd

1-6-1666
Tetje Eltjes weduw van zael. Eltje Adriaens

7-9-1666
Willem Jurjens met attestatie van de Oude Schans
Elsjen Glasners huisvrouw van Jurjen backer met attestatie van Groningen dd 10/8/1666
Jan Hindricx en Lucke sijn huisvrouw met att. van Midwolda
Mettijen Lodewicx jonge dochter met attestatie van Souwert

1-12-1666
Tiaduwe Harmens van Bellingwolde
Geertjen Jans met attestatie van de Pekel
Trijntje Alberts Moeij met attestatie van Groningen
Anneke Harmens wed. van Jan Hindrcx

4-3-1667
Tamme Edsens
Jan Ipes
Jacob Cornelis en Geertjen Jans eluiden
Harmen Wilkens en Trijne Harmens eluiden
Geert Jans en Aeltjen Hemmes eluiden
Juffr. Getruida Oomkens
Swaentje Jans jd
Geertjen Jans huisvrouw van Hindrick Hindricx op Suiderveen
Tettije weduwe van Frans Jacobs mulder
Griete Arendts huisvrouw van Steffen Jans
Nieltjen Bouwes huisvrouw van schipper Otto Menses
Eeltije Harmens huisvrouw van Ebel Meinders
Griete Jans huisvrouw van Willem Claessens in de Moelenhorn met attestatie van de Beerta
Geertje Jans huisvrouw van Hindricks Hindricx op Suiderveen

11-6-1667
Tijackjen Luppes weduwe van Winsch.
Reencke Kunningh met attestatie van de Eexta
Tijackjen Frericks met attestatie van Appingedam
Griete Roelfs weduwe van Albert Jans Vonck
Jan Bruins van der Horst
Geert Everts en Hiske Joestens echteluiden
Aeldert Aijoldts en zijn huisvrouw Saertje met attestatie van de Meden
Tiabbe Ockes en Jantje Tiabbes, ehluiden, met attestatie van Groningen
Mr steffen Jans
Wipcke Harmens huisvrouw van Jan Hindricx backer, met attestatie van Blijham
Jan Harmens en Mene, zijn hv, met attestatie van Westerlee

1-9-1667
Hillebrant Lieuwes en Geertje Brants, eluiden met attestatie van Doccum
Hitje Jans uit Suiderveen

1-12-1667
Pieter Goeckens snickvaerder
Claes Jans snijder
Jan Hindricx backer
Martien Jans
Anneke Balsters wed. van Harmen Jans
Geertien Berendts wed. van Lammert Jans schoemaeker
Jantjen Melles met attestatie van Wedde
Tiabbe dochter
Aeltjen Harmens met attestatie van Groningen
Jan Hillebrantd met attestatie van Groningen
Trijntje Alberts huisvrouw van Willem Jurjens backer met attestatie van Groningen
Berent Luigers en Antje ehluiden met attestatie van Suidbroeck

1-3-1668
Hendrick Meijer snickvaerder met att. van die Swarte Sluis
So ic hem weder hebbe ghedaen
Eppe Wensels met attestatie van Hogebunde
Abel Alles met attestatie van Wagenborgen muldersknecht
Hindrickjen Hindricks huisvrouw van Tonnis Jans met attestatie van Noortbroeck
Eeltjen Jans, huisvrouw van Pompejus Oomkens met attestatie van de Eexta
Jacob Arents
Grietje Lucas huisvrouw van Jan Jansen

4-6-1668
Berentjen Jans huisvrouw van Derck Pieters
Hille Engelbers weduwe van zael. Buwwe Jans
Tamke Udens, weduwe van Harmen Claessens met attestatie van Blijham
Wendelke Haijes met attestatie van Nijewolda
die deugdsame Wendelke Haijes met attestatie van Nijewolda
Tamcke Udens wed. Harm Claesens met attestatie van Blijham

6-9-1668
Derck Harms, in de Moelenhorn
Willem Harms Smidt en Tiaektje Jans ehluiden
Griete Harms dienstmaagd van de ouderling Jule Jans
Griete Elses huisvrouw van Berent Potbacker met attestatie van Wester en Heiligerlee
Jantjen Hengman wed in d'Oostereinde, met attestatie van Onstwedde
Pieter Graven van Bellingwolde, met attestatie van Herm. Schainck

6-12-1668
Jan Nannes Backer en Geertje Roelfs echteluiden
Wije Haijckens jd, dochter van Assa Boeles op Suiderveen
Joh. Ammana, s.s. Theol.Cand, met attestatie van de kerckeraed vant Fort Lang Ackerschans
Frerickje Hindricks jd, mijn dienstm. met attestatie van Groningen
Catharina Kelijn wed. van mester Loban en Anna Loban, haer dochter, met attestatie van Groningen
Mette Hemmes (of Harmens) huisvrouw van Roelff Smidt, met attestatie van de Pekel
Jantje Hemsens huisvrouw van Jan Geerts in bovenburen
(quam te laete, en hebbende geen kennesse)
Rotger Harckens schipper
Albert Broeckkamp
Jan Dercks en Jantjen Claesen, echteluiden
Derck Liersem met attestatie van Emden

5-3-1669
Harm Eppens en Antje Engelberts echteluiden
Hans Weiland en Aeltje Hindricx echteluiden
Aijssele Luichjes, huisvrouw van mr. Matth. Schultetus met attestatie van Groningen
Jantjen Hillebrants, huisvrouw van Harm Jacobs
Swaentje Jans huisvrouw van Jan Claessens met attestatie van Bellingwolderzijl

7-6-1669
Geertruid Pieters huisvrouw van Joh. Bruinsteen, met attestatie van groningen

7-9-1669
Lowijs Gleins en Grietje Pieters, echteluiden, met attestatie van Groningen
Claes Bolts en Trijntje Dircx, met attestatie van Collum

14-12-1669 geen

6-3-1670
Rixte Tholes huisvrouw van T. Luppes wedman
Sijpcke Fopckes huisvrouw van Crijne Jans
Heijne Huinincx en Nantje Berents, echteluiden op Suiderveen op m. Broilsplaetse
Thomas Garbrandts Sleemolschae met attestatie van Augustinusga en Suirhuisen uit Westfriesland
Eppe Edses huisvrouw van Aeldrick Berendts in Winsch. Oostereind met attestatie van Midwolda

5-6-1670
Fenne Harmens weduwe van Jan Jans van Dorsten
Jan Dercx kijstemaeker met attestatie van Groningen
Aeltje Hans huisvrouw van Lubber Thomas, met attestatie van Amsterdam

23-9-1670
Meko Hommens golsmidt
Teelcke Bennes huisvrouw van Jan Juis
Imke Engelberts jd
Bartholt Walijn met attestatie van Groningen
Antje Lucas huisvrouw van Karst Jansen met attestatie van Doccum
Mathias Pot en Anneke Palz met attestatie van Bourtange

4-12-1670
Benne Nannes huisvrouw van Barthold Andries
Rixte Pieters huisvrouw van Jan Bruins
Geeske Willems met attestatie van de Nije Beerta
Melchior Wilhelm d'Haes met attestatie van Groningen

5-5-1671 Wijard Eijlers chercher bij de moelen
Hindrick Tonnis in de Meulenhorn
Aefke Tonnis jd
Ilsebeen Jans in de Moelenhorn
Griete Jans huisvrouw van Pieter Gravers
Geertruid Meijers met beloofde attestatie
Aegte Emes met attestatie van Zuidbroek
Anna Leffers huisvrouw van Joest Joestens met attestatie van Bellingwolderschans

19-5-1671
Reneke Rijpema, comijs ende eerw.
Gartie Mans jd

4-6-1671
Wolter Smedinck Hardthouwer en Grietje Wichman, met attestatie van Bremen, ds Tolkenius
Jan Everts en Aeltjen Jans ehluiden
Nieltje Ates, huisvrouw van Cornelis Reindts snickvaerder
Tietje Fockes weduw van Evert Everts

3-9-1671
Sijpke Geerts timmerman
Aeltje Foppen huisvrouw van Andries Jansen
Aeltjen Eimes huisvrouw van Harmen Balsters
Grietje Sibels huisvrouw van Andries Jansen
Lucke Jans hv, met att.
Jan Smit met attestatie van Cropswolde

3-12-1671
Hindrick Martens en Antje Aickens zijn hv
Asse Boulens wed. van Tiarck Koenes en
Wije Haickens, jd, beiden van Bellingwolde
Adde Jarfkes Barcklage en Stijntje Jansen zijn huisvrouw met attestatie van Vriescheloo
Geert Elbrichs en Gepke zijn huisvrouw met attestatie van de Beerta

3-3-1672
Grietjen Gerlofs huisvrouw van Jan Hillebrants
Jan Engberts uit Bovenburen
Geert Pieters Smit
Louwert Bouwes
Sicco Jans
Meerten Tammens kistemaker
Harmke Harmens huisvrouw van Adam Jansen Lenghuis met attestatie van d'Oude Schants
Engel Udes wed. van Menno Heres met attestatie van de Beerta

2-6-1672 Claes Abels
Meindert Balsters
Geertjen Harmens huisvrouw van Harmen Geerts
Auke Wessels jd, met attestatie van Groningen
Hermannus Mercator met attestatie van Jemgum

9-3-1673
Eijlert Reints schoemaker
Jickjen Jans jd
Geertruit Gerrits huisvrouw van Engelbert Hooman, met attestatie van groningen

1-6-1673
Waldrick Velthuijs, lieutenant onder capt. Valcke
Harmtje Elbrighs, wed. van Aijolt Jans met attestatie van de Beerta

21-9-1673
Wijpke harmens huisvrouw van Douwe Coops in Bovenboeren
Tebbo Harmens
Sijben Jansen, wed. van Jan Fransen
Swaentje Daniels jd
Trijntje Harmens jd
Aeltje Jansen jd
Hindrick Halewech jm
Trijntje Jacobs huisvrouw van Eijlert Reints
Johanna Harckens, huisvrouw van dom. Petrus Mees pastor met attestatie van Groningen

7-12-1673
Harmen Pieters en Grietje Geerts, zijn hv
Agneta Harmens jd
Gebke Wilkes jd
Grietje Reinders jd
Geertje Reinders wed. van Albertus Campinge, met attestatie van de Beerta
Anna Margrieta Andries jd, met attestatie van Groningen
Geertjen Eenjes, wed. van Berent Geerts met attestatie van Blijham
Geeske Willems, huisvrouw van Michiel Berents, met attestatie van Bellingwolde

1-3-1674
Occo Tholen wedman
Geertjen Harmens huisvrouw van Rotger Harckens
Arent Helms jm, van Amsterdam
Aijlcko Waldricks en Poppe IJpes, zijn hv, met attestatie van de Eexta

5-6-1674
Marcus Relotius medicus practicus
Jacob Fockes schounmaker
Froucke Frickes huisvrouw van Hindrick Tonnis in de Molenhorn
Fredrickjen Fransen huisvrouw van Harmen Hindricks
Derck Harmens
Eltijen Jannes, huisvrouw van Geert Everts
Ave Jurjens jd
Grietjen Jans
Trijntje Hulsebusch jd
Cornelis Berents weduwe van zael. Berent Bicker
Griete Harmens
Trijntje Geerts
Grietje Jans
Alle Eghberts en Eltjen Jans, echtel. met attestatie van Groningen
Sara Martens, huisvrouw van Berent Leffers, van Groningen
Teetje Fockes, van Westerlee
Peter Bennes van de Scheemda en Rixte Roelefs, zijn hv, van Bellingwolde
Martjen Bronts van Midwolda

5-9-1674
Imke Mensens wed. van Menso Ottens
Tonnis Jansen volmacht
Michiel Driessens
Grietjen Abels huisvrouw van Berent Jans
Willem Jans en Jantjen Wolters, zijn hv
Metjen Goukes huisvrouw van Thoams Garbrants
Geertjen Jacobs weduwe van Claes Abels
Ebbe Berents weduwe van Rindelt Pieters
Isebrant Aijses en Antje Berents, zijn hv
Hillebrant Meinders
Anna Tiddes huisvrouw van wedman Occo Tholen, met attestatie van Groningen
Abeltjen Jans huisvrouw van Berent Arents met attestatie van Mieden
Berentjen Jacobs huisvrouw van Sibelke Sibelkes met attestatie van Westerlee

6-12-1674
Trijntje Severinus, huisvrouw van Cornelis Reinders
Stijntjen Michels huisvrouw van Michel Driessens
Gepke Lucas huisvrouw van Otto Fredericks
Niclaas Daniels Leeuwenkuijl
Swaentje Jans huisvrouw van Claes Jans timmerman
Dries Jans
Hille Harmens huisvrouw van Sijpko geerts
Aegtje Harmens jd
Monsr. Eppo Bolhuijs en Swaentje Geuckes, zijn hv, met attestatie van Groningen
Rixte Willems, wed. van Willem Roelefs, met attestatie van Groningen
Beerta Beckeringh, huisvrouw van M. Relotius, met attestatie van Sawert
Geertje Jacobs jonge dochter met attestatie van Zuijdtbroeck

7-3-1675
Boelssen Jansen
Talle Ottens, huisvrouw van Geert Roelefs sickvaerder
Aijske Autes jd
Imke Jantjes, huisvrouw van Jurjen Arents
Gepke Hindricks, wed. van sergeant d'Grijse, met attestatie van Leeuwarden
Frouwe Reinders huisvrouw van Willem Juriens backer met att. van Scheemderhamrick

6-6-1675
Christina Harmens jonge dochter van Winschoott
Juren Jans en Grietje Aijkes, zijn hv, van Zuijderveen
Grietjen Tammes, huisvrouw van Albert Jans van Zuijderveen
Eppo Hovinge en Frouwe Luppes, zijn huisvrouw en
Dedje Edzers jonge dochter en
Etje Geerts, huisvrouw van Ude Oukes en Harmen Geerts Gennip, voerman (allen) van Oosterende en Bovenboeren
Gijsel Harmens huisvrouw van Harmen Dercks
Siben Tammes huisvrouw van Geert Teepes, met attestatie van Beerta
Hendrickje Harmens met attestatie van Blijham
Maijke Jacobs jonge dochter met attestatie van Scheemda

5-9-1675
Derck Jans, N.B. dese is uit d'Mennisten tot ons overgegaan en gedoopt
in de Wildervank
Albert Coops wieldraijer
Grietjen Jurjens, huisvrouw van Melle Luppes, achter 't Holt
Balster Dercks
Haico Jans
Swaentje Pieters, wed. Jacob Harberts, met attestatie van Amsterdam
Jan Jans, pottebacker en Geeske Gleinsteen, zijn hv, van Lierh.

5-12-1675
Geeske Fredericks, huisvrouw van Frederick Roskes
Susanne Pieters huisvrouw van Pieter Eemes
Geertruijt Pieters weduwe van Jannes Bruinsteen, met attestatie van Groningen
Geertje Jansen, jd, met attestatie van Groningen
Jantje Jurjens, huisvrouw van Jurjen Geerts met attestatie van d'Oude Schans

3-3-1676
Geeske Berents weduwe van Tebbe Hindricks
NB
Hier manqueren 4 a 5 Dat mael toegekomen

3-6-1676
Claes Jans timmerman
Frederick Roekes
Luitjen Nannes
Harmen Aijolts
Met attestatie
Luit. Wolfgang Wilhelm Mom en Helena Alkema, zijn huisvrouw van Z:horn, att.
Tonnis Hindricks van Veenhuijzen, att.
Udo Tjaerts van Midwolda att.
Antje Balsters
Albertjen Jacobs huisvrouw van Jurjen Aijolts

3-9-1676
Hanneke Geerts, huisvrouw van Jacob Pieters van Zuiderveen
Aeltjen Remmers huisvrouw van Jan Roelffs snickevaerder
Timan Geerts
Eijte Haijes
Claes Berents
Wolter Leffers en Geertie Jansen, met attestatie van de Pekel
Geeske Jans, huisvrouw van Harmen Geerts met attestatie van Zuijdtbroeck
Jan Zijerts achter Vitusholt, met attestatie van Noortbroeck

1-12-1676
Wije Dercks jd
Hero Roebers en Elske Jans, zijn hv, met attestatie van de Bourtange
Grietjen Sijwerts, huisvrouw van Onno Pieters met attestatie van Zeerijp

2-3-1677
Aeltjen Jans jd
Geeske Hindricks met attestatie van de Nieuwe Schans
Asse Harmens met attestatie van Amsterdam
Eske Hindricks met attestatie van Noordbroek

3-7-1677
Luitjen Eppes, huisvrouw van Jan Fransen en
Jan Jochums en
Tiarck Memmes, allen van zuiderveen
Frederck Tiaerts met attestatie van de Beerta
Grietje Everts, van de Leecke
Bunneke Nannes huisvrouw van Julle Harmens
Aijlke Luppes huisvrouw van Hessel Pieters
Jantjen Hindricks huisvrouw van Enno Eppes
Jan Hindricks uit de Oosterende

2-9-1677
Aijolt Tiddes, brouwer
Anna Mees, jd, van Groningen
Lutgert Ottes, wed. Hindrick Tonnis
Jurjen geerts Kleensmit
Anna Tammes, jd
Frouke Sijbens huisvrouw van Tonnis Tonnis, van Zuiderveen

2-12-1677
Gocko Bronts, van Zuijderveen
Taipko Ubbens jm
Geertjen Tiddes jd
Simon [moet zijn: Siben] Hommes Barckla en Grietje Haijs zijn hv
Geesjen Egberts, huisvrouw van Eggo Tonckerts, met attestatie van Groningen
Wobke Pieters, jd, met attestatie van Nieuw Schants

