LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Marum en Noordwijk

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Ledematen Marum, Retro Acta 272. Lijsten 1671 en 1674 Klaas Bijsterveld aug. 2005, corr. MG. Overige lijsten MG feb. 2006
Nagekeken door Fred Wiersema, mei 2007
 

- lijst 1671
- lijst 1674
- mutaties 1675 - 1733
- mutaties 1742 - 1785
- lijst en mutaties 1786 - 1788
- mutaties 1789 - 1807
- lijst 1799 en mutaties 1799 - 1811
 


[ in onderstaande lijsten de latere nummering in origineel weggelaten ]

Register van ledematen so te Marum als in Noordewijck en Luxwolde so als nu op den 6 junij noch leven 1671.

Marum

Hille Jansen huisvrou van Henrick Geerts.
Jan Jansen end sijn vrou Gretie.
Jacob Fockens end sijn vrou Sibbele.
Geert Jansen ende sijn vrou Antie.
Abel Jeltes end sijn vrou Hille.
Gerrijt Pouwels en sijn vrou Gretie.
Roelefke Rottijs op de Ackers.
Himme Jansen en sijn vrou Sidie.
Gretijn Pieters huisvrou van Albert Himkes.
Kunneiijn Jellens.
Klaas Hansen met sijn vrou Elske Pouwels.
Wendele Andrees huisvrou van Jan Dates.
Antie Siwers op de Horn.
Egbert Offeringa met sijn vrou Wiske Roelefs.
Bauke Alberts en Martijn Henricks in de Horen.
Anne Iwes wedue van Pieter Luitijs.
Grete Alberts wedue.
Hillebrant Hillebrants met sijn vrou Frouke.
Anne Lubbes wedue.
Roelef Jansen Smidt.
Klaas Geerts en Scouke Liwes.
Jantijen Wibes wedue van Jochum Dodes.
Renske Jochums.
Jan Jochums.
Roelef Jochums.
Hille Sibrings wedue Alle Tomes.
Trijntijn Iwes wedue Date Lubbes.
Tonnis Jannes.
Oene Roukes met sijn vrou Gretijn.
Foske Gadies.
Antie de huisvrou van Jan Willems.
Fenne Iwes wedue van Willem Willems.
Reint Jansen met sijn vrou Antie Roelefs.
Martijn Siwers huisvrou van Jannes Tonnis.
Geeske Hindricks.
Boele Martens met sijn vrou Barber Annes.
Wibe Willems met sijn vrou Barteltijn.
Wolter Jansen met sijn vrou Trijntijn Pieters.
Barber Jansen wedue van Henrick Rottijs.
Lisabet wedue van Ziert Douwes.
Douwe Zierts met sijn vrou Anne Evers.
Anne Zierts wedue Andrees Jansen.
Renske Jansen.
Halbe Teijs met sijn vrouke Alke Jansen.
Jacob Pieters met sijn vrou Ebeltijn Iwes.
Antie Willems wedue.
Willem Popkes met sijn vrouw Antie Alles.
Berent Hindricks van Schuttrup toegelaten den 9 april 1671.
Kars Anders met sijn huisvrouwe Imme Koenes toegelaten met attestatie van Mackum den 2 julij 1671.
Meindert Hindricks Gratema toegelaten met attestatie van T. Oldebert den 2 julij 1671.
Hendrick Geerts angenomen den 29 10cemb. 1671.
Rottije Hendricks angenomen den 29 10cemb. 1671.
Jantijn Wolters angenomen den 29 10cemb. 1671.


[ in onderstaande lijst de latere nummering in origineel weggelaten ]

Register der ledematen in de Gemeijnte J.Chr. tot Marum ende Noordwijck 1674 28 7br.
Jan Jansen en sijn vrouw Grietie. [marge:] senior
Jacob Fockens en Sibbele sijn huijsvrouw. [marge:] senior
Boele Martens en sijn vrouwe Barber op de Linde. [marge:] diaconi
Egbert Offeringa en Wiske sijn huijsvrouwe. [marge:] diaconi
Abel Jeltes.
Hindrick Geerts met Hille sijn vrouw.
Geerdt Jansen en Antie sijn vrouw.
Himme Jansen en Sidje sijn vrouw.
Kunnetien Jellers.
Claes Hansen en Elske sijn vrouw.
Wendele Andries huijsvrouwe van Jan Dates.
Jantien Wolters de huijsvrou van Geerdt Arens.
Jacob Pieters met sijn vrouw Ebeltien Iwes.
Antie Willems.
Willem Popkes.
Barber Jansen weduwe van Hendrick Rotjes.
Wolter Jansen met sijn vrouw Trijntien Peters.
Halbe Theis met sijn vrouw Alke Jansen.
Antie Zierts.
Douwe Zierts.
Haje Iwes op de Bulte.
Hille Sibrings weduwe Alle Thomas.
Jantien Everts.
Jacob Hindrick met sijn vrouwe Antie.
Jantien Wibes weduwe van Jochum Doedes met hare kinderen
Renske Jochums.
Jan Jochums.
Roelef Jochums.
Meijndert Gratema.
Jan Louwes.
Tonnis Joannes.
Barteltien weduwe Wibe Willems.
Foske Gadies.
Antie Foppes huijsvr. van Jan Willems.
Fenne Iwes.
Kars Andries met sijn vrouw Imme Koenes.
Rottije Hindricx met sijn vrouw Gesien Hindricx.
Oene Ouwkes met sijn vrouw Grietien.
Martien Sweerts de vrouw van Jannes Tonnis.
Reijndt Jansen met sijn vrouw Antie Roelefs.
Gerrijt Pouwels met sijn vrouw Grietien.
Pouwel Gerrijts met sijn vrouw Jelle.
Hillebrandt Hillebrandts met sijn vrouw
Anna Lubbes.
Grietien Alberts.
Bauwke Geerts in de Hoorn.
Martien Hindrics in de Hoorn.
Siwert Hillebrants met sijn vrouw Mette.

