LEDEMATEN PROVINCIE GRONINGEN

 A        H     L    N          

Appingedam

Welkom!

Kerspel
Index
Kerspel
Klik-Kaart

Medewerkers

Email RHC Groninger Archievenpowered by FreeFind

Woorden
Verklaard
Taxaties 1731
WNT
Op de lidmaten website van Menne Glas staan uittreksels van 4 delen kerkezaken van Appingedam van de hand van voornoemde Menne. De oudste twee delen (RAG toegang 202 nrs 1 en 2) ontbreken. Wij, Riana Luiks (bewerking van een stuk van het tweede deel en correctie van de rest), Henk Hartog (correctie van het eerste deel) en Gert Schansker (bewerking van het eerste deel en een groot deel van het tweede deel) hebben geprobeerd hier wat aan te doen. Hoewel de kerkelijke zaken van Appingedam al vanaf november 1596 werden aangetekend werden aanvankelijk de namen van de lidmaten niet of elders opgetekend. Vaak werden wel aantallen genoemd, maar helaas geen namen. In 1609 werd een lidmatenlijst opgenomen en vanaf dat moment werden ook de nieuwe lidmaten in dit boek aangetekend. Vooral het eerste deel is in een moeilijk leesbaar handschrift geschreven (tenminste in vergelijking met de notulen van de civiele zaken van de hoge justitie kamer uit dezelfde periode). De bewerking is geen transcriptie maar er is wel geprobeerd om zoveel mogelijk interessante gebeurtenissen in dit uittreksel mee te nemen.

Gert Schansker
Szeged, 28 november 2010Kerkelijke zaken Appingedam deel I

p. 9

In oorkonde der waerheit ende meerder kraft van dessen
vorschr reconcilation hebben die partijen en personen voorgem:
dessen act en forma van reconciliatie met haer handen en naemen
bevestiget - Actum ten Dam den 11 Novembris anno 1596

Rodolphum Artopoeus* Johan Bijl Luninckhusen Geerdt Hermens
Johan Huisman Johan Hennincks Johan van Cleve
Johan Oltgers Laurens Huisman Geerdt Hendricks
Hoicke Helmich Siammo Luppen
*predikant te Delfzijl

Den 24 [Novembr 1596] ...

Daer na oock noch van den nijen persoenen so sick
nu eerst meede ten gemeente wolden begeeven wal tot 17 ofte 18
in het getal, gelijck die naemen daeraff meede brengen

p. 11

Den 24 [febr 1597] sijn ondersocht Johan Egberts, Johan Lucas
iserkremer en Betien Johan Schulten huisfr met ook Johan
Egberts huisfr in presentie van Olderlingen en diaconen ondersocht
en bequaem bevonden meede tot gelaeten op Paeschdach ten aventmal

p. 14

den 24 [junij 1597] sijn die Nije ledemaeten ondersocht worden
onder welke mede was dns Johannes Belijda
Rector huius scholae bekantenisse des gelovens [gre??]
gedaen en angenomen daer bij te blijven en der kercke
orderinge en disciplinae onderworpen presentibus 4 seniorten
et 3 diaconis. Was oock meede Lamme Poelmans
weduwe s Mr Peter, oock Marrijtien Harckes dochter ook
weduwe

p. 15

den 16 [oct 1597] is des heeren nachtmael geholden met 2
Nije litmaeten als Derck Hermens kuper en IJde Hendrick
Timmermans huisfr

p. 17

Den 20 [januarij 1598] sijn die Nije ledemaeten als Schamel
Johan Egbertz, Jel Derck kupers en haer nicht
Jel Wolters ende Abele Viskers wijfff met
Griete Willems dochter ondersocht en angenomen

p. 23

den 15 [April 1598] als paesche avent in die predicatie
der begreffenisse van de [?? opiond ??], daernae die
naemen der nijen ledemaeten voorgestelt off daer
emants op te seggen hadde ...

p. 40

[26 Aug 1599] Unde also idt een groete unordentlickheit is
dath de armen des sondages tuschen de pre
dicatien bedelen bij der straten loepen, so ist
besloten, dat se des saterdages soelen
umme gaen, twelcke den pastoer bevolen
is, unde ook Johan Jacobs umme
te publiceren wth namen der Borgemeisteren
de armen ock vormanen dath se flijtich tot
idt gehoer des Godtlicken woerdes solden koemen

p. 57b

[6 octob 1603] Trijne een olde blinde frouwe in S Antonis
Gasthusz hefft den Pastoer anseggen laten datse
noch ungedoopt zij, unde also se daervan
grote swaricheit in haer conscientie makede
ock nu twee maelen umme deser orsake willen
van den dische des heren absenteret hadde

p. 58

wente se sick bij Rodolphi tijden in de Gemeinte gegeven
hadde, menede dath se in der joget gedoepet were,
maer als se nu van haer broder vorstaen, dath se
niet gedopet, so hefft se angeholden umme gedoepet
te worden.

[6 octob 1603] Hefft ock Peter Dercks de metseler de broederen
anspreken laten vorsoeckende umme in de gemeinte
Christi upgenomen te worden daerbij sick beklagende
dat he in der joeget niet gedoepet zij, begerende
daeromme dath se em dor de hillige doepe wolden
in der Gemeinte Christi inlijven, maer also he
olt unde mith den spotterien unde ander rouwe
arbeiders bij der straten zijn broet muste winnen
badt unde begerde dath de broeder in den
consistorie kamer em wolden doepen
Gelijck ock tselvige de blinde suster frentlicken
vorsocht unde begeret hefft, umme niet open
baer in der kercken gedoepet te worden

p. 66

Den 23 Decemb [1604] sint de broderen vorsamelt
unde gesproken van de tijdt des nachmals.
Sint ock vorgestellet de personen so sick
mith de Gemeinte begerden tho verenigen
unde sint upgenomen in der Gemeinte
up vorg[emelten] tijdt, Anna de maget van
Johan Bijlevelts und Ette de maget van
Foppo van Keijpens

p. 67

Den 3 Januarij [1605] sint de broderen in de Weem
vorsamelt unde gesproken van de beropinge
der olderlingen unde diaconen unde nae
als de nhame des heren wass angeropen
sint tot olderlingen gekoren Johan Eppes
unde tot enen diaconum Johan Lucas
unde is geresolveret dat hoer namen up
thokomende sondage der Gemeinte solden
vorgestellet worden gelick geschiet

p. 68

[den 5 Aprilis 1605] Is gesproken van de unordentlickheiden
so in den gasthuse sint, als dat Mennonisten
unde andere personen dar in genomen worden
unde de rechte armen unde olde borgeren worden
daeruth gekeret twelcke unrecht is
unde om des willen mith de E borgemeisteren tho spreken

p. 69

Den 4 Januarij Anno 1606 sint de
broderen vorsamelt gesproken van de beropin
ge der olderlingen und diaconen unde
sint mith gemene stemmen tot eijnen olderling
in unses saligen broders Johan Bilevelts
stede gekoren Joncher Johan Renghers, unde tot
eijnen diaconen Albert Claeses in
unses broders Hero Dercks Kannegeters stede

p. 79

[den 23 octob 1606] Men hefft ock gehandelet van enige bro
deren de sick mith kijven und dronckenschap
vorlopen hadden unde bevolen dat men de
solde anspreken als mester Gerrit [Teijsen] metsler
und zijn wijff, Oltger Aulus unde
Hansken Gerdes, Hero Derks

p. 80

[den 2 Novemb 1606] Oltger Jansen vormanet van dron
kenschap bekennet sick vorlopen tho hebben
belovet sick tho willen wachten, is besloten
dat he mith unbekande name sal vorstellet
worden

Mester Gerrit Steen metseler desz gelickes
vormanet zijnde bekennet sijne sonde
begeret dattet em vor dese reise mochte
tho gude geholden worden belovet beter
schup, is geresolveret dat he noch
vor dese reijse sal mith vorswegende
name vorgestellet worden

Gijse Hermens vormanet dat he selden
tho idt gehoer des Godtlicken wordes kome
belovet sick tho vorbeteren

Clement Voester vormanet zijnde zijner
groten dronckenschap halven is belovet
beterschap

Hero Dercks kangeter ock vormanet dat he
sick in drunkenschap in de gilde vorlopen

p. 82

[den 2 Decemb 1606] Vor erste datse mith Hansken Geerdes
unde Bunke zijn huszfrouwe gesproken
dewelcke sick untschuldigeden over mits
dat rechten so se hadden mith de
blinde frouwe der groten lasteringe wege

De moder van Borgermeister Siger
angesproken und gefraget waromme se
so lange sick van de Tafel des heren
afgeholden, antworde datse gene orsake
des wthblijven hadde dan de swacheit
des hoevedes, unde ander kranckheit des
lijves und belovet tegen de sommer tho
komen, begerende men wolde idt hor
ten besten holden

p. 83

Den 3 Januarij Anno 1607 sint older
lingen unde diaconen in loco consistorij in de
weme vorsammelt gesproken van de electie
van nije olderlingen unde diaconen unde
sint vorscheiden namen vorgestellet unde
als de name des heren wass angeropen
is dar ordentlicken procederet tho de electie

Junckher Johan Rengers olderling und ock
Gert Hermens, Focko Jans olderling, Johan
Lucas, Diurt Emens, Leffert diaconen
hebben sick beclaget dattet hoer niet wal
moegelick were de last lenger tho dragen
begerende men solde ander kesen unde hoer
untslaen, hebben nochtans doer begerte des
pastoers angenomen dat thokomende jaer tho continueren

p. 85b

[Den 7 Julij 1607] Tho dre uhren in consistorio na gedanen
gebede hebben olderlinge, pastoer und diaconen
geresolveret dat deselvige unse broder
gude gave hadde, oek froem unde Godtsalich
was, doch dewijle he klein van stemme wass
unde althohoech sprack so kunde he van de
borgeren nicht vorstaen worden unde raetsaem
dath de pastoer solde beschicken dat he van
den kerkvogeden twe daler offte meer tho
een vorehringe solde mogen untfangen unde
also ehrlicken gedimitteret worden.

p. 92

[19 Januarij 1608] frouw Sijgers angesproken und vormanet
waromme se sick so lange vant nachtmael
des heren und vant gehoer des Godtlicken

p. 93

so hefft se gesecht datse up Nijemant van der
Gemeinte hadde tho klagen, dan sick hoeres hoevedes
und lijves swackheit grotelicken beklaget belovende
datse tegen Paeschen als de warme tijdt anqueme
sick wederomme bij der gemeinte wolde vorfoegen

p. 102

Folget korte vortellinghe dessen so van anno 1609
den 9 Januarij an in der kercken unde Presbijterie isz gehandelt unde
tho verbeterung der Gemeindte Christi vorgenomen worden
Me pastore Georgio Placio Misnico-Lypsiensi [Meissen-Leipzig volgens Teijo Doornkamp]

Den 9 Januarij [1609] sind nach anropunge Gots van versamleter gemeendt
in des pastoren behuisung olderling und diacon ein hilliger wie se urbleven
und erholdet worden, dergestalt dat vor hen gewesen 4 als de EE
Johan Rengers tho Hellem, Gerdt Hermans, Focko Jansen
und Johan Eppen ... und enen 2 noch tho gethan als
Duert Emens und Herman Jurgens

Watt de diaconen anlanget sind 2 darvan afgahn als Duert
Emen und Herman Jurjens und in ohre stede
2 nie erwehlet Johan Ludijens glasemaeker, Johan Peters Schmid
welchen sampt den andere 2 verblevenen Albert Clasen und
Johan Lucas dat diaconus ampt tho bedenen ist uper
legt worden

Den 2 Martij anno 1609 sindt Dirck kuper
und Herman goldtschmidt wegen de huszhuren so Dirck
vorg[emelte] Herman schuldich isz dorch tho spreekenung der older
linge und diaconen dergestelt vertragen dat Dirck
twalf daler up twe termin als 6 daler tho Paschen
und wedderum 6 daler up Michael desses jahrs an
Herman schadelosz bethalen sol ...

p. 104

... Ist dem-
nach vor rathsam geachtet dat benevens den olderlingen
und den diacon alle geledmaten ohr namen
med egen handen underteeken ...

Johan Rengers tho Hellem Ghert Harmensz
Beene Smith Focke IJansen
Duert Emens Johann Eppens
Harmen Jurijens Albert Clasen
Johan Luitijens glasen[maker] Jan Peters smidt
Nicolaij Reinkvelt conrector Egbertus Hermanus al... tinctor
Aepke Giszbers
Derck Haermense Osten Peters wefer
Harman van Waltrop IJan Wolters
Wijllem Wijllems Jacup Gerdt
Wigbolt backer
Lefferdt Wolters Clement de Wester
Harmen Johans goldtsmijdt Eppe Fockes
Well de 2 nochfolgende nicht schriven konnen hebben se van mij begert
orentwegen tho underschriven und hebben ohre marck bijgeteeken[t]
Nanne Lammerts Gerrid Dijssen

p. 105

Helprijch IJansen Here Dercks
Gijse Harmens
Johan Janssen Tijmmerman
Claes Toenijs mijn hant
Dewile desse volgende broder nicht schriven konnen, hebbe
ich sinen namen geteekent und he sin marckt bevestiget
Claes Diesz
Abell Nijeman
Van wegen Johan Eckbardts den oldesten underschreven
Insglicken wegen Dirck Martijens
Item Gerbrandt Jansen kalckmaeker
Lubbert Hijndrichs

p. 107

[blanco pagina]

p. 108

1. Johan Wilckes
2. frowe Hindrichen Harmens - van Enckhuisen
3. Egmund Stringer
4. Geske sin huszfrowe
5. Doeke Luinckhusem
6. unde Trine mijn husvrow
7. Peter Clasen Pottebacker
8. Hijndrijck Peters
9. Lammert Hijndrijcks
10., 11. Rener Luerts mijt mijn husfrou Gepke
12., 13. Jan Gijsbert mijn hande Due sijn husfrou
Desse nachfolgenden hebben begeret dat ik ohrentwegen underschriven solle
14. Hindrich Salaman Schnider
15. Peter Isack
16., 17. Eltje Hindrichs med sin huszfrow Martijen Geldens
18. Simon Christophorus
19., 20. Johan Elberdt und Haicke sin huszfrowe
22. Anna Hindrich Jacobs huszfrow
23. Wibbe Roleffs
24. Trine Edsards
25. Cornelius Popkes
26. Stine Welders
27. Wibke Hindrichs
28. Evert Huesman
29. Tobe Johans
30. Meinste Johans Iann Isebrants huszfrouw
Disse personen wil nemand up ohr lehr und leven
heft gehabt tho sprecken sindt se med vorgehaltener vermahnung
und gethanen gebett angenomen worden

p. 109

Als wie den 4 Junij anno 1609 dat hillig avent
mal gehalten hebben sick thot der gemeinde begeven
nachfolgende personen

1. Gisbertus Drolshagen
2., 3. Roelef Eijsijnck Trijnne mijn frowen
4. Boije Gers
5. Peter Reijnkens
6. Ettijen Husmans de husfrouwe Clas Smijdt
7. Annke Heres
8. IJuedith Harmannes
9. Trine Jurgens
10. Frowke Jansen
11. Schwane Stapelmoers
12. Johanken int Gasthusz
Noch hebben med uns dat brodt gebroken 2 mans personen deren
13. de eine int Olde closter als Hollander, de ander
14. in de Ripe wohnet med namen Peter Dercks

1. Dat hillge aventmal isz thom drudden male
miner tijd tho holden resolviert worden 8 tag
vor Michaelis anno 1609. Sind van nien
nachfolgende personen in unsere gemeine der verma
nung kommen und tho gewonnen

1. Christoff: Moijstein Anna Moijsten genandt Huinga sin hausfrow
2. Claes Gerts smith
3. Here Fechter
4. Berent Hijndrijcks
5. Grete Penes
6. Grete Tijarcks
7. Oucke Heren
8. Wichmod sin huszfrouw
9. Martijen Eszkens husfrowe van Popke Jansen[?]
10. Peter Cornelius
11. de Ehr.. Johan Schudde Borgemester
desse personen will nemandt up ohr bekente

p. 110

nisse heft tho seggen gehabt ...

2. Noch hebben ander sick bij uns verfoget so in anderen
gemeendten gewest und ohr getuchenisz gebracht

1. Jacop Jans
2. Anna Jansen und hare dochter
3. Giltijen Cornelius
4. Des olden Moijstens sin huszfrow Anna Huinga
5. Herschap Bernhardus Hornkes - med
6. sin huszfrouw Imela von Batenburg
7. Ide Hermans

p. 111

Den 17 Novembris [1609] isz avermal dese heren
nachtmal gehalten worden und sind unser ge-
meendt thoge[la]then worden

1. Abel Simons - kont sulvest nicht schriven
2. Gerridt Ricklofs
3. Peter sin huszfrow
4. Focko Willems 3., 4. konten solvest nicht schriven hebben doch med egen handen ohr marcke geteekent
5. Gertruijt sin huijszfrow
6. Claes Isebrandts
7. Eltijen Martens
8. Tijade Abels 7., 8. hebben sulvest nicht schriven konnen
9. Altijen IJansens
10. Gerdgen Cornelius
11. Fenneke Hermans
Noch heft med uns uth anderen gemeendten communicieret
12. Martijen Alberdts - frester damalse[?]

p. 112

Den 20 Januarij [1610] isz des heren nachtmal gehouden
und sind unser gemeendt bij gefoget anhge-
melde personen

1. IJan Thomes schlotemacker
2. Onne Clasen 3. IJohanken sin huiszfrow
4. Johan Harman
5. Jasper Roemer[?] van Jhig[?]
6. Clausz Peters
7. Martijen sin huszfrow
8. Trijne Selijs
9. Engel Here

p. 113

1 Den 25 Martij [1610] isz dat hillige av[entmal]
gehalten worden und sindt nachfolgende
personen in unser gemeendte gekommen

Roelef Michaelis
Thomas Christophorij
Pene Ubbens

2. Isz Nicolaus conrector erschenen und be-
geret dat he wedderumme in de gemeente
upgenomen tho worden ...

Den 8 Junij [1610] isz wedderumb
bijeenkumpst geholden und isz vor...
1. So isz de stritt und unenigheit so tuschen
Nicolao Reichvelt und siner frouwen Anna,
imgeliken Doeke Anna suster unde haren
söhne Berendt up de eine sijde und
Apke Giszberts med Barbara sin huszfrowen
entstanden isz, in unser aller bijsien und up unsere

p. 114

... Wo averst
van einem hiertegen hinforder werde gethan worden
soll desulvige vor einen unfredsam der gemente
gottes weddersponstig[?] geholden worden, und ock also
opentlich der gemendte vorgestellet worden, welcher
straff se sich med undertekunge harder handen
hijrmijt underwerpen so se tegens die vertuch testoren[?]
handlen wat in specie Doeke - Apken vor-
geworpen und em am sinen ehren angetastet heft med
worden bekent se dat solches uth hasticheit geschehen sije
und uth unbedachten sin undt dat se veracht[?] gethan
heft - actum ut supra

Nicolaus Reichvelt vor mi unde minen huisfrouwen
Abeke Gisbertz organiste
Berent Hijndrijcks voir mij en mijne moeder Docke IJackops
Barber Arens

2 Lubbert Fischer isz siner scandalosen feijt
halven citiert worden tom ersten, andren und
dritten mal heft averst nicht compareren
wollen

p. 116

Den 26 Aprilis [1611] isz vergaderinge gehalten und
sindt 1. van anderen gemeenden tot uns gekomen
undt hare namen upteeken laten als
1., 2. Popke Jansen und Brechter sin huszfrow van Loppersum
3., 4. Tonnis Hoeke undt Stine sin huszfrow van Embden
5., 6. Peter Willems undt Lubbe sin huszfrowe van Groningen
7. de kopperslager van Groningen

2. Sindt van uns tot unse gemeende gewonnen dese
nachfolgende personen

1. Albert Tolens
2. IJan Chrijs Stoffers
3. Wijllem Luijttiens
4. Swijer Evers smijt
5. Jacop Laverens
6. IJantijen Tijmens
7., 8. Jantjen Lammerts und Altijen Clasen konten nicht schrijven
9. Peterke Hijndrijcks
10. Anna Frericks kont nicht schriven
11. Douwe Klasen

p. 117

Den 7 Junij anno 1611 is wedderumb ein vergade-
ringe der olderlingen und diaconen gewest unde uthgerichtet
1. thokumpstigen Sondach over 3 weken werd sin
den 30 Junij is besloten dat aventmal des h
tho holden
2. Maicke Wolfferts heft haer getuchenisz van den
consistorio tot Embden vertont wo se sich inder gemeente
sijnde getugen hebben aldaer darup se isz thogelaten worden

Den 27 7bris sindt de Olderlinge unde diaconen
bij einander vergadert gewest undet will den nachst-
kommenden sondag Dom: 19 Trin dat aventmal
des heren solte geholden worden isz verhandelt

1. Sindt van uns tot unse gemeendte getreden
dijsse folgende personen

1. Asijnck Tijarts
2. Lijsebet Clasens
3. Anne IJacops

Den 5 Decembris is die consistorium
bijen gewest undt als am tho kumpstigen
sondach dominica 2 Adventus dat avent-
mal des heren solde geholden worden sindt
1. nach erkundigung hares levedes und
bekentnisz nachfolgende personen der gemeen-
dte tho presentieren angenomen worden

1. Doede Hijtkens
2. Tobias Berts van Aurigh
3. Hero Helmer

p. 118

4. Jantijen Ennes
5. Gebke Dercks
6. Gerrijt Wijllems
7. Jantin Spijthorst

Den 1 Januarij sindt de olderling dicanij
sampt der ganzem gemeendte in de pastorije versamlet
gewest und de kesinge der olderlingen undt diaconen
gethan und heft van den 6 olderlingen d'oldeste
Gert Hermans sinen denst resignieret welchs
hem geconsentert und van der gemeendte vor sin
trowe deenst gedancket worden isz averst an
sine stede gekohren Albert Johans;
2. sindt afgetretten van de diaconatschap Jan
Peters und Claus Gerts an welcher stede gekohren
Albert Clasen, Johan Gertts

Den 7 Februarij [1612] sindt olderlinge unde diaconen bij
vergadert gewest unde sindt nach folgende personen
angegeven wollen dat se sich in unsen gemendte geven
und mit und vereenigen wollen und hebben tho vorgandt
underrichtung, undersoekung und vermanhnung underschreven
oft underteiken laten

1. Berent Koenes 5. Aelcke Hindrijcks
2. Derck Krines 6. Alit Heines
3. Frouke Ockens 7. Grete Johans
4. Gese IJacops 8. fr Mette Winckens

p. 119

Abel Nieman isz compareret ...