3-3-1678
Cornelis Hittjes en Wipke Jans, zijn hv

2-6-1678
Stijntje Jansen, huisvrouw van Jan Jochems, op Zuijderveen
Ude Oukes, uit d'Oosterend
Douwe Coopes van Bovenboeren
Enno Eppes van d'Ossterende
Bouwke Tiaerts huisvrouw van Hindrick Haelwech
Hindrick Jans en Swaentje Leffers zijn hv, in Winschoot
Lubbe Claessens weduwe van Jan Geerts van Bovenboeren
Johanna Meijer, jd, met attestatie van 't Clooster Apel
IJtjen Jansen, van Groningen (att.)
Feije Reents, van Anloo
Gebbetjen Hindricks, met attestatie van de Scheemda
Sicco Fopkens, met attestatie van Groningen
Antje Huiberts, huisvrouw van Huibert Wierts, wonende op 't Winschoter Schansjen, met attestatie van Defzijl

1-12-1678
Occo Alberts Friese en Woltje Meeninge met attestatie van de Bourtange
Engel Jans, jd, van de Meeden
Maria Hoppens, weduwe van Commijs Brusius
Johannes Brusius, advocaat, met attestatie van de Beerta

2-3-1679
Lutger Pieters, huisvrouw van Jurjen Aeldricks
Dieeuwertjen Sebes, huisvrouw van Jan Ottes
Derck Hindricks en
Nantko Tiackes, jongelingen van Winschoot
Harmen Dercks idem
Jurjen Aijolts van Winschoot
Mello Luppes uit de Oosterend
Hindrick Rotgers en Antje Hindricks, zijn hv, met attestatie van Leeuwarden
Jan Dercks en Martijn Jacobs, met attestatie van Westerlee
Hindrick Berents, ehman, des vrijdags te vooren gedoopt

1-6-1679
Elsien Houthuisen, jd
Geertjen Jans, huisvrouw van Hindrick Berents
Trijntje Hansen, jd
Andries Weghe, chirurgijn, en Annetje Jansen, zijn hv
Johanna Schulteti, jd, met attestatie van Embden
Agneta Anthoni, jd, met attestatie van Ulsen
Aeltjen Jans jonge dochter met attestatie van Peekel

6-9-1679
Wijpke Wubbes, huisvrouw van Focco Torringa
Etske Haijes huisvrouw van Jan Lucas
Hindrik Geerts en zijn huisvrouw Hemke Geerts
Aijko Luijes, van Bovenboeren
Aeldrick Jans, van Bovenboeren
Geertruit Fockens
Evert Hindricks

5-12-1679
Haiken Ludes, huisvrouw van Jacob Simons
Roeloff Wijnstroom
Nomke Jans, jd
Geertruid Hindricks, huisvrouw van Sicco Fopkens
Franske Fransens, huisvrouw van Eltjo Fockes
Evertjen Adams jd
Wipke Pieters huisvrouw vaan Jacob Hindricks, met attestatie van Sappemeer

5-3-1680
Abraham Harmens
Hindrick Phebes en Antje Fredricks zijn hv
Meendelt Bontkes, wed. van Jacobus Loban

7-7-1680
Geesjen Harmens jonge dochter van Winschoott

5-9-1680
Popko Sickes van Zuijderveen
Jochem Berents van Bovenboeren
Eltje Aukes, huisvrouw van Jan Geerts, met attestatie van Meeden
Harremtjen Banninck, met attestatie van Vlachtwedde
Trijntje Fredricks van Beverwijk, met att.
Geeske Jans, huisvrouw van Jachem Berents, met attestatie van de Schhemda

4-3-1681
Jannes Pieters en Lisebeth Jansen, zijn hv
Trijntje Dercks huisvrouw van Roeleff Wijnstroom
Tiaecktjen Hulsebusch, huisvrouw van Evert Hindricks
Aeltjen Dercks, huisvrouw van Roeleff geerts
Julle Harmens van Bovenboeren
Daniel Onnema en Lucija Jans, zijn hv
Geert Hindricks en Gepke Hindricks, echtelieden
Dieuwert Bouwes, huisvrouw van Harmen Dercks, met attestatie van Farmsum
Anneke Jans, huisvrouw van Harmen Geerts, van Finsterwolt
Jan Heijes en Eltje Harmens, van de Beerta

2-9-1681
Wipke Harmens, jd
Roeleff Geerts jm
Jan Baninck
Jacob Simons
Teelke Eijlerts huisvrouw van Harmen Hindricks
Geertjen Claesens huisvrouw van Harmen Geerts
Johanna Halewegh, met attestatie van Groningen
Vrieske Heerckes, met attestatie van Noortbroek

2-12-1681
Harmen Dercks, van Winschoot
Hindrickjen Hindricks, huisvrouw van Hijlko Haeijes
Petrus Schultetus, schoolmr. alhier, met attestatie van Embden
Annetje Claesens, jd, met attestatie van Arnhem

3-3-1682
Hindrick Claesens, glasemaker
Tonnis Hindricks en Tamke Jacobs, zijn hv
Crino Jans
Boelo Middelstum, met attestatie van Groningen

2-6-1682
Hindrick Jans
Jan Mennes
Haicke Wibbes huisvrouw van Hindrick Geerts
Asseltjen Jurjens, huisvrouw van Eltje Ockes, met attestatie van Groningen
Joost Sjuurts met attestatie van Groningen
Ockje Arents jd, met attestatie van Groningen

1-9-1682
Jan Schultes
Tiaerdt Tonnis en Luicke Jeltjes zijn hv
Aeltjen Berents, huisvrouw van Jan Jans Nijenborger
Anna Hindricks huisvrouw van Tiabbo Ockes
Hindrick Harmens
Pieter Onnema
Gerardus Wijbens, met attestatie van Groningen
Tiaeckjen Luitjes, met attestatie van Groningen
Grietje Harmens, met attestatie van Embden
Luitje Onnes en Frouwe zijn hv, met attestatie van Zuidbroek

1-12-1682
Nomdo Tiaerts jm
Antje Wibbes, weduwe van Detmer Reinders
IJde Aelderts jd, met attestatie van Beerta

2-3-1682
Pieter Luitjens jm
Tiaetje Boelens, jonge dochter NB dit is de dochter van Lutersche Coster tot Lierh.
Catharina Beckering jd
Hemke Aukes, huisvrouw van Wilko Wilkes
Muecke Eppes jd
Berrentje Sijbens jd, met attestatie van Groningen

3-6-1683
Fenne Wibbes, met attestatie van de Meeden

2-9-1683
Hero Geerts jm
Wendelke Jans, huisvrouw van Hindrick Jans
Trijne Galtjes, jonge dochter van Bovenboeren
Evertjen Eltjes, huisvrouw van Jacob Kap, met attestatie van Groningen

2-12-1683
Ubbo Garrelts
Geertjen Jans, jd
Geertjen Pieters jonge dochter met attestatie van de Pekel
Sjouwke Hansens jonge dochter met attestatie van Groningen
Jantjen Hindricks jonge dochter met attestatie van de Oude Schans

2-3-1684
Eltjo Ockes
Pieter Ottes en Toebeke Wilkes zijn hv
Arent Harmens jm NB Dese Arent was pausges. geweest
Geeske Jans, huisvrouw van Rent Wessels, gelijck oock dese vrouw

1-6-1684
Lubbert Thomas
Trijntje Lubbers, weduwe van Petrus Schultetus
Tamke Eckes, huisvrouw van Pieter Hindricks
Trijntje Eckes huijsvr. van Jelle Hessels Mellema
Eltjen Haickes huisvrouw van Jan Coerts, met attestatie van Noortbroek
Hindrick Hindricks en zijn huisvrouw Urseltjen Hermens, met attestatie van Appingedam
Swaentje Jans, huisvrouw van Boelo Wijpkes, met attestatie van Zuidbroek
Anneke Hindricks, huisvrouw van Tonnis Hindricks met attestatie van de Eexta
Crino Jansen van Zuijdt-Broeck Geert Jansen jm met attestatie van Ter Apel

7-9-1684
Harmen Sebes en Risse Habbes zijn huisvrouw van Zuijderveen
Claes Jans jm van Winschoott
Roeleff Jans, jm van Lhier
Benno Haijes, van de Oosterende
Eppo Sluis, met attestatie van Groningen

5-12-1684
Aletta Sibinga weduwe van Docter Crous
Maria Crous, dochter
Dr. Eppo Crous
Martjen Steenghe, huisvrouw van Roelof Geerts, (allen) met attestatie van Groningen
Derck Matthijsen van Hinsburgh, van Nijmegen, met att.

1-3-1685
Ewina Tonckerts jd
Titia Brusius (beiden) van Winschoott
Jantjen Lubberts jonge dochter van Winschoott
Willebrant Meijer van Winschoott
Tiackje Jansen, weduw van Jan Jansens, met attestatie van Weener

5-6-1685
Geert Jansen, met attestatie van Groningen
Jan Haijes en Geesjen Harmens, zijn hv, met attestatie van de Beerta
Theda Egberts, huisvrouw van Eppo Hovinge, met attestatie van de Scheemda
Asse Jans jd, met attestatie van Hellum

4-9-1685
Griettjen Autjes jd
Joannes Adam Hintbeeckes, studiosus
Saertjen Edsens, met attestatie van groningen

4-12-1685
Wendele Jans, wed. van Jan Harmens
Mettje Wildricks, jonge dochter van Bonde
Arent Joost Swalve, met attestatie van Bonde
Hindrick Wighers, chirurgijn, met attestatie van de Scheemda
Claes Bartels en Marretjen Jans, met attestatie van Groningen
Lamke Berents met attestatie van Appingedam

5-3-1686
Reint Peters en Ave Meinderts zijn hv
Lijsbeth Sickes, met attestatie van Blijham
Wendeltjen Bartels met attestatie van Groningen
Swaentje Jans, met attestatie van Groningen
4-6-1686
Hemke Jurjens van Zuijderveen
Jacob Cap
Harmen Harmens brouwer
Jan Harmens jm
Antje Pieters huisvrouw van Louwert Bouwes
Wupke Harmens huisvrouw van Arent Harmens met attestatie van de Beerta

3-9-1686
Berent Berents en Lamme Willems, zijn hv
Susanne Croons, huisvrouw van Matthias Hinsbergen
Martjen Rotgers, huisvrouw van Crino Jans
Sicco Galtjes uit de Oosterende
Jantjen Lubberts, met attestatie van de Pekel
Geesjen Harms jd, met attestatie van Vlachtwedde
Roelefjen Barelts, huisvrouw van Roelf Jans in de Oosterende, met attestatie van Westerborg
in Drenthe

3-12-1686
Reinje Jans, huisvrouw van Sicco Galtjes in de Oosterende

5-6-1687
Otto Fredricks
Jurriens Willems en Trijntje Sickes, zijn hv
Jan Aijolts
Andries Croon
Sijeke Dercks, huisvrouw van Popko Heijes
Margrieta Schultetus
Luitjen Onnes en Frouke Egges zijn hv, met attestatie van Groningen
Lucretia Beckering jonge dochter met attestatie van Groningen
Sjouke Claessens met attestatie van de Oude Schantz

Jelle Hessels Mellema
Jan Suilman Nantkes en Heilena Hoedenborghs, zijn hv, met attestatie van de Beerta

21-12-1687
Evert Harmens en
Geeske sijn huijsvrouw met attestatie van Noortbroeck
Griettjen Eerts huijsvrou van Jan Hittjes mnet attestatie van Suijdtbroeck
Jacob Jochems met attestatie van de Beert

2-3-1688
Frans Pott en Barbara Koelbacks zijn hv
Vrese Jans, huisvrouw van Jan Jans Schoenmaeker
Popko Heijes

31-8-1688
Aefke Hindricks jd, met attestatie van Delfzijll

1-3-1689
Imke Geerts huisvrouw van Roelf Jans
Antie Peters huisvrouw van Hindrick Wichers
Hindrick Hamhuis studiosus
Tietie Jans met attestatie van Groningen

1-6-1689
Jantien Bolhuis huisvrouw van Hindrick Hamhuis
Meiske Klasen jd
Meene Harrems jd
Mettie Dircks
Lucretia Jans
Geeske Harrems
Debora Schutten huisvrouw van Mons. Relotius, met attestatie van Groningen
Heero Lupes en Hinderijna Engelen zijn hv, met attestatie van de Nieuwe Schans (ds Stellingwerf)
Johannes Coops en Jacobien Jans uxes (hv) van Suitlaren (Hensinus)

6-9-1689
Lisabeth Lubbers, weduwe van Jan Simons
Hindrick Cornelis en Bouke Bruns zijn hv, met attestatie van Leermens
Harko Timmen, jd, met attestatie van Nieuw Scheemda
Trijntien Willems, huisvrouw van Jan Hessels, met attestatie van Hoogesant

29-11-1689
Lucretia Engelen, jd, met attestatie van Gravenhage
Greetie Klaen, huisvrouw van Harmen Geerts, met attestatie van Beerta
Antie Aijelts, huisvrouw van Hindrick Harmens
Willemtien Aijells
Mette Gebels
Pieter Alberts
Steven Jans

28-2-1690
Hijlke Harms
Geert Sijpkes

30-5-1690
Elske Sijnties, huisvrouw van Berent Berents brantmester
Bouwe Leenders met attestatie van Schilwolda

14-9-1690
Jan Geerts
Ocktien Geers, van Issing [Ezinge], beide lid van Winschoot
Haike Jans en
Mettie Willems, zijn hv, van Winschoot
Albert Koops en Geertruit Beerents, zijn hv, met attestatie van Haarn
Douwe Hessels en Grietie Hessels, zijn hv, met attestatie van Groningen
Hindrick Jans, met attestatie van Zuidbroek
Maijcke Jacobs weduwe van Wiert Eijlerts van Woldendorp, met attestatie van de Meeden
Frouwke Krijns,jd, van Winschoot
Frouke Berens van Winschoot
Balster Jans, jm, van Winschoot

5-12-1690
Jan Wibbes, van Winschoot
Baucke Hijlkes, jd, van Winschoot
Jan Dericks van Bovenbueren
Meerten Jans, met attestatie van Daalen dm. L. Rinders Post geteikent)

29-9-1691
Antie Jacobs jd
Etien Klaas jd
Rixte Weiers jd
Jacobus Christiani, met attestatie van 't Hoogesandt
Roelef Jans en Geeste Dercks echtelieden met attestatie van
... Haitzema ... met attestatie van Groningen

5-6-1691
Grietie Frericks wed. van Wibbe Dreuwes
Peter Albers met attestatie van Groningen
Anna Wijpkes met attestatie van Pekel A

6-9-1691
mr. Hans Haselhof chirurgijn
Meindert Mettinck voerman en Griete Geerts zijn hv
Roelf Jans schoemaeker
Jacob Nannekes timmerman en Anna zijn hv
Jan Hindricks en Gebbegien Harmens, echtelieden, met attestatie van Groningen
Haijke Fockens en Antie Jans, echtelieden, met attestatie van GroningenSissing

5-3-1692
Gretie Jurriens huisvrouw van Christiaan Jans Pekel
Jan Willems jm
Jantien Roelefs jd
Hilleena Wichers, met attestatie van de Scheemda
Vrouw Tialde ten Merwede, geboren Rengers, met attestatie van Leeuwarden
Jr. Wilmina Reijers, met attestatie van Hellum

9-9-1692
Octien Schutten huisvrouw van Jacob Chiriani (zal moeten zijn: Christiani)
met attestatie van Hoogezand
Annegien Sijmons huisvrouw van Peter Alberts, van Wolda
Rixta Weerts huisvrouw van Evert Geerts van Groningen
Aefien Themmen met attestatie van Weiwert

9-12-1692
Peter Claasens en Geeske zijn hv, welke van Pausdom tot ons is
Overgegaan

10-3-1693
Mettie ...
Frouwke Albers
Petrus Eijsinga, Doctor en zijn huisvrouw Maria Schainck met attestatie van Nieuwolda
Harmke Sibrants weduwe van Dedde Sijbolts van Bunde

16-6-1693
Lamme Lucas, wed. van Jan Egberts
Gretie Bronts huisvrouw van Klaes Jans Pot
Trijne Hindricks wed. van Jochem Beerens
Grietien Bricke, huisvrouw van Balster Hindricks
Maria Beckering jd
Helena Jurriens jd
Etien Jans jd
Egberta Nienhof huisvrouw van past. Piccard, att.
Geeske Roelefs van Bleiham, att.
Alte Albers en Eppe uxor (= hv) att. van Westerlee

22-9-1693
Aeldrick Hommes brouwer
Evert Geerts
Johan Sickes jm
Geert Schultens jm
Agnieta Samuels huisvrouw van Samuel Jans
Aeltien Jans huisvrouw van Jan Willems
Catarina ter Ham, jd
Sieke Jans, jd
Diuwer ... jonge dochter (... ws Dreuws)
Gebke Rents, jd
Grietien Berents jd
Wipke Ditmars
Engeltien Sipkens jd
Maria Jurriens jd
Albertus Krous, wedman en Cornelia Westenborch zijn hv, met attestatie van Wilderv.