Noordtwijck en Lucaswolde

Harmen Rinties met sijn vrouw Fenne. [marge:] senior
Otto Himkes met sijn vrouw Fenne. [marge:] diaconij
Jelle Inties.
Mello Benes met sijn vrouw Grietien.
Jene Jansen.
Renske Jansen.
Martien Popkes.
Barber Popkes weduwe van Siwert Louwes.
Abbe Alberts cum uxore Asse.
Timen Alberts cum uxore Wijtske.
Arent Louwes met sijn vrouw Imme.
Anna Luijs weduwe van Tonnis Edses.
Jelle =moij.
Grietien Ates.
Itie Ebels.
Evert Hindricks.
Louwe Tijmens met sijn vrouw Antie.
Idse Jelles en Grietien sijn vrouw.
Ebel =moij.
Jacob Rinties met sijn vrouw Barber.
Harmen Alberts met sijn vrouw.
Feijke Koenen cum uxore Etie.
Teenge Louwes.
Luij Harmens cum uxore.
Luij Rosema cum uxore Nieske Hajes.
Fenne Hajes.
Krijne Peters cum uxore.


IJlke Gerrijts ende Stijntie Heines met attestatie van de Drachten

aengenomen den 11 martij 1675:
Iwe Roelefs
Jan Jacobs
Jelte Abels


Trijntie Willems, met attestatie van ds. Bollaert van Lotingewolde
Francke    , met attestatie van ds. Neander van Rhooden

Brocht Hijlkes aengenoomen den 9 decemb. 1675

Catharina Duidincks met attestatie van Groningen den 16 maeij 1676

Leuwke Hajes belijdenisse gedaen den 8 junij 1676

Wibe Jochums met sijn vrouwe Hindrick aengenomen den 7 septemb. 1676

Jacob Louwes den 1 junij 1677 geadmitteert

Dieu Theisen en Wijtske Eekkes den 3 junij 1677 aengenoomen

Ootske Wobbes met attestatie van 't Oldebert 3 junij 1677

Gerardus ter Beeck
en
Tonnis Dates geadmitteert 1677 den 18 decemb.

Leeuwke Hajes aengenomen den 21 martij 1678

Jurrien Hindricks met attestatie van Schutrup

Sara van der Straeten weduwe van J. Janszonius pastor tot Anloo

Lolle Tassema [en]
Ouwe Onnes aengenomen den 5 septemb. 1678

Grietie Willems met attestatie van ds. Staal

Elijsabetha Uden uxor mea

Iwe Hajes aengenomen den 10 martij 1680

Roelefje Jansen aengenomen den xi martij 1680

Jelle Jansen en Mijke sijn vrouw den 24 martij 1681

Ebele Jansen Rosema den selven dito

Cornelis Renties en Feje sijn vrouw 1681 23 junij

Aeltie Hindricks met attestatie van Groningen

8 dec. 1681
Tijepke Jans met attestatie van Groningen
Marretien Michiels [idem]
Jan Martens en
Martien sijn vrouw
Itie Tonnis

23 juni 1682
Imke Wobbes
Mincke Zierts
Antie Rosema
Jipke Hajes
Foppe Roelefs
en Hindrickje sijn huisvrouw

22 maart 1683
Jacob Roelefs

28 juni 1683
Berent Geerdts en Foppe sijn vrouwe
Ate Wiltes en Frouwke sijn vrouw

27 dec. 1683
Anke Boeles aengenomen

20 maart 1684
Teijs Annes
Lucas Cremers
en Geertie Jansen
Franke Dijmers en sijn vrouw Jelke
Frans Jansen en sijn vrouw Ziouwcke Arendts

19 juni 1684
Deke Karstens
Frans Fransen
met attestatie van ds. Wassenbergh in Opende
Zijtje Alberts

17 sep. 1684
Peter Lenses
Jacob Hindricks en Wemeltien sijn vrouw
Rintie Jacobs en Tieetske sijn vrouw
Lammert Jansen van Lucaswolda