Den 24 Martij anno 1612 isz unse suster Emke
Christofers vor uns undergeschreven verschenen, unde
betuget dat se in ein seker upgerichtet testament
schriven ungefehr vor 2 jahren gemaeket den armen
alhier im Dam hundert Embder guldens
alstalde.[?] nach haren Tode uthtokehren uth har
göderen geschoncken heft welverstand dat
se will dat de armen vorstanders of diaconen
vorschr penningen an de armen in h Ufkens
gasthuisz und ander huiszsittende armen sollen uth-
spenden sonder dat de Vogten van Antonius
gasthuisz enige anspraeke daran sollen hebben.
Begert dat van uns nach haren
tode solche penningen worden geeischet.
Verklaret wider dat se hundert Embder
gl hebbe gethan up rente ten sösz van hundert
Niddert Petersz to Tjuckwert welche se
tot disem ende heft estimeret. Thot befesti-
gung hebben wie bijwesende getugen under-
geschreven
Georgius Placius pastor
Duert Emens
Doeke Luinchusen

p. 120

den 10 Aprilis anno 1612

Isz vergaderinge geholden unde de nien ledematen so
sick in de gemeendte begeven wollen versocht sijnde unde
underrichtet, hebben hare namen hier under teekent:

1. Jan Gerts Smijt 2. Jan Alberts
3. Johan Siberts sin marck
4. Laurents Hindricks
5. Bowe Peters
6. Anne IJansen
7. Claes IJacops
8. Trijne IJans
9. Claus Willems
10. Weicke sin huiszfrow
11. Berentjen Does
12 Walcke Shwers

Dem 26 Julij anno 1612 sindt olderlinge unde diaconen
wedderumme bij einander gewesen und vor der celebrierung des
aventmals vorfallende swarheit afgehandelt unde is de
bedeenunge des aventmals gestelt up den 28 Julij
1. Sindt getuchnisse des consistorij van harenn
im consistorio geexhiberet worden getugende van
1. Quintin Jacobs, 2. Talke sin huszfrow, 3. Catharina
sin dochter und 4. Rijsijen sin maget sien ledematen
der gemeente gesundt im gloven und vrom im wandel
warup se van uns sindt an und upgenomen worden
2. Noch uth ander orten tho uns gekomen 5. Juffer Agnes
Ufkens, 6. Pheije Entes, 7. Olske Tamminga weduwe van Folckersheim
3. Peter Wefer tho Solwert
Grete Jacobs de huszfrowe van Jacob Willems
hebben sich tot unser gemeendt van nies begeven
Item Thomas Peters sohne van Peter Jellis

p. 121

den 21 Augusti [1612] sint de olderlinge
unde diaconen bij een vergadert etc

1. beschloten van nun over 3 wecke des heren
nachtmal tho holden
11. Isz des heren aventmal geholden
worden vor thein dage vor Christag 1612
111. den 28 februarii isz avermals dat
aventmal uthgedeelet worden und hebben
med uns tho nie communiceret

1. Benne de jung frow moder
2. Sara des olden pastores Farmsumani dochter
3. Dircks bij de weg sons wif

Den 1 Januarij anno 1613
isz de keesinge der olderlinge und diaconen van
der geheelen gemeendte geschehen und sindt
afgan van den olderlingen Duert Emens
unde Gisbertus Drolszhagen an welcher stede
eligeret sindt Quintin Jacobs, Johan Menger
2 van die diaconen sind afgahn Doeke Lunckhusen,
Roelef Eising und verkoren an haer stede
Johan Gerts Schmit unde Oltger Aules

Den anderden maij anno 1613
isz dat hillige aventmal geholden worden
unde sindt tho unser gemeendte getretten folgende
personen

Else Hommes
Hille Willems

Den 30 Julij [1613] sindt olderling ende diaconen
bij malkanderen gewest undt sindt alle vorfallende
schwaricheiden undt misverstanden tussen eenige
leedtmaten afgehandelt worden und isz des
sondachs Trin: 8 dat aventmal geholden worden

p. 122

2. sindt noch gethanen bekentnusz hares glovens
tho unser gemeendte unde dem brottbrecken thogelaten
worden folgende personen:

1. Abel Claesen
2. Sara Clasen
3. Frijerijckijen IJannes
4. Trine Jan Jammes wif

Den 31 Octobris [1613] isz des heren nachtmal geholden
unde sindt unser gemeendte thogedaen worden

1. Erstlik isz van Embden med ge-
nochsame getuchenisz tho uns ge-
komen Elszke Conradi notarij
frowe
2. Frawke Lamberts

thogewonnen:

3. Susann van Meckama
4. Hijndrijck Eewens
5. Klaes Hommes
6. Talcke Hindricks van Westphalen
7. Anna Alberts
8. Peterke Laurents
9 Anne Peter

Den 23 Decembris isz vergadering des consistorij
gewest und wil anstahnd Christag die hillige
avontmal solde geholden worden sind de jenen[?] so
sich in unse gemeente um mich vereniget hebben
vermant unde gehoret worden darbenevenst alle
hindernisz weggelegt worden

1. Allert Sweeson 8. Geske Clasen
2. Luitien Claesen 9. Hemmo Clases
3. Gerrit Meinerinck 10. Fenne Heres plackersen[?]
4. Dijse Klasenn
5. Roelef Egbers mijn ha[n]tt
6. Edso Gerts mijn handt
7. Berent Jansen marck

p. 123

Den 1 Januarij [1614] isz na anropinge des gottliken
namens de verkiesinge der gemeint geschehen angaende
de olderlingen unde diaconen und sint in haren
ampt samptlik continueret worden uthbesondert
Herman Korffmaker de oldest ijs afgetreden an
welckes stede we ock säl Mengers sindt nijt min
2 Olderlingen verkohren worden als Doucke Bile-
felts unde Roelef Eising - an stede
sälige Jan Gerts thom diacon Jan Selis

Den 18 Februarij [1614] isz in vergadring des consistorij
alle vorfallende schwericheit afgehandlet worden de an
etliken personen unde ledematen der gemeindte het gebruik
des avontmals mocht verhinderen - twelck avontmal den
sondach a dato 20 huius geholden worden unde sind
folgende personen na anhoringe haerer bekentnis unde
vorgaende vermanung unde underrichtung upt nie thoge-
laten worden:

1. Reiner Schmidt
2. Edse Hemmes
3. Cornellijs Honnekes
4. Mette Wijnes
5. Taelke Luijttijenn
6. Sara Jacobs
7. Stine Berents

p. 125

Den 22 Aprilis [1614] isz vergaderunge gewest
van den olderlingen undt diaconen nadem
male folgende paschen des h nachtmal
solde geholden worden undt sindt onser
gemeente van nies toegedaen folgende
personen

1. Jurjen Jansen olijschlager
2. Jacop Wildrichs pottebacker NB er staat bottebacker

Den 15 Augusti isz vergaderunge gewest
constistorialis in welche verhandlet isz
1. dat men die kerckvogten begröten sal
dat sie die sacristie laten upmacken
umb onse vergaderunge darin alle
sondage precise to holden
2. isz beschloten den x sondach des heren
avontmal to holden

Den 2 7bris [1614] isz vergaderunge van older-
lingen unde diaconen gewest undt
sijnt unser gemeente datmal togedaen
folgende personen:

1. Tedde Thomas, meister Thomas wif
2. Jantjen Roelefs, 3. Hindrich Willems
tichelknecht mit Hille Hindricks
5. Geerdtjen Hillebrandts
6. Trine Hermans, 7. Hubertus Bous
8. Maicke van Have

2. Hefft consistorium unanimiter ge-
resolvert dat men mit den ban
van Apke Giszbert sall vortfahren

p. 126

Den 23 decembris [1614] frijdages vor Khristag isz
vergaderinge gewest undt sindt na vorgahnde be-
provinge unde undersokung des glovendes unde levendes
folgende personen tho der gemeente getreten
und thogedaen worden

1. Alef Goltsmit 2. Gertien sein frouw
3. Focke Edsens
4. Trijne mijn frou
5. Leffert Schwiers
6. Johan Jansen tim[m]erman
7. Gabrich Jansen sin frow
8. Job Wabbes
9. Esse Jobs sin wiff
10. Herman Recke[?] steinmetzler
11. Trine Jansen des ölijschlagers wif
12. Geszken Clasen upt gasthusz porte
13. Hindrickjen Clasen Claus Wedevars[?] wif
14. Peter Mennens mijt mijn frouw
15. Jaco[p]ijen
16. en 17. Harmen Evers Gese mijn ffrou
18. Gedeon knopenmacker
19. Tetje Isebrants - gortemackersen
20. Anna Jansen s Johans wedwe
21. Gertjen Jansen, Simon Jansen
up de Hummelborg wedewe
22. d Phaebus Idtsserus secretarius
23. Hijndrijck Wijlkes
24. Peter sijn huszfrow
25. Trine Meints Eppe Doets up de Wirda wehde frowe

p. 127

Den 1 Januarij 1615 isz van der gemeendte
die verkiesunge der olderl unde diaconen geschien
unde sindt afgetreten Johan Lucas gewesen
olderling an welches stede gekoren isz Geerdt
Hermans; Albert Frese aftredende als diacon
heft vor succeszorum bekomen med gemeensa-
me stemme Hubertus Busch

Den 7 Aprilis anno 1615 isz vergaderinge gewest sond.
unde sindt na vorgaende beproving hares
glovendes unde levendes unser gemeente
ditmal thogedahn worden folgende personen

1. Harmen Abels
2. Thomass Klasen
3. Rixte Meiners
4. Aeltjen Fechters
5. Gebke Hermans
6. Grete Melles
7. Grete Peters
2-7: disse personen hebben begert
in haeren namen tho underschriven

Den 22 Decembris anno 1615 sindt
dor tuschensprecken der underschreven getugen
veraccordiert Johan Lucas eensdels und
Rener Luers anderstheils wegen enige
schortunge und miszverstandt so uth verkopung
unde leverunge van 1000 olijekoecken tuschen
hen beijden erreisen was ...

p. 128

3. die quæstie an sich selven hebben sie
beijde an mij pastoren Georgius Placius
stede undt faste begeven darin tho
aquiescieren wat darin vort beste und
stichtlicksten mag und sal bevonden worden
twelk sie met underteeckung harer
handen befestiget:
Jan Lucas, Johan Luitjens glasemaker
Rener Luerts, Doeko Luinchusen

Item dewiele wie entschloten
weren des heren nachtmal up anstaende
Christag [1615] tho celebrieren so sindt
folgende personen mede upt nie
na angehorter hare bekentnisze unde under
forschunge hares levendes tho gelaten
worden

1. Lauwerens Neiman
2. Cornelje Jansen Staut 3. Jan Luijtijens
4. Wemell Weijrs
5. IJde Wijllems
6. Siabbe Drewes
7. Sijvert IJansen
8. Sare Harmens
9. Martjen Pieters
10. Ave Pieters 11. Ave Hermans

p. 129

Den 1 Januarij anno 1616 isz in
behusinge pastoris na anropunge gottlikens
namens verkiesunge van olderlingen
unde diaconen geschien der die samptlike
anwesende broders undt sindt afgetreden
als olderling Johan Lutjens, als diaconus
Johan Herts van die gemeente hares
trowen deenstes u[nd] flits halven bedancket
sijnde an welcher stede tom olderlinge
verkohren isz Johan Lucas tom diaconum
Lutjen Clasen

Isz dat hillige avontmal wedderumb
geholden up Paschedach [1616] unde
sindt alle vorfallende schwaricheiten
afgehandlet undt tho unser gemeinte
getreden:

Egbert Berents slagter
Anna Jansen sal Jan Alberts wedewe

Des heren avontmal isz geholden den 25 Aug [1616]
unde sindt tot unse gemeente gekommen folgende personen:

Siwert Bolman
Hindrich Icke
Martijen Gijsbertus

Den 29 Novembris isz consistoriale vergaderunge ge-
west und dewiele folgenden sandags den 1 Decembris sijnde
des heren nachtmal solde geholden worden, sindt alle vorfallende
schwaricheit so veel doenlich was affgehandlet
undt sind unser gemeente tho gedaen van nijes:

Berent Ween
Anthonij Jansen Breda
Hijndrijck Frijtsenn

p. 130

van anderen orten sijnt to uns gekommen:

Hille Peters
D Jacobus Henningius

[Anno 1617] den 1 januarij isz electie geschiet und
sindt gekoren tot olderlingen an stede van
Quintin Jacobs Antonius Brede, tom diacon an
stede Oltger Aulus - Claesz Hommes
undt isz mede als afgegahn Albert
Tolen

Dem 21 Martij [1617] frijdags vor Dom: Oculi
isz vergaderunge gewest des consostorij
unde sindt volgende persoone tot unse
gemeente getreden:

1. Baje Ricklefs, 2. Johan Jansen
3. Simen Abels, 4. Oost Honneken
5. Sasse Hermans
6. Garlich Hermans, 7. Geszke Hindricks
8. Ewe Geerts, 9. Grete Michels
10. Rene Alles, 11. Geszke Egberts
12. Gertjen Sasses
Isz ook to uns gekommen Harmannus
Tamken conrector Schole mr

Dominica Exaudi isz des h avontmal
geholden worden undt sijn to uns gekommen
van nies:

Focko Heres
Carolus Mullerius

NB pro memoria
Rickele die husfrow van den E Rente-
meester Johan Huszman hefft mij tot sich
gefordert in hoer kranckheit undt gesegt
dat sie die armen im Dam begifftige undt
legatiere vijffhundert gl carols na hoeren
afsterven to genieten. Die E Rentemeester
was darbij undt belovet dat he idt
tot vifhundert dalers wilde maeken

p. 131

den 23 decembris [1617] isz vergaderung geholden warup fusto[?] natio[?]
solde dat avondtmal solde geholden worden sijnt to onse
gemeente komen folgende personen

Homme Julles, Anna Arents, Alith Lubbers

1618, den 1 januarij isz verkesinge der olderl und diaconen
geschiet, undt mit gemeene stemmen gekohren tom
olderling die Ehrb Durt Emans Borgemeester, an stede
sal Jan Lucas, an stede Jan Selisz tom diacon Peter
Mennes etc Eeliquis continuantibus

Dom: oculi isz eens[?] domini celebriert undt sijn van
nijes togekoemen:

Herman Abels, Johannes Albertus mit sijn frow

Dom: 2 Trinitatis isz avermals S ...a ge-
celebriert undt sijn to die gemeente ge-
treden:

Juncker Hindricks Sigers huszfrow
B Geert Lutijens
Herman Koeckebacker

Anno 1619

Den Sondach 15 Trin: isz avermals
dat h: avontmal geholden undt sijn
to uns gekommen:

David Dercks
Mette Harmanni
Altjen Willems

p. 132

Den 23 decembris [1619] isz consistorium verga-
dert gewest uith orsaeken will des heren nachtmal
solde op aenstaenden Christag celebrieret werden
undt sindt volgende personen to unser gemeente
getretten unde geadmittiert worden

Jan van Lipbonne
Harman IJans
Gertruit Henningius
Jeste[?] Gers
Susanna Oest
Folgende personen hebben solven nit schriven konnen

Wierdt Pieters
Jan Hindrixs
Egbert Jansen Evertjen sijn huszfrow
Abraham Heres Gebke sijn huszfrow
Esse Jobs
Altjen Davids
Regina Mölenhaves
Jantjen Simens
Noch van anderen orten to uns gekommen
Theodorus Hutenus
Gebke Hindricks
Dewer Phoppens

Anno 1620 den 2 januarij is kiesinge ge-
schehen van Olderlingen u[nd] diaconen
undt an stede der 2 verstorvenen older-
lingen als Burgermr Duert Emens en Antoni Breda
sindt gekohren Hubertus Busch item Roelef Jansen
tom diaconum an stede Hubert Busches Jan Lisse-
bon die junger

p. 133

Den 17 martij isz consistorium verga-
dert gewest undt na vorgaende onderwij-
sunge gemelte persoenen to der gemeente
getreden undt tom gebruck des h avontmals
admittiert, welches den 19 folgents solde ge-
holden worden

Jan Jansen schmidt
Gise Berendts tigler
Coert Melles
Imme Laurents wevers wijf
Martjen Meinardts
Amke Christoffers

Den 20 Julij isz vergaderunge der olderlingen
undt diaconen gewest undt sindt
na vorgaende underrichtunge unde verma-
nunge tom nachtmal des h togelaten wor-
den welckes den folgenden sondach (23 julij) solde
geholden werden folgende personen:

Pieter Fransen Hijndrijck Jacops
IJann IJansenn
Jann Reijnders
Reinder Jansen
Mette Berents
Hindrijcktijnn Gewijs[?]

Den 3 Novembris is consistorium bijeengewest undt
sindt na vergaende vermanunge undt be-
loffte to der gemeente admittiert geworden
folgende personen

Freerick Meinerinck
Gerdt Jans
Luerdt Tijaerts
Gertrut Peters van Haigkeland
Lubbe Jansen, Jan Jansen schmidts frowe
Trintje Jurgens, Jurgen Fransen frowe

p. 134

Anno 1621

Den 1 Januarij isz van die gemeente
tot verkiesunge der olderlingen undt diaconen
geschiet undt sindt in horen dienste die sam-
ptlicke broederen continueret worden uthgesondert
an stede van Geert Hermans sal: die verstorven
undt Roelef Bisings[?] smidt van nies verkohren
folgende broderen tot olderlingen

Johan Lutijens Glasemaeker
Johan Geerts
An stede Lutjen Clasen gewesen diaconus
Reiner Luerts tot diaconus

Den 2 Martij isz vergaderunge gewest
des consistorij undt sindt folgende personen
nae gedaene underrichtunge undt vermahnunge
ten avontmale des heren, twelck den folgen-
den sondach dominica oculi solde celebriert
worden to getreten undt to gelaten worden

Hijndrich Jaacobs anders Melis
Karstijen Hijndrijcks
Harmen Beika
Melcher Gronewolt
Rener Wilricks
Altjen Jansen
Tette Jansen
Gertjen Karstjens
Trine Hindricks
Siben Melchers
Alith Alberts
Grete Karstjens
Martjen Alberts
Albert Bolens

Sindt ook die Ehrb Oltger Aules unde
Leffert Wolters up begerent des consistorij
comparieret undt isz hoer verschill undt dispuit
wegen die timmeringe Oltgers up den Delfft,
waermede Leffert pretendiert dat Oltger
hem te nae getimmert ...

p. 135

Den 8 junij anno 1621 isz consistorium geholden
umb die nie ledematen to underrichten
die sich in die gemeente t' geven in ...
Disse ledematen sindt van
nies to uns gekoemen

1. Jan Jansen
2. Meinert IJansen
3. Fije Peters; 4. Renszke Jacobs
5. Gertjen Jacobs; 6. Jantjen Gerrits
7. Anneke Eppens

p. 136

Den 8 Augusti anno 1621 sindt Eeldre Dircks
unde Abele Hermans weduwen wegen
hoer quaestie verdragen dergestalt, dat
Eeldre tuschen dit undt Michaelis aen
Abele bethalen ...

Den XX Trin: isz dat hern heilige nachtmal
gecelebriert undt frijdags to voren volgende
personen upt nije na vorgaende onderrichtung
admittiert als 1. Eltje Jacobs Backersche
2.
3.

p. 138

Den 8 Februarij is consistorium bij een
gewest undt sindt die so si[c]h in die
gemeente van nues gegeven onderrichtet
undt geadmittiert worden warup ...
den folgenden sondach Dom Septimus Os…
des heren nachtmal solde gecelebriert wor-
den.

Hindrijck Jansens
Hermen van Boecholt
Gerdt van Brunswick
Frerik Cornelis
Trine Frericks

p. 140

anno 1622, den 31 Maij is consistorium bij een gewest
undt sijn na vorgaende vermahnunge undt
underrichtunge volgende personen
to die gemeente getreden ende gead-
mittiert, dewijl folgende sondach
Dom: Exaudi het avontmal des h geholden
solde worden

Jan Hindrigs Prigge
Claeske Jansen sijn frouwe
Grete Geerts
Sjawke Jansen
Anna Siberts

p. 141

Den 15 julij [1622] is die EE Doede van Amszweer
in dem consistorio comparieret umb ordre to
stellen up bethalunge van sijn begiftunge
an die armen alhier im Dam gedaen, belopende
500 Carol guldens; wijsende die vorstanderen
van 't gasthus undt dem huszsitten armen
eerstlik up Jan Gerritz im Dam so sije EE
mit 75 dalers undt ettlike jahren renten plichtig,
danah up die weduwe van sal Harman
Golttschmidts, so hem schuldich tot 400
gl gelik brieven undt acten medebrengen
umb dat bij den selvigen die vorstanderen hoer
beste wollen doen die bethalung van vorschr 500
gl to söecken undt to forderen ...

Den 15 Novembris [1622] isz vergaderunge gewest des
consistorij ende will des heren nachtmal solde up
volgenden sondach geholden werden sindt na dem
sie underrichtet worden, volgende personen
tot unse gemeente getretten:

Jan Berents van Munster
Jan Lucas
Hindrichen Fockes
Grete Gerrits
Trine Simons

p. 142

Den 12 Januarij anno 1623
hebben Focko Edses ende Lubbert Fischer in dem
consistorio sijnde mit worden tegen beijde
Johan Lutgens als eedgenoten verlopen
... Johan
Ludtgens hopman ende Johan Ludtgens
Gasthuis vogt vorgeworpen undt verweten sij
van Focko Edses dat sie hadden een eedt
gedaen tegens die gemeente, undt tegens
dieselvige gemeente hadden underteikent ...
Broeders sulkes getuigende sijn
Roelef Egberts, Johan Wolters, Lutjen
Clasen, Rener Luerts

Den 14 Februarij [1623] isz vergaderunge gewest des
consistorij, undt also folgende sondach des
h heilige nachtmal solde geholden worden, so
sindt volgende persoonen onderwesen undt
to der gemeente Christi togelaten worden

Elisebeth Ubbena Huge Haeijiens
Martijen Jakups Johan Hijndrijk
Foekel IJohannis
Ave Hindricks
Anna Meijers
Grete Lauwrents
Anna Remets
Frawke Jansen

Dom Exandi isz des heren nachtmal wedderumb geholden

p. 143

Dominica Trinitatis is dat heren nachtmal
geholden undt sijn tot unse gemeente ge-
kommen

Jr Hindrich Sigers
Jantjen Gerritz suster Lisebeth
Peter Timmerman
Arnt van Solwardt
Geszke Hansens

Den 1 januarij anno 1624 isz ver-
kiesinge van den olderlingen end diaconen geschiet
ende sijn als olderlingen afgegahn
Borge: Doecke Lunickhusen
ende Roelef Egberts
wedderumb upt nie gekohren Johan Wilkens ende Roelef Egbarts
Van den diaconen sijn afgegahn
Borgmr Hero Fechter, ende
Rener Luerts ende an hoer
stede gekooren Johan Berents ende
Jacob Wilrichs ende sijn die
afgaende olderling ende diaconen
hoers flites halves bedancket die
aengaenden averst, also geen upspraeke
end verhinderung na dien sie der ge-
meente waren vorgestelt als gewoonlik
vorgefallen den 2 sonndach na der ver-
kiesung opentlik in hoeren dienst be-
krefftiget worden

Den 16 Februarij [1624] also den folgenden sondag
des h nachtmal geholden
solde worden isz vergaderung geholden ende
sijn volgende personen mede upt
nie to der gemeente getreden:

Jan Garbrants wantscheer
Tijarck Bouwes
Joost Hermans holdtsager
Geerdt Alberts pannebacker
Jan Göeckens

p. 144

Aveke[?] Lamberts
Wipke Jansen
Anna Jeltes
Anna Jansen

Den 25 junij [1624] isz consistorium bij een gewest
ende also des h nachtmal geholden isz den
27 folgend sijn die so sick van nies in
die gemeente begeven underrichtet ende verhört:

Peterke Huges
Gertrut Gerts
Anna Hindrichs
Sijert Eiljes

p. 145

[blanco pagina]

p. 146

1625, den 6 Februarii, is de gemeente in de pastorije
bij een geweest, ende na ahnroepinge Gotts verkoren
tot olderling de E en wollgel Jacobus Henningius,
rector dammonensis; tot diaconen de E Harmen
Boekholdt en Doede Hitjes

Eodem den 18 Februarii is consistorium bij een geweest,
ende sint de questioes broeders versönet, de suimachtigen
ahngemanet, de nije lidtmaten underrichtet ende
bevraeget ende volgende persoonen na examinatie ont-
vangen ende ahngenomen alls lidtmaten jesu christi
ende deser christliker gemeente

1 Jacob Tonnijs wedman then Damme
2 Sijger IJacops
3 Wijllem Jansen
4 Eevert Wiggers
5 Haije Haijes
6 Bouwke Heines
7 Segelcke Berents
8 Kunne Everts
9 Anne Janszen
10 Aleit Haijens
11 Aaltjen Herens
12 Geertjen Alberts
13 Hille Hindricks
14 Anne Geerts
15 Frouwke Harmens
16 Gepke Ottens

p. 147

Met attestatie van andren gemeenten sint ahn-
genomen:

Susanna Jannsz van Embden
17 S. Johannis Reisen huisen weduwe
18 Marjechen Hinrichs van Groningen
19 Ave Peters van Lellens

Eodem den 15 Maji is consistoriael vergaedringe geweest,
ende goet gevonden, dat de kindren so den h doop ontvangen sollen,
bevooren den pastooren ahngemeldet worden van den olderen,
persoonlick, schriftlijk etc soo 't hen beleven sall
op dat se worden ordentlich mogen in ein boeck getekent worden
so datho nu is verordent. Item,
dat de kinderdoop ende copulatie, des sondachs niet voor,
mar na den middach geschiede. Ten laesten dat men des
hh hoocher nachtmael over 14 dagen holden solde

Eodem den 27 Maij is presbijterium bij een geweest ende
na sommarische onderwijsunge sint dese persoonen tot dese
gemeente J C getreden, op confeszie hores geloofs

Evert Wolters Garbrandt Heeres
Reiner Eppes Willemtien Gerdts
Eeijije Egbers Greete Joosts
Mararrigge Lubbers Barber Dercks
Folche Alefs Aaltjen Sijwers
Betteijen Harmens Jantjen Jansen
Greete Janszen Frouwke Reeklefs
Trijne Peters Minnelt Eppes van Sollwert

p. 148

Noch is Peter Sträckholdt vor uns vorschenen mitt sijn wedderpartt
Anna Glasemakers wegen enige vormenede schuldtforderung ...

Den 25 dessulvigen is M Peter organista vormanett worden
beter achtinge up de klocke tho hebben ...

Anno 1625 den 12 Junij hefft Rener Luirs oldeste geklagett
datt em voir sine bedeninge noch van den armen ...

Auke Doukes hefft denn consistorio laten anmelden wo dat he ein
schip gekofft und noch enige penningen van nöden hadde um datt
schip tho betaelen batt derwegen men muchte em ein dartich offte
25 daler vorstrecken up gewisze renten. Is resolveret datt se mit
einander willen ...

p. 149

Anno 1625 den 19 Junij na anropinge Göedes is vorgebracht wo datt
enige persohnen woll waeren proclameret averst noch nicht copuleret
und gelijkewoll noch tho samen woneden. Ja dat ock eenige all shon bij
einander wohneden unde sick noch hadden proclameren noch copuleren
laten als Hans Ticheler und Jan Alles is resolveret dat ein
prediger mitt ein olderling se solden vormanen om mit de co-
pulation vort tho faren, darmede se nocht in ungelegenheitt komen muchten

Noch is resolveret dewile de schole nu genen Rectorem hadde und
dennoch sehr nödich wehre ...