1-12-1693
David Broers en zijn huisvrouw Elske Aeldrix
Wijmer Sijgers
Geesien Klaesens, huisvrouw van Abraham Udens
Ettien Haikens weduwe van Fredrick Evers
Jan Crijns, jm
Frouwtie Schultetus, jd
Hindrick Hindricks
Margarieta Schepels huisvrouw van Marinus Relotius, medic. Pradicaen, met attestatie van
Groningen
Metien Gebels, met attestatie van Wildervanck

4-3-1694
Tidde Aijolts
Jan Hindricks voerman
Asse Scheltonius jd

1-6-1694
Cornelis Tonnis
Pieter Clasen
Haiko Krijns
Harrem Jans
Reinder Dercks
Harrem Jans
Antie Hindricks, huisvrouw van Hindericus Hindricus
Mette Haikes
Trijntie Harsema jd
Lijsabet Jans jd
Grietien Dercks jd
Grietien Jans jd
Tettien weduwe Geert Geerts smidt met attestatie van Eodem tempore (= ter zelfder tijd)
Jan Wilhelm Mettingh van Reehn met att.
Derck Peters, met attestatie van de Pekel A
Anna Maria Beckering, met attestatie van Farmsum
Hindrickien Wessels, met attestatie van Westerlee
Lutgertien Albers, met attestatie van Nortlaeren

16-9-1694
Evert Harrmes
Hillenia Siwers weduwe van Ornatularius doctor medicijnen
Maria Fabius Ornatularius, sijn dochter
Hille Ares Wed. van Berent Hilles
Catarina Schultelus jd
Franciscus Hamsterhuis M. Dr. en Maria, zijn hv, met attestatie van de Scheemda

1-12-1694
Occo Jacobs molenmaeker
Siwert Ornatularius
Beerend Rindels en Trijntie Harms, eluiden
Lutgert Memmes, huisvrouw van Harrem Peters
Eeluwe Memmes, huisvrouw van Reinder Jans voerman
Titia Birza jd
Enneke Bolhuis jd
Johanna Halewech
Adrianus a Vullen en Anna Maria zijn vrouw met attestatie van van Westerborgh en
Wildervank
Geertruit Caterberch met attestatie van Leer

1-3-1695
Tiddo Tiddens
Ude Udema
Octien Heeres huisvrouw van Harm ...
Imke Nannes van Leer
Zeide Boeles, huisvrouw van Jurrien Geerts van Leer
Hana Maria Wijje van de Pekel A

2-6-1695
Adde Jarfkes Meeninge
Frouwe Hindricks weduwe van Ubbo Frans
Luppe Wessels met attestatie van Westerlee
Harrem Jans en Eltie, eluiden, met attestatie van Westerlee
Geesien Ennes, huisvrouw van Ubbo Garrels, met attestatie van Hoogezand
Greetie Jans, met attestatie van Vlachtwedde
Anna Elsebe Hesseling, met attestatie van Cappelen

6-9-1695
Jan Hities
Joachijm Peters en Aeffien Peters, zijn hv
Swaentie Jans jd
Harrem Michaelis
Jan Dercks
Haico Jans
Jacob Hindricks
Geeske Roelefs, huisvrouw van Hindrick Hindricks, met att.

1-12-1695
Regina Crous, met attestatie van Amsterdam
Anna Jans, met attestatie van Westerlee

1-3-1696
Debora Bekering jd
Griete Beerents jd
Aeltien Geerts jd
Tette Philipus jd

7-7-1696
Jurien Honteborch van de Bourtange
Harm Geerts Hollander, van Bovenburen
Harm Willems jm van Winschoot
Zipko de Jonge met attestatie van Hoogezand
Jan Wierts met attestatie van Harckstede
Batie Roelefs met attestatie van Leeuwarden
Maria Roelefs, met attestatie van Groningen
Jan Roelefs, commissaris, met attestatie van Zuidbroek
Wibbetien Eppes, huisvrouw van commissarius
Jan Roelfs

11-9-1696
Harm Balsters
Roelf Geerts
Nanne Jans
Anna Jans, huisvrouw van Haijco Crijns
Diewer Jans, huisvrouw van Lucas Jans
Geertruidt Cornelis jd
Swaentien Alberts weduwe van Harm Jans
Peter Jacobsen met attestatie van Groningen
Marrichien Jans met attestatie van Groningen

3-12-1696
Engel Hillebrants en Trijntie Feckes zijn hv
Edzke Feckes
Nanne Dercks
Geertruidt Alberts huisvrouw van Wijmer Sijgers
Wibbe Gerrijts huisvrouw van Jan Aijckens
Rixte Hendricks huisvrouw van Hendrick Jans
Hester Lubberts jd
Remcke Jans jd
Wije Jans jd
Martien Balsters
Elske Geerts jd
Johanna Bottichius wed. Hemsing met attestatie van Zuidtlaren

4-3-1697
Wupke Jans jd
Jan Dries en Dieuwer Themmes, zijn hv
Harm Jans

10-6-1697
Frans Ajolts
Melle Jurjens
Geeske Jans jd
Berendt Jans met attestatie van Groningen
Geesjen Hendricks met attestatie van Groningen
Tiessien Haijckens met attestatie van Groningen
Margreta Sweijgmans met attestatie van Wersen


Toegang 331 inv. nr. 1

[ Lidmaten Winschoten 1696-1710 ]

Den 3 decemb. 1696
Engel Hillebrants
Nanne Dercks
Hester Lubbers
Remke Jans
Wije Jans, j.d.
Wipke Gerrijts, huisvrouw Jan Aijckens
Trijntien Feckes, huisvrouw van Engel Hillebrandts
… (?)
Rixte Hendricks, huisvrouw Hendrick Jans
Martien Balsters, j.d.
Geertruidt Alberts, huisvrouw van Wijmer Sijgers
Elske Geerdts

Den 4 Mart. 1697
Wupke Jans
Jan Dries
Diewer Temmens
Harmen IJans

Den 10 Jun. 1697
Frans Aijolts
Melle IJuriens
Geeske Jans, j.d.
Met attestatie sijn gekomen
Beerendt Jans, van Groningen
Geesjen Hendricks, van Groningen
Tiesien Haijckes, van Groningen
Margreta Sweijgmans, van Wersen

Den 9 Sept 1697
Wessel Rentes
Pieter Harmens
Hindrick IJans
Toncke Eggens
Met attestatien sijn gekomen
Eelke Frericks Barcklage, huisv. van L. Wessels
Bouwe Jacobs, huisvrouw van Eltie Eentes, van Appinga-dam

1697. den 2 decemb.
Otte Jacobs
Beerent Aijls Met attestatien sijn gekomen
Ecko Harms, van Groningen
Trijntien Jans, van Groningen
Eltio Eents, van Westerlee

1698. den Mart.
Hinderck Habbes Sinneng
Jan Aijckes
Eltijen Harmes
Met attestatie sijn gekomen
Kenna Sickens, huisvrou van Sipko de Jonge, van Delfzijl
Antie Dercks, wed. van Jan Ottens, van de Scheemda
Rixte Harberts, huisvrouw van Hendrik Habbes, van Weener

Den 3 jun. 1698
Trijntien Hendricks, van de Scheemda
Jantien Harmens, van Groningen
Geertruidt Cornelis, van de Scheemda
Weije Jans, van Sluis in Vlaenderen

Den 10 Sept.
Luppe Emkes en Jan Jurjens
Met attestatie
Coop Alberdts, van de Nieuwe Beerta
Jantien Herms, huisvrouw van Jan Oomkens, van Midwolda

Den 2 decemb. 1698
Enne Eppes en Engeltien Harms, sijn huisvrouw
Met attestatie
Luppe Udema en Aefien Geerts, echtelieden van Groningen

Den 9 Mart. 1699
Geertruidt Jans, huisvrouw van Jan Engels
Antie Gerrijdts, huisvrouw Gerrijdt Jurjens
IJan IJurriens
Benne Jans
Alberdt Jans
Met attestatie sijn tot ons overgekomen
Jacobjen Jacobs, van de Eexta
Antie Garrelts, van Weener
Gerardus van Rickinga, van Groningen
Teubichien Alberdts, van de Nieuwe Schans
Geertruidt Schepels, huisvrouw van Mathias ten Over, van Assen

Den 1 Jun 1699
Edzke Berendts (en) Aefke Mennes
Jochem Jans
Met attestatie sijn overgekomen
Joanna Ketels, huisvrouw van dom. Hubbeling, van Peijse
Meneke Everts, huisvrouw van Geert Everts, van de Scheemda
Anna Harms van Hilden, j.d. van de Wildervang

Den 6 Septemb. 1699
Engelbert Pouwels
Jan Tonkens
Roelf Juriens
Jan Haickens
Jan Oomkens
Antie Geerts
Geertruidt Jurjens

Den 29 Febr. 1700
Berent Heijnes (en) Geertruijt Harmens
Met attestatie is gekomen
Haitzen Haijtzma, van Groningen

Den 30 Maij
Claes Willems
Grietje Pieters
Met attestatie sijn overgekomen
Anna Delbruge, van Lengersche
Reijne Tiabbes, van Oostwolt

Den 29 Aug.
Met attestatie is tot ons gekomen
Gerrijt Beeckman en Elisabet But, van Groningen
Grietien Harms, van Wijmeer
Trijntien Henriks, van Weener

Den 28 Novemb. 1700
Jannes Geerdts
Adriana Piccardt
R. Bregenbeek
Geesien Middelstum
Kunne Jans
Trijntien Stevens

Den 3 Mart. 1701
Gerrit Bartels
Geesien Lukens
Wilte Engels, huisvrouw van Samuel Jans
Sara Rindels
Lamke Reinders
Trintje Hindercks, huisvrouw van Engelbert Paulus

Den 8 Sept. 1701
Met attestatien sijn tot ons overgekomen
Hermannus Slootcamp en Anna Wussums, Echtelieden van Groningen
Tonnis Henricks en Froucke Lippes, Echtelieden van Groning
Ida Bouwmeesters, huisvrouw van Roelf Wigboldts, van de Scheemda

Den 2 Martius 1702
Wupke Dercks
Trijntien Bontkens
Lubbertus Relotius
Eppo Sijpkens
Jan Reendts
Beerent Geers
Hijele Kosses
Ettien Luickens
Haijcko Jans
Tiddo Eppens

Den 1 Jun. 1702
Stijne Ockens
Wipke Dercks
Geerdt Busscher
Met attestatien sijn overgekomen
Jelle Hessels Mellema en Trijntien Eckens, sijn huisvrouw van de Wildervang
Jan Henricks en Annichien Sisen, sijn huisvrouw van Zuidtbroeck
Hermannus Vos en Annichjen Nannes, Ehlieden van Groningen

Den 7 Septemb.
Geerdt Jaspers (en) Gretijen Evers
Wigbolt Jansen Landt
Frouwke Wigboldts
Met attestatie tot ons overgekomen
Hendrickien Henricks, wed. van Paul Egberts, van Garwert
Teetien Jans, j.d. van de Scheemda
Meijske Heines, van Noordtbroek

Den 30 Novemb.
Jan Aeldricks
Met attestatie sijn gekomen
Eltio Henrici, Advocatus, en Anna Nantkens, sijn huisvrouw, van de Beerta
Tieske Haijckes, huisvrouw van Jan Clasen, van Groningen

Den 1 Mart. 1703
Thole Tjabbes en Elcke Henricks, sijn huisvrouw
Tiabbe Henricks en Antie Jurjens, sijn huisvrouw
Hansijen Jans
Renske IJans
Jan Memmes
Antje Jans
Elsk Boelens
Mijdtijen Jurijens
Bauwe Udes
Moeke Eppens
Stijntijen Hindricks
IJantijen IJans
Met attestatie tot ons overgekomen
Tiddo Gerardi, M.Dr., van Groningen
Martien Jurjens, van Farmsum

Den 31 Maij 1703
Marija Koijters
Anna Maria Mettings
Gepke Elties
Egbertjen Jans
Maria IJans
Grietje Jans
Met attestatie sijn tot ons gekomen
Eelke Jacobs, van Zuidthorn
Elsebeen Hesseling, van Kappelen

Den 6 Sept. 1703
Grietien Bloms
Derck Kleijn
Cristoffer Gerrits
Met attestatie sijn tot ons overgekomen
Jan Habben, van de Nieuwe Beerta
Trijntien Henricks, van Rhoon [= Roden]
Bijlke Peters, van Groningen

Den 29 Novemb. 1703
Meghtelt Kleijns
Kenna Brusius
Catarina Beckerings
Emeke Dries
Mamme Engelbard Letten

Den 5 Mart. 1704
Elsa Piccardt
Hijen Meijnts
Elsie Luppes, wed. Coope Jans
Lamke Hindricks
Gretien Jans
Lijefke IJans  (en) IJasper Dercks
Cornellia Beeckman
Abelke IJans
Ubbe Tiarcks

Den 29 Maij 1704
IJmke Jans
Derck Roelefs en Antje Jans
Geesjen Abrahams
Froucke Jans
IJcke Ties
Derckien Clasens
Met attestatie tot ons overgekomen
Geerdt Busscher, schoolmr. in Winschoten van de Meden

Den 11 Sept. 1704
Bouwijna Eijssinghe
Meretjen Luijcijes?
Gretien Harms, j.d.

Den 5 Mart. 1705
Hindrick Tijmens
Herm Lamberts
Derck Balsters
Anthon Gabriel Meder
Anna Hendriks
Elske Abels
Maria Coerts
Hilke Pieters
IJantijen Ubbes
Jantien Jans
Frouwcke Tonnijs
Peterke Meertens
Magdalena Nicolas
Met attestatie
Gretie Dercks, huisvrouw van Eede Wessels, van Scheemder-Hamrich

Den 4 Jun.
Jan Alberts (en) Henrickjen Jans, sijn huisvrouw
Aefien Boeles, j.d.
Ocke Wijpkes, j.d.
Henrickjen Berendts
Met attestatien
Maria Hins, van Wolvega
Martien Jurjens, van Midwolda

Den 3 decemb. 1705
Harcko Rotgers
Maerijen Jans
Geertruidt Matthias
Peterke Herms
Martien Ebbels
Met attestatie overgekomen
Barber Ebbels, van Westerlee

Den 4 Mart (1706)
Lammighjen Jurriens
Aennighien Albers
Hendrick Luitiens
Berrent Hindricks
Met attestatien sijn gekomen
Trijntien Boelema, huisvrouw van Otto van der Venne, van Groningen
Henrickien Jans, van Groningen
Reijnder Fockes en Geeske Berendts, Ehl. van Sapmeer
Jan Dercks, van Noordt-broek

Den 3 Jun. 1706
Haeije Pieters
Talcke Jans
Met attestatie sijn overgekomen
Cornelis Dercks, van Groningen
Aeltien Remmers, wed. van Jacob Jans Groen en haer dochter
Geertien Jacobs Groen, huisvrouw van Ecco Fockes, van de Beerta
Antie Harckes, van de Eexta

Den 9 Sept. 1706
Met attestatie tot ons overgekomen
Tetie Jans, van de Scheemda

Den 9 decemb. 1706
Henrik Henriks
Elske Jans, huisvrouw van Popko Jans
Hindrik Boelens
Maria Eijlers, huisvrouwe van Peter Jans
Antje Hindriks, huisvrouw van Claas Willems
???
Hantjen Harmens
Willemtjen Geerdts, j.d.
Met attestatie sijn overgekoomen
Poppe Jans, van Ihrhooven
Hilligjen Willems, van de Nieuwe Schans
Maria Coerts, van Groningen

Den 3 Mart. 1707
Tjaakjen Jans, j.d.
Hilligjen Jans, j.d.
Met attestatie sijn overgekomen
Jacob Barents Buisman en Rensjen Hermans, Ehelieden van de Jouwer
Aaltjen Jochums, jonge dogter van Groningen
Frouke Berents, huisvrouw van Cornelis Henrics, van Groningen
Wije Meijnts, huisvrou van Onno Fockes, van Zuidtbroeck

Den 9 Jun.
Frouwe Harmens
Gerloff Jans
Hindrick Harmens
Met attestatie zijn overgekoomen
Marijke Busschers, wed. van wijl. Mattheus Marcellius, van Weender
Hindrik van Hasselt en Ida van Lennip, Echte Lieden van Lier
Henrick Mennes Bronsema en Janna Heeres, van Vlachtwedda

Den 8 Septemb. 1707
Edzo Peters
Frouwke Edzens
Met attestatie sijn tot ons overgekomen
Jan Jaspers, van Wedde
Aucke Jans, van Wagenborgen
Frouwke Jans, van Nieuwolda

Den 1 decemb. 1707
Magdalena Haselhoff
Catharijna Eijssinghe
Mettije Peters
Wijpke Luppens

den 1 Mart. 1708
Sijepke Geerdts
Geert Lodewijks
Willem Juriens
Harmen Geers
Feijeske Harmens
Berendt Harmens
Lamina Luppens
Wopke Jans
Harmentje Harmens
Geert Hermans
Jan Reijnders
Haijo Hillebrants
Geertjen Luikens
Allieghin(?) Egberts
Geertjen Sickens

1708. den 7 Junius
Lucas Harmens Waterkamp
Judith Jans, huisvr. van Jan Slaper
Met Attestatie zijn tot ons overgekomen
Harmen Beekmans, van Groningen
Geeske Leenderts, van Nieuw Scheemda
Nanne Derks en Bijlke Pieters, Echtelieden van Groningen
Petertje Martens, j.d. van de Nieuwe Schans
Anneke Alberts, j.d. van Wester-Lee

Den 6 7br 1708
Doetien Doedens
Geesijen Aeldricks
Trintin Trennengh
Met attestatie zijn tot ons overgekomen
Geesjen Koelmans, van Emsenkamp, Huisvrouw van Berent Hermens
Hilke Hindriks, jonge dogter van Weender
Grietje Caspers, j.d. van Weender

1708 den 6 xber
Bouwe Ockes
met attestatie zijn tot ons overgekomen
De brouwer Boelema en Una Fopkens, Ehel. van Groningen
Trijntje Eggens, huisvrouw van Hindrik Hindriks, van Vlachtwedde

1709 den 7 Mart
Nancko Waldericks
Maria Hinrici
Jacobus Wichers

Den 6 Junius 1709
Meijndert Reijndts
Jan Dercks
Peter Hindricx
Rixte Egberts
Hanna Harmens, j.d. van de pekel
Engel Jans, j.d. van Groningen
Trijntie Alberts, j.d.
Berent Berents en Grietie, Ehelieden van Bleiham
Johannes Stellingwerf en Trijntie Tjalling, Ehel. van de N.Schans

1709 Den 5 7ber
Met attestatie zijn van Groningen tot ons overgekomen
Jacobus van Goor, Commissarius, en Lummichje Eggens

Den 5 December
Met attest. angekomen
Meinhard Cock, pastor loci, en Alegonda Birza, Ehel.
Lammechien Harmans, met attest. van Haren
Lubbeke van Rostwinkel
Willemtien Douwes
Sara Nantkens
Sara Haselhoff
Trijntie Geerdts
Antie Geerdts
Swaentien Hindriks

(ca. januari 1710)
Peter Harms
Sijbelke Ipes
Cornelius Hindriks
Jan Roelofs
Geerdt Harmens
Albertus Relotius
Jacob Harmens
Jan Frericks
Derck Harmens
Wije, huisvrouw van Jacob Jans
Johanna Jans, j.d.
Menno Harms
Harmen Everts
Jurjen Carsjens
Rotger Harmens
Derck Reijnders
Cosse Geerdts
Willem Menses
Harmen Jans
IJohanna Harmes, j.d.
Hilligjen Haijes, huisvrouw van Luiken Egberts
Trijntie Wigbolts, huisvr. van Peter Jans Zijl
Geesien Geerts
IJddeke Berens, huijsfrou van Berent Jans
Maria Geerdts, j.d.
Eltie Geerdts, j.d.
Antien Hindricks
Leene Tholens, huisvr. van Niclaas Hindrix
Louke Ebels
Grietie Jans, j.d.
Frouwe Nitters, huisvr. van Jan Roelofs
Aaltje Willems
Geertruid Alberts, huisvr. van Hindrik Harmens
Boucke Meijnders
Annighjen Elses
IJucke Harmens
Aaltie Harmens, j.d.
Met attestatie is tot ons van WesterLee overgekomen
Geesjen Freriks, j.d.