8 jan 1685
Menne Jansen van Lucaswolda
Grietien Theijs van Marum

27 maart 1685
Jacob Hindricks

11 juni 1685
Imke Lebbes en 
Houwckjen Tierts huisvr. van Egb. Offeringa en
Bene Melles

25 maart 1686
Lammert Pieters
Renske Ubels
Itske Tiebbes
en Trijntie Hemmes met attestatie van ds. F. Elgersma van Grouw
Jouwke Harmens

26 juni 1686
Lebbe Hindricx en Jantien sijn vrouw [en]
Barber, met attestatie van L. Rotgers
Focco Jacobs en Teke sijn vrouw

24 dec. 1686
Hindrick Jansen en Trijntien Michiels uxor
Jan Geerdts Smits
Walle Geerdts
en Gesien Wijbes uxor
Gebke Harrijts met attestatie van ds. Rotgers

31 maart 1687 belijdenis gedaen
Mincke Lieuwes huisvrouw van Lambert Jansen
Sijbelt Alberts
Willem Jansen
en sijn suster Trijntien Jansen

30 juni 1687
Gaucke Sierts huisvr. van Iwe Haejes

23 dec. 1687
Bindert Ites en Martie sijn huijsvr.
Bene Melles

22 maart 1688 belijdenisse gedaen
Jitsko Meentes en Jantien sijn huisvrouw
Antie Geerdts
Tieert Karstens
en Antie sijn huijsvr.
Anna huijsvrouw van Teje Annes

22 juni 1688 belijdenisse gedaen
Kempe Hillebrants
Jan Hindricx Backer met attestatie van Opende
Reijne Berens de huijsvrouw van Hindrick Hansen van Nijbert, en
Niesjen de huijsvrouw van Pebe Jansen

21 sep. 1688
Hindrick Jansen en Agneta Wolters uxor

20 decemb. 1688
Grietie Ites met attestatie van Noordthorm van ds. V. Winsemius
Jan Hindricx en Jan Andries

21 maart 1689
Arrien Onnes
Pieter Jacobs
Anna Ities


20 juni 1689
Bauwke Geerkes

27 sep. 1689
Roelef Lambert en Grietie Lamberts
Willem Wijbes en Reijne sijn huisvrouwe

19 dec. 1689
Jan Halbes en Sibbele Offeringa

27 junij 1691 
Belij Leeuwes weduwe van Claes Scheltes met attestatie van ds. Nauta van Augustinusga
Derck Wilckes en Imke sijn huisvrouw van de Nuijs

18 maart 1692
Wijtske Gadies huisvr. van Jan Andries

23 junij 1692
Cornelis en Andries Karstens

14 jan. 1693
Jantien de huisvrouw van Lambert Peterse en
Anke Dercx huisvr. van Sicco Lebbes

22 sep. 1693
Sijwe Jansen met attestatie van ds. Wassenbergh
Johanna Dathenus uxor mea attestatie van Groningen

21 dec. 1693
Anke Karstens huisvr. van Willem Willems in Malijck

maart 1694
Jetse Lammers en
Luijtien Jansen

29 juni 1694
Grietien Rotties uxor van Bindert Ites

28 sep. 1694 
Lamke Boeles
Anke Boeles
Jacob Lammers
Elske Pieters
te saemen met attestatien 
Jochum Joannes,
Engelbert Jansen van Rhoden beijde naa gedaene belijdenisse aengenoomen

22 dec. 1694 aengenomen
Claes Claesen

21 juni 1695
Ike Geerts met attestatie van Openda

19 sep. 1695 aengenomen
Jan Dijck en Grietie sijn vrouw
Imke Joannnes uxor van Jelte Jansen

12 dec. 1695 aengenoomen
Grietie Joannes
Sibrich Brandts
Fenne Jansen
Poppe Cornelis Tamminga
met attestatie
Jantien Tejens
Ziouwke Tejens
Foppe Halbes
en Antie Offeringa

25 juni 1696
Hindrick Lebbes en Fenne Ouwes
Geerdt Jansen Beeckman antea Pontificius
Berent Jans
en Aeltien Arents met attestatie van d Nuijs

26 dec. 1696 met attestatie
Antie Hessels
Leuwke Moij
van Opende
Peter Jans en Jantien Jans

19 maart 1697
Jantien Holtrops met attestatie van Oosterwolda
Claes Krijns en Trijntien Boeles sijn huijsvr.
Trijntien Jansen huijsvrouw van Jochum Joannes

24 sep. 1697
Jitse Alberts in Lucaswolda aengenomen

24 dec. 1697
Jan Wolters

17 maart 1698
Bartelt Hindricks

2 juli 1698
Wicher Lentingh

22 dec. 1698
Jacob Hindricks en Vrouwke Tejens
Stijntien Pieters
Geeske Karstens


16 maart 1699
Maria Ambrosius

14 dec. 1699
Taes Tassema
Wilcke Derks
en Fenne Dijers uxor

15 maart 1700
Andries Wijtses cum uxoris met attestatie van Winisterp van ds. Maurikerus