Noch is verordentt datt alletijdt ene van den oldesten der Ge-
meine solde dem classicale thosamenkumst bijwohnen, worvan dan
der Erbare Roleff Egbers als de Oldeste nu solde der erste sijn ...

Noch is resolveret datt M Peter organista solde sijn matrimonal
protocol warin die niewe Eheluiden ingetekent worden int con-
sistorium bringen um visiteren tho laten ofte se ock ordentlich wor-
den ingetekentt ...

Anno 1625 den 26 Junij ...

Demnach in vorgaenden consistoriali vergaderinge is geredett worden
van dat legät so s R Garleff Tiadens en consorten solden an
unse armen uthkeren, und den wolgedachter s E vor die hem
belovett hadde ...

p. 150

Der boockholder Johan van Munster hefft berichtet datt he den h Borgermr
Hero Vechter des legati halven unse armen gemaket hadde angesproeken
datt em thom andtwordt geworden der h Borgermeister wolde datt
legatum woll bij sick beholden up gewisze pension als vijve then hundert
jharlichs und den armen ein obligation darvan geven ...

Anno 1625 den 3 Julij na gedane gebett is datt Eheboock angefangen ...

p. 151

Anno 1625 den 24 Julij na anropinge Godes hebben de h kerckvogden
up Auwke Douwkes anforderung geandtwordett ...

Noch is vorgestelt van Meinert Jansen van Berum und Anna
Jost holtsagers dochter sijn bijliggersche dat he hebbe geklagett copulirt
tho werden offte he wolde wechlopen, warop is resolveret dat
dewile he ende Hansz Ticheler und andere mehr vellichte in sodanige
unchristliche ordnung muchten befunden werden dat der ene offte de
ander muchte vormals die Ehe gebroken und nu wedderum mit
anderen begeren proclameret und copuleret tho werden datt consisto-
rium averst hirin beschwarlich sich findende uth reden dat de Ehe
brekersche persona vel quasi mortua geholden wurde und nicht ad
aliud conjugium mogen admitteret werden dat se solches dem
classi und deputatis sijnodi wollen refereren und in judicium daer
van hören

Anno 1625 den 3 Augusti hefft Jan Allers als he van unsen
broder dno Sibr Francisci pastoren im dam und siner adjuncto
is angespraken worden wegen nalatinge der copulation sick
beklagett datt idt man ein vorsumenisse wahr, beloveden
averst den 14 hujus sick na christlicher kerckenordning copulern tho laten

p. 152

Anno 1625 den 5 Augusti stijlo veteri is datt consistorium in dem nahmen
des heren vorsamlet gewesen und na anropinge Godes sijn de niewe
ledematen im consistorio erschenen warin mien is vorgeholden de sum-
ma der gantzen hilligen schrifft vorvatett in de hövettstucken un-
sers Christliken gelovens und na dem se thott vorscheiden mahlen
gefragt sijnde offte se dattsulve van herten geloveden hebben
darup einstendich geandtwordett ja, und dewile se ditt alle bekent
ook tho coren datt consistorium ein gudt getuichenisze hoeres lerincks van se gegeven
sindt se darup vor ledematen up end angenomen und sollen des
folgenden dages der Gemente vorgestellett alls den hirna folgen

Jan Meijer Anna Henrichs Mencke Backers fr
Grete Henrichs Reiner Anna Aijlts, Gert Hermans wedwe
Willrichs husfrouw Trijntijen Husmans die husfrow
Claesken Wabbes van Conradus IJohannes Ulcken
Wellmoett Jansen Herman Berentijen Husmans de frouwe
Simens huisfrouw van Doede Hijttijens
Eltien Henrichs Trijne ten Buer[?] Jan van Munsters fr
Marritien Mennes Grete IJans

Post dimissionem membrorum ecclesia is censura morum geholden und de-
wile dorch de Genade Godes is alles richtich bevonden is dem broderen
sambtlich gewunschett Godes Genaden und den h Grist om also
in ambt leven und wandell vordan tho leven waszen und thothonemen.

Den 6 Augusti sint dese nije leden der gemeent voorgeholden
ende hebben den 7 Aug met ons des h avondtmahl
ontvangen, dewijle niet op hoer te seggen gevallen

Anno 1625 den 28 Augusti sijndt Jan Allers und sijne
husfrouw Trijne Dricks publice in der Gemene
copuleret worden

p. 153

Eodem den 11 september is presbijterium bij een ge-
weest ende is geklaget over de onthillinge des
Sabbaths dat de huiszluide hoer botter, keesz, koren
etc wahren juist op den sonndach heerwaerts brochte ...

p. 154

Anno 1625 den 18 sept fusis precibus is Rener Luirs
obligation vorgelesen und approberet

Eodem, den 25 septembris is consistorium vergadert
geweest ende sijn Peter Straakholts
frouwe ende dochter, s. Evert Backers frouwe
quaestioos sijnde an de ene sijde ende darbe-
nevens Focke Straakholdt ende sijn frouwe
Geertjen an de ander sijde quaestioos sijnde
tegen de voorsz. persoonen ...

p. 155

Anno 1625, de 2 Octobris is vergaderinge des
consistorii geweest ...

Item, Peter Straagholdt is verdragen met
sijn broeder ende sonderlinx sijnes broeders
frouwe Geertjen ende beloeven vreedsaem
darna te leven etc

Eodem den 7 octobris is presbijteriael bijeenkomste
geweest ende is eersteliken gevraget na der
nije lidtmaet[e]n soo hoer nu sulle in de gemeente
J Chri begeven ...
Darop hebben sie
hoore nahme in dese protokoll getekent offte
teken laeten, als volget
Harmen Gijsbers
Geert Karstens
Jan Ottens
Geeske Harmens, frouwe van Harmen Gjsberts
Henneke/Heuwke[?] IJaens frouwe van Jan Ottens
Anne Henricks, Hinrick Eggens frouwe
Anne Gijses, weduwe van Gijse Harmens
Altijen Peters de wedewe van salijge Peter Wusenstie[?]
Martijne Schweers dochter van Sweer Everts
Aeltijen IJans frouwe van Jan Meijer
Marritien Crijns wedwe testim exhib.
Trijne Kosters van Utwierde testim exhib.
Trijne Jacob Jansens husfr

p. 156

Ook hebben Roelf Egbers ende Jan Luitjens
soo enige quaestie hadden van een koornkoop, een
ander de broederlijke handt gelanget ...

p. 157

Vortekenisze deszen so Anno 1626 van
den 1 Janwarij inclusive an und
folgendes is vorhandelt worden

Anno 1626, den 1 Januarii is de gemeente in de
pastorije bij een ander geweest ende hefft na aenroe-
pinge des nahmens Gotts door meeste stemmen,
tot olderlinge verkoore den E borgermester, Geert
Luitjens item de E Jann Luitjens
am de plaetse d Jacobi Heningii rectoris soe ver-
trocken ende des E Jann Geerts soo afgegaen is,
welcke de gemeente hares vlijts bedancket is, tot dia-
con overst den E Simon Abels korvenmaker,
am de plaetze des E Jann Luitjens de afgaen is, ende
sines trouwen diensts bedancket
ende na dancksegginge tot den here sijn de
broeders van een ander gescheiden

Demnach Benne Moder [ondertekent Benne Peters] und Anneke alias gedofft[?] Susanna [tekent Susanne Oest] s. Ost Honne-
kes nagelatene wedwe sijn in twist und unenicheitt
geraden wegen deszen datt Bennemoder sick geweij-
gert hefft Anneke in den kraem tho bedenen om
enige erheeffliche reden warover Anneke sehr is
entrustett gewesen so datt se ock Bennemoder mitt
worden de ehre betreffend hertlichen laederet hefft
so dat de gemöter van beijden sijden sehr sijn undt-
rustett und sehr tornich up einander gewest sijn ...

p. 158

Anno 1626 den 6 Januarij is datt consistorium verga-
dertt und sindt erstlichen die niewe ledematen so sick
tho de Gemente begeven dem consistorio nominatim vor-
gestellet worden ...welcken se tho
gehorsamen mit handtastinge und underschrivinge ock bekrefftigt
hebben

p. 159

Swier Evers smit
Ippe IJakops smijt
Willem Jansen
Hansz Scharff
IJacop Hijndrijcks
Derck Hijndercks, item Hanns Kopp
Wko Klaesens
Algren/Atijen[?] Welms
Lijsabett Teijsen
IJann Lurs[?]
Aaltien Luitiens
Lisebet Roelefs
Fosse Gerdes
Brecht Sijrdts
Remke Tiadens
Trintien Albertus, item Eltje Tiddes van Nijenhusz met attestatie

p. 164

Anno 1626, den 10 Martii is kerckenraet
bij een ander geweest ende is erstelijken
relatie gedaen van het gene, dat merckelijk

p. 165

in den ommeganck ende besoekinge deser gemeente
was voorgevallen: darna is gevraagt na den
lere, wandel ende ommeganck der gene de hoer
op 't nije gedencken tot het h avondtmael te
begeven ...
... waerop sie ook de hande van hen
gegeven hebben, als volcht

Peter Jacobs
Tijabbe Gerrijts Grete Clasen
Jan Hijndrijcks Cornellijs Gijsberts
Herman Albers Trijne Tjaarts
Berent Peters Wipke Wilkes
Focke Smijdt
Jann Janszen IJkijen Abels
Klaasz Gerrijts Trijne Reinersz
Fenneke Peters Greete Fockens
Anne Hames
Trijne Bartels
Grete IJansen
Anneke Sijwerts
Lubbe Dercks

p. 166

Anno 1626, den 24 Maji is consistorium bij een geweest ...

p. 167

Ook sijn Anneke, Oosts s. weduwe, ende Hilcke
Jann Geerts huszfrouwe questioese ledematen
sijnde ...

Anno 1626, den 26 Maji is kerckenraet bij een
ander geweest ende hefft hoer Hilcke laeten
excuseren, dat sie voor ditmael, gedaecht sijnde
niet konde in den consistorio verschijnen. Darna
is gevraecht na den leren ende ommeganck
der nijen lidtmaeten, de tot onse gemeente nu
gedencken te treden ...
... ende hebben hoeren naeme
daromme tot bevestinge hier getekent, offte tekenen laeten

p. 168

Aeilt Abels Engel Tjabbes
Rijke Auwen Janntjen Rewinx
Geeske Janszen
Met attestatie sijn aengenoomen mr Jann
Janszen met de fr steenmeszeler, item
Hinrick Koorts met de fr, alle van Beem,
ende noch Lamke Hermannus, van Juckquert

Anno 1626, den 27 Maji, is een vollwaszen
persoon, met name Peter, sijnde een mennistenn
sohn gedoopt na de voorige resolutie alls
de proefpredige geschiet was

Anno dni 1626, den 28 Maji is de Eer
ende wollgel d Tido Henrici pastoor ten Damme,
op den pinxsterdach, om den avondt gottsalichlijken
in den heren ontschlapen

Anno 1626, den 6 Augusti is consistorium bij een
geweest ende is om den classi moegen bij te
wonen, gedeputeert de Erw Peter Mennes

p. 169

Anno 1626, den 13 Augusti is consistorium bij een
geweest ende hefft eerstelijken de E jonckher
Willem Ubbena met sijne frouwe attestatie
begeert voor het consistorien tot Groeningen
wert geresolveert dat men hem sulx eerlijk
moet mededeelen
Noch hefft Peter Claszen pottebacker vor sick
solve attestatie begeert, ten einde hij bij de over-
heit mochte wer te gueden komen de hem wegen
des pachtens gedencken te straffen. Resolveert
dat men hem allsdan sall attestatie
mededeelen, doch na bij een komste, wanneer hij sick
in sijn woonplaetse sall tot des heren
dischk begeven

p. 170

Den 25 Augusti is consistoriaele vergae-
deringe geweest ende is eerstelijken gevraecht
na den leven der genen de tot de gemeente sullen
op t nije treden ...
... warvan sie hoer belijdenisze gedaen, ende
belooft hebben met handtastinge ende handen ...

Alten Aldrijck de husfrouwe van Oltger Auweles
Emme Jannszen Frouweke Rijken
Wolbrigh Jacobs

Anno 1626 den 10 septembris is consistorium bij
een geweest …
Noch hefft de pastoor relateert, hoe dat Meinert
Janszen ende Anna Joosts begeeren copuleert
te worden ...

p. 171

Noch is geproponiert van de arme verdrevene
pastoors uth de Pallsz om eene allmisze ende
collecte darvoor te samlen ...

1626, den 17 septembris, is consistorium bij een
geweest, ende allsoo clasz morgen sall geholden
worden, is de E hoppman Jan Luitjens ge-
deputeert, om dens: bij te woonen

Noch is de pastoor ende Joannes Wilkens,
pastoor tot Sollwert verordineert, om den E
redger wederomme te vermaenen

Dewijle ook Jann Sijwerts gortemaeker, sick
een lange tijt hefft absenteert van des heeren
tafel wert geresolveert, dat men hem in den
consistorio sall vriendelijck vermaenen offte hem
door andere middelen wedersoeken

Ook is geklaegt over mester Geerts kiste-
maakers onordentlijk leven met dronckenschap,
ende elders, wort geresolveert, dat hij in den
consistorio sall ernstlik vermaent worden

p. 172

Anno 1626, den 8 octobris is consistorium bij een geweest,
ende is geresolveert ook na goetvinden des classis,
dat Meinert Janszen en Anna sullen gepro-
clameert en te samen gegeven worden

Anno 1626, den 20 octobris is consistorium bij
een geweest ende hefft erstelijken Reiner

p. 173

Luirsz, broeder ende lidtmaet deser gemeinte van den
consistorio begeert een attestatie ende voorschrijven
aen de heren staeten tot Doccum, warbij hij in on-
gelegenheit gekoomen was ...

Evert Fockes/Taakes ende sijne frouwe, Konne, begeren
ook attestatie dewijle sie na Doccum gedenken
te vertrecken ...

Anno 1626, den 3 Novembris is consistoriaele
vergaderinge geweest ende hefft men eerstelijken
gevraecht na den leven der genen de op 't nije
ende eerst bij ons gedencken 's heren h hoocher
avondtmael te ontvangen ...
… ende
hebben tot bevestenisze van desen hoer naemen
hier getekent offte tekenen laaten etc

p. 174

Popke Entes Free Egbers
Derijck Osterman Lisebet Wijllems
Gretien Evers Trijne Peters
Rijchele Herens Marje Geerts
Euke Hindrix Wipke Jannsz

Met attestatie ende van anderen
gemeenten sijn aengenoomen

De E ende wellgeleerde Hannes Snetlage Rectoor
Nicolaus Coiter, Albert Berens en
Albertus Berchuis, Martjen Alberts
Wilhelmus Georgii, Jann Kerckraet
Jacop Claaszen
Corneljus Heres

Anno 1626, den 26 Novembris is vergaderinge
geweest ende is onder anderen voorgestellt van
Hannsz tichelaer ende sijne frouwe darbij hij nu
tegenswoordich leeft ende warmede hij begeert,
na proclamatie copuleert te worden off sulx
geschieden mooge, mitz sijn eerste frouwe na
sijn seggen om overspeel van hem verlaten, ende
ook in een ander eestandt getreden was, de-
welcke nu ook all gerust is. Consistorium

p. 175

allsoo weinich in 't getall bij een sijn ende verstaen
hebbende dat morgen classis deputati werden te samen
komen, begeert, dat de pastoor Sibrandes dese saeke
denselven deputatis te verstaen geve, ende horen ordeel
onderwerpe

Anno 1626, den 10 decembris is presbijterium
vergadert geweest, ende onder anderen beschlooten,
dat Hanns Ulcken Tichelaer, ende sijne frouwe,
waerbij hij nu leeft, geheeten Deuwer, sullen,
alls ook het clasz goet gevonden hefft, luit den
acten darvan, gelijk tevooren van Meinert
Janszen, geproclameert, ende volgendts
darop gecopuleert worden

Acta 1627

Anno 1627, den 1 Januarii, is de gemeente
in de weme vergadert geweest ende alls des
heren hillige naem aengeroepen was, sijn twee
olderlingen afgegaen alls Luitjen Claszen,
en Peter Mennes, ende een diacon, alls
Jan van Munster, dewelcke all te samen
hoeres vlijts hoechlijken sijn bedanckt.
Darna sijn de plaatsen wederomme bekleet
worden, ende sijn verkooren door meste
stemmen tot olderlingen, Jann van Munster
ende Jann Selis, tot diacon, Hinrick
Fritz, korvemaker. Entlijken na gebede
tot den here ende dancksegginge sijn
de broeders van een ander gescheiden

p. 176

Anno 1627, den 14 Januarii is het consistorium
bij een geweest ende is gementioneert van Albert
Boeles dewelcke wegen sommiger reden, de tegen
sijn persoon waren uthgestooten, hem een tijt-
lanck van des h hillige tafel hefft geabs-
enteert, ende nu wederomme eenmaal begeert
toe te treden ...

Mester Hanns sijnde gedaecht is verschenen
in presbijterio, maer allsoo de redger Jo-
hannes Wijkroede, ook geciteert sijnde,
hem wegen kranckheit excuseert hefft, ende
men partijen in tegenwoordichheit niet
hefft koenen vereenigen ...

p. 177

Anno 1627, den 19 Januarii is kercken-
raet bij een ander gewest ende is eerstlijken
gevraecht na den leven der nijen lidtmaeten, den
welcke darop in consistorio verschijnende na
den gebede sijn onderrichtet worden van
den dingen, alls te vooren, hebben ook
doen de beloffte gedaen de de andere
lidtmaeten gedaen hebben, ende darop
het oorkonde der waarheit hoere naemen
in desen protocole selfs getekent, offte
tekenen laeten, ende met handttastinge
de waarheit bevesticht

Lambert Stuerman Taalcke Emmes
Gerdt Wijllems IJantijen IJans
Jann Berens Ide Gerdts
Haije Luitjens
Meinert Sijbels Renske Jacops
Thomas Jannszen Met attestatie
Lutijen Hannens Jann Victoors ende
Doeke Tomaszen Imke Jannszen, item
Trijne Aarendts

Na den gebede ende dancksegginge, alls
dese leden gedimitteert waren, is censura
morum geholden worden, warin, Ghott loff,
niet sonderlinges is voorgevallen

Ann 1627, den 21 Januarii, is t
h s avondtm bedient, waertoe de gemeen-
te met grooten getall, ende ook dese nije
leden gretreden, alls dene in de proefpr.,
na gewoonte afgelesen waren etc

p. 178

Hilleke, de huiszfrouwe van Jann
Geerts, sijnde questioos met Anneke,
de weduwe van s. Oost Honnekes, hefft
hoer christelijken verdraegen, ende sijn partijen
allsoo versoont ...

Anno 1627, den 4 Februarii ...

Darna is geklaget van den pastoor ende
eenen olderling over Merten in de Leuwe
dewelcke vermaent sijnde tot de copulatie, ...

p. 179

Ook sijn Jann Luitjens en Jan Lucas
wederomme christelijken verdraegen ende ver-
eeniget ...

Acta consistorii, 1627, den 18 Februarii
na den gebede is wederomme het eebook beseen,
waerin nu goede richtichheit bevonden insonderheit
ook, dewijle Merten in de Leuwe darvan
hervoorn bericht gedaen, hem der kerckenordeninge
onderworpen ende copuleren hefft laaten

p. 180

Anno 1627, den 23 Martii is consistorium
bij een geweest ende sijn de nije lidtmaeten,
na aenroepinge Gottes namens berichtet ende
onderwesen uth die insettinge des h avondtsmaals,
doende onderdeszen mede belijdenisze hoeres geloofs,
beloovende bij de Evangelische waarheit te vollherden,
alls ook in de gottsalichheit ende hoer der kercken-
tucht te onderwerpen, darop is ook gevraegt na
hoeren leven en wandel ende hebben hoeren naem
tot bevestenisze van allen hier getekent, offte
tekenen laaten, alls volcht

Hans Huppell Hilleke Lammers
Trintijen IJullens Grete Hijndrijck
Martjen Peters Arent Jannszen
Peter Klaesen

Nae dancksegginge ende alls censura morum
over die consistorianten ... geholden worden,
is consistorium gescheiden

Anno 1627 den 13 Aprilis is consistorium bij een-
ander geweest ende hefft de pastoor gerelateert,
hoe dat een soldaet van Auwrick bij hem geweest,
met namen Jann Frericks klagende, dat hij hadde
verstaen, hoe dat Bettje Jannszen hoer houwelijk,
'twelck sie met Peter Everts getrefft in den
Damme hadde laten publiceren dar hij doch, Jann
Frericks, hoer getrouwet ende eelijken bij hoer

p. 181

gewont ende geschlapen hadde, versoekt darumme dat
die copulatie moege geweigert worden ...

Anno 1627, den 15 Aprilis is consistoriaele ver-
gaederinge gewest voor die middach ende hefft
de pastoor wederomme voorgestellt de boven gemelte
vraege van Johan Frericks ende Bettje Janszen,
ook darop gelesen hoer beide scheidebreven, die sie
malkander hebben gegeven hier en te Embden, item
Gottes woort ook orthodoxs ...
... Wert daromme geresol-
viert, dat de copulatie voer dese instantie
niet sall moegen voortgaen, insonderheit
ook, dewijle geen bescheidt van Embden
gekoomen is ...

p. 182

Anno 1627 den 8 Junii is consistorium
bij een geweest ende sijn na aenroepinge
des goddelijken naemens die nije ledemaeten
ondersocht in lere en leven, hebben belijdenisze
gedaen van hoeren elende, verloszinge, ende
danckbaarheit, ook belooft hoer der kercken
tucht en consistorio te onderworpen ende bij
de Evangelische leere der waarheit te
vollherden. To bevestenisze desen hebben sie
ook hoere naemen hier getekent offte laten
tekenen alls volget

Hijndrick Tehodrij [Theodori] Duire Jannszen
Ariaen Ariaens Wupke Boelens
Geeske Jannszen Trijne Harmens
Martjen Emes
Altjen Segels

Hierop is G naem gedanckt ende aengeroopen

Harmen Boekholdt en Mr Jann Ottens
sijn verdraegen ...

p. 183

Roelef Egberts ende Jann Luitjens hadden hoere
quaestie van den koornkoop gegeven am het
consistorium ...

Dewijle ook broeder Doede Hitjes hen beschwaert
gemaekt hefft ende nu ook noch maekt wegen
sijner vrouwen kranckheit, omme het armen-
book aentenemen ...

met attestatie sijn noch aengenoomen

Wilcko Weszels ende Clara Frantsen echtelieden van Embden
Here Janszen van Harlinge
Roelf Jacops ende Hille Roelfs van Tjamsweer

Anno 1627 den 24 Junii is consistorium bij
een geweest ende hefft in sonderheit gehandelt

p. 184

van een seker hilcksaeke. Jan Sijmens, ende Greete,
die weduwe vann s. Klaas Gerrijs hebben hoer gebooden
laten aentekenen ende aengegeven. Maer Reenke ende
deselven dochter doen inhibitie, ende begeren, dat die gebooden
nablijven, omm dat sijne, Reenke dochter, solde in woorden
met Jann Sijmens staen, ende dat hij dese dochter solde
getrowet hebben. Der pastoor hefft de sake gewesen
an t consistorium Jann Sijmens alldar verschijnende
ontkennt rondelijken dat hij deselve dochter getrouwet
offte geloeft hefft maer bekennt well conversatie
met hoer in s vaders huis gehatt te hebben. Die
dochter, genoemt Elske is selve niet verscheenen. Maer
die vader Reenke verklaart dat de jonge man
voorschr, de dochter begeert hebbe, ende dat hij deselve
hem ook toegesecht hebbe, ja dat sie malkander
handt en mondt op eebelofften gegeven hebben, allhoewel
sie malkander niet getrouwt hadden, en alls
Reenke selve verklaerde, silver, geldt, etc.,
op trouwe gegeven hadden. Reenke gevraecht
sijnde, off hij sulx op sijns waarheit will komen
met eede bevestigen, dies noodich sijnde? Antwoort
ja. Item off hij getuigen daervan hadde. Antwoort,
neen. Darop is Reenke ende Jan inge-
komen, hooft voor hooft, dewelcke eest sijn
bij hoer woorden gebleven. Maer de geselle hefft
gevraeget, ende darna ook die pastoor off hij die jongemann
sie geloest hadde, off sie op eett belofften malkander
handt en mondt gegeven hadden? Reenke antwoort nu,
neen, dat sulx niet geschiet sij, dat hij solx niet
gehoort hadde, etc. Consistorium sulx vernomen
hebbende laet diese saeke voor ditmaal berusten, tot dat
die jonge liede hooft voor hooft ook sullen gehoort worden

p. 185

Anno 1627, den 25 Junii is vergaedringe gewest, ende
is eerstelijken die vrijster Elske dochter van Reenke,
ingekoomen ende gevraecht off sij genoechsaeme oorsaeken hadde,
om die gebooden van persoonen voorschr te besperren, hefft de-
selve geantwoordet dat Jann Sijmens hoer handt en
mondt op eebeloffte gegeven hadde, maer darna ondersocht
sijnde getuiget, dat hij hoer handt en mondt gegeven hebbe,
ende darbij gesecht dat hij sie loeven wolde, wanner
sijn stiefvader ge..., maer dat hij sie noch niet
hefft getrouwt, dat hij niet gesecht hebbe, op
eebeloffte geve ik dij handt en mondt etc.
Darna sijn sie alle beide te gelijk verscheenen, ende
hefft Jann Sijmens verklaert dat niemandt met
warheit seggen kann, dat hij sie getrouwt, offte op
eebelofften handt en mondt gegeven hadde, maer
verhaelt, dat Reenke hem verboedet hadde, ende dat
hij in Reenke huisz gekomen sijnde onder anderen gesecht
hadde, dat het hem noch niet schicken konde, hoer te
trouwen die vrijster bekennt dat dit verhael
waar sij, ende dat Jann Sijmens van hoer
vader verboedet was, omm een ende, off
offte an se krijgen, dat daerna niet meer
gepaszert was
Het consistorium op alles gelett hebbende, ordeelt
dat men met de gebooden sall voortvaaren van
Jan Sijmens en Geese en te sijner tijt
met die copulatie, ende dat Reenke ende
Elske geen reden gehatt hebben, ende noch
niet omm solx te inhibeeren

p. 186

1627, den 5 Augusti is vergadringe geweest, ende, allsoo
mester Jann Prigge boekebinder geklaecht hefft, over
mr Hanns, dat hij alls die stercke presumtie darvan
is, boeken den kinderen verkofft, uth een pijk, hem,
mr Jann te spijt ende sie dese beide schoeldienaers,
voorleden woensdaeg voorsoent sijn ...

den 26 Augusti is consistoriaele vergaederinge gewest,
ende hebben die diaconen voorgestellt hoe dat Thomas
in 't gasthusz die armen begaeft hebbe met 50 dalers,
waerop doch Goetjen sijn steefsoon, opspracke doe,
omm dat hij voorgeeft, dat hem het goet half toe-
koeme, item, hoe dat dese Goetke all een rooff
hebbe setten laaten, op deselve persoon, dewelcke
den armen solcke penning schuldich is, lut den breef, etc ...

p. 187

Anno 1627, den 30 Augusti, is vergaederinge geweest
ende weder geklaget over die voorige ergernisze van
mr Geert kistemaker. Constistorie verblijfft bij die
voorige resolutie ...