1710
Trijne, huijsvrou van Jurrien Karstens
Grietie Hindriks, wedw. van Hendrik Brugman
Geertruijonge dochter Jurriens, huijsvrou van Jan Hermans
Met attest. aangekomen
Meindert Metting en Grietie, Ehel.
Met attest. van de Nieuwe-Schans
Hindrik Everts (en) Remste Everts, Ehel., met attest. van de Pekel-A
Jan Harmens en Marchjen Gerrits, van Losdorp


Register van de Ledematen in de Gemeinte van Winschoot
Wegens de ongelijkheid van de twee kluften wordt er een betere verdeling gemaakt
en worden enige huizen van de oudste bij de jongste kluft gevoegd.
Onder de oude kluft vallen: Buiten:
1. Zuiderveen
2. Achter St. Vitusholt
3. De Molenhorn
4. Bij de Tichelwerken
Binnen:
1. De gehele Venne beginnende met de oudste pastorie
2. De gehele Langestraat over de pijpe (= brug) ten noorden. Onder de jongste kluft:
Buiten: 1. Boven Buuren
2. Het Oostereinde
3. De Zijl
4. Hoge Brugge
Binnen:
1. De Weverhorn met de huizen aan het kerkhof
2. De straat naar de Molenberg
3. De straat van de pijpe (= brug) ten zuiden
4. De Blijhamsterstraat

Aug. 1710

Op Zuider-Veen
Mello Jurriens (en) Frouwe Harmens, Ehel.
Aries Jarfkes
Luppo Wessels, versterv Aug. 1710
Claas Willems en Antje, Ehel.
Hindrik Hindriks (en) Aaltie Geerds, Ehel.
Antie Harkens, huijsvrou van Geerd Jans Nieubuur
Evert Jongerman (en) Renske, huijsvrou van Harmen Jongerman
Jochum Jans en Grietie, Ehel.
Frouke Jans, huijsvrouw van Roelof Roelofs en haar moeder Ouke jans
Adde Meening (en) Risse Habbes, Ehel.
Auke Jans
Geertruijd Jurriens, huijsvrou van Jan Harmens
Roelof Hindriks en Alke Harmens

Agter de Hoge Garste
Liefke Jans, huijsvrou van Ajelke Memmes

Achter Vitus Holt
Claaske Peters, woont bij Harmen Harmens
Jan Tonkens en Geertruijd Jurriens, Ehel.
Hille Jans, huijs-vrou van Harmen Roelofs

Bij de Tigchelwerken
Wije Roelofs, huijs-vrou van Jakob Dubbelbuur, de moeder Boue Derks of Roelofs
Grietie Hindriks, huijsvrou van Jan Hindriks en haar dochter Grietie
Grietie Jans, huijs-vrou van Jan Sweep
Gerlof Jans (en) Murke Eppes, Ehel.
Harmen Geerds (en) Teiske Arents, Ehel.
Reiner Derks en de dochter Bouke Reiners

Meulen-Horn
Peterke Harmens, wedwe van Jan Clasens Leene
Tholens, huijs-vrouw van Nicolaus Hendriks Soldaat
Harmke Harmens, j.d.
Imke Ehgberts, huijs-vrouw van Jan Dieters en Wobke Jans, haar dochter
Geertie Harmens, huijs-vrou van Jan Jurriens Nieumejer
Aaltie Jans, wedw van Willem Jans en
Grietie Jans, wedw van Jan Beuken
Jurrien Karsjens
Martie Jans, huijs-vrouw van Geerdt Geerdts
Louke Ebbels en haar dochter Martie Ebbels
Jan Roelofs (en) Frouwe Nitters, Ehel.
Cosse Geerdts (en) Geerdtie Berends, Ehel., mede daar in huijs
Trijne, wedw van Jochum Berends

Boven-Buuren
Huijsvrouw van Jan Groen
Jan Haikens en Kunne, Ehel.
Diever Temmen, huijs-vrou van Memme Tiabkens
Wibke Doedes
Anna Derks, huijs-vrou van Jan Arends
Aaltie, huijs-vrou van Jan Aukes
Trijntie, huijs-vrou van Ebel Jakobs
Geeske, huijsvrou van Hindrik Jans
Ubbe Tiarks, huijsvrou van Hindrik Jans (verstorf 1712)

Ooster Einde
Grietie Clasen, wedw Van Harmen Hollander
Hantie, huijs-vrou van Jan Tiarks
Jan Jurriens en de vrouw Luke
Eppe Ennes (en) Engel Harmens, Ehel.
Jakob Jochums
Advocaat Eltie Henrici (en) Anna Waldriks, Ehel.; de soon Nanke Waldriks
dochter Maria Henrici
De mejer Arendt Janssen (en) Geeske, Ehel. (zijn vertrokken)
Aisse Aaldriks, huijs-vrouw van Hindrik Harmens
Jan Lamberts (en) Tette, Ehel.
Berend Heinens (en) Geertruijt Habbes, Ehel. (wonen nu op Zuijderveen)
Grietie, moeder van Harmen Derks (vstorf 1710)

Winschooter Zijl
Harmen Vos (en) Annechien, Ehel., de dienst-maagd (met att. Na Wedda vertrokken)
Lubbeke Harmens met att. Na de Beerta vtrokken
Trijntie Berends, huijs-vrou van Sacharias Veltrup
Gebbegien, huijs-vrou van Harmen Sivers (vstorf 1711)

Hoge-Brugge
Hindrik Everts (en) Remke Jans, Ehel. (vertrokken met attest. Na Vriesche-Loo)
Jan Gosses (en) Geeske, Ehel.

In Winschoot

Op de Venne
Margareta Sweegmans, huijsvrou van Harmen Mulder en haar soon Berent
Jacob Harmens
Jan Geerdts (en) Octie Geerdts, Ehel.
Wigboldt Janssen Landt (en) Frouwke, Ehel.
Albert Coobs en Geertruijd, Ehel.
Evert Harmens Timmerman (en) Wendel, Ehel., de soon en dochter Harmen (en) Geesie Everts
Barbara, huijs-vrou van Roelof Roelofs
Date Rentema, Ruiter
Lucretia, wedw Van Lucas Jans en de dochter Imke Harmens
Hindrik Harmens en IJke, Ehel.
Johannes Halewech (en) Trijntie, Ehel, ook de knegt (en) de maagd
Sicco Gaijelkes en Hemke, Ehel.
Jacobje Jacobs, wedw Van Jannes Coobs en
Elsje Luppes, wedw van Coob Jans
Rensje, wedw van Jacob Buisman
Haitzen Haitzema en Grietie, Ehel.
Tamke Ekkes, wedw van Peter Hindriks
Jelle Hessels (en) Trijntie Ekkes, Ehel.
Geesje Leenderts, wedw van Edze Peters en
Trijntie, huijs-vrou van Hindrik Hindriks
Maria, de moeder van Advt. Henrici
Nanne Snikke vaarder (en) Bijlke Peters, Ehel.
Magdalena Niclaas, huijsvrou van Philippus Adriaans
Wubbe, wedw Van Commissaris Jan Roelofs, en de dochter Remke Jans
Geerdt Schulten
Jantien Ubbens, huijs-vrouw van Peter Jans
Peter Clasen (en) Free Jurriens, Ehel.
Haike Jans Bakker (en) Metie Willems, Ehel.
Hindrik Geerdts (en) Lijsabeth Lubberts, Ehel.
Pastor J.C. Hubbelink (en) Johanna Ketel, Ehel. en
De moeder van D: Hubbelink, Margareta Lepel

In Winschoot. De Langestrate over de Pijpe
Begin van het Tigchelwerk
Eluwe Mennes, huijsvrou van Reiner Jans
Lutgert Harmens, wedw Van Harmen Peters en haar stief zoonen
Peter en Menne Harmens
Edske Berends (en) Aafje Mennes, Ehel.
Maria Eilers, huijsvrou van Peter Jans
Jan Wubbes en mede bij hem in huijs
Geertruijonge dochter Matthias, huijsvrou van Harmen Harmens
Jan Aijkes, Wupke Gerrits, Ehel. en haar moeder
Antie Jans, wedw van Gerrit Jurriens
Grietie, wedw van Hindrik Schoemaker
Frans Pot (en) Barbara Tjackens, Ehel.
Geertruijonge dochter Jans, huijs-vrou van Jan Engels (en) de knegt
Jan van Peise
Elske Jans, huijsvrou van Casper Jurriens
Jan Freriks (en) Annegien Alberts, Ehel.(en) de knegt
Derk Reiners
Peter Clasen, snikkevaarder (en) Geeske, Ehel.
Jan Harmens Mulder (en) Martien Gerrits, Ehel.
Reiner Chercher en Geesie, Ehel.
Haijke Krijns (en) Anna Jans, Ehel.
Willem Harmens Smid (en) Tiakien, Ehel. (en) de soon
Jan Willems
Martie Jurriens, huijsvrou van Doedo Phoebus
Trijntie, huijsvrou van Peter Jans Zijl
Geerdt Sijpkes en Metje, Ehel.
Hillegien, huijsvrou van Luitie Egberts
Brouer Boelema (en) N. Fopkens, Ehel. En de knegt
Tidde
Haike Jans
Andries Kroon (en) Aafje Hindriks, Ehel.
Saartie moeij
Jurrien Klein-smid en Zeide, Ehel. (en) de soon Roeloff Jurriens
Sipke de Jonge, wedman (en) Kenna Fopkens, Ehel. (en) de maagd
Zarah Nantkens
Douwe Hessels (en) Grietie Hindriks, Ehel. (en) de dochter
Willempie Douwes
Hindrik Boelens (en) Catharina Haitzema, Ehel.
Hendrina van Dijk en haar dochter
Wipke Luppens
Coopman Derk Harmens en de sonen
Cornelis en Jan Derks, ook de dienstmaagd
Grietie Caspers
Dctr. Eijsinge en N. Schaink, Ehel. en dochters
Bouwina (en) Catharina Eijsinge en de dienstmaagd
Wubke Derks
Engel Douwes en de dochter
Jantie Jans

In Winschoot over de Pijpe. Ten Noorden
Vrouw Haselhoff en haer dochters
Magdalena (en) Sarah Haselhof, mede de dienstmaagd
Antie
Cornelia Westerborch, wedw van Wedman Crous en
Asseltie, wedw van Eltie Ockes, ook haar dochter
Annegien Elties
Tonnis Hindriks (en) Frouke Luppes, Ehel.
Dm. P. Theodori (en) Catharina ten Ham, Ehel. (en) de dienstm:
Engel
Jan Ajolts (en) Helena Jurriens, Ehel. (en) de knegt
Derk Harmens
Jan Hajes, ouderling (en) Geesie Harmens, Ehel. (en) de soon
Harmen Jans
Willem Jurriens (en) Maria Jans, Ehel.
Jan Jurriens (en) geesie, Ehel.
Rixte, huijsvrou van Christiaan Hoedemaker, daar in woont ook
de Corporaal ende vrouw
Derk Klein, Convoij Mr. (en) Mecheltie, Ehel.
Grietie Berends
Jurrien Willems en Aaltie, Ehel.
Geerdt Harmens (en) Hantie Harmens, Ehel.
Hillegien Willems, huijsvrou van Harmen Melchers
bij haar woonen in
Roelof Bregenbeek (en) Maria Bekkering, Ehel.
Geesje Clasen, huijsvrou van Abraham Udema
Coopman Eltie Eens (en) Bouwe Jacobs, Ehel.
Willem, dienstknegt en
Geeske, dienstmaagd
Geerdt Everts, ouderling (en) Meneke, Ehel.
Lamke Hindriks, huijsvrou van Jan Takens
Wije Meints, huijsvrou van Onno Schipper 
Vrou Relotius en de stiefsoon
Albartus Relotius

Aan het Kerk-hoff
Ida, huijsvrou van Roelof Kners
Berentien, wedw van kerk-voogd Eppo Sluijs
Mr. Geerdt Busscher (en) Doetie Doedes, Ehel.
Hindrik Jans
Tonke Egges (en) Trijntie, Ehel., daar in woont mede
Geesie Koelmans, huijsvrou van Berend Harmens
Harmen Jans Beekman (en) Annechien Hindriks, Ehel.

De Wevers Horn
Harmen Michiels en Hilleke, Ehel.
Battser en Swaantie, Ehel.
Geerd Gennip en Hille, Ehel.
Jochum Wever en Aaltie, Ehel.
Aaltie Harmens, Harmen Muirkers dochter
Wessel Rentes (en) Siben, Ehel.
Lutgert, weduw van ...
Geerdt Hindriks Bierman
Antie, huijsvrou van Niclaas

In Winschoot, de strate ten Zuijden de Pijpe
an de Oost-zijde
Jacobus van Goor, commies (en) Lummegien Eggens, Ehel.
Woltie, wedw van Occo Vriese en hare dochters
Stijntie en Bouwe, vertrokken met attest na de Beneden Pekel-A
Hindrik Wichers (en) Antie, Ehel. en de soon. Mr H. Wichers verstorf 1711 Aug
Peter
Wubke Harmens
Hindrik Jans (en) Elske Geerdts, Ehel.
Aaltie, wedw Van Lubbert Thomas en
G. de Wilde, wedw van Pastor Wachlo
Gerard Rikkinga (en) Hester Lubberts, Ehel.
Hindrik Halewich, oudeling (en) Bougien Tiaards, Ehel.
Judith, wedw van Jan Everts (en) Vulzo Slaper
Elske, huijsvrou van Abel Lamberts
Marten Hindriks (en) Grietie, Ehel.
Berend Rindels (en) Trijntie, Ehel.

Aan de West-sijde
Jannes Nienhuijs (en) Debora Bekkering, Ehel.
Hij verstorff 1710
Evert Geerdts (en) Rixte Wierdts, Ehel.
Verstorf inde 1710
Berendt Groenewoldt (en) Lijsabeth Hiddens, Ehel.
Peter Alberts Glasius (en) Martie Rotgers, Ehel. en
Geesje, haar dochter
Nanne Jans (en) Frouke Krijns, Ehel. Hij verstorff 1710
Imke, wedwe Courts en hare dochters
Okke Courts
Johanna Jans
Peter Harmens (en) Peterke Martens, Ehel.
Grietie Jans
Jan Geerdts (en) Willemke Ajels. Hij verstorff 1711 Julij
Albert Jans (en) Swaantie, Ehel.
Harmen Lamberts en de dochter
Johanna Harmens
Nantie, wedw van Jan Mennes, hier bij woont
Frouke Tonnis, wedwe van Derk Baltsers
Menke en
Hindrikkien
Jacob Hindriks en Eltie Geerdts, Ehel.

Bij de Meulen Berg
Berent Charcher (en) Hindrikkien Hindriks, Ehel.
Berent Hofman (en) Engeltie Sijpkes, Ehel.
Meindert Metting (en) Grietie Geerdts, Ehel.
Maria, haar dochter
Teelke Bennes en haar soon
Benne Jans
Henricus Bronsema (en) Johanna Heres en
Johanna de dienstmaagd, deze gesuspendeert vide acta
Teelke Haikes, huijs-vrou van Jan Clasen
Johannes Stellingwerf (en) Trijntie Tialling, Ehel.
Grietie Derks, huijsvrouw van Adde Friesenborg

In Winschoot
De Blij Hamster Strate an de West zijde
Berent Berents en de vrouw Trijntie
Eggo Jakobs (en) Geesje Abrahams, Ehel.
Reint Peters (en) Aafje, Ehel. en de soon
Meindert
Dtr. Fopko Ter Ham (en) Frouwina Edsens, Ehel.
Dtr. Tiddo Gerardi (en) N. Borgers, Ehel.
Sijpke Geerdts (en) Teetje, Ehel., hier in woond mede
Stijntie, wed. Van Jan Jochums
Baltser Jans (en) Grietie, Ehel.
Derk Roelofs Snikke vaarders en
Lukas Waterkamp en Tiakien, Ehel.
Geertruijd, huijsvrou van Hindrik Snider
Claas Bartolds (en) Margien, Ehel. en
Hindrik Steenhuijs (en) Derkje Clasens, Ehel. Verstorff 1712
Grietie, wedw van kerkvoogd Jan Hillebrands. Verstorff 1710
Antie Jans, haar dochter, ook
Geerdtien, de dienstmaagd
Haje Jans en Tjalke, Ehel.