18 juni 1700 aengenomen
Aefjen Hendricks met attestatie van Groningen
belijdenisse gedaen:
Wijcher Pieters en Grietie Pouwels
Lubbe Sijwerts en Willemke Eijts
Hindrickjen Lentings

26 sep. 1700
Hillebrant Sijwerts en Martien sijn huisvr.
Tonnis Geerdts

19 dec. 1700
Jantien Pieters Rinsema
en maet attestatie van Lippenhuisen
Johannes Bonnes en Sioukjen Jetkes uxor

17 maart 1701 belijdenisse gedaen
Louwrens Stevens en Jantien sijn huijsvrouwe

23 juni 1701
Wijcher Hetses en 
Minse Jansen,
Gieltie Edses en 
Grietie Jansen

16 sep. 1701
Eelke Jansen huisvr. van Jitse Alberts

22 juni 1702 belijdenisse gedaen
Folkert Eijts en 
Trijntien Jansen
Zijtje Offeringa en
Jantien Wijbes
met attestatie van ds. Heijdanus van Grotegast
Jan Tonnis en
Aeltien Oosterhoff

21 sep. 1702 belijdenisse gedaen
Jacob Jacobs en
Aefke Garbens
Jannes Rinses en
Jantien Louwes

14 dec. 1702 belijdenisse gedaen
Onno Ouwes en Frouwke sijn vrouw

15 maart 1703 belijdenis gedaen
Pier Annes en 
Tieetske Claesen

14 juni 1703 belijdenisse gedaen
Eentie Zijerts en Lijsabeth sijn huisvr.
Peter Jansen en Lamme sijn huisvr.
Grietien Willems
met attestatie van ds. Duirsma van de Drachten
Popke Himkes en Stiest Jelles sijn huisvr.

6 maart 1704 belijdenisse gedaen
Aeltien Tejens

5 sep. 1704 belijdenisse gedaen
Peter Jansen,
Luichien Hindricks en Imke sijn huijsvr.

5 maart 1705 belijdenisse gedaen
Albert Arents en Engeltien Tejens sijn huisvr.
Eelckien Harckes huijsvr. van Wijcher Dijers

4 juni 1705 belijdenisse gedaen
Jan Jacobs op't sethuijs

3 sep. 1705 belijdenisse gedaen Hindrick Zijtjes

3 decemb. 1705 belijdenisse gedaen Derck Bastiaens
en Antie Annes
Roelef Jansen en
Renske Luijs
Fenne Hindricks


10 juni 1706 belijdenisse gedaen
Jannes Jacobs
en met attestatie van ds. Muntingh van Tolbert
Sicco Lebbes en
Geertien Jacobs

9 sep. 1706 belijdenisse gedaen
Griete Lamberts

4 dec. 1706 belijdenisse gedaen
Martentien Jansen

4 maart 1707 met attestatie van
ds. Nicol. Piscator van Augustinusga
Eesge Hindricks en
Jantien Luwes

[ nieuw handschrift ]

tegen het zomer naghtmaal 1709 angenomen
Jan Offeringa koster en schoolmeester tot Noordtwijck en
sijn huisvrouw Martjen Rejnties
Gesijna Wijnties met attestatie van Roderwolde
ook is Peter      van de Balck weg des tijdes angenomen

8 dec. 1709 op belijdenisse
Aeltjen Jans de huisvrouw van Jannes Jacobs

dec. 1709 angenomen
Meester Jan Hendriks en huisvrouw Bregt Jans

sep. 1709 angenomen
Tonnis       tot het H. Avontmael angenomen
ook is Jannes Isebrants met attestatie van de Leek gekoomen

18 juni 1710 angenoomen
Geert Arents
Aeltjen Lucas


18 sep. 1710 angenomen
Lumke Attes van Noordtwijk
met attestatie van Doesem sijn gekomen
Harm Albers en Agniete Jelles eghte luiden

22 maart 1711 angenomen
Roelf Wijtses en Klaeske Harwits eheluiden tot Noortwijxk

21 juni 1711 met attestatie
Roelfke Jans woonende tot Noordtwijk van Augustinisga
Date Peters en sijn huisvrouw tot Noordtwijck van de Nuis
Andries Wijtses en sijn huisvrouw van de Nuis
Grietjen Lammers tot Marum van de Pende

6 sep. 1711 gehouden tot Noordtwijck, met attestatie gekomen
Hendrick Jans en Reenje Gerrits eheluiden van Nijkerck
Jan Frericks en Grietjen Arens van Tolbert

6 maart 1712 gehouden tot Noordtwijck
met attestatie van Oldeboorn
de huisvrouw van Wicher Gerrits genaemt Wijtske Wijbes
na ondersoek angenomen
Tonnis Leus