Ook wort vermeldet dat dar over lange tijt is geweest
eene quaestie, tuschen Jann Hinrix, ende Jann Wichers,
ende dat Jann Hinrix niet will vereenigen, na
seer velen privaet verwarningen. Wort geresolveert,
dat men Jann Hinrix voor dese reise van die
tafel sall afmanen, ten sij dan, dat sie hoer
sullen verdraegen hebben. Hiertoe sijn gedepu-
teert die olderlingen Borg Geert Luitjens,
ende Jan van Munster

Noch is questie tusschen mr Evert schoomaker,
ende Hillcke Geerts. Resolveert consistorium,
dat allsoo mr Evert sick erbiedet, Hillcke
sall vermaent werden tot die vorsoeninge ...

p. 188

Anno 1627, den 30 Augusti, is vergaderinge geweest,
ende hefft men gevraecht, na aenroepinge van Godes
naem, na den leven der nijen ledematen, ende allsoo
dartegen niets is voorgebracht sijn sie sommarischer
wijse onderrichtet van haeren elenden, verloszinge,
ende danckbaarheit, hebben bekentenisze hoeres
geloofs gedaen, ook belooft darbij te blijven, door
G. genaede item Gottes woort vlijtich te hooren,
des h avondtmaal vollherdiglijk te ontvangen
christelijk te leven, ende hoer der kercketucht,
insonderheit ook aehen consistorio te onderwerpen.
Hebben daeronde haerer naem in desen protocoll
selve getekent, offte tekene laaten alls
volget. Na dancksegginge sijn dese nije leden
wechgegaen, ende hebben de broeders censuram morum
geholden, ook van andren dingen gesprooke, warvan darna breder

Hille Peters, Anne Jacops, item Martjen Roelfs
Met attestatie van Groningen, Susanna Matthea, huiszfr van de Mr Henricus Reuter, conrectoor

Is ook gevraecht, off men Aalke Willems,
ende hoeren mann, sall copuleren wort beschlooten,
dat hij eerst sall attestatie vertoonen, dewijle
hij gantz vrembdt is

p. 189

Den 16 septemb is vergaederinge geweest,
unde is vermeldet, dat Aalcke Willems,
ende ook hoer broeder Claas Willems, seer
aenholden omm copulatie, ende dat hoer mann,
wegen der moijte nu niet well attestatie
halen kann, etc ...

p. 194

Den 26 8bris freitags is vergaderinge nach gewonheit
gewest unndt die neue angesente liedematen behoerlichen exa-
miniret worden welche den die drei christliche vorgehaltene
... puncten mit vernemlichen, ja haben bestetiget
als mit nahmen

Altien Albertus, Thomas Dhoes
Eltien Udes, Gesken Hermens

...

Ten derden sindt heer pastor van Solwert undt Johan
Seles de questiose sache zwischen Peter Mennes undt
Werdt Schiffers witwe

Ten vierten is ein Freister erschienen Merrittgen
Jans mit nahmen welche morgen ten tags den h tauff
begeret zu entfangen hat ihre glaubens bekantenis
der gebuer gethan und mit claren ja bestetiget

p. 195

Den 28 oct is des h avondtmael bedient worden. Ook
is die vrijster tevooren genoemt, den 27 na die proefprediginge
op geloofsbekentenisze gedoopt

Den 18 Novembris is wederomb vergaderung gewiest
unde vorgestellet worden demnach unses mede broe-
ders heeren Sibrandi Francisci hauszfrau ende Jelcken
Jan Gerhardts wedewe ausz weiblicher schwachheit
door ...

p. 196

Den 21 decemb 1627 is vergaedringe geweest,
ende is eerstelijken gevraegt off Tjasze Jannszen,
offte vischker ook stichtelijken koene toegelaeten
w[or]den Wort geresolviert, dat hij hen nu eens
lange sijt geholden hebbe met grooten vlijte tot
het gehoor ende ook niet qualick gedraegen in
sijn leven allsoo dat het voorige leven hen nu
niet sij verhinderlijk. Ook is gevraegt na Mr
Peters Wort gesecht, dat hij sedert hij in den ee-
stande geleeft hefft sick seer well verdragen hebbe,
met goet contentement van die gemeente. Darna
op anroepinge G naemes, sijn die nije ledematen
bericht en bevraegt, hebben ook geantwoort
ende belooft alls hiervan in desen protocoll
vaken getekent is, oorkonde haerer handen
offte naemen alls bevooren

p. 197

Pieter Clasen orgenniste tot den Dam
Mijchiel Roelofs
Tjasze Jannszen
Jurjen Lubbers van Sollwert
Hairtoch Jannszen van Sollwert
Hinrick Janszen van Sollwert

Na dancksegginge ende censura morum is die vergaedringe gescheiden

Anno 1628, op den 1 Januarii, is die gemeente
in die weme vergaedert geweest, ende, na
aenroepinge des naems Godes is de E Harmen
Boekholdt, diacon afgegaen ende sijnes vlijtes
bedanckt maer die olderlingen sijn all ge-
bleven. Darna is men getreden tot
die electie ende sijn door meeste stemmen
verkooren tot olderlingen die E
Luitjen Claszen, ende die E ende wollgelerde
d M Henricus Reuter, conrectoor, aen
die plaetse van s Jann Luitjens ende s Rolf
Egberts, die verstorven: tot diacon, die E
Peter Jacops. Na den gebede ende dancksegginge
sijn die broeders van een ander gescheiden

Die resolutie van Doede Hitjes, die genomen is op den
25 Novemb des verledenen jaars kann omm groote
schwarichheden die dartusschen komen, niet effectuiert worden

p. 198

Anno 1628 den 24 Februarii is vergaederinge
geweest, ende is voorgestellt van Focke Edsens,
dewelcke voor eenige daegen sick op die waege
seer ergerlijk gedraegen, den h Borgermeester Doeke
Luinckhusen, ende die geheele gemeente hier, met
scheltwoorden ende lastringe lelck aengetast hefft ...

Anno 1628, den 29 Februarii is consistorium
bij een geweest, ende, nae den gebede tot Gott,
sijn die nije ledemaeten sommarischer wijse berichtet

p. 199

van haren elende van die verloszinge, ende van die
schuldige danckbarheit alls tevoeren, hebben belij-
denisze haeres geloofs gedaen, ende belooft
in die warheit te vollherden, gottsaeliglijken
te leven, haer der kerckentucht behoorlijken
te onderwerpen etc, hebben tot oorkonde deses hare
handen hier ook gesettet, offte tekenen laten alls volgt

Fenne Claes
IJtijen Albers
Ide Henrichs
Martijen Hijndricks
Poppe Hans
Griete Petersz
Ide Henrichs
IJanken Allberts
Trijne Frerecks
Ide Hertogs
Ewigen Gerrits

Nae den gebede ende dancksegginge tot Gott
is censura morum geholden, warin, Gott loff,
alles is richtig bevonden; ende darop sijn die
broeders gescheiden

p. 203

1628, den 23 Maji, is vergaederinge geweest,
ende sijn dese navolgende personen voor lidtmaten
aengenomen, met bescheede, alls darboven vollen
is verhaelt ende opgetekent worden

Steven Jansen Anne Harmens
Gebbe IJansen Moeder Aalricks
Harmen Lubberts Folckert Folckerts van Sollwert

Na de gebeden ende censura morum is die
vergadringe gescheiden

Anno 1628, den 1 Augusti, is vergaederinge geweest,
ende, na aenroepinge des naemens Godes sijn die nije leden
ingekoomen ende nae ondersoekinge van haeren wandel,
onderwesen in die religie, hebben bekentenisze gedaen, ende
belooft, alls tevooren menigmal is verhalt

Anne Jacobs
Anneke Jannszen
Greete Hannszen

Anno 1628, den 8 Augusti, is vergaederinge geweest, ende voorge-
stellt, off men Ebel Claszen, ende sijne bruit voor den middag,
soele mooge copuleren? ... [attestatie halen]

p. 204

Anno 1628, den 20 septembris, is vergaede-
ringe geweest, ende is gesprooke van een
seker hillcksaeke, als volget.
Taalke, ende Anneke Hinrix, moeder
ende dochter, ledematen, verklaren, dat sij
Hannsz Kobb gesonden hebben, na Arensveldt,
twee mijlen booven Hamelen, om te vraegen, na
Hinrick Grimpe[?], den eemann van Anneke Hin-
rix, dewelcke voor veerdehalf jaar, sterck, weg-
getrocken, ende tegen sijne beloffte, niet weder-
gekoomen is. Hannsz Kobb voerschr heeft een schrijven
mede gebracht, warin staet, dat hij, Hinrick
Grimpe[?], doot sijn solde. Ook doet Hannsz darbij,
dat hij bij die lieden geweest sij, die het voor
seker hebben gewust, en gesegt, dat hij aen die
blootgang gestorven sij, dat hij ook eene maegt
hebbe te Arensvelt beschlaepen, ende met meerden[?].
Wert daromme gevraeget, off Anneke Hinrix
wederomme moege hilleken? Het consistorium,
niet allene op dien brieff, maer voornaemelijk
ook op het geloofweerdige getuigenisze van Hannsz
Kopp, sijnde een lidtmaet der gemeente, lettende,
oordelt, dat men haer noch gebooden, noch copu-
latie te sijner tijt, niet koene verweigeren

p. 205

Anno 1628, den 2 Octobris, is consistorium
bij een ander geweest, ende heeft d Bernhardus
Andreae, gwesene prediger tot Uithuisen,
de eenige maenden hier gewoont heeft, attesta-
tie begeert van sijn verholden bij ons; het welcks
hem is toegestaen. Maer alls hem soo daatlijk
die attestatie, ondergetekent sijnde, was overgelevert,
ende bij hem doorsien, soo heeft hij begeert, dat
dese woorden, gewesene pastoor tot Uithuisen, mochten
daruth gelaten worden, ende dat wij van die tijt
sijnes verholdens, hier ter plaetse mochten getuigen,
sonder eenige tijt offte plaetse allsoo in 't bij-
sonder te noemen. Consistorium antwoordet, dat
sie well reden hebben omm sulx met voorbedacht
darin te setten, dat sie die oprechte waarheit genoegsaem,
met goede conscientie, ontdecken, dat hem solck woort
niet schadelijk sij, gemerckt het oogemerck deser
attestatie sijn moet op een ander plaetse in des heren
gemeente aengenoomen te werden, dat sij, sonder helder[?]
conscientie niet anders mougen getuigen, etc

Anno 1628 den 10 Octobris is consistorium
bij een ander geweest, ende sijn die nije
ledemaeten ingeroepen, dewelcke nae den
gebede tot Gott sijn onderwesen

p. 206

in de religioenspoincten, van haer elende, verloszinge
ende schuldige danckbarheit, hebben op alles
richtig geantwoordet, ook belooft bij die warheit
te vollherden, in leef ende leedt, ende haer die
kerckentucht ende den consistorio te onder-
werpen, tot wiens oorconde sie haere handen
in desen protocoll selfs hebben getekent,
offte tekenen laaten, alls volgt

nije ledemaeten

Claes Vascher Roltje Ebbes met attestatie van Rijsum
Rem Iansen Beke Klassen
Jantjen Schweers Margreite Eusum

Nae den gebede sijn dese persoonen naer huisz
gegaen, ende alls censura morum nog geholden
sijn die broederen van een ander gescheiden

Den 11 octobris sijn sie der gemeente nae die
proefpreedige voorgelesen

Den 12 hebben sie mede gecommuniceert.
Ook is Jann Jannszen ruiter van Arnheim,
ende Deuwer Mennes, met voorweten ende raet
der olderlingen des consistorio gecopuleert

p. 207

Den 12 Decembris welcke werde freitag vor des heeren
abendmal is het consistorium bij einander gewest ende sind
de niee ledematen nae anroepinge Gottes namens in den vor-
nambsten puncten die christlicher religien als van haer elende,
verlossinge, tot denselben ende der scheldigen dennkbarkeit under-
wesen worden warop sie alle niet vernemlicken, ja geantwordet
ende met gegebener hand trau belofft bij sulcker leere tot aen
hare einde tho volharden ook sick dem consistorio ende der
kercklicken tucht in allen billichen dingen behoerlicken tho onder-
werpen tot mehrder becraeftigung van de warheit hebben se
hoere eigene handen welcke schrevens erlehren sindt in dat
protocoll geteekent ende sindt na gethanen gebeth
ende dancksegung weder dimittieret ende naer huisz
gelaten worden

Wijertt Egberts Engel Jannszen
Suuike[?] Bentes Trijne Jannszen
Berent IJans
Her Jansens
Eppe Aeijses Trijnne IJacops
Jann Hinrix Hijlle Berens
Lutijen Luwerens
Teijs Gerrijts
Abram Davits
Martjen Corneljus, van Sollwert
Jacob Gerrijs, met attestatie van Haerlem
Jacob Deps[?], met attestatie van Embden

p. 207x

[blanco pagina]

p. 207y

[blanco pagina]

p. 208

den 13 10bris sindt de nie ledematen nae gehaltener proeff-
predigt den gemeente van dem freden stiel affgecondet worden

Ook is den 12 hujus in consistorio beschloten worden dat
Allheit Davidts sontags den 21 Decembris vor het consistorium
sall geroepen worden om bestrafft te worden dat see solange ongetraut
bij haren mann wohnet ende sick oek sonst seer ongeregelt tegens som-
mige hare naesten holdt warom siek veele luiden argeren

Hiermede is dit boek ge-eindight

p. 208x

[blanco pagina]

p. 209

Consistoriebook, warin eenige geschiedeniszen sijn opgetekent, bij die gemeente Jesu Christi in Appingadamme gebruckt van den jaere 1629

p. 210

Anno 1629, op nij jaars dag, sijn die ledemae-
ten der gemeente, nae olde gewoonte, in die
weeme, bij een ander vergaedert geweest, ende
is geresolveert, dat die olde consistorianten
alle sullen continueeren, van wegen eener order,
die hiernae sall te boeke gesettet werden, doch
mede, dat van die diaconaet sall ontschlaegen wesen
de E Doede Hitjes in wiens plaetse is
weder verkooren, de E Hugo Haijes.
Maer tot die voorige sesz olderlingen sijn noch
twee andere verkooren, alls naemelijk, de E
Peter Mennes, ende de E Doede Hitjes,
welcke twee olderlingen, met den diacon Hugo
Haijes, alls sij drij sonndaegen der gemeente waren
voorgeholden, ook opentlijken ende behoorlijken
in hoerder bedieninge sijn bevestiget worden.
Gott segene hoere arbeit, dat sie in den heer
mog gedaen worden Amen

p. 211

Anno 1629, den 6 Februarii, is het
consistorium bij een ander geweest, ende,
nae den gebeede, sijn die nije ledemaeten som-
marischer wijse berichtet, van hoere elende,
van haere verloszinge, ende van haere
schuldige danckbaarheit, nae die ordeninge
des catechismi hebben ook haeres geloofs
goede bekentenisze gedaen, insonderheit, wat die
leer van den h sacramente aengaet, ende dan
noch belooft, sick onsen verwaeringe ende den
kerckenraet te onderwerpen, alls ook mede, bij
die waarheit alltoos te vollherden ende tot veste-
nisze van desen hebben sie haere naeme selfs hier
getekent, offte tekenen laaten

Everdt Swerss Claasz Jannszen van Sollwert
Jan Berens
Ariaen Sibrands D Bernhardus Andreae met attestatie van Uithuisen
Jan Harmens Jan Haften
IJantijenn IJansen
Ame Eppes
Martjen Jannszen

Nae dancksegginge sijn dese ledemaeten; ende na morum
censura sijn die consistorianten gescheiden

p. 212x

[blanco pagina]

p. 212y

[blanco pagina]

p. 215

Dat an die suidersijt van den Damme, in het Oosterende
alltijt twee olderlingen sijn sullen, ende soo-
vele ook in het westerende, van dieselve sui-
dersijt; ende dat het even allsoo geholden werde
met die noortsijt, van den Damme: allsoo dat dese
gemeente afgedeelet sij in vier klufften, ende
elck klufft hebbe haere twee olderlingen, war-
van een jegelijk olderling wederomme hebbe sijne
sekere huiszgesinnen, warop hij acht neeme, op dat
die olderlingen die krancken, die droevigen, en armen,
die wancken in 't geloof, dar hoope is om te winnen ...

p. 217

dat seste ende laeste stuck

Dat men het eeboek in den consistorio preacijsz alle dree maent besee
Dat bruit, en ook haer getuige, item bruidegom, ende
sijn getuige, dat is, alle die andere persoonen, die, benevens
bruidegom ende bruit, bij den organist verschijnen, te-
saemen geprotocolleert werden
Dat men niet copuliere sonder twee getuigen
Dat men die suimachtigen tot die copulatie vermaene
Dat de prediger vraege, nae den olderdoem, consensu,
gradu, item, off het ook vrije persoonen sijn etc, alls 't
noodig is, op dat die lieden niet all te haest gepubliceert werden

p. 219

Sibrandus Francisci pastoor ten Damme
Hermannus Schissius pastor Dammonensis
IJannes We:lchens[?]
Gerdt Luetten olderling
Jan van Munster
Luijtijen Claesen backer
Jan Selis
M Henricus Reuter conrector end olderling der gemeente ten Daem

Peter Mennes
Doedo Hittijenns
Sijmen Abelsz
Hijndrijck Frijts
Peter Jacob Melis
Huge Jaeijiens

p. 220

Anno 1629, den 3 Aprill, is het consistorium vergaedert
geweest, ende, nae den gebede, sijn die nije ledemaeten
sommarischer wijse berichtet, van haeren elende, ende
van haere verloszinge, ende van haere schuldige danck-
baarheit; hebben ook haeres geloofs goede bekentenisze
gedaen; ook mede beloeft gottsaeliglijken te le-
ven; ende bij die leere der warheit te vol-
herden; ook sick den consistorio, ende der kerken-
tucht te onderwerpen: ende tot oorconde van
desen hebben sie haere naemen hier selfs ge-
tekent, offte tekenen laaten

Jan Harmannus
Gheert Wabbes Remcke Melles ende Lijsabeth Remckes van Sollwert
Hille Corneljus
Reentje Claaszen
Treu/Trene IJohans
Aucke Edes
met attestatie van Embden Renske Pieters

Nae dancksegginge, ende censura morum, is die
verdaegdringe gescheiden

Anno 1629, den 26 Aprill, is vergaederinge
geweest, ende is voorgestellt van d Bernhardo
Andreae gewesen pastoor tot Uithuisen, off men
hem, nae sijnen eischk, attestatie soele laeten toekomen?

p. 221

Wort geresolveert, dat hem solx sall medegedeelt
worden, alls eenen ledemaet der gemeente, allsoo, dat
het dartoe soele strecken, hoe dat hij weder koome,
nae sijne vertreck, tot eene andere gemeente; ende
dat wijders niet soele gaen: item dat het soele
luiden van die tijt, die hij hier gewoont heeft.

Nae de gebeede; ende danckseggingen, diewijle die
broeders schwack in 't getall waren is die vergae-
deringe gescheiden

p. 222

[ontbreekt in het boek]

p. 223

Freitags den 5 Junij 1629 isz consistoriale vergaderung
gewest ende sindt na anroepinge Godes h Nahme de
neue ledematen in den vornaembster hovetstucken der wahren
christlicker lehr behoerlicken geexamineert ende in derselven
erkanten ende bekanten lehr tot an haer ende te volharden nae
utwijsen dersulver gottsaalig te leven ende der kercklicken disciplin
in allen billicken dingen sick te onderwerpen, vermanet dewelckes
sie nit alleen mit hanttastunge belovet maer oek met onder
teekinge haere eigener handen so veel hare schrivens erfahren
becrachtiget ende bestädiget hebben

Evert Harmens Anna Sibrandus van Staveren uth Westvriszlandt met attestatie
Evert Hijndrikx
Peter Jacops
Garlef Tonnis
Gertruidt Sweers
Jacob Frederichs ende Anna
sin ehelich huiszfrou van Grot
Middelum ut Ostfrieszlandt met
attestatie
Karsgen Thomas Gertgen
sin huiszfrou van Solwert

Na gedhane dancksegginge sind de neue ledematen
met hertliker wenschinge godes genade ende segen dimittert worden

p. 225

Anno 1629, den 31 Julij is consistoriaele ver-
gaederinge geweest, ende, nae aenroepinge van Godes
naeme sijnt die nije ledemaeten, nae gewoonte, sommarischer
wijse onderrichtet, van haeren elenden, van die
verloszinge ende van die schuldige danckbaarheit,
warop sie roede ende goede bekentenisze gedaen
hebben; ook darbij belooft te blijven ende voll-
herden; hebben ook verheeten gottsaeliglijk te
leven; ende sick der kerckentucht ende met
naemen onsen consistorio te onderwerpen. Tot
oorkonde van desen hebben sie haere handen
hier gesett, offte setten laeten, als volget

Peter Harmens
Harmen Tonnijs
Hans Dercks
Wijven Isebrandts
Met attestatie van Schillwollde, de Erbarer redger
Eltje Hiddes, ende Petercke sijns huiszfrouwe

Ook is voorgestellt van Harmen Tonjes, questioos
sijnde met Sijrt Ailckes, hoe dat hij, Harmen Tonjes,
het gene, dat hij noch vermende van Sijrt Ailckes
te beuren, heel ende all aen het consistorium gegeven,
ende onsen armen gegeven hefft: warop de pastoor
Sibrandus Francisci, met eenen olderling, den E
Jann van Munster genomineert sijn, omme Sijrt
die saeke voortestellen, etc

p. 226

Anno 1629 den 2 Octobris is consistoriale vergaderung
geweest ende nae anropende van godts h nahme sind de neue lede-
maten van den vornambster hovetpuncten der Christlicker religien
sumarischer wijse onderrichtet ende bij solcher erkanter ende bekan-
ter lehr te volharden na verwijsen derselver godsaalick te leven
ock sick de kercklicken disciplin behorlicken te onderwerpen ver-
manet worden de welckes se sowell met handtastunge a[l]s ock
met onderteekeninge harer eigener handen dewelcke schrivens
erfahren belovet ende becrachtiget hebben

Wolter Leffers
Sijbille Alefs
Jantien Jacobs

Dewijle de anwesende consistorianten schwack int getaal geweest
is censura morum beth op een anders bequame tijt opgesteelt
worden

p. 228

Den 29 9bris 1629 ist consistoriale vergaderung geholden
worden uns isz under anderen vorgestellet dat Wipke meester
Jacob Barbierens frau althoseer op der mennisten site inclinituire
und tot derselven kralingen genegen sij. Is darom resolveret
dat een prediger met een olderling dieselve solden
van haren quaden vornemen affmanen bij vermidung gottes
hochsten ungenad end der kercklichen disciplin de welcke man
tegens sulcke personen pfleget te gebruicken end sind
hiertho tenominieret den Sibrandus Francisci ende onse broeder
Jan van Munster

Anno 1629, den 4 Decembris is vergaedringe gewest
ende is geresolveert dat Reiner Luirsz ende Gepke,
sijne huiszfrouwe, sick voer dit mael sullen ontholden
van wegen eener ergernisze die sie voor weinige daegen
gegeven, van des heren h avondtmaal, warvan sie sullen verwitticht worden