Aan de Oost-zijde
Aaltie Drees, Verstorff in de Nieuwe Schans 1710
Haje Peters en de vrouw. ger: Diever
Antie Thomas, huijsvrou van Jan Willems en
De dienstmaagd Rixte
Engbert Bakker (en) Trijntie, Ehel.
Jan Krijns, kerkvoogd en
Frouke, Jan Hillebrands dochter, verstorff 1711
Rotger Harkens, ouderling, daar bij woont
Grietie, wedw van ...
Harke Rotgers (en) Sijke, Ehel.
Wubke Jans en
Eetie Jans, ook hier woont
Margareta, wedwe van Bartholomeus Jans
Verstorff 1711
Imke Jans, huijs vrouw van Hindrik Wolters
Pastor Meinhard Cock (en) Alegonda Birza, Ehel.
Lammegien Harmens, de dienstmaagd
Teetie Jans, huijsvrou van Reint Eilers, en
Geeske, wedwe van Gerrit Bartolds
Hindrik Harms Cuijper (en) Antie, Ehel.De nieuwe ledematen in de voornaamste hoofdstukken der goddelijke waarheden onderwezen, zijn voor de E. Kerkenraad verschenen, doende belijdenisse van haar gelove, met belofte om bij de suiver waarheit door Godts genade tot den einde toe te zullen volharden, en met een heiligen wandel te vercieren, of bij gebreke van dien sich gewillig de kerkelijke tucht te onderwerpen. Tot meerder vestenisse dezes hebben wij sulx handtastelijk belooft en eigenhandig ondertekent.

NB De voorgaande nieuwe angenomene Ledematen hebben hare Namen getekend achter de Acta Consistorii elk in die Tijdt als hij angenomen is.

1710
Jan Taakens
Antje Cornelis
Met attestatie zijn tot ons over gekomen
Van Wener Agniet Caspers j.d.
Van Pekel A Hindrik Jans
Van Assen Aaltjen, huisvrouw van Jan Aukes
Van de Pekel A Wipke Derks
Roelof Hindrix en Alke Harmens, Ehel. van de Pekel A (doorgehaald)

1710 den 11 xber
De nieuwe Ledematen zijn navolgende perzonen
Wupke Willems, huisvrouw van Coert Harmens
Grietie Hindrix, huisvrouwe van Date Rentema
Alke Karsjens, j.d.
Assa Jans, j.d.
Hemke Hemkes, j.d.
Tonke Harmens
Harmen Roelofs
Eppo Jans met attest. Van Schiermonikoog

1711 den 26 februar
Geertjen Luikens, j.d. met attestatie van Groningen
Aafjen Doedens, huisvrouw van Jan Hillebrants
van Midwolder Hamrik Jan Reiners, jonggezel
Van Blijham Wipke Harmens, j.d.

1711 d 27 Maij
Kornije Kornells
Aangekomene met attest.
Jan Hindriks, Helena Matthias (en) Getruida Hindriks, wedw Fopkens, attest. Van Groningen
Hillegien Abrahams, attest. Uijt Appinga-Dam
Herman Luichies en Geesje Jans, Ehel. attest. Van Groningen
Jantje Freriks, huijs vrouw van Peter Jakobs, attest. Van Nieuw-Beerta
Jan Clasen, attest. Van Groningen
Claaske Derks, j.d., attest. Van Zuijdt broek
Jan Jans, met attest. Van ’t Hoge-Zandt

1711 d. 2 7br
Lijsabet Douwes
Met attestatie zijn tot ons overgekomen
Van Grijpskerk Geesjen Egberts, huisvrouw van Thijes Sijtsema
Van de Nieuw Beerta vertrokken met attest. Martjen Tjabbes, huisvr. Van Engelko Jans

den 3 xbr.
Met attest. Angekomen
Jacobus Wichers, met attest. Van Embden
Albertien Wubbes, met attest. Van Wedda
Geesien Hindrix, j.d., Roelof Jacobs en Annichien Pieters, Egtel., met attest. Van Groningen

1712
Den 3 Mart 1712; Ledematen angenomen
Ebel Jakobs (en) Berent Engels, van Boven Buuren
Jakob Cornelis (en) Aaltie Elties, Ehel.
Hermke Hermans, huijsvr. van Rener Ernst
Vree Jakobs, huijsvr. Van Herman Hindriks
Trijntje Peters
Aeltin Jochgums
Geertijen IJans
Wieke Hindricks
Auke IJans

1712
Met attestatie zijn tot ons overgekomen
Annigjen Hindrix, van Groningen
Jan Willems Kreuser, van Uithuisen, vertrokken met attest. Na Groningen
Cornelisjen Arents, j.d. van de Langakkerschans

Den 2 Junii
Reindt Eilers
Hindrickz Meijers
Antie Lubbers, wede van Jarko Roelefs
Maria Hermans, j.d.
Met attest. gekomen
Wilko Sebes, met attest. van Vlacht-Wedda
Albertien Willems, met attest. van Groningen
Wubke Janss, huijs vrouw van Herman Sivers op de Zijl met attest. van d’Oude Schans

1 7tember angenomen
Herman Hindriks
A. Vriessenborg(?)
Foske Jacobs
Angekomen Swaantie Jans, met att. van Schilwolda, woont in ’t Ooster Einde
Albertus Frise, met attest. van Delff
Hindrik Eijlarts (en) Eesien Tijpkens, Ehel. (en) Jurrien Tiddens, attest. van Groningen

Den 1sten December 1712 zijn aangenomen volgende ledematen
Jelte Neerhoet
Peter Jacobs
Lambertus Jans
Harmannis Uulhgezes(???)
Aangekomen Welmoet Egges, huijs vrouw van Mr. Jurr. Vriese, met att. van Scheemda
Lisabeth Clasen, j.d.
Fennegien Pieters, j.d., att. van Suijdt broek
Reent Berents, att. van Amsterdam

Den 2 Mart 1713
Jacob Cosses
Trintien Simes
Eppien Jans

Den 1 sten Junij 1713
Martien Hindrix
Sjauke Ebbels
Trijntie Willems, huijsvrouwe van Jan Martijn
Grietie Hindrix, huisvrouw van Jurjen Everts
Tamcke Takens
Trijntie Harms, j.d.
Froucke Reinds, j.d.
Stintie IJans, j.d.
Grietien Harmens, huisvrouw van Derk Roelofs

1713 met attestatien zijn tot ons overgekomen
Klaas Peters en Talle Herberts, Ehel. van Midwolde
Rebecca Luceja Eppius, j.d. van Groningen
Jantien Peters, j.d. van Groningen
Hindrikjen Jans, huisvrouw van Harm Wibbes Jabbink, van Veendam
Roelfke Jans, j.d. van Midwolda
De E. Harko Vinkers, van Schilwolde
Geertruida Warendorp, huisvrouw van de E. Nantko Waldrix, van Winsum
Sijvert Harmens, van Bellingwolde

1713 den 31 August in de pastorie verschenen, aangenomen
Rient Ubbens (en) Siben Hindriks
IJantien Hindricks
Trijntie Peters
Aaltie Jans, weduwe van Frans Ajolts
Imke Jans
Aefke Peters
Nomke Jans

Met attestatien
Johannes Hamhuis, van Groningen
Jantien Tammens, zijn huisvrouw van Zuidbroek
Leendert Jans en Lijsabeth Hermans, Ehel. van Midwolda
Hilje Onnes, van Saaxum
Grietie Berents, j.d. van de Pekel A.
Harmen Lodewijks, van d Nieuw Schans
Wupke Hindrix, huisvrouw van Harmen Derks, van de Scheemda

30 9br 1713 aangenomen
Gebke Martens, huijs-vrouw van Auke Jans
Lubbartus Smedingh

Aangekomen met attestatien
Anne Jentses (en) Meintie Daniels, Ehel. met attest. Van Akkum in Fries-Landt
Aaltjen Jakobs, j.d. met att. Uijt de Pekel-A
Themmo Themmen, van Finsterwolde
Kornelijske Geerdts, van Weijwert

Den 1sten Mart 1714 Aangenomen
Hilleghien Harmens

Met attestatie overgekomen
Jan Jansen Mulder, j.m. van Groningen
Immigjen Jans, j.d. van Groningen
Grietie Epkes, j.d. van Finsterwoldt
Willem Alberts, van Ter Apel

31 Majus 1714
Ajelke Memmes
Herman Wubbes
Grietie Wilkens
Emke Harms
Frouke Hindriks

1714 angekomene Ledematen met attest
31 Majus
Haiko Jans en Johanna Halewich, Ehel.
neffens haer E. dochter Margrietien Haijkens, met att. Van de Wildervang
Herman Clasen en Fenne Clasen, van Westerlee
Trijntien Boelema, huijsvr. Van Otto van den Venne, van Groningen
Trijntie Harms, huijsvrouw van Claas Egberts, van Blijham
Jan Hindriks Kespool, van Detmold met attest.
Frouke Jans, van Groningen

Den 30 August 1714
Siwerdina Vopkens
Audina De Jonge, huisvrouw van Harko Vinkers
Geertruida D’Jonge, huisvrouw van Jan Derks Mesting
IJan Hindericks
Gerriet Peters

Met attestatie sijn tot ons overgekomen
Jan Harms en Roelofje Jans, Ehel. van Sleen in Drenthe
Jan Metting van Bleijham
Monsu J. Van Leun, s.s.th. stud. Van Groningen

24 9br 1712
aangenomen Joseph Crous
aangekomen Wolter Luijning, met att. van Groningen

1715
De 28 Februar: Nieuwe Lidtmaten
Hindrik Teunis
Hinderck Dercks (en) Geertjen Herkes, Ehel.
Geerdt Hindricks
Theodorus Theodori
Frans Jans
Peter Willems en Swaantie Jans, Ehel.
Hindrick Jacobs
Hindrik Hindrix
Focke Udes
Geeske IJans
Geertien Harmens
Hillichjen Jans, j.d.
Nantie Jans, wed. van Geerdt Alberts
Geeske Hindrix, j.d.

Met attestatie overgekomen
Frouke Brongers, van Groningen

1715 d. 30 Maij
Jan Roelefs, j.m.
Klaes Hinders(?), j.m.
Derck Wichers, j.m.
Tonnis Remdts, j.m.
Hindrick Jacobs (en) Taatie Ernest, Ehel.
Jacob Banijnck
Geerdt Berents en Geeske Harms, Ehel.
Geertrijn Cesses(?), j.d.
Haike Berents
Gartie Berents
Frouke Hemmes, huisvr. Van Kaspar Jans
IJantien Hindricks, j.d.
Aaltien Peters, j.d.
Lisabet Alles(?), j.d.
Frouwke Vrederix, huisvr. Van Berent Harms
Met attest. Angekomen
Joest Hermans (en)
Maria Geerdts, met attest. van Krops-Wolda
Ailke Boeles, met attest. van Belling-Wolda
Geeske Hermans, huijs-vrou van Berent Fekkes, att. Uijt de Beerta
Esse Roelofs, j.d. met att. van Meethuijsen
Trijntie Arents, att. van Groningen
Jantie Luppes, attest. van O. Pekel A
Renske Jans, j.d. attest. van de Wildervang
Hindrik Jans, att. van Groningen

Den 29 August Nieuwe Ledematen
1715

Lammighjen Meeckhof, huijsvrou van Engelbertus van Dijck
Swaantien Jans, j.d.
Met attestatie zijn tot ons overgekomen
Lukas Haselhof, van Bleiham
Harmen Jans en Wije Hindrix, Ehel. van Groningen
Annichjen Heinens, j.d. van Zuidbroek
Lamke Luppes, j.d. van Westerlee
Swaantien Hekmans, huisvr. Van Derk Reiners, van Bleiham

28 9br
Aangenomen
Allardus Relotius
Johannes Reling
Derk Derks
Arijaan Ijans
Willem Haijkens

Aangekomen met attest.
Hajo Waarsema, H. Eijsinge, J.v.d. (en) Jan Haijkens, attest. van Groningen
Evert Jans (en) Lutgert Jans, Ehel. , attest. van de Scheemda

Aangenomen
1716, Febr. 27
Harmen IJans
Bernardt Harmans
Poppo Heersema
Peter Reindts

Jan Hindricks
Jan Hindrijcks
Derk Derks
Gepke Abrahams

1716
Febr. 27
Berendina Cock
Sijpke Nannens
Henrica van Wullen
Wijpke Wijghmans
Antie Jans, j.d.
Meiske Wijmers, j.d.
Jeltjie Jerus(?)
Aeltin Reijnders
Lupko Sikkens, j.d.
Elske Haijckens
Trijntie Pieters
Met attestatie
Eppo Henricus Schaink, s.s.th.stud., van Wetzinge
Maria Bietrup, van Leddo int Graafschap Tecklenburg

Aangenomen Majus 1716
Willem Schortinghuis
Harmen Berendts
Frouke Eltijes
Frouke Haijkens
Hillegonda Maria Eijssinghe

Majus 1716
Aangekomen Majus met attest.
Haje Jurriens, Jan Tiddens, Claas Dieters (en) Antie Hindriks, attest. van Groningen
Tiabbe Tammes, j.d., att. van Veen-Dam
Marie Egberts, van Wester-Lee
Gepke Rentes, van Veen-Dam

Aangenomen. 3 7br. 1716
1716
Derck Harckens(?)
Mettjen Ubbens, j.d. (en) Maijke Jans, j.d., van Hogerbrugge

Aangekomen met attestatie
Antie Thies, huisvr. Van Hindrik Teunis, van Schildwolde
Annichjen Hessels, van Dieveren
Niclaas Hessels, van Groningen
Wipke Hindrix (en) Alke Harms, van Woldendorp
Berent Everts en Antie Harms, Ehel. van Bellingwolde
Wipke Geerdts, van Westerlee
Elske Haikes, j.d. van Groningen

Aangekomen met attest. 3 xbr. 1716
Geertruijd, huijsvrouw van de E. Claas Bartolds, van de Wildervank
Albert Haselhoff, student van Wedda
Cornelius Mesting, attest. van Groningen
Koene Jans, van Nieuwe Beerta
Margareta Theodora Aikes, j.d. (en) Anna Aikes, j.d., van Haarlem
Trijntie Peters, j.d. van Oost-Wolda

1717
Doede Addens
Hemke IJans
Lientie Harmes
Fenie Addens
Geeske Boelens, j.d.
Renske Roelof, j.d.
Grietie Roelof, j.d.
Met attest. aangekomen
Lourens Adriaans en Maria Veltman, Ehel. van Groningen
Annichjen Arents
Eppo Sijpkens en Anna Birza, Ehel. van Feerweert
Antie Simons, j.d. van de Nieuw Schans
Hindrikjen Coerts, van Nieuw Pekel

1717 d. 3 Junii
IJurren IJans
Hindrik Hindrix
Jannes Warners
Ham. Mertens(?)
Memme Tjabkes
Harm Everts
Liefke IJuriens, j.d.
Jantien Pieters
Met attest. aangekomen
Jan Hindriks en Engeltie Groenevelts, att. van Kantens
Willem Haikens, j.m. van Groningen

1717 d. 2 7ber [september]
Nieuwe Lidtmaten
Ebbe Berens, j.d.
Bilke IJelkes, j.d.
Hemmichjen Hindrix, j.d.

Met attestatie aangekomen
De Erentv. Derk Rosinga, ontvanger, en Maria Rijpma, Ehel. (en) Anna Rosinga, j.d., van Groningen
Edzardt Elties, j.m. van de Wildervank

1717 xber Met attestatie tot ons overgekomen
Annegien Jans, wed. Van Hindrik Fluchel, van Aduwart
Anna Helena Haselhooft, j.d. van Groningen
Geertruid Pieters, j.d. van Appingadam

1718 den 10 Maert
Aangenomen Lidtmaten
Jan Harms
Aeltien Harmens
Tiaacktien Udema
Geertruijt Hindricks
Margaretha Hubbelink, j.d.
IJke Jacobs, j.d.
Antie Dercks

Met attestatie tot ons overgekomen
Mentie Arents, j.d. van de Beerta
Weije Jullens, huisvr. Van Mr. Harmen Snijder, van de Oudeschans

De aangekomen lidtmaten
Den 9 Jun.
Jan Harms Broos, van Appingadam
Jantien Hindrix, van Roswinkel
Fekelina Hindrix, j.d. van Appingadam

1718 den 8 7ber [september] Nieuwe Lidtmaten
Luctijen Yans, huisvr. van Jan Jans
Jantien Harms, huisvr. van Albert Jans
Geeske Geerdts
Hindrik Harms, j.m.

Met attestatie aangekomen
Meneke Hindrix, van Midwolde
Vrouwke Lesterhuis, j.d. , van Groningen
Hindrik Jans, van Vlachtwedde
Jacob Edes, van Wedde
Elisabeth Klasen, huisvr. Van Meindert Brongers, van de Scheemde

1718 d. 8 xber [december] de attestatien der gener die tot ons zijn overgekomen, ingelevert en aangenomen

Van Groningen
Rient Louwerts en Kunnichjen Willems, Ehel.
Egbert Egberts en Egbertien Jans, Ehel.
Trijntien Trenning, j.d.