11 juni 1713 gehouden tot Marum, met attestatie
van Lange en Korte Swagen
Minne Pieters en sijn huisvrouw
Nae ondersoek toegekomen
Focco Pouwels en sijn huisvrouw Truida Iwema

25 dec. 1713 Marum toegekomen:
Arent Klaessen en Zijtse Joukes

23 sep. 1714 Noordtwijck na voorgaende ondersoek
Willem Willems en sijn huisvrouw Lucke Edsckes te Melijck
Ancke Uwes tot Marum

25 dec. 1714 na voorgaende ondersoek
Tjaltjen huisvrouwe van Klaes Egbers
Ejte Lenses

maart 1715 na voorgaende ondersoeck
Klaes Egberts van Marum
Rense Iwes huisvrouwe van Wolter Beerns
Maria Hendricks huisv. van Eijrt Oenties bijde van Noordtwijck

22 sep 1715 Noordtwijck angenomen
Breght Hendricks

25 dec. 1715 Marum angenomen
Jan Itskes

29 maart 1716 Noordtwijck angenomen
Teke Itskes en
Grietjen Itskes
Hilke Busman en
Martjen Busman

Gerhardus Rotgers is met attestatie van Appingadam
tot ons gekomen en alsoo hijr tot h. Avontmael angenomen

27 sep. 1716 Noordtwijck toegelaten
Gercke Jans en sijn huisvrouw Antie Lubbes

6 juni 1717 met attestatie van Oosterwolde
Baete Roelfs en Grietjen Pieters ehe-luiden

12 sep. 1717 angenomen
Anke Itses huisvrouwe van mr. Jan Jans schoenmaker
Hendrick Lensen met sijn huisvrouw Jantjen Annes

3 april 1718 angenomen
Sijger Wolters en sijn huisvrouw Aeltjen Hendriks

1 mei 1718 met attestatie uit Curringhorn
Tijmen Idskes en Grietjen Jenties echte-luiden

31 mei 1718 met attestatie van de Leek
Jan Frericks en Grietjen Arens

20 maart 1719 angenomen
Feddije Haejes de huisvrouw van Wijbe Walles tot Noordwijk

Van het Lettebert sijn met attestatie gekomen
Wessel Joestens en sijn huisvrouw Jantjen Lammers

25 dec. 1719 na voorgaende ondersoek
Wessel Jans Schoenmaker

24 maart 1720 angenomen
Jan Sijtses en Fencke Willems eheluden

15 sep. 1720 Noordwijk angenomen
Hindrick Jans en Brecht Hejns

Met attestatie van Tolbert
Berents Arens en sijn huisv.
Van 't Nijbert sijn met attestatie gekomen
Marten Jans Dijck en Vroukjen Ebbels sijn huisv.

29 juni 1721 toegelaten
Zijwert Lubbes en Gebbe Jannes Eheluiden

1722 met attestatie van Groningen 
Jannes Joosten en 
Vroukjen Douwes van de Leek

29 maart 1722 nae voorgaende ondersoek gecommuniceert
Jacob Fokkens en
Aike Foppes
Focko Knot
en
Ancke Foppes

14 juli 1722 met attestatie van Bedum
Harm Evers (vertrocken na Grotegast en Doesum den    1730)

25 dec. 1722 toegelaten
Use Jans en Fijkin Willems sijne huisvrouw

25 dec. 1723 toegekomen
Uge Itskes en Wendel Foppes ehel.
Froukjen de huisvrouw van Hindrik Lensen

1724 na ondersoek angekomen
Gerrit Pouls en
Tonnis Geers

8 april 1725 angenomen
Jannes Jochums en Antje Edsckes ehe-luiden
Leeuwe Harms en sijn huisvrouwe Duerke [?] Luitjens met attestatie van Ureterp

1 juli 1725 angenomen
Wiske Offeringa weduwe van Leeuwe Wolters

7 juli 1726 met attestatie van 't Nijbert gekomen:
Roelf Douwes en
Wiberigen Roelfs
Roelfke Harms van Wester Nilant
Na onderzoek:
Roelf Arens en
Zidje Fockens
de huisvrouwe van Jan Klaessen diaken gen. Antien Wijtses

25 dec. 1726 met attestatie van Ureterp:
Zijtien Offeringa
na voorgaende ondersoek:
Jacob Jacobs schoolmeester tot Noordwijk
Coene Albers en sijn huisvrouw Geeske Berens
Bouke Rijkels
Anna Catrina Croons
en
Geesjen Klaessen

juni 1727 met attestatie van Grotegast
Lamke Wijgers huisvrouw van Jacob Klaessen in Lucaswolde

[ca juni 1727?] na ondersoek tot Noordtwijk toegelaten:
Popke Wijtses en sijn huisvrouw Mettjen Hilbrans en
Antjen Berens huisvrouwe van Sipke Ipes


[ Intermezzo 3/4 pagina 1786/88 zie verderop ]


20 juni 1728 met attestatie van Grotegast
Geeske Geerts, huisvrouw van Klaas Ubels