Ook is beschlooten dat meester Meint Jannszen,
ende Frerick Cornelius sullen geciteert worden,
tot die consistorie 's sondaegs vor de nachtmale omme haere onversoenlickheit,
tegen Taalcke Tijtken, ende omme dat sie haren
godesdienst nu soo lange hebben versuimt, ende
alle vermaenigen verachten

Nae dese sijn die nije ledematen ingekomen
ende, alls het gebett was gedaen soo sijn

p. 229

sie sommaricher wijse bericht, van haeren elenden; ende
van die verloszinge; ende van die schuldige danck-
baerheit; insonderheit ook van den h hoogwerdigen
sacramenten warop sie goede bekentenisze
gedaen, oepentlijk voor die consistorie, ook be-
loofft bij die waarheit te verblijven tegen alle
dwaelingen ende secten: ende dan noch verheten,
stichtelijken in Godts vrese, te wandeln: ende
sick onse kerkenraede te willen onderwerpen

Derck Clemens
Mette Berens
Trute Wijllems
Lourens Hijndrijs
Grete IJansen

Nae de gebeede ende censura morum, is die
vergaederinge gescheiden

Anno 1629, den 13 decembris is vergaedringe geweest,
ende is, onder anderen, gesproken van des hilligen nacht-
maals bedieninge ende de ledemaeten, die seer vaken
absenteeren, ende beraemt, dat sie consistorialiter
sullen vermaent worden; als der h secretaris, de
bokebinder, Jr Sijgers, ende Jacob Tonjes, dat sie hare
godesdienst beter in acht nemen

Ook is wederomme beschlooten, dat Wipke sall vermaent
worden, doer d Hermannum Specius pastoor, ende
eene olderling: ende bij soo vere sie niet hoorn will,
dat sie tot die consistorie sall citert worden

p. 230

Anno 1629, den 27, weer vergaederinge, ende is, onder
anderen, beraemt, dat Wipke wederomme sall
vermaent worden; dat sie haer instelle bij 't gehoor,
ende anders, diewijle sie wancket, ende haer
rondt uit niet will verklaeren

p. 231

Anno 1630, op nij jaars dag, is die gemeente, nae
gewoonheit, bij een ander geweest, omme nije
olderlingen ende diacons te verkiesen. Ende,
nae aenroepinge van Godes heiligen naeme,
sijn twee olderlingen afgegaen, alls de E
heer borgemeester Geert Luitjens, ende Jann
Wilckens, pastoor van Sollwert, diewelcke
hares dienstes sijn bedancket: in wiens plaetse,
bij meeste stemmen, verkoren sijn, die E Simen
Abels, ende Jann Garbrandts. Van den dia-
conaet is ontschlagen de E Simen Abels;
waertegen ook allsoo weder is verkooren de E
Geert Willems. Ook is goet gevonden, dat
de E Jann Wilckens sessie sall beholden in den
consistorio, all sickentrooster ten Damme

p. 233

Anno 1630, den 31 Januarij, 's sonndaegs voor
's heren nachtmal, was vergaederinge des consistorii
nae gewoonte, ende hebben die predigers relatie
gedaen van den ommegang, van nije ledematen, van quae-
stien tuschen die broeders, ende soo voortaen
In sonderheit is gewach gemaekt van Simen Bolte,
dewelcke met dantsen, ende dantsen leren, ende spelen,
offte dantsschoele, hem geneert; allwaer de E heer
borgemeester, Jann Selis, alls olderling, belooft
heefft, met sijnen collegen te wille spreken, dat
solcks gottloosheit mag afgeschafft werden.
Met naemen heeft men ook gesproken van Berendt
Koene, wiens naeme in den consistorieboek staet,
alls lidtmaet, ende de hem ook darvoer uitgeefft,
hoe dat hij met dronckendrincken, alls een beest,
den lieden ergernisze geeft, ende maekt, dat die
gemeente gelastert wert. Die consistorianten
kennen hem niet voor eenen broeder, maer beramen,
dat hij hem van des heren taefel sall ontholden,
tot dat hij beterschap in der daet bewijse. Ende
solx sall hem van den E pastoor Hermanno
Specio ende eenen olderling in den ommegang, de daer
noch ten deele te verrichten, aengedient werden

p. 234

De 5 Februarij 1630 is t consistoriale vergaderung
geweest ende sint de nie ledematen van harer elendigkeit
verlossinge ut sulcke elendicheit ende van de Gode scheldigen
danckbarheit behörlichen onderrichtet bij sulcker lehr volstendig
te volharden ende de kercklicke disciplin sick gehorsamlich
te onderwerpen vermanet worden welckes te doen se mit
handtastunge ende onderteikunge harer namen belovet
ende thogesecht hebben

Gertrudt Henrichs
Froucke Sirx

p. 235

Den 28 februarij 1630 is t consistoriale vergade-
ring geweest ende is vorgestellet dat Bahe Rickels
ende Idde sin wiff ut mutwilliger obstinatheit van wegen
een questiose reckenung Anna Glasemackerin gewelthatig
in huisz gelopen ende twar de man erst met een bloot meesz
de wedewe Anna soekende ...

p. 236

Anno 1630, den 2 Aprill, was con-
sistoriaele vergaederinge ende, nae aenroepinge
van Godes naeme sijnde die nije ledemaeten
sommarische wijse bericht geworden, van hae-
re elende, van die verloszinge, ende van die
schuldige danckbaerheit, warvan sie ook
goede bekentenisze gedaen, ende belooft hebben,
gottsaeliglijk te willen leven, haer onsen
kerckenraede ende disciplijn onderwerpen, ende
bij die waerheit vollherden. Tot oorconde
hebben sie haere handen hier getekent, offte
tekenen laten, als volcht

Clemendt de Vorster
Tjaede Sipckes
Hille Everts

Nae den gebede ende censura morum,
is die vergaederinge gescheiden

p. 239

Anno 1630 den 4 Junij is consistoriale vergaderinge
gewest ende nae anropinge van Godes h nahme sint de nie
ledematen in den vornembsten stucken Christlicker religien
summarischer wise underrichtet in derselver erkanter lehr vol-
standick te volharden unde sick ock der kercklicken disciplin
behoerlick te onderwerpen vermant worden de welckes sie
den niet alleen met gegevener handtreu sonderen ock met onder-
teking harer eigener handen so veel harer schrivens erfahren
belovet ende bevestiget hebben

Hindrick Smidt
IJacop Sijabbens
Jann Jannssen
Jutte Wijllems
Trine Hindricks
Hindrick Proot ende sin
huiszfrou Gertruit met goede
attestatie van Sudbroeck

Na geholdene censura end gebede is de vergaderinge
geeindiget worden

p. 240

Anno 1630, den 23 Junij, was vergaederinge,
ende is gesproken van die questie tuschen Anne
Jannszen glaesemaekers, onse suster, ende Baje
Ricklefs ende Ide echte lieden, onse mede lede-
maeten. Ende verklaeren, nae lange reden,
aen beiden sijden, dat sie haere gantze saeke
geheel geven aen die consistorie, wat angaet
sekere schaede, ende schulden, offte rekeningen,
ende injurien, met den E redger, offte an-
ders, niets uitgenoemen, aftemaeken, solx
dat sie gants en har darmede te vreden sijn,
wat de kerckenraet darin doet, ende hare
sake stee ende vast daraen begeven, ende nae-
komen willen, wat des mag beraemen voor-
beholdens, dat sie beide partien alls sie
willen een broeder, offte twee, moegen bij die
consistoir sitten en koom[e]n laeten alls die
saeke dient; ende willen derhalven schrifftlick
offte mondtlick verclaeren wat sie tegen
een ander hebben ende dusz sijn sie ook
versoont, ende belooven ook voortaen

p. 241

vreedsaem ende eendrachtelijk met een ander
te leven. Orconde harder handen
dit bijkenne ijck Anne IJansen, Baije Rijckels, IJde Boijijes

Ook sijn Baie ende Ide wegen haerder
gegevene ergernisze onderdeszen gecensuriert
worden, ende behoorlijken met der gemeente
versoent. Nae den gebede is die vergade-
ringe gescheiden, gelijk sie is aengevangen

p. 242

Anno 1630 den 30 Julii was vergaederinge,
ende alls men van eenigen sacken die bij die ge-
meente gebeurt tot stichtinge gesprocken hadde;
sijn die nije leden ingekomen ende nae den gebede,
onderricht alls te vooren, van haeren elenden, ver-
loszinge, danckbaerheit ende plichten: warop
sie goede bekentenisze gedaen hebben ende be-
looft gottsaeliglick te leven; alls ock bij
dese bekende warhiet te vollherden ende haer
onsen consistorio te onderwerpen. Tot oor-
conde hebben sie haere naemen hier getekent
offte tekenen laaten, als volget

Ude Freericks
Hijlle Onns
Greete Hindricks
Wapke Everts
Trijne Hijndrijcks
Court Velbaar
Jan Jansen ende sin wiff met attestatie van Tiamsweer

Nae den gebeede, ende censura, is
die vergaedringe gescheiden

p. 243

Anno 1630 den 18 septemb was vergaede-
ringe, ende, nae den gebede, is beslooten,
dat men onsen medebroeder Reiner Schlachter,
sall helpen, in sijne noot ende armoede; ende
dat die diacons, sijnen t halven, sullen meugen
borge werden, voor vijftig guldens

Nae vele vergaederingen, over die sacke tuschen
Baje Rickelefs, ende Anne Janszen, sijn
weder in die consistorie haere mannen ver-
schenen, alls de E heer borgermeester Doeke
Luinckhuisen ende E Luitjen Harmens, an
Anne sijde; ende beneven den E Luitjen
Claszen, de E Jann Lucas, aen die sijde
van Baje, omme hiervan weder te besoigneeren

Fol. 244

Ende is, ten lange laesten, beraemt, dat Baje
Ricklefs, aen Anne Janszen, eens voor all
sall betalen, hondert ende tijn daalders, war-
van de E Redger sall die breuke alls te weten
tijn rijxdalers, ontvangen. Hieronder sijn
liquide schulden die afgerekent sijn, alls
50 daaldersz, ende die rest is voor die
schaede
Hierbuiren is die sacke van die botter, allwaer
Baje Anne sall contentieren
Ook is hie buiten die saeke tuschen Gisebert,
ende Jiles, Anne kinderen, ende tuschen Baje,
diewelcke Baje selfs sullen bevredigen
Ende sall Baje Ricklefs geholden sijn,
die voorige somme hier om die consistorie
te betaalen, op dat sie voorts aen den
E redger, ende Anne Jannszen getellt mag
werden

Fol. 245

Den 1 Octobris 1630 in consistoriale ver-
gaderinge gewest ende is verschenen Henricus Scharmer
sich willende begeven in de gemeente Jesu Christi dewelcke
darop in de vornambste hovetstucken der Christlicker religie
behoirlich onderrichtet ende darinne tot an sin einde te vol-
harden vermanet is geworden dewelcks he beedes met ver-
nemlichen, jawordt ende onderteickening siner iegener handen
hefft te doene belovet ende verheten

Henricus Scharming
Eltien Jansz pastors van Sollwert dochter met attestatie van Lermes

Darna is censura morum geholden ende is sowell van
den affwesenden als tegenwordigen niets staffbares vor-
gebracht worden

Endlich is de vergadering in vrede end enigheit gescheiden

p. 246

Anno 1630 den 23 octobris is consistoriale vergade-
ringe geweest ende is Martien Willems van wegen sommige
quade geruchten van unkusheit untucht ende horereij …

Anno 1630, den 3 Decemb was vergaedringe,
ende is gevraget nae den nien ledemaeten, die
welcke, nae den gebede, sijn onderwesen, van
haeren elenden, verloszinge, ende danckbarheit;
hebben geloofsbekentenisze gedaen; ook beloofft,
gottsaeliglick te leven; ende haer der kerken-
tucht, ende onsen consistorio te onderwerpen; ende
bij der waerheit te vollherden: oorconde deser
handen

Derck Roloffs
Jan Wijers
Aebeltjen Harmensz
Janntjen Tijs
Affke Jansen
Geertjen Sijwersz

p. 247

Eijse Jannszen, met attestatie van Spijk

Nae den gebede ende censuir is de vergadringe
geendiget

Anno 1630, den 19 decemb was vergaederinge, ende,
nae den gebede, sijn die twee recepissen vertoont
van den E redger, ende van Anne Janszen, allwaer
die 10 r[ijks]dalers, ende 93 dalers, ende 10 bbst, sijn
betaalt, nae consistoriaele resolutie, in sake
tuschen Baje Rickels, ende Anne Janszen

Diewijle nieuwe moite geresen, tuschen Baje
Rickels, ende Anne Janszen, aengaende die
saeke van die botter, soo verclaert die consistorie
dat Baje aen Anne sall tellen vier rijx dls,
ende darmede sal Anne contentiert sijn, dies Baje
mag weder van Tonjes ontvangen wat van die
botter gemaakt is
Nae den gebede is die vergaderinge g[e]eindiget

p. 248

Anno 1631, op nie jaarsdag, is die gemeente
nae gewoonheit, in die weeme, bijeen geweest,
omme nieuwe olderlingen ende diacons te verkiesen
Ende, nae aenroepinge van Godes naem, is een
olderling afgegaen, alls de E h borgermeester,
Jann Selisz; ende een diacon, alls de E
Hinrick Frits: diewelcke alle beide
haeres vlijts ende trouwer diensten sijn
bedancket. Daernae is, door meeste
stemmen, tot olderling vercooren, de E h borger-
meester, Doecke Luinckhuisen, aen die plaetse
van den E h borgermeester Jann Selisz; ende
dan noch de E Hinrick Fritz, aen die plaetse
van s. Pieter Mennes, de verstorven, ende tot diacon die E Hinrick Smidt
Nae den gebede is die vergaederinge gescheiden

Dese broeders sijn dree nae een ander volgende
sondagen der gemeinte voorgeholden: ende
den 30 Januarij in haere beroepinge be-
vestiget nae kerckenordinge

p. 249

Anno 1631 den 4 Februarij is consistoriale vergade-
ringe geweest ende is vor het erst Frerich Wulleweber
van wegen sommige lelicke geruchten dewelcke van sueperijen[?]
nopende etlicke unbehorlicke worden dewelcke …

Danne sinnd de nie ledematen van den vornembsten stucken
unserer christlicker religie als van onserer elendich-
heit van de verlossinge darut ende van de scholdige
dankbarheit davor kortlicken onderrichtet welche lehr
se dan angenoemen ende darbij tot aen haer ende te
volharden mit mundt ende hand angelovet hebben

Geerdt Hindericks Smijt
Grijetijen Herens
Henrick Rommens
Simon Jacobs
Ette Harmens

Wilhelmus Theodori van Laar, medicinae licentiatus met attestatie

p. 250

Anno 1631, den 1 Aprill was vergaederinge,
ende is gevraegt nae den nieuwen lidtmaeten,
diewelcke, nae den gebede, kortlijken sijn onder-
wesen, van haere elende, verloszinge, ende danck-
barheit, ende hebben geloofsbekentenisze gedaen,
ooc beloofft gottsaeliglijk te leven ende haer der
kerckentucht ende onsen consistorio t onderwerpen,
ende bij die waerheit te vollherden: oorconde
deser handen

Peter Derks Anne Jaspersz
Claes Sijmens Anne Christoffers
Dijle Wckens Rennecko Cornelisz
Baewe IJaensen
Anne Harmensz Geertjen Folckers van Sollwert
Anna Margaretha van Laar met attestatie

Nae den gebede ende censuire morum is die vergaederinge gescheiden

p. 251

Den 3 Junij 1631 is consistoriale vergaderung geweest
ende is een nieu ledemaet hieronder benaembt erschenen
dewelcken van onse elende onse verlossinge ende de danckbarheit
onderricht ende bij solcke leer volstandig te volharden vermant
sinde alsulckes met handtastung te doen belovet heft

IJantijen Dercks
Wilhelm Wilhelms met attestatie
Andreas Andreae ende Ine Ruloffs met attestatie

Fol. 253

Den leesten tag Julij 1631 …

Dewile Wipke meester Jacobs wijff inclinirende tot
der menneniten verdomlicke dwalingen op alle broederlike
vermaningen uit geven will …

p. 254

Anno 1631, den 5 Augusti, was het consistoriam
vergaedert ende sijn die nieuwe ledemaeten, nae
aenroepeninge des goddeliken naems, cortlicken
onderwesen van haere elenden, verloszinge, ende
die schuldige danckbaerheit warvan sie haere
geloofsbekentenisze gedaen hebben; ooc verheten,
gottsaeliglijken te leven; ende bij die waarheit te
vollherden; ende sick der kerckentucht, ende onsen
consistorio te willen onderwerpen. Tot oorconde
hebben sie haere handen hier gesett, offte setten laeten,
alls volght

Sijwert Alberts Jan Sijmons
Frijck Hekes Jacop Sijeijenn
Trijne Brongers
van Sollwert, Bartelt Luirsz, ende Trijncke, echte lieden
met attestatie van Embden
Pieter Wessels ende Anna, ooc eelieden
Ooc wort Jurjen Fraenszen, te Tjamsweer
gecommuniceert hebbende, aengenomen
Ooc wort geresolveert, dat Wipcke wederomme
sall gedooget worden, om sondag over acht
daegen, diewijle sie hallstarrig uitgebleven

p. 255

Ten laesten is beschlooten, dat Wilhelmus
Theodori van Laar morgen van den predigstoel
sall afgelesen wordenm allsoo hij op andere
plaetsen vele groote miszdaden begaen,
ende groote ergernisze gegeven heefft
onder anderen sijnen predigdienst bij Wesel
trouwlooslijk verlaeten; waertoe dan
noch coomt, dat hij van hier weggetoogen
end ontloopen is, ende goede lieden
bedroogen hefft, van denwelcken hij af-
geleent ende afgeborget
Nae den geboode, ende censuira morum,
waerin alles, Gott loff, richtig bevonden,
is die vergaederinge gescheiden

Anno 1631, den 11 septembris, was vergaederinge
ende, nae den gebede, is beschlooten, dat
Thomas Pottebacker, diewelcke Willem
Pottebacker, opentlick op ‘t marck, ge-
schlagen hefft, sall gedaegt worden, met
Willem voorschr beide leden, in die con-
sistorie.
Nae de gebede is die vergaedringe geeindigt

p. 256

Anno 1631, den 30 septembris, was vergaederinge
ende sijn, nae den gebede die nieuwe lidtmaten
onderricht, van haeren elenden, van haere ver-
loszinge, ende van die schuldige danckbarheit,
allwarvan sie geloofs bekentenisze gedaen hebben,
ooc beloofft bij die goddelijke waarheit te
willen vollherden, ende gottsaeliglijk te leven,
ende haer der kerckentucht ende den kercken-
raede te onderwerpen, alls sie haer sullen
te buiten gaen (‘t welck Gott verhoede) offte in
leere, offte in leven, oorconde deser onder-
geteikender handen

Klas Karssijens Berentjen Dercks
Lijsabet Huberts
Tanneken Jans

Nae den gebede sijn dese personen te huisz gegaen,
ende is darop censura gevolcht
Ooc is beschlooten, dat onse apotheker, Henricus Schormins,
ernstlick sall vermaent worden, sick van des heren tafel
te entholden, ende ooc bestrafft worden, dat hij laastmaal
toegeloopen is, ende dat men hem daertoe sall holden,
sick met die gemeinte te versoenen, van wegen der
groten ergernisze die hij gegeven hefft omme daernae
op wors boete, in den godtsdienst voort te varen, tot
stichtinge der gemeinte

p. 258

Diewijle mester Hansz Jouwer die duitsche
venten ‘s vrijdaeges ter catechisatie niet
senden will, tegen consistoriaele resolutie, ende
die vermaeninge der predigers veracht; soo
is beschlooten, dat hem consistorialiter sall
belast worden sick alltijt met de venten in te
stellen. Waertoe dan vercoorn sijn, die E ende
A B Doeke Luinckhuisen, ende die E Jann
van Munster kerckvoogdt beide olderlingen,
omme den schoolmr daertoe te constringeren

Anno 1631, den [niet ingevuld] Decembris

Was vergaederinge ende nae den gebede, sijn die nie
ledemaeten onderricht, nae gewoonte, van haere elende
verloszinge, ende danckbarheit, waervan sie bekentenisz
gedaen hebben, ende hebben ooc belooft bij solcke waarheit
te vollherden, ende gottsaelig te leven, ende haer der
kerckentucht, ende den kerckenraet, te onderwerpen,
oorconde deser handen

Pieter Clasens Claas Lauwrens van Sollwert
Herman ter Bot
Jan ter Bot
Eete Berendts Jann Dreuws ende
Grijtijen Clements Anne Regneri, met attestatie van Middelszum
Ette Jannszens
Aaltjen Willems met attestatie van Enckhuisen

p. 259

Anno 1632 op Niejahrsdag is de gemeente nae gewonheit
in de weeme bij een geweest omme nie olderlingen ende diaco-
nen te verkiesen
Ende nae anropinge van Godesnahme sindt twee older-
lingen affgegangen als namlich de EE Jan van Munster
ende M Henricus Reuterus conrector deser scholen.
Dewelcke beide hares angewenden vliets ende getrauen
diensten sindt bedancket
Van diaconen is affgangen nae ordre de E Peter
Jacob Melis dewelcke ingelicken sines getrauen dienstes
ende angewenden vliets ten hohesten bedancket is
Darnae sindt door de meeste stemmen tot olderlingen
verkooren de EE Stephan Jansz an plaetse D R Henrici
Reuteri ende Peter Jacob Melis an plaetse Jan van Munsters
Tot diacon an des affgangenen plaetse is ock door de meeste
stemmen vercoren de E Jan Lucas
Nae gethane gebeedt is de vergaderinge geendiget

Den 29 Januarij sijn dese nieuvercoorene broeders
in haere bedieninge bevestiget; alls sie dree
nae een andre volgende sonndaegen der gemeinte
waren voorgeholden

p. 260

Het jaar 1632

p. 261

Den 3 februarij 1632 is consistoriale vergade-
ringe gewest ende na anroepinge godes hillige nahme sindt
de nie ledematen na alter gewoonte onderrichtet van hare elend
verlossinge ende danckbarheit war van sie bekentnisse
gedaen hebben ende hebben ock belofft bij sulcke warheit
te volharden ende gottsaalig te leven ende haer der kercken-
tucht ende dem kerckenraht te onderwerpen ende tot bevesti-
gung sulckes hare eigene handen dewelcke schrivens erfahren
hieronder gestelt

Harmen Jacobbenn
Jan Tamms Anne Claaszen van Sollwert
Anne Jansen
Trine Jansen Rommer Jannszen van Sollwert
Mette Isebrandts
Aafke Sijes
Nanno Jidens met attestatie van Termunten
Johann Mencken, met attestatie van Sijgelszum

Nae den gebeede, ende censura morum, is die
vergaederinge gescheiden

p. 262

Anno 1632 den 30 Meerte, was vergaederinge, ende,
nae den gebede, sijn die nieuwe leden binnen gecomen,
ende bericht, van haers elende, verloszinge ende danck-
barheit, nae voorige maeniere; hebben ooc darop haere
geloofsbekentenisze gedaen, ende beloovet bij den
geloove te willen vollherden; ende gottsaliglik te
leven, ende haer der kerckentucht te onderwerpen,
oorconde haerder handen, als volght

A.C. Arnsma Geske IJacop
Claas Schneider Foelcke Suncken
Jelte Cornelius van Sollwert
Joannes Lamberti met attestatie van Gronningen
Janntjen Geerts met attestatie van Steem

p. 263

Nae den gebeede, ende censura morum waerin
alles richtig was, is die vergaederinge geein-
diget

Den 1 Junij 1632 is consitoriale vergaderinge
geweest ende sind nae gethane gebeedt de nije ledematen nae
older gewonte van haer elende verlossinge ende scholdige
danckbarheit onderrichtet, hebben ock darop haere geloffsbekent-
nisse gedaen ende belovet bij der eenmal erkanter ende bekan-
ter warheit te volherden ende godtsalig te leven ende haer der
kerckentucht nae behoeren te onderwerpen hebben ook tot bevesti-
ging dessen hare eigene handen hijronder gesettet

Warner Warners
Sipke Dercks
Jan Egberdts
Sijbe IJannes
Fenna Ottens
Hoettens
Albertus Eppes
Tongeschen Haijes
Altijin Piters
Jan Berens van Bilefeld van Solwerdt
Mr Willem Vosz met sin frau Margareta met attestatie van Gröningen

Na gedaenen gebeede os de vergaderinge gescheiden

p. 264

Anno 1632, den 3 Augusti, was vergaderinge, ende,
nae den gebede, sijn die nieuwe ledemaeten onderricht,
van haere elende, verloszinge, ende danckbarheit,
ende hebben daerop geloofsbekentenisze gedaen, ooc
verheeten gottsaelig te leven, ende bij ‘t geloove te
willen vollherden, ende haer die consistorie te onder-
werpen, oorconde haerder handen