Van Lier
Trijntie Pieters

1719 den 2 Meert
Henricus Fledderus
Ailcke Tiarks
Bronger Brongers
Jan Albers Bos
Wicher Wichers
Geerdt Reinders
Grietje Evers
Margrijeta van Dijeck
Afke Jans
Maria Martina Haitzema
Grietie Klasens, j.d.
Marike Harms
Met attestatie angekomen
Catharina Theodora Blankstein, huisvr. Van Cornelius Mesting
Grietien Schultes, huisvr. Van Jan Lammers, van Veendam
Dm. Johannes Schepel, pastor in Winschoten, en
Deborah Helena van Peer, Ehel. van de Wildervank

1719 den 2 Jun. Aangenomen deze navolgende lidtmaten
Eggo Doedens
Janna Harrems
IJantjen Eppens
Jantjen(?) Harmannes
Met attestatie aangekomen
Pieter Riendts en Daje Geerds, Ehel. van Beester Hamrik
Geertien Jans, huisvr. Van Wessel Luppes, van WesterLee
Jan van Bolhuis, van Groningen

1719 den 31 Aug. Met attestatie aangekomen
Henrica Bonenkamp (en) Abelia Swart, van Groningen
Juffr. Allegonda Veenhuisen, huisvrouw van de Hr. Doct. Veltman van de Beerte
Aafke Peters, j.d. van Hellum

1719 de 1 xber [december] Met attestatie aangekomen
Antie Jans, j.d. van Weender
Lijsebeth Jacobs, van Nieuw-Beerte

1720 Den 29 Febr. angenomen dese navolgende Ledematen
Tiddo Geerdts
Hinderck Jans
Grietie Jarfken, huisvr. Van Eefte Hindrix
Trintie Jans
Hijlle Eijlders
Grietie Jans
Aghtie Haijes
Ettin Menders

Met Attestatie angekomen
Vrou Lammina Smaltius, huisvrouw van Eppo Hindrik Schaink van Nieukerk
Jan Pieters, j.m. van Groningen
Elske Sijntkes, huisvrouw van Harm Reijnders Deves, van de Beerta

Met attestatie aangekomen
Theodorus Theodori, j.u.Dr. van Groningen
Sikke Jurjens en Magdalena Mees, Ehel. van Gron.
Hille Hindrix, van Bleiham

1720 den 5 7ber [september] met attestatie tot ons overgekomen
Roelof Boelema en Una Goldenarm, Ehel. van Groningen
Eente Elties, van Groningen
Frouke Melchers, van Groningen

1721 den 27 Februar. zijn volgende litmaten aangenomen en voor de Consistorie verschenen
Eltio Harms
Jan Geerts
Antie Hindriks

1721 den 5 jun. Nieuwe Lidtmaten
Fenningin Abrams, Derckijn Gerrijs, Geertien Berents (en) Anke Jelles Mellema, j.d.

Met attestatie zijn overgekomen
Hillena Wichers, j.d.
Jan Harkes, j.m. van Noord-broek
Jan Heines, van Zuidt-broek

1721 den 11 7ber zijn deze nieuwe Lidtmaten aangenomen
Alb. Hubbelink, S.S. Theologie Studiosius
Grietie Sijbolts

1721 den 4 xber in de kerk voor de kerkenraad verschenen
Lupcke Jans, huisvr. van Jan Heines
Antie Lucas, huisvr. van Jan Harms
Met attestatie Johanna Harms, wed. van Hindrik Gerrits, van Vlisvlied

1722 den 26 Febr. zijn in de Eerw. Kerkenraadt ingelangt volgende attestatien
Sijben Feijens

1722 den 4 jun. aangenomen
Beijke Derks, huisvrouw van Harmen Roelofs, van de Pekel
Hanne Jans, huisvrouw van Jan Aijkes, van Finserwoldt
Adolf Widebusch, van Lengerke in ’t Ampt Lingen
Aaltien Berents, j.d. van de Pekel-Aa
Bieke Derks, van d. Pekel-Aa

1722 den 3 7ber [september] Aangenomene Lidtmaten
Grietie Berents, huisvr. van Jan Hindrix
Geertien Nannens
Pouwel Eltjes Schoedijrk
Met getuigschriften aangekomen
Grietie Derks, huisvrouw van Harm Geerdts, van Midwolda
Elske Jans, huisvrouwe van IJder Jan van Wedde
Derk Stevens, j.m. van de Scheemde
Geertruid Lammers, huisvrouw van Jan Edzers, van de Beerte
Etjen Jans, van de Beerte

1722 d. 3 xber [december]
Met attestatie gekomen
Trijntie Pieters, j.d. van de Scheemde
Alke Geerdts, j.d. van Bleiham
Gerrit Jans en Antie Geerds, Ehel. van Oostwold
Frouke Hindrix, van Bleiham

1723 den 4 maart
nieuwe angenomen lidmaten
Willem(?) IJans
Haltin Kleins
Anna Margarieta Berents

1723
Antje Hindriks
Henricus Wachloo
Met attestatie aangekomen
Jan Bunning en Aaltien Harms, Ehel. van de Beerte
Antie Luikens, Huisvr. van Barthold Frederix, van de Scheemde

1723 den 3 junius zijn de nieuwe Lidtmaten van de kerkenraadt overgekomen en hebben hare namen getekend
Klaas Peters
Ida Willems
Met attestatie aangekomen
Anna Margareta Roelefs, wed. van Ubbo Nannes, van Finsterwoldt
Peter Hindrix, van Midwolda
Geeske Alberts, huisvr. van Albert Jans, van Onstwedde
Abraham Jans, j.m. van Midwolda

1723 den 2 7ber [september]met attestatie aangekomen
Carel Johan Fredrich Pihle van Schwalenberg
Tonnis Brongers, van Amsterdam
Lutgert Swierts, huisvr. van Garrelt Harms, van Slochteren

1724 den 2 Meert. Nieuwe Lidtmaaten
Engel Derx, huisvr. van Roelof Jans
Harmen Hindriks
Krijno Haijkens
IJan Beerens
Cristiaan Jakobus Wachloo
Harm Eilers
Grietie Geerts
Met attestatie aangekomen
Bouwina Blenke, huisvr. van d’Erentv Doctor Th. Theodori, van Groningen
Juffr. Hillegonda Maria Eisinghe, van Utrecht
Bouwe Rengers, huisvr. van Eppe Ennes, van de Beerte
Swaantie Aijsing, huisvr. van Harm Nijehof, van Vlagtwedde

1724 den 1 jun. Nieuwe Lidtmaaten
Hillena Willems, huisvr. van Hermannus Hindrix
Grietie Andries, huisvr. van Abraham Jans
Met attestatie
Lollina Jelis Mellema, j.d. van Groningen
Haijo Andijk, van Zuidbroek
Albertien Cranenburg, huisvr. van mr. Jacobus Wichers, van Bleiham

1724 Den 31 August. is tot Lidtmaat aangenomen
S. D Jonge
Met attestatie aangekomen
Vre Jacobs, huisvrouw van Albert Derx, van Nieuw-Beerte
Albert Jans, van de Beerte
Alke Hansen, huisvrouw van Pieter Reindts, van Bellingwolde
Johannes van Streun, van Delfzijl
Taletta Harms, van d’ Oude Schans

1724 Den 30 Novemb. De nieuwe aangenomen Lidtmaten
Pierre Hubbelink
Eltien Nieienhuijs
Martjen Nannens
Antije Jans
Annegien Cornelis
Met attestatie tot ons overgekomen
Trijntien Jurjens, huisvr. van Jan Pieters, van de Pekel-Aa

1725 den 8 Meert De nieuwe angenomen Lidmaten
Hindrik Brongers
Jan Albers

1725 Den 8 Meert
Haijko Jacobs
Andries Heijes
Enneke Jacobs

1725 den 7 Jun. Nieuwe Lidtmaat
Enno Rijpma
Met attestatie overgekomen
Jan Thomas en Trijntie Jacobs, Ehel. van Westerlee
Berent Jans Cock, uit Brandenburgerlandt
Cornelius Bogaard, preceptor latin lingue
Aaltien Jurjens, van ’t Hogezandt
Grietie Hindrix, van de Pekel

1725 den 30 August Nieuw Lidtmaat aangenomen is
IJan Addekes
Met attestatie aangekomen
Gebbina van Bern, huisvrouw van Albertus Relotius, van Bellingwolderschans
Sebo Harms, j.m., van Sellingen

1725 Den 29 November
Kasper Konraat
Met attestatie aangekomen
Harm Jans, van Midwolda
Anna Margareta Berents, j.d. van Amsterdam

1726 den 7 Meert Nieuw Lidtmaat
Aijlke De Jonge
Met attestatie aangekomen
Rixte Langendorp, wed. van Hindrik Pieters, van Gron.
Pieter Wichers en Hemke Harms, Ehel. van de Bourtange

1726 den 30 Maij met attestatie aangekomen
Mr. Berent Zas en Cecilia Bouritius, Ehel.  van Zaandijk uit Holland
Hillechien Jakobs, j.d. van Noordbroek
Wicher Wichers, j.m. van Groningen

1726 den 29 August. Nieuwe Lidtmaten
F. Goldenarm
Leewina Willems
Meinhard Busscher
Met attestatie aangekomen
Elisabeth Douwes Mellema, van Schiermunkoog
Harmke Jans, huisvr. van Jan Harkes, van de Oude Pekel-Aa
Frouwke Hindrix, weduwe van Jurrien Derks, van Groningen

1726 den 28 Novemb.
Aeltjen Hejes
Antie Stoffers
Aeltjen Hindriks
Grietie Stoffers
Met attestatie aangekomen
Derk Wichers en diens huijsvrouw, van de Midwolda
Fennechien Harmens, van Anlo
Jan Bogaard
Tjark Udema
Jan Hindrijcks

1727 den 27 Ferbruar
Tallegijen Nannes
Hilligjen Edzkes
Anna Heitsema
Marijeke Heijkens
Met attestatie aangekomen
Anna Blinke, van Noordbroek
Doetien Tammens, van de Beerte
Jan Geerds, van Termunten

Den 29 Maij 1727 Met attestatie overgekomen
Auke Hindrix, huisvr. van Geerdt Harms, van de Beerte
Geesjen Klaassens, j.d. van Emden

1727 den 11 Sept. met attestatie angekomen
Luitjen Hindriks, van Noordbroek
Haike Sterenborg, van Midwolda
Lamke Sietens, van Oostwolda. att. gegeven na de Eexta

1727 Den 4 Decemb met attestatie tot ons overgekomen
Aleph Jans, j.m. van de Beerte

1728 den 4 Meert. Nieuwe Lidtmaaten
Gertien ...
Ulbert Tonckes
Albert Peters Glasius

1728 den 3 jun.
Else Ekkes
Reske Melles
Nantje Berents
Trijntje Lesterhuis
Met attestatie voorgekomen
Antie Alberts, van Bleijham

1729 den 3 Meert
Jan Peters
Hindrikien Geerts
Anna Nannens
Harmanna Eppens
Met attestatie
Berent Wibbels en Hillechien Jakobs, Ehel. van Oud Pekel

1729 Den 2 jun. zijn naarvolgende Lidtmaten met getuigschriften tot ons overgekomen
Juffer Martha Feret, van Groningen
Sibelke Harms, Huisvrouw van Gerrit Harms, van Finsterwold
Pieter Jochums en Marchien Jans, Ehel. van ’t Hoogezandt

Den 1 7ber [september] met attestatie tot ons overgekomen
Harbert Wijarts, van Finsterwold
Jan Harms en Lamke Luppes, Ehel. van Oud Pekel

1730 den 2 Meert met attestatie aangekomen
Auke Clasen, van Groningen
Nieuwe Lidtmaten
Hemke Melles
Grijetije Memmes

1730 den 31 August Nieuwe Lidtmaat
J.C. Hubbelink s.s.th.st.
Aangekomen Lidmaten
Pieter Thies, van Hellum
Bouwchien Tiddens, van Nieuw Pekel
Geerd Jans en Eke Hindrix, van de Beerte
Enje Cornelis, van de Beerte

1730 den 30 9ber [november] met attestatie aangekomen
Magdalena Jans, huisvrouwe van Jan Berents, van Groningen
Hindrik Johan Niehaus, van Lage uit het Graafschap Lip

1731 Den 8 Meert met attestatie tot ons overgekomen
Elle Jans, huijsvrouwe Casper Jans, van de Beerte

1731 Den 7 Juni met attestatie tot ons overgekomen
De H. Advocaad Joh. Mestering Smeeks en Hemmerensiana Anna Wildervank, van Noordbroek, Ehelieden

Den 30 August 1731
Christiaen Anthon. Gerhardis.s.th.st.
Met attestatie overgekomen
Hindrik Joosten en Zijtske Jans, Ehel. van de Pekel Aa

1731 den 29 November
IJantjen IJans, Huisvrouw van Peter Harms
Met attestatie van de Beerte:
Cornelis Hansen

1732 den
28 Februar. Met attestatie overgekomen
Harmke Sanders, van Vlachtwedde
Aangenomen
Sijwerdina De Jonge
Catharina Hilbrants
Aangekomen met getuigschriften
Digna Maria van Bern, Huisvrouw van de Wedman Jacobus De Jonge, van Bellingwolder-Schans
Hindrik Hindrix, Ehevrouw van Derk Volkers, van Vlagtwedde

1732 Den 29 Maij
Nieuw aangenomene Lidtmaten
Trijntie Micheels
Grietie Hindricks

Den 4 7ber Met attestatie tot ons overgekomen
De E. Harko Vinkerts en Audina de Jonge, Ehelieden van Schildwolde
Jacob Wubbes en Aaltien Rienders, Ehel. van Bleijham
Antie Klasen, van Scheemde
Nantie Wiers, huisvrouw van Philips Meinders, van de Beerte

Den 4 Decembr
Jantien Zipkes, van Oud Pekel
Aangekomen
Harmke Sanders, huisvrouw van Jan Roelofs, van Sellingen
Aangenomen
Jan Fokkes Mensenborgh
Eva Anna Heijes
Maria Berents
Crijntje Jakobs
Marchien Douwes, j.d.

1733 den 12 Meert
Met attestatie tot ons overgekomen
Helena Wichers, van Delfzijl

1733 Den 18 junius tot Nieuwe Lidtmaten aangenomen
Jantien Melles, wed. van wijl. Vrerik Luppes, van Zuiderveen
en
Jan Jacobs, j.m. van Bovenburen
Met attestatie overgekomen
Lijsabeth Adams, van de Bellingwolder-Schans

Den 17 Septembr met attestatie overgekomen
Antie Jans, van de Eexta
Wieke Udes, van de Mieden

1733 den 3 Xber met attestatie overgekomen
D. Eerw. Heer Johannes Werumeus en Juffr. Sarah Hoeth, Ehel. van Blokzijl
Trijntien Jacobs Hensum, van Blokzijl
Alegonda Catharina Smeek, j.d. van Groningen

1734 Den 4 Meert Nieuwe Lidtmaten
Geerdt Wilkens
Jan Geerds Groen

1734 Den 2 junius Nieuw Lidtmaat
Hessel Douwes
met attestatie aangekomen
(obiit) Marijke Taalmans, van Leeuwarden
Swaantje Jans, van Groningen

Den 2 December Nieuwe Lidtmaten
met attestatie overgekomen
Onno Luitjens, van Baflo-Rasquert
Aangenomene Lidtmaten
Hillegonda Bregenbeek
Jan Willems
Nomdo Busscher
(obiit) Memmo Aijelkens

1735 den 3 Meert
Lammigjen Egbers
Gerridt Harms Deews
Jacob Jans
Roelf Roelfs

Den 11 Meert
Met attestatie aangekomen
Swaantien Jans, Huisv. van Derk Jans, van Westerlee
Jan Haijes en Risse Eppes, Ehel. van de Beerta

1735 Den 2 Junij
Met attestatie angekomen
Johannes Clabes, van Klaukuchmeir
Jantien Lammers, van Vlachtwedda
Koene Sanders, van Zuidbroek

Den 1 September
Nieuwe Ledematen
Hinderkijn Lakes
Jantien Balsters
Trientie Lucas
Met attestatie
Trientien Geerts

1736 Den 1 Meert
Luchien Olgerts(?)
Luctjen Jans
Frouke Jans
Trijntje van Goor
Martien Jans, j.d.
IJkjen Luitiens, j.d.
Met attestatie overgekomen
De Heer Jacobus Wessels, van Swolle
Jan Edes, van Schilwolda

1736 den 31 Maij
Jacob Jans
Melchert Harms
Marija Jans
Esse Berents
Met attestatie overgekomen
Willem Harkes en Berentje Jans, Ehel. van Westerlee
Geesje Bregenbeek, j.d. van Amsterdam
Albert Brommelkamp, j.m. van Groningen

1736. Den 6 7ber Nieuwe Lidtmaten
Lubbert Everts
Geert IJans
Anna Hazelhof
Trijntje Mestingh
Anna Hilbrandi
Met attestatie
Juff. Clara Heijlina Gerhardi
Hazijna Blincke, Huisv. van A. Relotius

1736 den 29 November Nieuwe Lidtmaat
Pieter Gerrits, met att. vertrokken
Met attestatie
Eilert Harms en Anna Maria Gerrits, Echtelieden van Groningen
Jan Elties, van Bellinghwolda
Jannes Brongers, van Groningen

1737. Den 28 Febr. Nieuwe Lidmaat
Trijntje Lourens

1737. Den 4 Junij Nieuwe Lidtmaaten
Geeseijn Klasens
Iske Derks
Aelgon Tonnis
Swaantie Jans
Maria Filip

1737. Den 13 7ber met attestatie angekomen
Fenje Albers, Huisv. van Jelle Hessels
Barber Geers, Huisv. van Remke Jans

1737 Den 28 November Nieuw Lidtmaat
Aeilke Hindriks
Met attestatie tot ons overgekomen
Geert Coops van Duinen en Jantie Jans, Ehel., beide van Groningen

1738 den
27 Februar
Nanne Bennes
Jan Eedes
Hijnderck Alberts
Jan Egberts
Gerardus Jans
Alida Vinckers
Met attestatie
Willem van de Plaat, van Breda