19 sep. 1728 Noordwijk met attestatie:
Arent Lambers en Froukijn Jans e.l. van Mackinga
mede gekommuniceerdt Harm Evers, na dat hij alvorens
hadde belijdenisse gedaan, van dat quadt, alwaarom hem
desselfs gebruik was ontsegt

25 dec. 1728 na ondersoek toegelaten:
Jantijn Klasen egte vrouw van meester Jakob tot Noordwijk

8 okt. 1730 met attestatie van Nijbert
Grietie Lammers huisvrouw van Wessel Joesten tot Noortwijk

3e maal 1731 met attestatie gekomen:
Albertie Luitjens huisvrouw van Jochum Minnerts, uit den Dragten

1e maal 1732 met attestatie gekomen:
Iebeltie Gerlofs, huisvrouw van Jan Hindriks, van Augustijnsgaa

3e maal 1732 met attestatie gekomen:
Anne Lijkels en Grietie Clazens van Openda


Het 's Heeren Avondmaal houden sedert den dient van Dom. Johannes Sissing

23 sep 1742 met attestatie van de Nuis te Marum overgekoomen:
Willem Willems en sijn huisvrouw Luikjen Edsges

30 dec. 1742 met attestatie van de Dragten te Lucaswolde overgekoomen:
Wobbe Popkes en sijn huisvrouw Aaltje Cornelis

13 okt. 1743 aangenomen tot Marum:
Geeske Derks

29 dec. 1743 met attestatie van Midwolda te Marum overgekoomen:
Ettje Douwes huisvrouw van Hindrik Edsges

5 april 1744 aangenomen te Marum:
Willem Wijtzes en
Jan Meentes
beide tot Marum

18 april 1745 aangenomen tot Marum:
Albertus Homan 
Wolter Jans met sijn huisvrouw Grietje Jannes

11 okt. 1745 met attestatie van de Gordijk:
Jan Nijttert

10 april 1746 aangenomen mijn dienstmeid tot Marum:
Wija Wessels

17 julij 1746 tot Noordwijk, met attestatie van Groningen
overgekoomen mijn dienstmeid Geesje Rijkels

8 jan. 1747 aangenomen:
Klaaske Jans van Noordwijk

22 sep 1748 met attestatie van de Nuis tot Lucaswolde overgekomen:
Berent Ewes

6 april 1749 aangenomen:
Antje Abrams huisvrouw van de diaken Jan Pieters tot Marum

28 juni 1750 aangenomen:
Iwe Wijbes tot Noordwijk

3 januari 1751 met attestatie van Borengerbum te Marum overgekoomen:
Hiltje Renses

11 juli 1751 aangenomen
Tjetje Derks huisvrouw van Eentie Sierts tot Noordwijk

8 okt. 1752 aangenomen tot Marum:
Albert Koenes

6 juli 1755 aangenomen
Sapke Egberts huisvrouw van Sijtse Sipkes tot Noordwijk

28 dec. 1755 aangenomen:
Lucas Jans
Jan Onnes en
Otte Jans, de 2 eerste wonende Noordwijk en de laatste Lucaswolde

18 april 1756 tot Marum, met attestatie van Grote Garst:
Lubbe Gerkes en sijn huisvrouw Jefke Berents
van Opende:
Jan Hofkamp en sijn huisvrouw Siberdina Pesman

10 juli 1757 tot Noordwijk, met attestatie van Sijbaldebuiren:
Eelkjen Jacobs huisvrouw van Derk ....

15 april 1759 aangenomen:
Jurrien Arbs tot Marum

30 dec. 1759 aangenomen:
Trientje Fransens huisv. van Jacob Jans tot Noordwijk

6 april 1760 aangenomen:
Ebeltje Edsges huisv. van Jan Pieters tot Noordwijk
Pieter Tekes tot Marum

20 sep. 1761 tot Marum, met attestatie van Groningen:
Annegijn Gerrits huisv. van Jan Hofkamp

11 april 1762 aangenomen:
Lue Edsges te Noordwijk

3 april 1763 aangenomen :
Poppe Tjeerts Schoolm. tot Marum
Tjetske Jans huisv. van IJwe Wijbes tot Noordw.
Hinderine Homans mijn dienstmaagt

30 sep. 1764 aangenomen tot Marum
Bauke Timens
mijn dienstmaagt Trientje Jans van Visvlied (vertrokken met attestatie naa Groningen)

7 april 1765 aangenomen te Marum
Tjbbe Jans


29 sep. 1765 aangenomen:
mijn dogter Aaltje Sissing (vertrokken met attestatie naa Loppersum
Frouke Uges

29 dec. 1765 aangenomen, tot Noordwijk
Martinus Bosman

31 maart 1766 aangenomen:
Liefke Annes mijn dienstmaagt (vertrokken met attestatie naa Grotegast)

9 okt. 1768 aangenomen tot Marum
Cornelis Remmerts

26 april 1769 met attestatie van Midwolde en Leek overgekomen
Menne Freerks tot Marum