Lucke Geerdts
Douwe Claaszen

Nae den gebede, ende censuire, is die vergae-
deringe gescheiden

Anno 1632 den 10 sept was vergaederinge, ende
heeft die E Huigo Haijes geproponiert, van
Aaleit Hommens, die verstorven is, dat haer goetjen
den armen toecoome; waertegen die E Hinrick
Frits, met sijn broeder, seit erve te sijn. Wert
geresolveert, dat die armen ten Damme suiver
sullen genieten, die somme van sestijn daalder,
offte vierentwintig keisers guldens. Die
rest, als cleeren, offte anders, sall Hinrick Frits
met sijn broeder beholden

p. 265

Noch wort geresolvert, dat die saake tuschen
die E borgermr Doeke Luinckhuisen ende
Jr Sijgers, in die consistorie sall dienen,
omme sie te versoenen, soe sie in viertijn
daegen niet vereeniget worden, dat sie
dan beide in die consistorie sullen ge-
citiert worden

p. 266

Sibrandus Francisci, pastoor
ten Damme, uit last des
consistorii, ende in deszelver naeme

Luitjen Claszen, als olderling
Simen Abels, als olderling
Hinrick Frits, als olderling
Jann Garbrandts, als olderling
Steven Jansze, als olderling

p. 267

Anno 1632 den 5 octobris is consistoriale vergade-
ringe geweest ende nae gedaenen gebeede sin de nie ledematen
underrichtet van haer elende, verlossinge ende danckbarheit
ende hebben darop geloffs bekentenisse gedaen, ock verheeten
godtsaalig te leven ende bij het gelove t volherden ende haer
de consistorie te onderwerpen oorconde harer handen

Altien Wopkes
Trijne Fockes
Lubbe Henricks
Alheit Ulricks
Gertien Jurjens
Ulske Peters
Reinth Cornelis ende Aeltien sin huiszfrou met attestatie van Utwierda

Nae gedanen gebeede is de vergaderinge geeindiget

p. 268

Anno 1632, den 30 Novembris, was vergaederinge,
ende heefft men gevraeght nae den wandel der nieuwen
lidtmaeten, diewelcke daerop ingecomen sijnde, nae den
gebede, sijn van haere elende, verloszinge ende schul-
dige danckbarhiet onderwesen, hebben geloofsbeken-
tenisze gedaen, ende belooft gottsaelig te willen leven,
bij die warheit te vollherden, ende haer der kercken-
tucht ende onse consistorio te onderwerpen, oorconde
deser handen

Garbrant Bauckens
Rotger Jansen
Willem Fockens Jacob Jannszen
Teetje Wiggers
Taalke Hinricks
Altijen Frijcks
Martjen Heres
Fenne Meinerts
Stijntjen Garbrandts
Lijsjen Sijmons
Harmcke Heres
Renstke Cornelis
Trine Wierdts met attestatie ut de Nie Schantse

Nae den gebede en de censuire, is die vergaedringe gescheiden

p. 269

Den 9 Decembris 1632 is consistoriale vergaderinge ge-
weest ende na gethane gebeedt is eenmo[n]diglick beramet dat over
veertien dagen de EE Juncker Siegers ende de EE Doeke
Luinckhusen Borgemeester wegen hare olde quaestie solen ver-
wittiget worden om middelen vortephlen dar door so mochten wederom
versonet worden
Soes is gott loff niets anders vorgefallen ende is na den gebeede
de vergadringe geendiget

p. 270

het jaar 1633

p. 271

Anno 1633, den 1 Januarij, is die gemeinte in die
weeme vergaedert, nae gewoonte, omme nieuwe
olderlingen ende diacons te verkiesen
Ende nae den gebeede sijn twee olderlingen af-
gegaen, als die E Luitjen Claszen, ende Doede
Hitjes; ende een diacon, alls die E Huige Haijes:
welcke broeders alle haeres getrouwen dienstes
sijn bedanckt geworden
Daernae sijn door die meeste stemmen vercooren
tot olderlingen, die E Harmen Boeckholdt,
ende Huige Haijes; ende tot diacon die E
Tjabbe Gerrijds: warmede die vaceerende
plaetsen sijn besett geworden
Noch is wederomme geresolveert, dat die pastoor
van Sollwert, siekentrooster ten Damme, in die
consistorie sall seszie hebben, ende ooc mede stemmen,
gelijk een olderling, ende niet minder: hetwelcke
dan ooc van deselven pastoor, te weten, den E
Jann Willkens, is aengenomen
Nae den gebeede is die vergaederinge gescheiden.
Dese broeders sijn dree nae een ander volgende
sonndagen der gemeinte voorgeholden; ende den 27
Januarij bevestiget, nae kerckenordeninge

p. 272

Anno 1633, den 27 Januarij, was vergaederinge,
ende is van den ommegang, nae den gebeede, gerappor-
teert. Allwaer dan beraemt is, dat meester Pieter,
organist, wegen eeniger ergernisze, tot die consistorie
sall gedaeght worden. Desgelijks is beschlooten,
dat Jan Berendts wandtscher ende Evert Wiggers schnijder,
ooc in die consistorie verschijnen sullen, wegen eeniger
ergernisze. Dese broeders sullen compareren,
op den 10 Februarij, soo is ooc goet
gevonden, dat men die consistoriale vergaederinge
alltijt met vlijde holden, ende nimmer niet versui-
men sall, nae voorige resolutie, die hierover
ooc genoomen is. Nae den gebedt is die
vergaederinge geeindiget

Anno 1633, den 1 Februarij, was consistorie,
ende heefft men wat gevraegt nae die nieuwe ledematen,
ende andere saeken. Daerop sijn dieselve ingecomen,
ende, nae den gebeede, onderricht, van haere elende,
ende verloszinge, ende danckbaerheit, nae vooriger
maeniere; warop sine geloofsbekentenisze gedaen
hebben, ende ooc daerbij belooft te willen vollherden,
ende gottsaelig te leven, door des heren genaede,
ende haer die consistorie te onderwerpen, oorconde haerder handen,
alls volget

p. 273

Hijndrijck IJans
Enne de Boldt
Jan Janszen
Pieter Harmens
IJan Tewes
Hans Harmens
Jacob Jansen
Elske Janszen
Bouwe Fockens
Gertien IJans
Ettjen Ennes
Lijsabeth Janszen
Martijen IJansens

Nae den gebeede is die vergaederinge gescheiden.
Wante die censuire morum sall des sonndaegs nae
den avondtmaale voor dit maal geholden worden

Anno 1633, den 5 Aprill
Was vergaederinge, ende, nae den gebede, sijn die
nieuwe ledematen bericht, van die elende ende ver-
loszinge, end danckbaerheit, waervan sie ge-
loofsbekentenisze gedaen hebben, ende ooc belooft
gottsaelig te willen leven ende bij die waarheit
te vollherden, ende haer der kerckentucht ende

p. 274

met naemen den consistorio te onderwerpen, oor-
conde deser handen

Delijs Jansen Hijnderijck Gerdes
Willem Jakubs Lippe Luitjens
Albert Geerts Tamme Willems
Aeleit Jacub
Hinrick Claaszen
Jan Jannszen
IJdde Klasen
Geertjen Geerdts
Wemel Harmens
Greete Arendts
Frouwke Sijrcks

Nae den gebeede ende censuire is die vergaederinge
gescheiden

p. 275

Den 31 Maij 1633 is voor des heren nachtmal consistoriale
vergaderinge geweest, ende sindt de nie ledematen ingeropen
ende van hare elende verlossinge ende schuldige
danckbarheit onderrichtet worden, hebben darup
geloffsbekentenisse gedaen ende belofft gottsaalige
te leven, bij de warheit te volheerden ende haer der
kerckentucht van onsen consistorie te onderwerpen
oerkonde deser handen

Jan Simons
Einie Geerdts
Raanstien Thomas
Jacop Willems
Jantien Jacobs
Wendel Courts
Swantijen Eppens
Geese Jijnes
Grethe Simons
Hille Peters
Corneliesen Jansen
Seijke Ottes
Barbara Ippes
Reinie Gijses
Tjacke Jansen van Sollwert
Trintie Jansz met attestatie van Ambsterdam

Soo worden nu ooc toegelaeten, die EE Lisabeth
Sijgers, weduwe van den EE Willem Ubbena
ende haer maeght Oucke Everts
ende ooc Jantjen Arnoldi, weeduw van s Arnoldo Joannis
Dese hebben bevoeren hier all gewoont, ende des
heren avondtmaal ooc ontvangen

Naden gebeede is de vergaderinge geeindiget
ende censura morum over mits de consistorianten
min int getaal geweest op een andere tijtt opge-
stelt worden

Fol. 276

Anno 1633, den 2 Augusti was consi-
storiaele vergaederinge, ende, nae de gebede,
sijn die nieuwe lidtmaeten onderwesen, van
haere elende, verloszinge, end schuldige danck-
baerheit; hebben geloofsbekentenisze gedaen;
ende ooc verheten, gottsaelig te leven haer
der kerckentucht ende insonderheit ooc den
consistorio, te onderwerpen; ende bij den
geloove te vollherden, oorconde haerder
handen als volget

Zijnije Jans
Altin Ubbena
IJohanna Ubbena
Greete Claaszen
Teetje Laurensz
Grete Peters
Bawe Delijs
Anne Berendts
Met attestatie van Embden, Cornelis Wolters, ende Grietjen Arendts eelieden

Nae censura ende gebede, is die vergae-
deringe geeindiget

p. 277

Anno 1633, den 4 october was consistorie,
ende, nae den gebede, sijn die nieuwe
ledemaeten onderwesen, van haere elende, van
haere verloszinge, ende van die danckbaarheit;
hebben geloofsbekentenisze gedaen; ende aengenomen
daerbij te willen vollherden; ende gottsaelig te
leven; ende haer der kerckentucht, end
met naemen der consistorio, te onderwerpen,
oorconde haerder handen

Lamme Meckens
Lijsbet Willems
Geertjen Jurjens
Anne Hinrick Clasens
Anne Lijsings

Nae den gebede is die vergaedringe gescheiden

Anno 1633, 29 Novembris was consistori,
ende, nae de gebede, sijn die nieuwe leden onderwesen,
van haere elende, verloszinge, ende danckbaerheit, hebben
geloofsbelijdenisze gedaen, ende beloofft, bij die ware

p. 278

religie te willen vollherden, ende gottsaelig te leven,
ende haer der kerckentucht allesins te onder-
werpen, oorconde deser handen

Eppe Gerrijts
Haije Lubben
Peter Schuldts
Jan Tonnis
Margretha Martens, eegade D Groothuisz
Jantjen Rockes
Deuwer Janszen
Cornellijsien Ooses
Eltijen Hijnrijckes
Anne Janszen
Anne Claasen

Met attestatie

Rudolphus Groothuisz, d medicina van Groningen
Hinrick Alberts Groothuis van Groningen
Hinrick Ketting ende Jantjen eelieden, van Delfsijl
Clara Block, van Delfsijl

Nae de gebede ende censuire is die ver-
gaderinge gescheiden

p. 279

het jaar 1634

p. 280

Anno 1634, op nieuwejaarsdag, was die gemeinte
in die weeme vergaedert, nae gewoonte, omme older-
lingen ende diaconen te verkiesen
Ende, nae den gebede is een olderling afgegaen, als te weten,
die E Simon Abels, ende ooc een diacon, naemeliken,
die E Geerdt Willems, welcke beide broeders
haeres vlijtes sijn bedancket
Hierop sijn door meeste stemmen vercooren, tot older-
lingen, die Eerentveste ende hooggeleerde Rudolphus
Groothuisz, der medicinen doctor, bestellde medicus
allhier, aen die plaetse van den E Doeke Luinck-
huisen, diewelcke vertrocken is, ende die E
Sijwert Alberts, aen die plaetse van den E Simen
Abels ende tot diacon die E Harmen Lubberts,
aen die plaetse van den E Geert Willems.
Nae den gebede is die vergaederinge gescheiden
Dese persoonen sijn der gemeinte voorgeholden, op
dree nae een ander volgende sonndagen, ende den
26 Januarij in haeren dienst bevestigt, nae die
kerckenordeninge

p. 281

Anno 1634, den 26 Januarii was consistorie, allwar,
nae den gebede verscheidene ledematen sijn vermaent,
omme dat sie ergernisze gegeven hadden

In verscheidene vergaederingen is ooc gesprooken,
van eenen onwetteliken huiszcoop, allwaer Johannes
Wijkroede, bij eenen dronck, onbehoor[l]iken gecocht
heefft, van Joann Wigbolts, overstallige droncken
ende sijner sinnen niet machtig sijnde, een seeker huisz,
waervan alle mann wel weer, dat het hem, Jann Wigbolts,
niet toecoemt. Desen coop nu even beschreven sijnde,
daer die schrifft noch natt was, heefft men Jann Wigbolts
frouwe, door vreese ende dreigementen, daertoe gebracht,
wat sie ooc s[c]riev[?], dat hen solck huisz niet toequaem, ende
dat haer mann nu alls een kindt was, dat sie een schoon
nieuw bedde heefft geven moeten, soo daetlick; welck
bedde Johannes Wijkroede, tegen alle bijsondere ende
consistoriale vermaeningen, in sijn huisz heefft, ende ooc
noch beholdt
Die consistorie, alles wel verstaen ende behertiget hebbende,
wat Jann Wigbolts claagde, ende wat Johannes Wijkroede
voorgaff, ende anders, oordeelt in Ghodes vreese, nae die
heilige schrifftuire, dat Johannes Wijkroede hem verson-
diget heefft, ende noch versondiget, tegen Godes woort, het
welcke hebben will, dat wij soo met onsen naeste sullen
handelen, als wij willen, dat andere met ons sullen weder
handelen, ende dat wij des naesten goet, onder den schijn
des rechtes, met licht, ende andere onbetaemelike middelen
niet meugen aen ons brengen. Daeromme oordeelt die

p. 282

consistorie, dat Joannes Wijkroede behoore, met Jaerkee[?],
afstandt te doen, ende solck goet niet te beholden, offte
dat hij anders dat broot des heeren met ons niet
breeken en mag
Nae den gebede is die vergaderinge gescheiden

Den 31 Januarij 1634 is consistoriale vergade-
ringe geweest ende nae den gebeede sind de nie ledematen onder-
wesen van hares Elends verlossinge ende danckbarheit
hebben geloffsbekentenisse gethan ende belofft bij de wahre
religie te willen volherden ende Gottsaelig te leven
ende haer den kerckentucht allesins te onderwer-
pen, oorkonde deser handen

Henrich Egges
Edse Fockens
Jan Walkes
Trine Reiners
Heijle Elkes
Anna Rijnies

Nae den gebeede ende censura morum is die ver-
gaderinge gescheiden

p. 283

Anno 1634, den 9 Febr, was vergaedringe,
allwaer, onder anderen, is gesprooken, met onsen
broeder, Jan Lucas, omme dat hij, des daegs nae het
jongste avondtmaal, op het raathuis seer droncken was ge-
coomen, in eene groote vergaderinge, allwaer hij dan ooc
onsen broeder Geerdt Willems met scheldtwoorden
aengetast heefft, ooc met geweldt heefft smiten en slaen
willen, welcke scheldtwoorden naem ende eere aengaen,
niet alleene van Geerdt Willems voor feit, maer
ooc van alle consistorianten
Die consistorio oordeelt in Godes vreese, dat onse
broeder Jann Lucas groote oepenbare ergernisze ge-
geven heefft, met solcke dronckenschap, ende met solcke hooge
woorden, ende dat hem dit sall voorgeholden worden, des
satersdaegs nae die proefpredige voor ‘t avondtmaal,
in oepenbaere vergaederinge, op dat hij solcke faute
bekenne, sijn leedtwesen daerover verclaare, beterschap be-
loove, dat die gemeinte uit lieffte hem dit vergeve,
waerop hij dan voort stichtelicken tot des h avondtmaal
sall gaen meugen

Anno 1634, den 4 Aprill, was vergaederinge,
allwaer die nieuwe leden, nae den gebeede, sijn
onderwesen, van haere elende, verloszinge, ende
danckbaerheit, hebben geloofsbekentenisze

p. 284

gedaen, ende belooft, gottsaelig te willen leven
bij die waarheit ooc vollherden, ende haer der
kerckentucht onderwerpen, oorconde
desers handen, als volget

Tijes IJurgen
Eijk Peters
Aeijcke Arijs
Trijne Tijsen
Elske Meinerts
Truite Hinders
Bouwe Esses
Rosze Nonnes

Met attestatie van Parnambuco Christaen Coevershoff

Nae den gebeede ende censura morum is die
vergaederinge gescheiden

p. 285

Den 30 Maij 1634 is vergaderinge geweest
allwaer de nije ledemaeten nae den gebeede sijn
onderwesen van haere elende, verlossinge ende scholdige
danckbarheit hebben geloffsbekentenisse gedaen ende
beloofft gottsaliglick te willen leven bij de waerheit
ock t volheerden ende haer der kerckentucht t onder-
werpen orkonde deser handen als volgt

Aemilius Wigboldi
Lubbert Harmens
Jacob Aijckes
Assel Harmens
Fenne Jacobs
Attijen Brondts
Anna Lubbes
Elszke Tammes
Eijke Tammes
Trine Jansen

De Erb Conradus a Lennep Redger met attestatie van Lewerden
Elsabeth Coehorns des Erb Redgers huiszfrou met attestatie van Delffsiell
Catharina Alles met attestatie van Schilwolda
Gretha Claasen met attestatie van Loppersum
Thomas Nannes met attestatie van Farmsum

Nae gethanen gebeede ende censura morum is de vergaderinge gescheiden

p. 286

Anno 1634, den 6 Julii, was vergaedringe
allwaer, nae den gebeede, is besloten dat
meester Pieter, organist, naedemaal hij soo dic-
wils is vermaent geworden, soo privatum, alls ooc
in die consistorie, tot verscheidene maalen, ende
evenwel die eene ergernisze nae die andere
geeft, met dronckendrincken ende anders, sich soo
lange van des heren avondtmaal ontholden sall,
als daervan gesuspendeert sijnde, tot hij beter-
schap met der daat bewise, hetwelcke hem dan
in den ommegang van pastoor ende olderlinge sall
aengeseit werden

p. 287

Anno 1634 den 1 Augusti is consistoriale
vergaderinge gewest ende sindt de nije ledematen
nae den gebeede onderwesen van hare
elende verlossing ende schuldige danckbarheit hebben
geloffsbekentenisse gethan ende belofft gottsalich
te wollen leven bij de warheit ock te volherden
ende haer der kerckentucht te onderwerpen
Orkonde deser hoerer handen

Willem Ruleffs
Harberdt Moller
Cornelis Henrich
IJann Tonnis
Hilke Jansz
Geerdt Froon met sin huiszfrau Geske mit attestatie van Steenfort

Nae censura morum ende den gebeede is die
vergaderinge gescheiden

p. 288

Den 3 octobris 1634 is consistoriale ver-
gaderinge geweest ende sindt die Nije ledematen nae
den gebeede onderweesen van haere elende verlossinge
ende scholdige danckbarheit hebben geloffsbekente-
nisse gethan ende belofft Gottsaalich te willen leven
bij de warheit ock tho volharden ende haer der kercken-
tucht tho onderwerpen welckes sie den met onder-
schrivinge haerer eigener nahme (dewelcke schrivens
erfahren) hebben befestiget

Reinth Jansz Hille Jannszen met attestatie van Farmszum
Hille Aijls
Lijuten Renders

Dewile Remmert Jansen Timmerman wonachtig
ins Bekersgang alle vorgaende trouhertige broeder-
licke vermaningen ende warschauminge moetwilliglijk
verachtende ende in wind schlagende van de Gottlike
warheit driemal affgefallen ende tho den Mennoniten
hem begeven ende van denselvigen hem heerdoepen
laten is consistorialiter resolveret dat met
hem als eenen affvalligen nae kercklicke ordres
anderen thom schrick sall geprocedeert ende
de saeke moegen wesende den 4 octobris nae de
proeffpredigt der gemeente
nochtans sin name verschwegen ende den folgens
nae de froepredigs met ont-
deking sins nams bekant gemaekt worden

Nae censura morum ende den gebeede is de
vergaderinge gescheiden

p. 289

Anno 1634, den 5 Decem was vergaedringe
allwaer nae den gebeede, die nieuwe
leden sijn onderwesen, van haere elende,
verloszinge ende danckbarheit, hebben
geloofsbekentenisze gedaen, ende belooft,
gottsaelig te leven, haer der kerckentucht,
ende de consistorio te onderwerpen,
ende bij die waarheit te vollherden
oorconde deser handen

Aeijoldus Lamberti Mette Jansz met attestatie van Groningen
Geese Alberts
Tamme IJans
Geerke Jacobs
Leene Allers

In censura morum is gott loff niets
straffbars gevonden ende is nae den ge-
bede de vergadering gescheiden

p. 290

het jaar 1635

Fol. 291

Anno 1635, den 1 Januarii, was die gemeinte in
die weeme vergaedert, nae gewoonte, omme olderlingen
ende diacons te verkiesen
Ende sijn, nae den gebeede twee olderlingen afgegaen
alls die E Jann Garbrandts ende Hinrick
Frits: ende een diacon, als die E Hinrick
Smidt: welcke alle haeres getrouwen dienstes sijn
bedancket
Daernae sijn door meeste stemmen vercoren, tot
olderlingen, die E Luitjen Claaszen, ende Willem
Willems; tot diacon die E Luitjen Harmens:
waermede die opene plaetsen besett sijn
Nae den gebede is die vergadringe gescheiden
Dese persoomem sijn der gemeinte op dree
nae een ander volgende sonndagen voorgeholden,
ende, allsoo niemandt daerop wat te seggen
hadde, den 25 Januarii nae kerckenordeninge
in haeren dienste bevestiget

p. 292

Den 30 Januarij 1635 is consistoriale
vergaderinge geweest sindt de nie ledematen nae den gebede,
onderrichtet van haere elende van de verlossinge
ende de scholdige danckbarheit hebben darop haer
geloffs bekentenisse gedaen ock belofft te wollen
gottsalig leven ende haer der kerckentucht t onder-
werpen ende sulck alles hebben see met haren eegenen
handen bevestiget, ooc bij die waarheit te vollherden

Sijamme Reusner
IJan Peters
Greta Jansz
Juffrouw Johanna Maria Kijf, anders Maniel met attestatie van Gronningen
Tjadeke Lubberts met attest van Emden
Trijne Willems met att. van Delfsijl

In censura morum is niet voorgevallen

Nae den gebede is consist gescheiden

p. 293

Anno 1635, den 3 Aprill, was vergaderinge
allwaer die nieuwe ledematen, nae den
gebede sijn onderwesen, van haer elenden,
ende verloszinge, ende danckbaarheit, nae
olde gewoonte, hebben ooc belooft, bij die
waarheit te willen vollherden, ende gott-
salig te leven, ende haer der kerckentucht,
ende den consistorio te onderwerpen, oor-
conde haerder handen, als volget

Claes Hindricks
Tjabbe Geerts
Fosse Hijndrijcks
Anneke Hindricks
Aaltjen Warners
Tuttert Thomasz

Nae den gebede, ende censura morum, is
die vergaederinge gescheiden

p. 294

Den 10 maij 1635 …

So is ock geresolviert dat van heden over veertien
dagen voor het consistorie sollen geciteert worden Sierth
Aijldt ende sine gewesene maget Trine van wegen secker
lelicke geruchten so van haer beeden utgesfremget sij
als ock gegevene argernissen rede endt antworden t geven

p. 295

Den 6 Junij 1635 is consistoriale vergaderinge
geweest ende nae den gebeede sindt de nije ledematen
uth Gides h wordt onderrichtet worden van hare
elende de verlossinge uth de elende ende de scholdige
danckbarheit nae de olde gewonheit hebben ock
belofft bij de warheit t’willen volharden ende
Gottsaalig t leven ende haer der kercken tucht ende
den consistorio te onderwerpen orkonden haerer
handen alsz volgt

Mr: Menne Frerickx
Eiltije Awkens
Martien Hindrichs
Trine Thomas
Altijen Sijammes
Hille Claasen
Cornelis Lucas met attestatie van Nortbruek

Nae den gebeede is de vergaderinge gescheiden

p. 296

Anno 1635, den 31 Julii, was vergadringe, ende is,
nae den gebede, die vermaeninge aen die nieuwe lidtmaten
gedaen, van haere elenden, verloszinge, ende schuldige
danckbarheit, warop sie geloofsbekentenisze ge-
daen hebben, ende belooft gottsalig te leven, ende bij die
waarheit te willen vollherden, ende haer der kercken-
tucht te onderwerpen, ooc de consistoria, oorconde
haerder handen

Schiauke Bartels
Ursell Courts
Arent Luitiens ende Trine sine huszfrou met attestatie van Spijck

Nae den gebeede ende censura morum is de
vergaderinge geeindeget

p. 297

Den 2 Octobris 1635 is consistoriale
vergaderinge geweest ende sindt nae den gebeede
de nije ledematen van hare elende, verlossinge
ende scholdige danckbarheit onderrichtet warop
se dan haer geloffsbekentenisse gedaen ock
belovet gottsalig te wollen leven ende bij de war-
heit te volheerden ende haer der kerckentucht te onder-
werpen orkonde haerder handen