1738 Den 29 Maij Met attestatie
Geertien Harkes, van de Benede Pekel

1738 Den 5 7ber Met attestatie
Hindrikjen Harms, van Onstwedde
Jantjen Elses, Huisv. van Jan Geers, van de Beerta
Gepke Jans, Huisv. van Wilke Arents, van de Beerta

1739 Den 26 Febr.
Nieuwe Ledematen op belijdenis angenomen
Woltie Berens
Jantjen Willems Suidema
Met attestatie overgekomen
Siever Charles Sezille, S.S.Theol. Cand. van Groningen
Mecheltien van der Tuuk, huisvr. van Jan Zuidema, van Groningen
Aaldrik Harms, j.m. van Noorbroek

1739. Den 4 Junij
Met attestatie angekomen
Margien Douwes, van ’t Hogezant
Aagte Harms, Huisvr. van Sibo Wierts, van de benede Pekel A
Johan Hindrik Moller, van Schottmar

1739. Den 3 Sept.
Met attestatie angekomen
Imke Jans, HuisVrou van Harm Scholtens, van Westerlee
Eike Albers, van Vriescheloo

1739. Nieuwe Litmaat Den 17 December
J. Schoedijrk
Met attestatie
Aaltien van der Tuik, Huisvr. van Jan Schoedijrk, van Groningen
Elsien Cornelis, Huisvr. van Harm Hindriks, van de Eexta
Nieuwe Litmaat den 16 Junij
Grietje Alders
Met attestatie
Pieter Gerrits, van Groningen

Met attest. den 15 Sept.
Jufvrou Johanna Nisa Folkers, HuisVr. van Monsr. T. Geertsema

1741 met attestatie den 1 Decembr 1740
Juffrou Una Schiphorst, van Groningen
Helena Wichers, van Wolvega

Nieuwe Ledematen den 2 Meert 1741
Hindrik Harms
Anna Egberts
Ellijgijn Geerts
met attestatie van Venloo de Heer Luitenant H. Fopkens Goldenarm

1741
met attestatie Eltje Berents, huisvrouw van Hero  Idema van den Dam en
Jantjen Reolotius, huisvrou van Nomdo Zudema, van de Beerta
met attestatie

Den 1 December Folkert Harms, van Benningwolde

Den 31 Maij 1742
Lucretia Hazelhof
Anna Harms
Harrem Stoffers
Wijbrandus Cranenborgh
Jacob Emes
Willem Neederhoet
Gerardus Braamhorst
met attestatie tot overgekomen Harm Jans, van de Oude Pekel A

Den 6 Sept. Nieuwe litmaat
Geerts Jans
met attestatie van Blijham Jacob Nannes

Den 29 Nov 1742
Op belijdenisse des geloofs aangenomen
Geertien Geers
met attestatie
Fransina Wija Hensebeek, van Wirdum
Taco Geers, van Zuidbroek
Wendel Detmers, van Groningen
A.Brink, van GroningenToegang 331 inv. nr. 48
Afgegeven akten van indemniteit uit de periode 1782-1811.
2 april 1782 aan Beerta wegens Elsijn Berents, dochter van Beerent Christjaans
29 april 1782 aan Wildervank wegens Sijmen Pieters Glasius, zoon van Pieter Glasius
6 juli 1782 aan Finsterwolde wegens Fokko Wierts
dito aan Vlagtwedde wegens Eevert Ubbes
2 meert 1784 aan Westerlie wegens Eltie Jacobs
3 meert 1784 aan Westerlie wegens Jan Hindriks
september 1786 aan Termunten wegens Trijnte Pieters
1786 aan Eexta wegens Heilijna Tieles
19 januari 1787 aan Beerta wegens Harm Jans
dito aan Beerta wegens Houwe Jans
dito aan Beerta wegens Martien Hindriks
2 maart 1787 aan Beerta wegens Elle Jans
1 mei 1787 aan Nieuwe Beerta wegens Eltie Tijes
7 mei 1787 aan Bourtange wegens Jantie Harms Jonkers
12 september 1787 aan Pekela wegens Jan Geerts Graen
19 november 1787 aan Scheemda wegens Sijben Jans, dochter van Jan Frekkes
aan de Beneden Pekela wegens Hindertie Jans
10 februari 1788 aan Pekela wegens Albert Visker
7 december 1789 aan Sappemeer wegens Geertruid Lammerts, dochter van Lammert en Bijfke
1 maart 1791 aan Imke Harms, dochter van Harm Snijder, nu de vrouw van Boele
4 maart 1791 aan Sijben Jans in Oude Pekela
2 mei aan Pieter Ruurts van de Laan in de Pekela
28 mei 1791 aan Swaantje Harms Kroege te Wedde
17 januari 1792 aan Harm Hindriks naar Veendam
14 maart 1792 aan Debora Helena Scheepels naar Groningen
10 juni 1792 aan Ipe Pieters naar Oude Pekela
30 juli 1792 aan Jan Fokkes Haajer naar Beneden Pekela
21 december 1792 Rixte Geerts Timmer naar de Boven Pekela
6 augustus 1793 aan Wibbina Olferts naar Beerta
25 september 1793 aan Margarieta Boekholt, vrouw van Hubert Beekhuis, naar Groningen
22 april 1795 aan Geertruida Scholtens, dochter van Geert Scholtens, wonende te Groningen
25 september 1795 aan Anna Jans, dochter van Jan op Ulders, huisvrouw van Alber Jans wonende te Weedda
12 oktober 1795 aan Maria Voessees naar Groningen
14 oktober 1795 de jongste dochter van Klas Goetkoops, in Grongen getrouwd met burger Scheerensliper
1797 aan de zoon van Reinder Berene Ruter, getrouwd te Middewolda
1797 aan de dochter van Jan Dweil
september 1797 Elsijn Jans Dwegel, getrouwd in de Scheemda
1797 aan de zoon van H. Hinderts Kuper, gegeven aan H. Harms Kuper naar Groningen
mei 1798 aan de dochter van Mathias Pruikmaker, getrouwd in Midwolde
16 maart 1799 Jan Siertjes naar Groningen; voor 8 jaar te reekene van de tijd dat aldaar is komme woonen is geleeden 6 jaar
19 maart 1799 aan Nomdo Suidema naar Groningen, voor 8 jaar te rekenen van de tijd aldaar is komen wonen
25 april 1799 aan Willem Geukes naar Scheemda voor 8 jaar na de tijd dat aldaar is komen wonen
31 mei 1799 Tonnijs Aaldriks naar Scheemda voor 8 jaar na dato dezes
31 mei 1799 aan Trijntje, dochter van wijlen Hindrik Aaldriks Kuiper, naar Ulrum voor de tijd van 8 jaar
1 februari 1800 aan Hindrik Jans, zoon van Jan Jans Strobos, naar Bellingwolde voor
de tijd van 8 jaar begint te lopen van mei 1794 toen aldaar was getrouwd
19 april 1800 aan Loelie Benjamins, dochter van Benjamin Agterholt, gaat nu wonen te Finsterwolt
26 april 1800 aan Wilhelmina na de Jui naar Groningen
26 juni 1800 Feijs Tjarks naar Pekela
5 januari 1801 aan Stijntie Klasens, dochter van Klaas Goedkoop, naar Groningen
12 oktober 1801 aan Anna Elizabeth Kuiper naar Groningen
13 januari 1802 aan Anje Heddes naar Groningen
oktober 1802 J. Crebas naar Dwingelo
1 oktober aan Catrina Vis naar de Wildervank [en] Hofke Hindriks naar Sappemeer
28 oktober 1802 aan Antje Jacobs Jeltes naar Groningen
5 juni 1803 aan Antje Stoffers naar Oude Pekela
12 juni 1803 aan Bartled Harms Meijer naar Delfzijl
1 oktober 1803 aan Geezijn Visser naar Pekela
18 januari 1804 Homme Tjakkes
18 januari 1804 aan Aaltje Tjakkes
31 januari 1804 aan Anmeenke Pieters van Winschoteer Zuiderven naar Westerlee
juli 1804 aan Anniggijn Kuiper naar Groningen
1804 aan Willene Berens, dochter van Ellegien naar Groningen
14 december 1804 aan Heike Tjaks naar Pekela
19 december 1804 aan Geertje Tuint naar Groningen
8 maart 1805 aan Fennig Jans, vrouw van Stoffer Hinders
14 maart aan Greitje Roelfhuis, vrouw van Freerk Berens
15 mei 1804 aan Geertje Bos
27 mei 1804 aan Fokjen Jans naar Benin-Wolda
5 juli 1805 aan Roelof Georgs Tenst naar Nieuweschans
29 oktober 1805 aan Gebijna Jans Oortwijn, huisvrouw van Remke Egberts, naar Veendam
3 november 1805 aan Klaas Jans Bennema naar Hoogesandt
5 maart 1806 aan Anje Jakobs naar het carspel Feenserwoldt
28 maart 1806 aan Hindrik Derks Klein naar Suitlaaren
15 juni 1806 aan Grietje Jans Schipper van Oostereind naar Groningen
19 juni 1807 Eppe Heeres naar Weivert
20 juni 1807 Grietje Vosse, vrouw van C. Pluis, naar Leiden
21 juni 1808 Trijntje Jans Kloppenburg naar Noordbroek
2 juli 1807 Tonnijs Jans naar Appingedam
2 juli 1807 Eerenst Bultes naar Weivert
15 juli 1807 Anna Jeltes Nederhostnaar Groningen
24 juli 1807 Anneke Buiting naar de Wildervank
17 september 1807 Tomas Menses Mulder naar Veendam
25 september 1807 Trijntje Jurriens naar Noordbroek
24 oktober 1807 Jan Hindriks naar Groningen
5 november 1807 Harmina Beerents naar Groningen
5 november 1807 Saartje Ale... naar Groningen
10 december 1807 Beerent Jurriens naar Scheemda
15 december 1807 Louwrens Jurriens naar Oude Pekela
12 januari 1808 W.R. Broersema naar Zuidbroek
15 februari 1808 Grietje Geerts, vrouw van Freerk Koerts, naar Finserwolde
22 februari Geertje Franken, vrouw van H. Coops, naar Zuidbroek
22 februari 1808 Anna Jans, vrouw van Menne Sijbes, naar Finserwold
14 maart 1808 Anna Stoffers naar Amersfoort
24 maart 1808 Klaasijn Jurrins naar Noordbroek, doch die heeft op mei daar reeds 7 jaar getrouwd geweest
9 mei 1808 Albert Jurrins Lomain en vrouw Reina Jurrins naar Veendam. Zijn in december 1807 daar gaan wonen.
21 mei 1808 Hindrik Jans en Anna op Drenthe. Maar heeft op mei 1808 daar reeds 6 jaar gewoond.
5 juni 1808 Haejo Teissens en vrouw Teemke Willems naar Westerlee
5 juni 1807 Harm Aaldriks naar Westerlee, die is in mei 1807 daar getrouwd
5 juni 1808 Frouwke Jans, vrouw van Roelf Cl... naar Westerlee, die is Midwinter 1804 daar getrouwd
6 juli 1808 Elsijn Harms, dochter van Harm Adolfs en Doutje Jacobs, wonende te Beerster Hamrik
21 juli 1808 Marchijn Aling Kamping wonende te Noordbroek, is op mei 1805 daar getrouwd
17 augustus 1808 Fennechijn Pieters, dochter van Pieter Jurjens, wonende te Wildervank
is daar komen wonen mei 1808
12 september 1808 Jantje Addekes, dochter van Addeke Jans Timmerman
wonende te Muntendam. Zij is daar komen wonen mei 1807
27 oktober 1808 Edo Pieters, zoon van Jan Pieter Heijes. Hij in de Pekela komen wonen mei 1807
6 november 1808 Getruid Bennes, dochter van Benne Luitzes. Die is onder het kerspel
Scheemda komen wonen Midwinter 1805
9 november 1808 Cornelis Hamrs. Is in de Pekela komen wonen mei 1806
18 februari 1809 Grietje Bennes, vrouw van Jurjen Berents in Nieuw Scheemda
Zij zijn daar mei 1805 getrouwd
19 april 1809 Lukreet Dieterman naar Groningen
22 april 18099 Ude Freerks Suiderveen in Beneden Pekela getrouwd mei 1808
27 april 1809 Marta Jans de Groot naar Groningen
19 juni Aagneta Andries, weduwe Stoffer Hinders, in de Pekela
22 juni 1809 Antje Adank naar Bunde
24 juni 1809 Luktjen Pieters in de Pekela getrouwd november 1806
7 juli 1809 Freerk Sijfker te Harlingen
2 oktober 1809 Anna Stoffers naar de Pekela
15 december 1809 Johanna Kuun naar Groningen
3 januari 1810 Adriaan Nicolaas Adams naar Weender
4 januari 1810 Hindrikje Frijdriks Meiejr naar 't Hogezand, zijn komen wonen mei 1807
13 januari 1810 Hindrik Ufkes naar 't Hogezand, komen wonen mei 1809
9 februari 1810 Catharina Janeke naar Groningen
24 maart 1810 Biefke Roelfs naar Midwolda, is daar komen wonen mei 1809
22 juni 1810 Tonnis Adams naar de stad IJlst
9 maart 1811 Wilhelmus Sonnius is komen te Loppersum
24 maart 1811 Grietje Luitjens Jonker naar Groningen
18 april 1811 Reina Mintjes Mulder naar Groningen
29 mei 1811 Gebina Jans Oortwijn naar Nieuwe Pekela
Ontvangen akten van indemniteit uit de periode 1782-1811.
7 april 1780 van Vlagtwedde voor Hindr. Harms
21 juni 1780 van Meeden voor Martien Geerts
4 oktober 1781 van Meeden voor Mientie Addes
2 april 1782 van Midwolda voor Elijsabet Menses
19 februari 1785 van Wedde voor Hindr. Jans
16 september 1785 van Kollum voor Andries Tiesen
16 augustus 1786 van Groningen voor Ida Harms
25 november 1786 van Delfzijl voor Grietie Menses
14 december 1786 van Veendam voor Roelfijn Hindriks
1 januari 1786 [1787] van de Pekela voor Elijsebeth Jans
3 januari 1786 [1787] van de Boven Pekela voor Klaas Derks 4 januari 1787 van Westerlee voor Jaapien Jans
12 januari 1787 van Scheemta voor Velso Wubbes
15 februari 1787 van Oude Pekela voor Geertie Berens
26 februari 1787 van Westerlee voor Jan Wilken
1 april 1787 van Bliham voor Antie Jans
26 maart 1787 van de Meeden voor Dietert Egbers
2 mei 1787 van de Nieuwe Pekel voor Knelsin Kijrs
25 juli 1787 van Noortbroek voor Aaltien Ottens
22 oktober 1787 van de Beerta voor Antie Eedes
3 maart 1788 van Westerlie voor Geeske Roelfs
8 april 1789 van Groningen voor Arend Harms en Fennigje Londo
8 mei 1789 van Noordbroek voor Jacob Hindriks Clunder
1787 [1789] van Cornelijs van Meening zijn vrouw en dochter akte ontvangen
1787 [1789] van Noordbroek voor Gepke Hendriks
1791 van de Meeden voor Conraad Wijpkes zijn vrouw Fempke Carels
1 november 1791 van Nieuwolda voor Okko Alberts
21 augustus 1793 van Woldendorp voor Cornelis Ailkes en vrouw
30 juli 1797 van de Scheemda voor Geeske Martens
22 april 1791 van Niewolda voor Peter Freerks
26 april 1791 van Bellingwolde Schans voor Foske Eppes
29 januari 1798 van de Berte voor Geert Musker
2 februari 1798 van Groningen voor een Sunkes en vrouw
2 februari 1798 van de Pekel voor de vrouw van Elte Unkes
mei 1797 van de Meden voor Apke Harms (deze weerom geven)
29 januari 1798 van Beerta voor Heike Jans Musker
27 mei 1794 van Winsum voor Mandena Hammengh
21 februari 1798 van Zudbroek voor Annigijn Harms Houwing
10 februari 1798 van Helligerlee voor Catrena Datema
1 maart 1798 van Groningen voor Johannes van Houten
10 februari 1798 van Westerlee voor H. Derks Kleen
3 februari 1798 van Westerlee voor Albert Harms
11 februari 1798 van Niewolda voor Aaltje Tobias
3 maart 1798 van de Oude Pekela voor Deewertj Gerrit, Feike Jans Klok zijn vrouw
13 februari 1798 van Vrieseloo voor Grietie Geerts
10 maart 1798 van Middewolda voor Fosko Okkes
13 maart 1798 van de Eexta voor Marieke Geerts
19 februari 1798 van de Niewe Schans voor Elisabet Pieters Hofmester
23 februari 1798 van Vreschelo voor Jan Alberts Lugtenborg
10 maart 1799 van Oude Pekela voor Baltes Martens
13 maart 1799 van Oude Peekela voor Sijpke Heres
28 maart 1799 van Nieuwolda voor Edzo Harms
1 april 1799 van Groningen voor Antonij van der Weide van 8 jaar na deze dato te rekenen
6 april 1799 van Nieuw Pekela voor Jan Koerts voor 8 jaar nadat hier in het kerspel is komen wonen
7 april 1799 van Hoogkerk voor Wijtske Beerents voor 8 jaar na dato
14 april 1799 van Groningen voor Jan Willems Nienhuis voor 8 jaar na dato
28 april 1799 van Bliham voor Antje Derks, vrouw van Antonij van der Weide
4 april 1799 van de Beerte voor Harmke Engelkes, vrouw van Albert Vegter, voor 8 jaar
18 april 1799 van Finserwolt voor Beerent Hindriks Wolthoorn voor 8 jaren
4 april 1799 van de Beerta voor Harmke Wirtjes, vrouw van Beerent Wolthoorn, voor 8 jaar
30 mei van de Pekel voor Feike Jans Klok voor 8 jaar
28 mei van de Oude Pekela voor Grietje Coobs, vrouw van Arent Reinders een Oostfries wonende op Zuiderveen voor 8 jaar
van Blieham voor Beerent Harms en vrouw voor 8 jaar
voor Aeisse Jans, vrouw van Beerent Harms, wonende beide in de Ooster Ende in Hindrik Heikes huis
van de Beerta voor Wubbelt Karsijns voor 8 jaar
van Nieuwe Beerta voor Anneke Kiers, vrouw van Wubbelt Karsiens voor 8 jaar
wonende in de Oosterende op de Pontje Lotterie
van de Scheemda voor Nomda Luppes
Doetje Harms, vrouw van Nomde Luppes
Alberdijna Harms, vrouw van Hindrik Tjabering
1799 van Nieuw Scheemda voor Karsijn Freerks
van Nieuwolda voor Siben Freerks, vrouw van Karsijn
voor Frouwke Menses, vrouw van Aalderk Engels
van Bellingewolda voor Aaltien Starens, vrouw van Willem Brant
van Meeden voor Hinderikje Folkerts, vrouw van Otte Engels
van Boven Pekela voor Menje Evers, vrouw van Fedde Karels
van Bellingewolda voor Pieter Bartels
van Beneeden Peekela voor Jan Luikens commissaris
van Boertang voor Tallegijn Felthuis, vrouw van Joh. A. Jonker
van Boven Peekela voor Grietie Clasen, vrouw van Rudolf Kuen
van Nieuw Wolda voor Johanna Jacobs, vrouw van Harm I. Plakie
van Oude Peekela voor Beerent Hinderiks Bossen
van Finserwolt voor Fenje Alberts, vrouw van Tamme Elses
van Bellingw. voor Frouke Everts, vrouw van Beerent Bouwer
van de Scheemda voor Mettie Angels, vrouw van Klaas Jans
van Wedde voor Rixte Hinderiks, vrouw van I.I. Folkert Z. Veen
van Midwolda voor Geert Derks Boven
van Beneeden Pekela voor Meggelt Jans, vrouw van Lammert Ruiter
van Pekel voor Geertruida Derks, vrouw van Jan Jans voerman
van Termunten voor Trijnke Hindriks, vrouw van Jan Detmers Hillinga
van Blijham voor Eltje Addens, vrouw van Hindr. Derk Klein
van Westerlee voor Albert Wessels
van Midwolda voor Jantje Geerts, vrouw van Eeske Galtjes
van Westerlee voor Rikste Doewes, vrouw van Jakob Eilderts
van de Pekel voor Annechijn Jans
15 juli 1800 van Nieuw Beerta voor Hindrik Ebes
van Termunten voor Harm Hindriks
van Middewold voor Riena Berents, vrouw van een zilversmidknecht
van Groningen voor Harmannus Sundekes
van de Meden voor Wolther Klaasens
van Midwolda voor Geertje Berends
voor Rieweke G. Buscher, vrouw van H. Haitzema
van Vlagtwedde voor Geesjen Wubbes Sijems
van de Eexta voor Meiske Heikes
van Oude Pekela voor Stijntje Hindrik Metting, vrouw van Jan Leopolt
van de Beerta voor Geert Edses
van Blijham voor Jakob Harms
van Bellingwolda voor Heero Hindriks
van Bellingwolda voor Gebina Kaspers, vrouw van Hindrik Wijpkes
van Bellingwolde voor Bouwijna Jurjens
van Beerta voor Geertje Geerts
maart 1803
van Oterdom voor Harm Jans
van Groningen voor Jan Claas Blinke
van Groningen voor Claas Spelbring
van Hogesand voor Jacob C. Luming
van Collum voor Freerk Bonnes
van Zuidbroek voor Berend Rinkes
8 september 1803
van Groningen voor Theodorus Wolters
van Delfzijl voor Trijntie Ottenga
17 oktober 1803 van Middewolde voor Albertje Pieters Keiter
2 augustus 1804 van Termunten voor Fokke Harms van der Zijl
2 augustus 1804 van de Beerta voor Willemke Edzes
4 oktober 1804 van Bellinge Wolda voor Roelfke Harms
21 november 1804 van Noort Broek voor Grietje Aeijtes
13 november 1805 van Midda Wolda voor Egbertje Berens
16 maart van Vreischelo voor Imke Geers 7 maart van Bennen Wolda voor Geert Engelkes Kok en zijn vrouw Antje
18 maart van Oude Pekela voor Fennegijn Hinderks
18 maart van Midwolda voor Eelisabet Hendriks
19 maart van Meden voor Roelf Ja
16 maart van Eexta voor Aaltjen Albers
17 maart van Wedde voor Hinderk Harms
20 maart van Oude Pekela voor Stoffer Jurrens
23 maart van Westerlee voor Heike Jans
7 januari van Wedde voor Haike Berends
15 maart van Nei Wolda voor Trientje Freerks, vrouw van Friderijk Hinderijks
18 dito van Oostwolt voor Peiterke Jakobs
maart Hilligien van Lange [der Laan; bovengeschreven] van Lange Akker Schans
21 dito van Groningen voor Roelf, zoon van Heits en Hartsena, en zijn vrouw Trijntje Jakobs
4 dito van Blijham voor Feebe Jans Vischer en zijn vrouw Jantje Wubbes
24 dito van Blijham voor Albert Vischer
7 januari van Wedde voor Wubbe Jans
18 maart van Bellingewolde voor Greitje Peiters
22 maart van Woldendorp voor Peiterke Julles, vrouw van Berent Bennema
23 maart van Midwolde voor Berent Harms
15 maart van Midwolde voor Sijten Luitjes
25 maart van Finsterwold voor Geert Thomes
7 februari van Beerta voor Hendrik Hendriks
3 april [?] voor Harm Egges en zijn vrouw Trintje Hittjes
29 maart van Vreisckeloo voor Dreuwe Steffen
5 maart van Nei Beerta voor Elisabet Geers
12 april van Westerlee voor Grietje Eetkes
16 april van Blijham voor van Freek Wever en zijn vrouw Greitje Roelf
2 maart vanBellinge Wolde voor Jan Jurens
4 april van Bellingwolda voor Hindrik Wolters en Antje Cosinge
15 april van Beerta voor Hans Hindriks en vrouw Etje Hindriks
20 mei van Bleiham voor Jantje Tjaks
van Groningen voor Geert, zoo van Kornelis Bolous en Grietje Schoonbeek
22 mei van Oostwolt voor Geert Nannes en en zijn vrouw Elsje Harms
15 april van Westerlei voor Freerk Hindriks
12 mei van Scheemta voor Lambartus Luidens en zijn vrouw Greitje Berens
2 juni van Neiwe Beerta voor Eltje Berens vrouw Aaltjen Koerts Koerts
1 juni van Oude Pekela voor Geert Reinders vrouw Stijnje Jans
van Noortbroek voor Juren Hindrik en zijn vrouw Wendeltje Albers
3 juni van Bellingewolda voor Steie Geikes en zijn vrouw Hindrikje Wessels van Oostwold
11 juni van Beurtange voor Johannees Middendorp
15 juni van Scheemta voor Jan Elzinge van Heer zijn vrouw Geertje L. Keun
van Scheemta voor Trijntje Aalderijks
29 juni van Bellingwolde voor Geert ... Kok en Anske Tuin
30 juni van Groningen voor Friderikus, zoon van Hans Georg Sanders, vrouw van Friderikus Luteraan
30 juni van Peekel voor Anna Dijken, vrouw van Sipke Uilkema
10 juli van Noordhorn voor Jan Pieters
12 juli van Beerta voor Antje Hindriks, vrouw van Derk Freerks
27 november 1805 van Vriescheloo voor Martje Geerts
28 november 1805 van Groningen voor Elisabeth, dochter van Pieter Pieters en Geesijn Nieburg
29 januari 1806 van Beneeden Peekel voor Abraham Gerrits 2 mei 1806 van Wedde voor Fenne Alberts
3 mei 1806 van de Beerta voor Geertje Geerts, vrouw van Albert Folkerts
27 december 1806 van Eelde in Drent voor Lammegen Adolf
11 december 1806 van Groningen voor Doegien Scheles
25 juni 1808 van de Pekel afgegeven den 6 juni 1805 voor Derkje Willems [van] Albert Blouw
30 juni 1808 van de Meeden afgegeven 12 november 1801 voor Wijcher Hendriks
2 februari 1808 van Bellingwolda afgegeven 2 februari 1805 voor Frouwke Harms vrouw van Tiark Benjamins
11 februari van Blijham afgegeven 23 mei 1805 voor Derk Alberts
dito van Bellingwolda afgegeven 7 februari 1808 voor Fenna Hindriks, vrouw van Derk Derk Alberts
15 februari van de Peekel afgegeven 9 februari voor Elisabet ... vrouw van Harm Koerts
16 dito van Bellingwolde afgegeven 14 februari 1808 voor Roelf Gerhardus
22 februari van Uithuisen afgegeven 15 februari 1808 voor Jan Jakobs Bakker
23 februari van Noordbroek afgegeven 21 februari 1808 voor Hindrik Hindriks, meesterknecht op de Olijmoolen
26 dito van Noordbroek afgegeven 11 februari 1805 voor Auke Geerts
15 maart van Midwolda afgegeven 12 maart 1808 voor Leentje Addes, vrouw van Ouke Geerts
21 dito van Westerlee voor Martjen Jans, vrouw van Geert Dous
13 april van Scheemde afgegeven 25 februari 1808 voor Jochum Harmans
13 juni van Siddeburen afgegeven 19 april 1808 voor Martje Tiaarts, vrouw van Jochum Harmans
14 juni van Finserwold afgegeven 25 maart 1805 voor Idijn Hindriks, vrouw van Aaldrik Abels
24 dito van de Meeden afgegeven 21 juni 1808 voor Folkert Hindriks en Etje Jans
26 dito van de Pekel afgegeven 15 juni 1808 voor Elsijn Stoffers, vrouw van Roelf Hijlkes
13 juli van de Beerta afgegeven 10 juli 1808 voor Grietje Jans Muirken, vrouw van Engel Stevens
13 juli van Anlo afgegeven 10 juli 1808 voor Geert Hinders
18 juli van Westerlie afgegeven 2 juli 1808 voor Derk Jakobs Stijkel en vrouw Roelffijn Jakobs
21 juli van Oostwold afgegeven 14 juli 1808 voor Pieter Rijntkes Haan en Barbera Freerks
26 juli van Niewolda afgegeven 23 juli 1808 voor Frans Freerks en Anna Martens
7 augustus van de Oude Pekela afgegeven 14 juli 1808 voor Roelf Heres Spelde
6 september van Midwolda voor Derk Aeikes
14 november van Grote Gast voor Sijmon Jurjens en Geertje Wiebrands (ingekomen zonder zegel)
van Nieuwolda afgegeven in 1808 voor Pieter Harms en vrouw Lizabet Derks
van Hogezand afgegeven in 1808 voor Pieter en Doetje Tammes van Dokkum
4 juni 1809 van Bonda voor Hinderk de Nuij
13 oktober van Veendam afgegeven 5 december 1808 voor Harmke Poppes, vrouw van L. Leopold
17 oktober van Vriescheloo afgegeven 6 november 1805 voor Martje Geerts
17 oktober van Midwolda afgegeven 20 december 1808 voor Elizabeth Pieters
17 oktober van Schilwolda afgegeven 23 december 1808 voor Jantje Gerrijts
5 maart 1810 van Westerlee afgegeven op dato deze voor Doewe Jans Cleve
5 maart van Blijham afgegeven 24 december 1809 voor Remmo Joghems en Engeltje Geerts
15 maart van Groningen afgegeven op dato deze voor Pieter Adolfs Garzema en zijn vrouw Talle Meijer
17 maart van de Pekela afgegeven op dato voor Moeder Hilbrands
17 maart van Veendam afgegeven 12 maart voor Annechien Freerks
17 maart van Scheemda afgegeven 26 september 1809 voor Antje Emes
27 maart van Heveskes afgegeven 29 oktober 1808 voor Frederika P. Bos
27 maart van de Scheemda afgegeven 21 maart voor Grietje P. Kuiper
27 maart van de Pekela afgegeven 22 dezer voor Egbert W. Kuen
13 juni van Loppersum afgegeven 29 mei 1810 voor Gerhard Eikema
21 maart 1811 afgegeven op dato deze voor Geertje Jans Nap, vrouw van Heszards Smid
1811 van Groningen afgegeven 15 april 1804 voor Pieter Fokkes en is van Groningen hier komen wonen 1810
1 april van Scheemda afgegeven 20 maart voor Hillegien Jakobs
25 april van Grongen afgegeven 16 april voor Pieter Fokkes vrouw genaamd Geessien Tuinums
15 mei van de Medem afgegeven twee akten 8 april voor Reint Bouwes en vrouw