31 dec. 1769 met attestatie van Niekerk:
Hindrik Klaasens

16 sep. 1770 aangenomen:
Egbert Liwes en sijn huisv. Martje Martens
ook de nij gedoope jongeling Lucas Lucas

30 dec. 1770 aangenomen tot Noordwijk
Lubbe Siwert
Hindrik Willems


19 april 1772 aangenomen:
Tjeert Jacobs
Wieke Tomes
mijn dienstmaagt

2 april 1774 tot Marum aangenomen
Anna Timens,
ook met attestatie tot ons gekomen
Berent Oortman van Noordhoorn

8 okt. 1775 aangenomen tot Marum
Jan Klasens
met attestatie overgekomen
Gerrit Smit van Veldhuisen

19 april 1778 aangenomen tot Marum
Jantje     huisv. van Dootse Jacobs

4 juli 1779 aangenomen tot Noordwijk
Pieter Hotzes

15 okt. 1785 aangenomen tot Marum
Wijbe IJves geen huisv.


[ Volgend in boek op ledematen van 1727!, 2 koloms, hier onder elkaar ]

1786 Ledematen
1. Met attestatie van Groningen overgekomen Gesina Hovingh
2. Jan Meentjes ouderl.
3. Jan Claassen ouderl.
4. Martinus Bosman diak.
5. Corn. Remmers diak.
6. Gerrit Smit (overled.)
7. Pebe Ales (met att. na de Nuis 1788)
8. Jurjen Albers (overleden)
9. Meester Poppe Tjeerts (overleden)
10. Roelov Albers
11. Met attest. overgekomen van Tolbert Geertje Halbes 22 mrt 1786
12. op dato Joh. Nicol. Stuttzmans van Hessencassel (vertrokken)
13. de vrou van Gerrit Smit     Anna Times
14. Bauke Meui [?]
15. de Maagt van Rommert, Vroukje
[marge:] Aangenomen bij mij 1787
16. Jan Jacobs schoolm. te Noordwijk
17. Jacob Bines [?]    Sars
18. Geert Douskes

Noordwijk & Lucaswolde
1. Hindrik Claasses ouderl. en diak.
2. IJwe Wibes ouderl.
3. Lubes Sijwes
4. Otto Jans (dood)
5. Eble Meint [?] (dood)
7. Sapp Meui [?]
7. Here Heddes en ... [onduidelijk]
8. Berent Reitz
9. Jantje ...tz [vlek]
10. Gerrit ...tz [vlek]
11. Jilling Wobbes
12. Saartje Luitjes

17 juni 1787 is alhier te Marum en te gelijk op die zelven dag te Noordwijk
kerkenraad gehouden en bij die geleegenheid gekoozen voor de afgaande
diakenen Martinus Bosman en Cornelis Remmers te Marum
Poppe Tjeers en Pepe Ales .... te Noordwijk voor Hindrik Claszen
Berent Preitz
en Weit Jacobs toen ter tijd geen ledematen zijnde
wegens gebrek aan de zelve ....

19. Roelf Carssen (met attest. vertrokken na d'Leek 8 junij 1788)
20. Geertje Annes de vrou van de Sars
21. Lucas Lucas voort mijn tijd gedoopt en belijdenis up zijn geloov gedaen

1788
22. Tjalling Siwers
23. Itte Ippes
24. Sippe Jitzes
25. Vrouwke Gerbens
26. Jantje Hedders (met att. na de Nuis 1788 vertrokken)
27. Antje Peters (vertrokken doch geen attestatie verzogt)
28. Antje Eintjes


[ Vervolg van voorgaande, maar op juiste plaats in boek. Ledematen afzonderlijk van Avondmaal geregistreerd ]

3 juli 1789 aangenomen:
Berent Reitz
Heere Heddes
[en] Trientje Borgers echtl.
Jantje Leitz

23 sep. 1789
Gerke Lubbes
Maaike Berentz

23 maart 1790
Sikke Wibes
Hilletje Heeres


24 sep. 1791
Jilling Wobbes in Noordwijk
Gerrit Dietz in Lucasw.

9 april 1797 aangenomen:
Meindert Alardus van Noordwijk
Schato Berents van Lucasw. (att. afgegeven na Grotegast [1 van beide?])