Johan: van Maniel
Jasper Jansen
Jantien Jacobs
Greetien Jansz
Jantien Coenders
Trine Dercks met attestatie van Westeremden
Trine Bartels met attestatie van Crewarden [Crewert/Coevorden/Leeuwarden?]
Hailke Rommelings met attestatie van Farmsum

Nae den gebeede ende censura morum is de
vergaderinge geeindiget

p. 299

Anno 1635, den 4 Decembris was vergadringe, ende sijn die
nieuwe lidtmaeten, nae den gebede, onderwesen van haere
elende, verloszinge, ende danckbarheit, hebben belidenisze
haers geloofs gedaen, ooc belooft daerbij te willen
vollherden, ende gottsaeliglick te leven, ende haer den
kerckenraet te onderworpen, oorconde haerder
handen, alls volget

Hindrick Jannszen, ende Ave, eelieden
Stijne IJannsenn
Dnus Johannes Olingius, conrector, met attestatie van Gronngen
Anna Widmaria, met attestatie van Berum
Fennetjen Hinricks, met attestatie van Lopperszum

Nae den gebeede ende censura morum is de
vergaderinge gescheiden

Einde des jahrs 1635

p. 300

Volget het jahr 1636

p. 301

Anno 1636 den 1 Januarij is die gemeente
nae older gewonte in die Weeme bijeen vergadert
omme olderlingen ende diaconen te verkiesen

Ende sin nae den gebeede twee olderlingen affge-
gaen als die E Borgermeester Peter Jacob Melis
ende de E Rudolphus Grothuis medicinae doctor,
als dewelcke nae Groningen met de woninge te ver-
trecken gemeinet. Ende dan ock een diaconus
to weten de E Jan Lucas welcke alle haeres
getrouwen dienstes sindt bedancket

Darnae sindt door de meeste stemmen vercoren
tot olderlingen de E Jan van Munster
ende Jan Geerbrandt tot diacon Peter
Claasen an Jan Lucas plaetse war mede die
opene plaetsen besett sin

p. 302

Anno 1636 den 5 februarij

... hebben belidenisse hoers
geloffs gedaen ock belofft darbij te wollen volherden
ende gottsalich te leven ende hoer den kerckenrahtt
te onderwerpen oerkonde haerer handen als volget

Jacob Jans
Trijije Mijchgels
Allert Henrichs
Peter Cleesz
Trine Mertens
Aeilke Frebes
Anna Lammerts
Trine Allers
Aelke Mennes
Anneke Jansen met attestatie van Embden
Lijsabeh Frie met attestatie van Embden

p. 303

Anno 1636, den 1 April

... hebben daerop haere geloofsbekentenisze
gedaen, ende belooft bij die waarheit te
willen vollherden, ooc godtsaelig te leven, ende
haer ter kerckentucht, ende insonderheit onse
consistorio te onderwerpen, oorconde
haerder handen, als volget

Gerdt Hommes Harmen Sipckes
Martjen Jacobs
Anne Willems
Anna Tomes
Ette Geerdts
Siben Hinricks
Greete Harmens
Martjen Oesebrandts
Sibrandus Vechterus, met attestatie van Gronngen
Hinrick Blanck ende Greetje Jannszen van Sollwaert
Aeltjen Freie, ende Anneke Freie, met attestatie van Emden
Nae gebedt ende censura morum is men gescheiden

p. 304

Anno 1636 den 3 Junij

... hebben darop haere gelofftbekentenisse
gedaen ende belofft bij die warheit te willen volheerden
oek gottsaalig te leven ende haer der kerckentucht
ende insonderheit onsen consistorio te onderwer-
pen, orkonde hoerder handen als volget

Andres Wedemijijer Hans Kordes
Lijsebeth Henrichs Trine Janens met attestatie van Eenum
Fenneke Arens
Renske Henrichs

Nae den gebede ende censura morum is die ver-
gadering gescheiden

Anno 1636, de 5 Augusti

... hebben geloofs-
bekentenisze gedaen, ooc belooft godtsaelig te willen leven,
ende bij die waarheit te willen vollherden, ende haer der kerckentucht
ende consistorie te onderwerpen, oorconde hoerder handen

Lammert Swirs Taalcke Christoffers
Allert Jannszen Trijn Gerts
Lucia Tijrcks met attestatie van Nimwegen [= Nijmegen]
Taatje Jannszen, met attestatie van Farmszum
Grietje Cornelis met attest. v. Leerms

Nae gebedt ende censure is die vergadringe gescheden

p. 305

Anno 1636 den 30 septembris

... hebben gelooffsbe-
kentenisse gedaen ock belofft gottsaalig te willen
leven ende bij die warheit te volharden ende haer
der kerckentucht met consistorie te onder-
werpen orkonde hoerer handen

Hittijen Simens
IJan Meijbom Jantje Wijrts met attestatie van Suidtbroeck
Crine Sijvers
Daniel Wolters
Trine Wilkes
Ide Jansen
Aeltijen Peters
Wijpke Heertjes
Trintien Luinchusen

Nae censura morum ende den gebeede is die
vergaderinge in Godts name gescheiden

p. 306

Anno 1636 den 9 octobris

...

p. 307

Anno 1636, den 2 Decemb

... hebben belidenisze
haeres geloofs gedaen, ende ooc belooft, godt-
saeliglick te willen leven, ende bij die aenge-
nomene waarheit te willen vollherden, ende
haer der kerckentucht ende onsen consistorio
te onderworpen, oorconde deser handen

Gerdt Jans
Jacob Clasen Arbers Henrichs
Hermen Sijwerds
Pieterke Harmens
Bonije IJans
Swaentjen Berents
Anne Hijndrijck
Epcke Reiners
Fewo Fewonis, met attestatie van Gronningen

Nae censure is die vergaderinge gescheiden

p. 308

Einde des 1636 jahrs

p. 309

Volget het jahr 1637

p. 310

Anno 1637, den 1 Januarij

Allwaer dan nae den gebeede afgegaen
sijn, Steven Jannsen als olderling ende Tjabbe
Gerrijts, als diacon. Wante Jan van
Munster olderling, ende Pieter Claaszen,
in den Here gerust sijn. Dese
voorige ouderling nu ende diacon sijn haeres
getrouwen dienstes bedanckt. Daerop sijn
door meeste stemmen aen gener plaetse vercoorn,
tot ouderlinge, aen die suidsijt, Hinrick
Frits, aen die noortsijt, Tjabbe Gerrijts,
maer tot diacons, Albert Geerts, ende
Hinrick Everts nae den gebeede
is die vergaderinge gescheiden

p. 311

Anno 1637 den 3 Februarij

... hebben
belijdenisse haers geloffs gedaen ende ock belofft
gottsaliglick te willen leven ende bij die angenom-
mene waarheit te willen volharden ende haer der
kerckentucht ende onsen consistorio te onderwerpen
orkonde deser handen

Jan Wigbols
Luitijen Harmens
Alle Jansz
Fechter IJanns
Hijndreck Harens[?]
Anneke Vechters
Gretha Donges
Henrick Jansz met attestatie van Tiamszweer

Nae den gebede ende censura is die vergaderinge
gescheden

p. 312

Anno 1637, den 31 Martii

... hebben
daerop geloofsbekentenisze gedaen,
ende belooft, nae voorige gewoonte,
godtsalig te willen leven, ende bij die
waarheit te vollherden, ende haer der
kerckentucht ende den consistorio te willen
onderwerpen, naer behooren, oerconde
deser handen, alls volget

Joannes Joachimus Spiessius
Hillcke Everhardus
Janntjen Alljes

Nae den gebede ende censure morum
is die vergaderinge gescheiden

p. 313

Anno 1637, den 2 Junii

... hebben geloofsbeleedenisze gedaen, ende
ooc daerbij belooft te willen vollherden,
godtsalig te leven, ende hen der
christeliker kerckentucht, ende met
naemen de constistorio allhier,
te willen onderworpen, oorconde
haerder handen, als volget

IJurijen Albrecht
Lijsebet Peters
met attestatie van Tjamsweer coemt
Geert Claaszen, ende van Opwierde Geeske Aaldrix

Nae den gebede ende censura morum
is die vergaderinge gescheiden

p. 314

Anno 1637, den 4 Augusti

... hebben ooc
geloofsbekentenisze gedaen, ende ooc
belooft, daarbij te willen vollherden, ooc
godtsalig te leven, ende haer der christe-
liker kerckentucht, ende onse consistorio,
te willen onderworpen, oorconde haerder
handen, alls volget, beneven handttastinge

Henricus Haikens
Tiarck Willems
Claes Jacobs
Swier Clasens
Jerijn IJans
Geeske Eggens

Nae den gebede ende censura morum is de verga-
dering gescheiden

p. 315

Anno 1637 den 29 septembris

... hebben
ock geloffs bekentenisse gedaen ende ock belofft
darbij te wollen volherden ock gottsalich te leven
ende haer der kerckentucht te willen onderwerpen
orkonde haerer handen beneven handtastinge

Eevert Vandergou Jann Jacobs
Harmke Does Aaltje Jacobs, ende Teelke Blancken, met attestatie van Vries
Gretijen Gerdts
Jobien Jansen met attestatie van Stedum

Nae den gebeede is die vergaderinge gescheiden

p. 316

Anno 1637, den 29 octobris

p. 317

... Hiertoe sijn
genomineert die beide pastoorn ende twee ol-
derlinge, als Huige Haijes, ende Siwerdt
Alberts, om die te crichen. Dusz gedaen van
alle constistoriante, uitgenomen twee ouderlingen,
die absent waren, alls Tjabbe Gerrjits, ende
Siwert Alberts

Anno 1637, den 1 decembris

... hebben geloofsbekentenisze

p. 318

gedaen, ende belooft daerbij te vollherden
ooc godtsaliglick te leven, ende hen der
kerckentucht ende den consistorio te onder-
werpen, oorconde haerder handen

Jacob Melissen
Egbert Hemmes IJudet [=Judith] Lukens
Jann Reinholdt Gerrit Erich
Otte Alberts
Anncke Willems
Anne IJurijens
Trine Harmens
Hijlke Jans
Engel Hinricks
Wemelke Wichroe
Trine Tjarcks met attestatie van Hollwierde
Velten Leviste ende Barbara eelieden, met attestatie uit die Palsz

Nae censure morum ende den gebede is die
vergaderinge gescheiden

p. 319

Anno 1638, den 2 Februarii

... hebben ooc geloofsbe-
kentenisze gedaen, ende daerbij aengenomen te willen
vollherden, ende haer der kerckentucht ende onsen
consistorio te onderwerpen, oorconde haere handen

Jan Gerrits
Rewen Eppens
Wijllem Alles
Cornelles IJulles
Harmen Tjarcks
Harmen Alb[e]rs
Jann Jacobs
Gerrijt Eenjes Willem Freercks, ende Trine Willems eelieden
Geertjen Remmerts
Imke Heeres
IJcke Jellus
Anne Geerts
Engel Blancken
Haijke Janse
Anne Meinerts
Griete Roolfs

Nae censure ende gebedt scheide die vergaderinge

p. 320

Allso is dan in Godes naeme ge-eindiget het jaar 1637

Ende weder aengevangen het jaer 1638

p. 321

Anno 1638, den 1 Januarii

Was die gemeinte in die Weeme nae lude
gewoonte vergadert, omme ouderlingen
ende diaconen te verkiesen, allwaer
dan twee ouderlinge afgegegan sijn, alls
die E Huige Haijes, ende
die E Harmen Boeckholdt
ende ooc een diacon, alls die E
Harme Lubberts
diewelcke alle haeres dienstes, elck
in 't sijne, bedanckt sijn van die gemeinte
Hierop is men getreeden tot verkie-
singe van andre in die plaetse, allwaer
dan aen Huige Hajes plaetse tot ouder-
ling door meeste stemmen verkoorn is die E
B Pieter Jacob Melis,
ende aen die plaetse van Harmn Boeckholdt
is tot ouderling ooc soo vercore die E
Steven Jannsen

p. 322

maer tot diacon is allsoo vercoore
die E Hinrick Cetting

p. 323

Anno 1638, den 30 Meerte

... hebben
daervan bekentenisze gedaen, ende belooft
bij dieselve ende bij die waarheit te
willen vollherden, ende godtsalig leven,
\ende haer der kerckentucht ende onsen
consistorio onderwerpen, als billick,
oorconde deser handen

Ellert IJans Eijse Bartels
Trine Eises
Moder Eltijes
Martje Heeres, met attestatie van Emden

Noch is geresolveert, dat
Clement sall tot die naeste consistorie,
omme sijn ergerlick leven, geciteert worden,
te weten, Clement die varwer

Nae gebeede ende censuire is die ver-
gaderinge gescheiden

p. 324

Maer even doe, ende menigmaal tevooren, is Geerdt
Froene wederomme verclaart te sijn onsen
dienaer, gelijk hij dan voort nae den doode
van onsen siekentrooster ende Amarens, die
beide cort nae een ander gestorven sijn, door
eendrachtige stemmen van die consistorie
daertoe vercoren is, overmits onse dienaer
ooc alltijt class ende sijnode bedient heeft,
als onder anderen blijckt uit het exempel van Wilke Jansen, ende
van Willem Willems, wiens soon nu noch
ouderling hier is, ende uit exempel van Claas
Tonjes, Amarens salige mann, gelijk dan ooc
dieselve Amarens consistorie ende class bedient
heeft, waerbij, omme dat sie eene vrouw was,
onsen siekentrooster gevoegt is, die sijnode te
bedienen, comende nu door deser beider doodt
dese dienste wederomme aen eenen mannspersoon,
gelijck sie alltijt aen een ander gehangen hebben.
Dit all moet dan Geerdt Froene bedienen, ende
van dese gemeinte, omme dat class ende sijnoode
hoer gehouden worden, gesolariseert worden,
genietende nochtans darbij eene vrijwillige
vereeringe van class ende sijnoode, moetende
alles hier verrichten, wat van kerckeliken saken
coemt te verhandelen

p. 328

Commissie voor Geerdt Froene

Toonder deses Geerdt Groene, ende sine vrouwe,
sijn vrouw lidtmate onser gemeinte, gesondt in den
gelove, godtsalig in haer leven, balling omme die
waarheit, hebbende alles te Stenverden in dese
vervolging moeten verliesen. Wij alle hebbe groot
medeliden met hen, gebruickend daeromme
dese oprechte man tot onse dienaer in kercke-
licken saken ... [in datum, anno 1638, 16 Mei]

p. 329

Anno 1638, den 1 Junii, was vergaderinge
waerin, nae den gebeede, die nieuwe ledematen
soo sijn aengenomen, als vaken darboven

Jann Tonnckes
Eltje Hares
Neske Peters
Reemen Jannsen
Greete Lucas
Almt Bruens
Willem Jannsen ende Luike Willems eelieden, met attestatie van Slochteren

Nae gebedt ende censure, waerin niets voor-
viel, is die vergaderinge gescheiden

p. 330

Anno 1638, den 3 Augusti, was vergae-
deringe, allwaer, nae den gebeede, die
nieuwe ledematen sijn aengenomen. als voorn[oemt]

Wijllem Alberts
Nanne Jansens
Pieter Jannsen
Harmen Elses
Lijsbet Willems
Greete Jannsen
Aafke Nannes
Wijpke Peters

van anderen gemeenten comen tot ons

EE capitein Daniel Stuet
Aafke, weeduwe van s. Louwerdus Meinhardi, wilen pastor te Feerwert
Geeske Alberts

Nae den gebeede ende censura morum
is consistori gescheiden

p. 331

Anno 1638, den 5 octobris,
was vergaederinge, allwaer, nae
de gebeede, die nieuwe ledematen
sijn onderweesen, ende aengenoomen,
op een solcke maeniere, alls
boven vaken vermeldt is

Assel Jacobs
Martijen Tabeijas
Anne Freercks
Trine Jansen van Delfsijl
Joorijntjen Willems van Emden

Nae gebedt ende censuire is men gescheiden

p. 332

Anno 1638, den 30 Novembris,
was vergaderinge, alwaer, nae den
gebeede, die nieuwe ledemaeten
onderricht ende aengenomen sijn, even
op solcke wise, alls tevooren alltijt
geschiet is, oorconde dese nae-
volgende handen

Jaekup Allderichs
IJan Harmens
Gerhardus Vechter Witse Sickes met attestatie van Ophuisen
Frouke Allers
Griete Allers
Aaltje Gerjits

Nae gebedt ende censuire is
men gescheiden

p. 343

Dat dit alltemaal soo sij, wat van den 24 Novembris,
tot noch toe, geteeckent is, uit onse last, sonder
alle faute, dat bekennen wij voor den Here, alls
oprechte waarheit, met onse handen, als volgt

Sibrandus Francisci, pastoor ten Damme
Luijtijen Claesen backer med[e] olderling ten Damme
Sijwert Alberts bekenne als bofen
Steven Jansen mede Olderlijnck
Wijllem Wijllems mede olldrijnck
Jan Garbrandts mede olderling
Hijndrijck Frijts mede olderlijngi
Luitien Harmens v: Farmsum als diaken
Hijndrijck Eeverts medde dijakonn
Hendrick Ketting mede diacon
Albert Geerts mede dijijaken

p. 344

Anno 1639, den 1 Januarii

Was die gemeente in die weeme nae gewoonte vergadert,
waar dan, nae den gebeede, afgegaen sijn, die E
Siwert Alberts, ouderling, ende die E Luitjen Harmens,
diacon, die beide haeres dienstes sijn bedancket, doch
sullen continueeren, tot die nieuwe bevestigt sijn. Wante
die E Tjabbe Gerrijts, ouderling, gestorven is
Sijn wederomme door meeste stemmen vercooren, aen
die noortsijt, in Sollwerderstrate, die E Huige Hai-
jes wante in broerstrate bliven noch twee ouder-
ling ende die E Willem Willems continueert
noch maer aen die suitsijt, nae 't westen,
die E Simen Abels, beide ouderlingen ende
diacon, die E Warner Warners chirur-
gijn. Die condiginge ende bevestinge is
geschiet nae kerckenordeninge. Nae gebedt
ende dancksegginge is men gescheiden

p. 345

Anno 1639 den 31 Januarij is vergaderinge gehouden worden
al waer nae anroepinge des naemen gods die niewe ledematen
opene bekentenisse hebben gedaen van haere elendt,
verlossinge en danckbaerheit wordich, oock beloeft daer bij
toe verharrden en sick der kercklicke censuir met alle gehoor-
samheit te onderwerpen, orkondt harer aller eigener handen

Luert Renders
Jeldt Frerick
Occo Claesen
in plaets van Ariaentien Roeleffs
in plaets van Petertien Jansen

Anno 1639, den 5 Aprill was vergadering,
allwaer, nae den gebeede, die nieuwe
ledemaeten onderwesen sijn van haere
elende, verloszinge, ende danckbarheit,

p. 346

hebben geloofsbekentenisze gedaen, ende
aengenomen daerbij te willen vollherden, ende
godtsalig te leven, ende haer den consistorio
te onderwerpen, luit Godes woort, met
oorconde van haere handen

Teijije Berents
Tette Meertens
Ettjen Jeltes

nae gebedt ende censuire morum is die vergade-
ringe gescheiden

p. 349

Anno 1639, den 12 mei, was vergaederinge,
allwaer, nae den gebeede, is geresolveert, dat
Juirjen Alberts, ende Siger Jacobs, omme slagerie
ende dronckenschap ad proximam conventum sullen
geciteert worden. Hierbij sall Jann Simons,
die oude, in die Speckersgang, ooc, alls getuige,
begeert worden omme te comen. Widers is
ooc beraemt, dat Garlef wever op den nieuen
weg, eertijds lidtmaet, maer hem nu houdende
tot die Mennisten, sal gedagt werden op dien
sijt, omme daernae te doen nae kerckenordre.
Nae gebedt is men gescheiden

p. 351

Anno 1639, den 31 Mei, was vergaderinge,
allwaer, nae den gebeede, die nieuwe
ledemaeten, alls alltijdt daerboven, sijn onder-
wesen, ende ooc aengenomen, oorconde dese handen

Hijndrijck Jacobs
Hindrick Hindrix
Jacob Everts
Wiske Claasen
Swaentjen Coorts
Eetje Jannsen
Sare Claasen
Rijke Hindrix
Anne Jacobs
Frouwke Hajen

Met attestatie comen tot ons dese volgende
Oucke Fockens, met attestatie van Farmsum
Ave Hindricks, met attestatie van Weiwert
Grietje Luwerdi, met att. van Gronngen

Nae gebedt ende censure morum is men gescheiden

p. 352

Anno 1639, den 14 Julii was vergaderinge
allwaer, nae den gebeede, onder anderen,
Siger Jacobs kannegieter, omme sijn onordentlik
leven van 's Heeren h avondhmaal ge-
suspendeert is, tot hij beterschap be-
toone, 't welck hem in den ommegang
sall aengedient worden. Nae den gebed
is men gescheiden

Anno 1639, 2 Augusti, was vergaderinge
allwar, nae 't gebedt, die nieuwe leden
sijn aengenomen, op maeniere, als boven,
sijnde onderwesen, oorconde haere
handen, alls volget, selve ge-
teekent, ofte laten teekenen

Jann Rotgers
Jan Hindricks
Albertus Wijckroede
Haike Hinrix
Willemtien Clandt
Lisebet Eltjes
Beeke Remkes
Anne Hinricks
Griete Haikes

Nae gebedt ende censura is men gescheiden

p. 353

Anno 1639, den 4 octobris, was consistorie, allwaer,
nae den gebeede, die nieuwe ledemaeten sijn onder-
richt, ende op bekentenisze, ende belofte, aengenomen,
als vaken daerboven, nae dese handen

Derck Heeres
Duirtien Heerts
Reinscke Everts
met attesatie,
Griete Jannszen, van Emden, ende Stine Jannsen, van Gronngen

nae gebedt ende censuire is men gescheiden

gasthuizen

p. 354

Anno 1639, den 29 Novembris, was con-
sistorie, allwaer, nae die gebede, die nieuwe
leden sijn onderwesen, hebben belidenisze gedaen,
beloft, godtsalig te leven, ende haer den consistorio
te onderworpen, als vaken boven, ooc bij die waarheit te
willen vollherden, oorconde dese handen

Peter Peters
Jann Harckes
Trintien Peters
Martje Pieters
Altijen Hijndrijcks
Anne Jansen
Elske Crines

Nae gebedt ende censuire is men
gescheiden

p. 355

Einde des jaars 1639

volght nu 't jaar 1640

p. 356

Anno 1640, den 1 Januarii, was
die gemeinte in die weeme vergadert, alwaer
dan nae aenroepinge Godts agegaen
sijn, die E Willem Willems ende Luitje
Claasen, beide ouderlingen, ende die E
Hinrick Everts, diacon, die alle drie
haerer getrouwer diensten sijn bedanckt.
Daernae sijn doer meeste stemmen vercooren,
die E heer Borgermst Hinrick Smidt,
ende Geerdt Geerts, tot ouderlingen,
ende die E Geerdt Claasen, tot
diacon. Nae den gebedt is men gescheiden ...

p. 357

Anno 1640, den laeste Januarii, was
vergaderinge, allwaer dan, nae den
gebede, die nieuwe ledematen sijn
onderricht ende aengenomen, op mae-
niere, alls vaken boven, t weeten, dese

Pieter Willems
Hans Theewes
Albert Hindrijcks
Allagunda van Solckema
Trijne Wolters
Anna Jansen

Nae den gebedt ende censura is men gescheiden

Anno 1640, den 3 April, was wederomme vor-
gaderinge, allwaer, nae den gebede, die nieuwe
ledematen sijn aengenomen, op bekentenisze, beloftenisze,
ende onderrichtinge, als boven, te weten dese

Geert Jans Stijnne Peter
Fenije[?] Louwers Aucke Hansens
Roeleff Tijaerts Imme Ties
Abel Jansens
Harm Klasen

Ulske van Solckema
Marija van Solckema

p. 358

Nae den gebede ende censura morum is die
vergaderinge gescheiden

Anno 1640, den 18 maij is sessie gehouden alwaer eenpaerlijck
geresolveert dat Evert van der Gouda goltsmit voor het
consistori geciteert sijnde ende niet gecompareert wederom
op die naeste vergaderinge sal geciteert worden

Anno 1640, den 5 Mei, was vergaderinge,
allwaer, nae den gebeede, die nieuwe
ledematen sijn onderricht, van haere ellende,
ende van haere verloszinge, ende van die christe-
like danckbaarheit, hebben geloofs-be-
kentenisze gedaen, ende ooc aengenomen, godt-
salig te leven, hen der kerckentucht ende
den consistorio te onderwerpen, ende bij die
waarheit te vollherden willen, door Godes
genade, oorconde dese handen, beneffens
handt-tastinge

Jan Albers
Martijen Delijs
Lucke Lubberts

Ooc wer aengenomen Berentje Stevens,
nu all suster sijnde, van Gronngen

Nae gebedt ende censure morum, waerin
alles wel was, is men gescheiden

p. 360

Anno 1640 den 30 Julij is consistorie gehouden ende nae gedane
gebedt ende gewoonlijcke vermaninge, hebben die niewe ledematen be-
kentenisse des gelooffs gedaen ende daerop tot ledematen angenomen als
volgden