[ Winschoten Lidmatenboek 1809-1811
Toegang 331 inv. nr. 22
[Bewerkt door: Harm Selling ]

1809
Den 31 v Oogstmaand zijn tot leeden der Gemeente aangenomen.
Op het vertonen van Attestatie
Moetje Hillebrands van Groningen
Na het afleggen van Belijdenis
Adolf Beerend Heeres [en] Aaltje Samuels Knotnerus, E.L.
Berendje Korses
Geertje van Lingen vertrokken met Attestatie naar Zwolle

1810
Den 1 van Lentemaand zijn tot Leden der Gemeente aangenomen, na het afleggen van Belijdenis
Jan Odding [in kantlijn: Vertrok naar Veendam den…]
Berend Roos
Roelfjen Jakobs de Jonge, Huisvrouw van Roelf Lam[merts]
Trijntje Freerks, Huisvrouw van Friderich Hendriks [in kantlijn: overleden den …]
Trijntje Henderks Tamminga, Huisvrouw van Jan Dedmers Hillinga [in kantlijn: overleden  den 17 Januar 1844]
Wendel Grebbers, Huisvrouw van Albert Jans Visscher
Pieterke Jullens, Huisvrouw van Berend Jans Bennema [in kantlijn: den 23 November 1837 n. O.Pekela]
Grietje Harkes, Huisvrouw van J: Harms Tuincker
Rika Jurjens, Huisvrouw van Fijbe Hinderks
Telija Jans Knoop
Geertruida Hopma [in kantlijn: den 6 Aug 1836 n. Bourtange]
Engeltje Hendriks [in kantlijn: overleden den 18 Augustus 1846]
Johanna Jakoba Lieben [in kantlijn: overleden den…]
Op het vertonen van Attestatie
Cornelius Allons van Lang Akker Schans

Den 1 van Zomermaand zijn tot Leden der Gemeente aangenomen op het vertonen van Attestatie
Geertrui Boom van de Kuinre
Reinder Drent [en] Neeltje van Geest, E.L. van de Eexta
Gerrit Willem Eekhout van Groningen [in kantlijn: vertrokken naar Groningen den …]

Den 15 van Herfstmaand zijn tot Leden der Gemeente aangenomen, nahet afleggen van Belijdenis
Johannes Jacobus Cannegieter [ in kantlijn: overleden den …]
Hendrik Gerrit Cannegieter [in kantlijn: vertrokken naar Garrelsweer]
Hilligjen Jans van der Laan
Simontje Cannegieter [in kantlijn: overleden]
Tetje Oestens

Den 6 van Wintermaand is tot Lid der Gemeente aangenomen na het afleggen van Belijdenis
Helena Addes, Huisvrouw van Auke Geerts Boer

1811

Den 7 van Lentemaand zijn tot Leden der Gemeente aangenomen, na het afleggen van Belijdenis
Marijke Harms, Huisvrouw van Geert Edzes
Alberdina Hendriks, Huisvrouw van Hendrik Klazes
Jantje Boeles, op het vertonen van Attestatie
Heike Jans Muisker van de Beerta [in kantlijn: overleden den 12 Mei 1849]

Dat op deze en de naast voorgaande bladzijdegenoemde personen tot Leden der Gemeente zijn aangenomen, getuigd de ondergeteekende W.G. van Doorne, predikant

Den 6 van Zomermaand zijn tot Ledematen der Gemeente aangenomen na het afleggen van Belijdenis
Anje Uildersma, Huisvr. v. G. Eikema [in kantlijn: overleden Januari 1833]
Ida Hendriks, Huisvr. v. Aaldrik Abels Rubing op het vertonen van Attestatie van Groningen
Johannes Joachim Meder [in kantlijn: Ouderling den 1838, …(?) 1842, overl.
Met attestatie van Blijham
Alagonda Elizabeth Oomkens [in kantlijn: Overled: 15 Maart 1836]
Harmke Poppes

Den 12 Sept. Met Attestatie van Schildwolda
Louisa Hillegonda Hermanna Wijchel [in kantlijn: vertr m. att. d 24 Novbr 1826]
Met attestatie van Groningen
Sieke H. Klein

Den 5 Nov zijn op belijdenis der geloofs tot ledematen aangenomen
Fennichje Pieters Brons, Weduwe van der Schoor  [in kantlijn: overleden den … 1833]
Gartje Geerts Rubing… L. Koops [in kantlijn: overl. den 7 maart 1838]
Trijntje Alberts, huisvrouw van Jan Willems Nijenhuis [in kantlijn: vertrokken voor 1826]
Rendina Pieters Mulder … Hendrikus Vechnerus  Huizing
Elizabeth Hindriks Krul … Jan Groenier
Grietje Jans Brons … Jan Alberts Udes [in kantlijn: overleden den 3 Maart 1845]
Geertje Louwrens Kuen … Jan Elzinga
Epje Harms Bakker … Kasper Blaaupot [in kantlijn: overleden den …]
Clara Adams Schoop
Met attestatie van Groningen
Derk J. Kremer [in kantlijn: overl. D. 7 April 1846, oud 93 jaren]
Bouwina Kremer


Beheerder van deze site is Menne Glas. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.