1798 aangenomen:
Jetke Geertz van Lucaswolde (met attestatie vertrokken Doukum)
Lammert Peters van Marum

30 maart 1799 aangenomen:
Jacob Willems Schoolmr. te Marum
Jan Willem van Marum
Siger Wolters diaken te Noordwijk
Timon Jacobs te Lucaswolde [en]
Luue Jacobs Schoenmaker te Noordwijk, gebroeders, beide nog ongedoopt, die den 7 april st[?] gedoopten wordt

17 juni 1799 met attestatie van Herenveen overgekomen:
Jacob Roorda

26 maart 1800 met attestatie overgekomen:
Petr Jans Tijsses van Suiderhuisterveen

4 april 1800 aangenomen:
Jan Jacobs uit Lucaswolde

4 sep. 1800 met attestatie overgekomen van 't Herenveen:
Berent Harms en zijne huisvrou mede Trientje Freerks

22 juni 1804 overgekomen met attest. van de Dragten:
Anke Hindriks

9 maart 1805 met attestatie uit Opende
Teke Jans

15 maart 1805 aangenomen:
Anje Gerrits te Marum

5 april 1807 overgekomen van Ureterp met attestatie:
Jan Lenses man en
Geertje Johannes vrou, wonende in de Wilp


[ 2 koloms, links Marum, rechts Noordwijk en Lucaswolde, hier onder elkaar ]

1799 dec. wierde bevonden in Marum

[linker kolom] 
Mijn navolgende Ledematen:
1.2. IJtze Ipes en zijn huisvrou ouderl.
3. Roelf Albers
4. Geert Donskes
5. Jan Jacobs Schoolmr. te Noordwijk
6. Jacob Roorda
7. de weduw Jan Claassens
8. Sikke Witzes diaken
9.10. Jalling Siwers en huisvrou
11.12. Gerke Lubbes en huisvrou
13.14. Jacob Benes en huisvrou
15. Lammert Peters
16. Jacob Willems Schoolm. te Marum
17. Jan Willems
18. Gezina Huisingh huisvrou van D. Rhie
19. de weduw Dootze Jacobs
20.21. Gerrit Jans en huisvrou
22. Cornelis Remmels ouderling
23.24. Sipke Sitze en huisvrouw diaken
25. Martinus Bosman
26. Vroukje Ouges (overleden)
27. Jilt Wolters aang. dec. 1799
28. Wimke Gerritz aang. sep. 1800
29. met attestatie van litmaatschap tot ons overgekomen
29. Jan Lucas Koiter en Jantje Jans van Roderwolde en Rhoden
30. met attestatie tot ons gekomen:
Jan Westerhuis van Rhoden (vertrokken met att. naar Sandeweer)

[rechter kolom]
te Noordwijk en Lucaswolde
1. Berent Reitz ouderling
2.3. Here Heddes en huisvrou
4. Siger Wolters diaken
5. Hindrik Claassen
6. Gerrit Derks Lucasw.
7. Antje Eintjes
8. Lubbe Siwers (dood)
9. Jantje Leitz Lucasw. (nu Marum)
10. Timen Jacobs [en]
11. Leue Jacobs, gebroeders, bejaerd gedoopt
12. met attesttatie van Suiderhuisterveen overgekomen
Peter Jans Pijtses
13. Jan Jacobs aangenomen Lucasw.
14. Jan Geerts overgekomen van Sleen in 't Landschap Drenthe met attestatie van Lidmaatschap den 12 mei 1801

[daaropvolgend, in de rechter kolom voor Noordwijk en Lucaswolde:]

1 april 1803 aangenomen:
Egbert Harms van 't Zethuis

3 juli 1803 met attestatie:
Hindrik Hendriks[?] van Sebaldeburen na Noordwijk (att. afgev. na Lutjegast)

15 dec. 1803 
is Joh. Philip Cristiaan Waag... met attestatie van Sebaldeburen overgekomen

20 maart 1804 aangenomen te Noordwijk
Dina Heres huisvrou van Jan Geert nu wonende bij Here Heddes te Noordwijk

[ nieuwe bladzijde ]

9 maart 1805 met attestatie van Opende overgekomen
Teke Jans

15 maart 1805 aangenomeen te Marum
Anje Gerritz te Marum

18 dec. 1805 tot Marum aangenomen
Hindrik Jans
Jan Jobs die op den 22 dito daerop gedoopt is in de ...
Jantien Jans van de Kruisweg alle drien
Roelf Hindriks van de Akkers

13 dec [1806] tot Marum aangenomen:
Jeike Foppes
Arentje Geerts
Bregtje Gerbens


5 April 1807 overgekomen van Ureterp met attestatie
Jan L..ses, man en Geertje Johannes vrou, wonende in de Wilp

21 juni 1807 te Marum aangenomen:
Antje Cornelis mijne dienstmaagt

16 dec. 1807 aangenomen te Marum:
Remer Lubbes
Court de Haze
op de ..ijnde
Anke Jans wed. Leuke Mich... [?]
Anke Cornelis
Fetje Iwes

6 april 1808 aangenomen:
Jan Gerrits die den 7 dito staat gedoopt te worden

9 dec. [1808-10] zijn aangenomen:
Jan Claassen op de Linde
Lammert Jans in de Buiten
Jetske Wolters bij de Meulen
Trientje Hindriks

19 maart 1811 aangenomen te Marum:
Geert Ankum en 
Anje Itskes die staat gedoopt te worden den 22 maart

19 maart 1811 met attestatie van Grotegast:
Jacob Roelfs wonende bij Gerrit Derks


Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.