Reene Everts
Sijbentien Does
Grete Fabers

Na gedanen gebedt is censura morum gehouden ende hijr op die
vergaderinge in die vreese des heeren gescheiden

p. 361

Anno 1640, den 2 octobris, was
vergaderinge, allwaer, nae den gebeede,
die nieuwe ledematen, binnen sittende,
onderwesen sijn, nae gewoonte, van
haeren ellenden, ende van die verloszin-
ge, ende van die schuldige danckbaar-
heit. Hebben geloofsbekentenisze
gedaen, ende ooc aengenomen, godtsa-
liglik te willen leven, door 's Heeren
genade, item hen der kerckentucht,
ende insonderheit den consistorio, te onder-
werpen, van geliken, ooc bij die reformier-
de religie ende waarheit te vollherden,
oorconde dese handen

Aefke Clasens
Gretijen Dercks
Fenneijen IJansen van Meppen
Gertrudt IJansen van Meppen
Aeltijn IJesebrants
Swane Geerts

Nae gebedt ende censure, daer alles
wel was, is men gescheiden

p. 362

Anno 1640 den 4 december is vergaderinge gehouden
die niewe ledematen onderrichtet sijnde nae gewoonheit
hebben gelooffsbekentenisse gedanen, sick oock den kerckentucht
ende consistorio onderworpen, oock versprocken bij die
waere gereformeerde religie te volharden gelijck sie
sulcks met onderteickeninge van haere handen hebben
angelooft ende daerop tot ledematen der gemeente an
genomen

Peter Dercks
Peter Jansens
Gertijen Harmens
Lijsebet Peters
Allen Geers
Trijntije Nannes

Oock sijn met attestatie van Termunten angenomen dns
Hieronimus Dwingel ende Hebbeltien Eelieden als
ledematen van onse gemeente

Nae gebedt ende censura morum daer alles wel is
bevonden, is men gescheiden

p. 363

Einde des jaars 1640

volgt nu 't jaar 1641

p. 364

Anno 1641, den 1 Januarij, was die ge-
meinte in die weeme vergadert, allwaer, nae
der gebeede, afgegaen sijn, die E Hinrick
Frits, ende ooc die E Jann Garbrants, beide
ouderlingen, ende die E Albert Geerts,
diacon, welcke drie broeders haeres getrouen
dienstes sijn bedanckt. Hierop sijn tot
ouderlingen door die meeste stemmen weder
vercoren, op die suidsijt van den Damme, die
E Luitjen Claasen, ende op die noortsijt,
Die E Albert Geerdts, die nae
't oosten, ende dese nae 't westen, als nu
gewoonlick is, soo veel doenlick. Nae
den gebeede is men gescheiden ....

p. 365

Anno 1641, den 5 Februarii, was con-
sistori, daer, nae 't gebedt, die nieue leden, van
haer elende, verloszinge, ende danckbarheit, onderricht
sijnde, hebben geloofsbekentenisze gedaen, ende aenge-
nomen, daerbij te vollherden, ende godtsalig te leven,
ende se den consistorio te onderwerpen, oorconde de-
se handen

Wopke Wopkes
Albert Jansen
Aeijse Tiaes
Reinuwe Hiddes
Pieterke Alberts

Nae gebedt ende censuire morum
is men gescheiden


Op de lidmaten website van Menne Glas staan uittreksels van 4 delen kerkezaken van Appingedam van de hand van voornoemde Menne. De oudste twee delen (RAG toegang 202 nrs 1 en 2) ontbreken. Wij, Riana Luiks (bewerking van een stuk van het tweede deel en correctie van de rest), Henk Hartog (correctie van het eerste deel) en Gert Schansker (bewerking van het eerste deel en een groot deel van het tweede deel) hebben geprobeerd hier wat aan te doen.
Hoewel de kerkelijke zaken van Appingedam al vanaf november 1596 werden aangetekend werden aanvankelijk de namen van de lidmaten niet of elders opgetekend. Vaak werden wel aantallen genoemd, maar helaas geen namen. In 1609 werd een lidmatenlijst opgenomen en vanaf dat moment werden ook de nieuwe lidmaten in dit boek aangetekend. Vooral het eerste deel is in een moeilijk leesbaar handschrift geschreven (tenminste in vergelijking met de notulen van de civiele zaken van de hoge justitie kamer uit dezelfde periode). De bewerking is geen transcriptie maar er is wel geprobeerd om zoveel mogelijk interessante gebeurtenissen in dit uittreksel mee te nemen.

Gert Schansker
Szeged, 28 november 2010


Kerkelijke zaken Appingedam deel II

fol. 1

Consistoriboeck
inhoudende eenige geschiedenissen,
voorgevallen bij die gemeinte
Jesu Christi
in
Appingedam, van den jaare
1641, begonnen in
Februario.

Het eerste consistorieboeck onser gemeinte vangt aen
(Jae t vanght aen anno 1594, ter tijde Artopaei
[dit was Rudolphus Artopaeus die vervolgens predikant was te Delfzijl] (doch met weinigen)
1596, ende eindiget 1628, in december. Het ander
beginnt 1629, in Januario, ende wert ge-eindiget
1641, in Februario. Dese beide boeken, in een
gebonden, nae consistoriale voorgaende resolutie,
werde in een kistjen wel verwaart.

fol. 1v

[blanco folio]

fol. 2

Immanuel
Anno 1641, den 14 Februarii, was ver-
gaderinge, allwaer, nae den gebede, die E. heer
borgermeester Hinrick Smidt des redgers
handt vertoonde, als copie van acte, ofte sen-
tentie, gesproken van den E. heeren redger Eltjo
Hiddes, nopende die lasteringen van Grietie
Vos. Wanneer dan die sake allsoo rechtliken
is afgedaen, soo wert geresolveert, dat men
ook nu kerkliken daerin sall doen, ende dat elck
daerop sall bedacht sijn tegen die naeste ver-
gaderinge, omme te procederen, soo alls ’t tot
Godes eere, ende stichtinge deser gemeente,
ende haere, Grietjen, verbeeteringe mag dienen,
ende soo rijplick daerin te handelen. Daerover sall
sie tegen die tijt voor ons geciteert werden.

Anno 1641, den 28 Februarii, was weder
consistorie, daer nae den gebeede, die E.
heer borgermeester Pieter Jacobs eenen brief
vertoonde, geschreven van den E. heeren redger
voorseit, inhoudende, doch breeder, alls die voo-
rige copie. Doch allsoo die E. heer borgermee-
ster, Hinrick Smidt, niet in den Dam was, ende
Grietie Vos ooc niet bij ons, soo heeft men niet ten
volle gedaen. Allevenwel heeft men eenen aen-
vang gemaeckt, dat men die sake heeft overge-
legt, ooc eenige puncten geresolveert, omme met
rijpe deliberatie te doen in die naeste verga-
deringe, waertoe sie ooc sall geciteert werden.

fol. 2v

Anno 1641 den 2 April is consistorie gehouden voor het
h. Avontmael des heeren, als waer na het gebedt ende ver
claringe van die hooftpoincten onser Christlijcke religie
summarische wijse nae gewoonheit van onse gemeente
alhijr, sijn angenomen tot niewe ledematen, dese naevolgende
personen
Theodorus Mejers
Pieter Ennes
Aelten Jans
Hille Berents
Pietercke Harckes
Trijne Hermans
Mette Jansens
Jantien Frericks
Op den selvigen tijdt is raport gedaen an domino Sibrando, vanwege
die commissie, dwelcke sijn E. neffens d. Pimperlings ende
Steven Jansen als mede prediger ende ouderlings aen het E.
classe, gehouden sijnde den 29 Martij 1641 in den Dam.
noopende die saeke die daer swevet tusschen den E. Borge
mester Henrick Smidt ende Gretien Vos, waer bij dominus Pim
perlings die suspentie over Grete Vos van het E. classe ge
pronuntieert hadde voorgelesen ende an domino Sibrando overgele
vert om in die naeste proeffpredicatie sulcks die geheele
gemeente bekent te maeken, het welcke dominus Sibrandus om
te effectueren oock heeft angenomen.
Hijr op heeft Henrick Smits audientie versocht ende binnen gekomen
sijnde, heeft uijt die name van Gretien Vos overgegeven van secker
schriftien, gestelt van Mester Wilhelm Vos, nochtans sonder onder
schrift ofte name, als volgt
Voss huisfrowe heeft van mij versocht om die heeren consisto
rianten an te dienen, dat sij appelleert van die sententie die
het classis sonder haer te verhooren achterbacks hebben gevelt, ach
ter sinodus dat binnen Groningen sal gehouden worden
Het Consistorie sulcks overgelegt hebbende verclaert, niet sufficient
te sijn om dit appel an te nemen, ofte te verwerpen als sijnde ene
sententie van het classis gevelt, ende verblijft also bij die resolutie
van het E. classe
Hijr op heft dominus Sibrandus geseit, dat hij die promulgatie van die
censura niet ten vullen kuste [=konde] annemen om te effectueren maer die
selvige in sijn bedencken nam. Het Consistorie replicerende ende
begeerende dat dominus Sibrandus sich categorie resolveerde van
sulcks te doen ofte te laeten, maer is bij sijn voorige propoest
gebleven.
Hijr op is censura morum gehouden ende die vergaderinge met het
gebedt gescheiden.

Sibrandus Fransisci
Laur. Pimperlings
Steven Jansen mede Oldelings

fol. 3

Beproeve, nae Pauli vermaninge i Cor. ii ver. 28
Dese suspentie geschiet nae den 69 artic. van
die kercken-ordre, gestellt in Synodo nationali,
gehouden in den Hage 1586.
Is, dat men haer, nae denselven 69 artic, midde
laerwile vermane, insonderheit in die ommegangen
bij die gemeente voor ’t avondtmaal, ende ooc anders,
ende haere saligheit soeke, naevolgens dese spreuken.
2 Thess. 3 vers 15, 1 Cor 5 vers 5
7, dat men met haer, indien sie in die lasteringen
voortvaere, procedeere nae den 69 ende 70 artic.
van deselvs kerckenordre. Wante Christus seit:
Matt. 18 vers 17. Ende Paulus: 1 Cor. 5 vers 3, 4, 5,
9, 11, 2 Thess. 3 vers 14.
8, dat men haer doe, indien sie niet voort
vaert, nae den 68 artic. van denselven
kerckenorden. Want Paulus seit: 2 Cor. 2.
vers 6. Dus wert sie, nae gewoonte deser
gemeente, soo openbaerlik weder aenge-
nomen, alls sie gecensureert ende gesuspen-
deert is geworden.

Anno 1641, den 28 Martii, was vergaderinge,
waer, nae den gebede, geresolveert is, dat men die
occasie sall waernemen allsoo morgen classis bij
een coemt, ende over dese sake begeeren het advijs
ende raet van die eerwaerdige classicale vergaderin-
ge. Sijn allsoo dese vier vergaderingen ‘t elkens
met een gebeede geeindiget.

fol. 3v

gemelte Gretien oock kercklijck hijrinne bestraeft werde,
ende t consistorium van den Dam noopende sodanige bestraffinge
ende censure, het advijs des classis versocht heeft: so ist
dat dit Eerwaerdige Classis, wat te considereren was in die vrese
godes geconsidereert hebbende, verclaert, dat gelijck voorgesch[reven]
Gretien Voss als een geledemate deser gemeente, van den consistorie in
den Dam, wegen so daene miurien[?] gesuspendeert is gewest: oock
sodaene suspensie openbaer van de predichstoel den geheelen ge
meinte indie naeste proeffpredicatie bekent gemaeckt werde
het welcke den heer prediger in den Dam, diens beurte van gemelte
proeffpredicatie vallen sal te effectueren belast wordt; ter oor
saecke dat publijque eergernissen in sonderheit tot oneer den
naeste streckende, oock int publijque behooren.bestraeft ende ver
betert te worden; op dat hijr door andere tot vrese ende sij tot
waere berow te meer ange[s]purret, ende sulck berow blijckende
oock openbaer met blijdtschap in die heilige gemeente wederom
angenomen werde.
Actum in onse classicale vergaderinge in den Dam anno 1641
den 29 Martij. Was onderteickent
:Patroclus Römeling, pastor te Farmsum
pro tempora praeses classii
Joannes Ulcken pastor tot Hevesches p.t. classis scriba
buiten op stonden also
An het Consistorium in den Dam om in naestvolgende
proeffpredige gepubliceert te werden.
[In de marge:] […] latus stonde / gepubliceert sijnde sal [de]se [...] wederom classen / [..]gebracht werden
Ende also op die selve tijdt wast questie gevallen waer over die
acte van den 28 Februarij gepasseert, so is die selve geexa
mineert ende tot verclaringe van dien bevonden dat door den
brieff van den E. borgemester Pieter Jacobs an het consistorium
overgelevert, verstaen wordt, die sententie van die E. Redger
tegens Greete Vos uijtgesproocken.
Die punkten van welcke die selve acte mentie maeckt, dwelcke
als doen geresolveert sijn, sijn dese vijve.
1. dat Greete Voss een scherplijcke censuere crige
2. dat sie hijr in Consistorie opentlijcks renunciere ende
schuldt bekenne
3. dat sie die E. borgemester Henrick Smidt om vergiff:
nisse bidde
4. sulcks ende dergelijcke beloove niet meer te doen
5. een ofte tweemael vant nachtmael blijve
off sulcks alles die gemeinte opentlijck soude bekent
gemaeckt worden, blijft in bedencken.
ende is dese vergaderinge met het gebedt geslooten ende gescheiden.
Anno 1641 den 2 maij is consistorie gehouden, al waer
nae gedane gebedt beslooten is worden dat Luitiens
Hermans collecteur tot die naeste vergaderinge sal
geciteert worden
Is oock die E. Heer Borgemester Pieter Jacobs Melis
gecommitteert op het classis te verscheinen het welcke den
3 Maij sal gehouden worden
ende is dese vergaderinge met het gebedt geslooten.

fol. 4

Anno 1641 den 3 april is het consistorium gedaecht
te compareren van domino Sibrando Fransisci op acht uhren
binnen gekomen sijnde is nae het gebedt verschenen
Grete Vos, vertoonende een cedul van domino Jo[hanne] Martini
prediger binnen Groningen ende deputato synodi, nae
volgende inhoudts.
Dat thonersse deses bij mij ondergesch[revene] heeft mijn gegeven
haer appel a classe Dammonensi ad sijnodum die voor
handen staet. Attestere ick ondergesch[revene] Ende hoewel mijn
last noch macht niet en is om die executie van die classicale
sententie des Eerw: consistorie in den Dam te verbieden hebbe
ick nochtans haer niet connen weigeren dese letteren vant
gedane ende angegevene appel het Eerw: Consistorium sal
selfs best wieten hoe t’ sick sal hebben te dragen, op dat
t’ niet daerover quaad modum pretedendi pecceri dient desen
slechts ten fine eerst verhaelt. Actum Groningen 1641 den 2 April[is]
Johannes Martinus p.t. Sijnodi deputatus
Het Eerw: Consistorium verclaert hijr op niet te konen doen
diewijl het uijt des Consistorij handt is ende t enemael
an het classis te geven is oock niet bemachtiget die executie
van die sententie des classis hijr op te differeren sijnde een saeke
d welcke t enemael van haer is affgeschoven. Hijr op is
het E. consistorium gescheiden.
Laur: Pimperlings
Steven Jansen mede Olderlijn[g]
Luijtijen Claesen mede olderlijn

Anno 1641 den 11 April is Consistoriale vergaederinge gewest
sijnde sondaeges nae het heilige Avontmael des Heeren, al
waer geresolveert is dat, diewijl dominus Sibrandus Francisci
die sententie d welcke het E. classis van den Dam hadde ge
sproocken over Greetie Voss in die prooffpredicatie opent
lijck hadde offgelesen voor die gantsche gemeente, die
selve nu oock mochte te boecke gestelt worden. Ende
is volgenden dien inhoudts van woordt tot woordt
Alsoo sware actie van groote, onbetaemlijcke ende
onverdraegelijcke scheltwoorden, tegen den Eerentvesten
welachtbare Henrick Claesen Smidt Borgemester in
den Dam van Gretien Kips, die huisfrowe van M[eeste]r
Wilhelm Voss hen ende weder uijtgestroijt sijn gewest
ende gemelte Borgemester die saeke met genoochsame
documenten ende sufficiante redenen voor het publiq
lijcke gerichte ten vollen tot reddinge sijner eeren ge
debatteert hadde, oock gemelte persoon in het gericht
revocatie gedaen hadde ende noch overich was, dat gemelte

fol. 4v

Oock sijn door eenparige stemmen om op het sijnode te
verschijnen neffens den dominus deputatis classis Dammonensis
ten fine als van gemelte dominus deputatis is versocht
worden, die E. pastoor d. Laurentius Pimperling ende
die E. Steven Jansens ouderlingh gecommitteert
worden, ende is haere Commissie domino Sijbrando Francisci
belast worden te schriven ende neffens den E. Borgemester
Pieter Jans Melijs te onderteickennen
is also dese vergaderinge met het gebedt geslooten.

Anno 1642, den 4 Junii, was consistoria-
le vergaderinge, waer dan, nae den gebede,
die nieuwe ledematen, nae gewoonte,
sijn onderricht van haere ellende, ende
verlossinge, ende danckbaerheit:
hebben oock geloofsbekentenisse gedaen,
ende belooft, door ‘s Heeren genade, godt-
salig te willen leven, ende bij die waarheit,
die sie hier nu beleeden, te vollherden,
ende haer der kerckentucht te onderwerpen,
oorconde dese handen
Anna Alldrijg [= Aaldricks]
Gertroidt Jacobie
Oucke Haies
Karsje Pieters met attestatie van
Wittewierum
Nae gebedt ende censuire, waer niet
voorviel, is men gescheiden.

fol. 5

Anno 1641 den 23 Maij is consistorie gehouden, al waer
nae het gebedt is vertoont worden een sekere missive van
dominus deputatis die ad sijnodum souden gaen en classe Dam
monensi, waer in den deputati versochten, dat diewijle Gre
te Kips niet tot ruste gebracht konde worden, maer dat sie
in haere onformlijcke saecken sochte voort te varen om het
classis van den Dam so wel als het consistorie op het sijno
de te verclagen, als oft met haer wegens haer verfoijlijck
delict, ende groote straffwerdige laster reden niet wettelijck
waere geprocedeert, ende sie (domini deputati) tgene twelcke
in gemelte saeken is gepasseert so wel in classe als consistorie
tegens die verwettelijcke dotierende partie moeten staende
houden. So ist dat domini deputati vrindtlijck versochten
dat den E. consistorie soude believen een testimonium van
het leven ende comportement van mester Vos ende sijn
vrowe, met consistoriale onderteikeninge te verveerdigen
ende dominus deputatis te behandigen ende die wijle die
saecken die E. Consistorie van den Dam mede angaet, twee
persoonen uijt hare vergaderinge te committeren, om dominus
deputatis classis op den Sijnodum in gemelte saeke van Voss
te assisteren. Het E. consistorium resolviert hijr op een
paerlijck sulcks hoochmoedich te sijn, ende hebben daerom
naevolgende attestatie met onderteikeninge aller handen
gegeven.
Dat mester Wilhelm Voss, die tijdt sijnes schoel ende
kerckendienstes in het voorsingen alhijr in den Dam, sich
seer onstichtlijck heeft verhouden, niet alleen met ver
suimnissen van beide diensten, maer oock met druncken
schap, speelen ende dobbelen (gelijck die gemeene ge
ruchten gaen, ende vele consistorianten genoegchsaam mede
bewust is, van geen nachtmaels dagen acht genomen, waerover
hij verscheiden maelen is vermaent worden, so in het consistorie
als oock in het raethuis maer geen beterschap is betoont worden.
Oock dat Greete sijn huisfrowe over die maten schandaloos
ende ergerlijck sich heeft gedragen, met drunckenschap in
brandewijnen ende andere gedrenckten (gelijck hijr over die
gemeene getuignissen gaen) met liegen, faemroven ende
labberien sonder einde, ende ansien van persoonen, met moijte
ende onrust, also dat naulijck visitatie gehouden wordt
ofte orden vindt met haer ofte om haerent wille questien
sie oock so met privaetlijck, als oock in het consistorio
vermaent sijnde, noit beterschap heeft betoont, maer
meer verstockt ende verhardet sijnde, altoos voortvaert
met haere calansien, ende dat nu bijnae een geheel jaer
van wegen haere schandaloose faemroverie een groote
onrust in onse gemeinte is gewest, welcke sij
op den huidigen dach noch vermeerdert. Ende diewijl dominus
deputati des classis van den Dam ad sijnodum gecommitteert
van het E. consistorio begeert hebben getuignisse ende attestatie
van het leven ende comportament der bovengeschr[even] per
soonen so is sulcks niet alles billick, maer oock noot
wendich geachtet worden tot rust ende vrede aen onse ge
meente, betuigen daeromme dit bovengeschrevene also
waerachtich te sijn ende bekreftigen het selve alle consisto
rianten, consistorialiter vergadert met onderteikeninge
van haerer aller handen Actum in Appingadam den 23 Maij 1641
oock

fol. 5v

Anno 1641, 14 Meert, was weder consistorie,
omme nu eenreis ’t eenemaal in die sake te doen,
soo alls ’t meest sall mogen dienen tot stichtinge de-
ser gemeinte, ende dienvolgens tot Godes eere, ende
beeteringe van Grietje Vos. Nae de gebeede,
stondt sie binnen, op citatie, ende wierde gehoort.
Het oordeel des consistorii over haer bestaet
ordentlick ende bescheidentlick in dese pointen.
1. dat sie hier opentlick in die consistorie, als
sijnde die gemeinte, in tegenwoordigheit van ons alle,
scherpelik werde gecensureert ende bestrafft, nae Christi
leere Matt. 18 vs. 17, ten einde andere vrese meugen
hebben, als Paulus vermaent 1 Tim. 5 vs. 20, ende
schaemte haerder sonde hebbende, bekeert werde,
alls Paulus reedt 2 Thess. 3 vs 14.
2. dat sie opentlik in die consistorie hier die
lasteringen revociere ecclesiastre, alls ooc opent-
lik voor het recht politice geschiet is, waervan
ons acte vertoont is, ende verclare, van niemandt
niet te weeten, dan eere ende goet, doende allsoo met
leedtwesen haere schuldt - bekentenisse, als Jacobus
in sijn sendtbrief vermaent cap[ita] 5 vs 16.
3. dat sie den E. heer borgemeester, Hinrick Smidt,
omme vergiffenisse bidde, ende met hem versoene, nae
Christi bevell Matt. 5 vs 23, 24, 25 ende Luc. 17 vs 4.
4. dat sie beloove, solcke, ende ooc diergelike,
grove ergerlike sonden niet meer te doen, over-
mits die onboetveerdige lasteraers moeten gebannen
werden, als Paulus leert i Cor 5 vs. ii
5. dat sie van ’s Heeren avondtmaal blive, als
sijnde gesuspendeert, op dat sie haer ondertuschen
[hier eindigt het geschrift]

fol. 6

Einde des jaars
1641
volght het jaar
1642

[Nieuw begin van de nummering, overgang van foliëring naar paginering]

p. 1

Anno 1642, den 1 Januarii, was vergaderinge. Nae aenroe
pinge van Godes h. naem, soo is die E. H.
borgerm[eeste]r, Pieter Jacobs, ouderling, aen die
noortsijde, ende die E. Steven Jannszen,
ooc ouderling, an die suitsijde van den Damme,
afgegaen. Beide broeders sijn haerer diensten
bedanckt. Van de diaconen is die E. Hen-
rick Resting?, die outste, nae Gron[ingen] met
die wooninge vertrocken. Die gemeente, nae
gewoonte, in die weeme vergad[er]t sijnde, heeft
door meeste stemmen vercoren, voor Steven
Jannszen, den E. E. jonckheer, Henrick
Sigers, ten suiden, ouderling, ende ten noorden van
den Dam, ooc ouderling, den E. Geerdt Wil-
lems, voor den heer borgerm[eeste]r, Pieter Ja-
cobs. Tot diacon is soo vercoorn, die E.
Fricke Heerkes, pottebacker. Dese drien
broedern is Godes segen toegewenscht. Nae
gebedt is dese vergad[er]inge van die gantsche broe-
derschap in die weeme op nieujaarsdag geschei-
den. Hierop sijn dese drie nae kerckenordre
der gemeente voorgedragen op drie nae een and[er]
volgende sonndag[en]. Ende, allsoo geen verhindringe
voorgevallen, sijn sie op den vierden sonndag opent-
lick in die kercke bevestiget.

p. 2

Anno 1642, den 4 Februarii, was
vergadringe, waar, nae den gebeede,
die nieuwe leden sijn onderricht, nae
gewoonte, van haere ellende, verloszinge
ende dancbarheit, hebben geloofsbekentenisze
gedaen, ende belooft, daerbij te vollherden
ende godtsalig te leven, ende hen der kercken
tucht ende onse consistorio te onderwerpen,
oorconde dese handen.
Luirt Eenjes
Jan Clasen
Hinrick Jannsen
Hillie Frercks
Trijntje Pieters
Pietercke Roelfs
Aeltien Hijndricks
Met attestatie van Langeackerschans
Berentje Rudolphi.
Peie Geerts, met attestatie van ’t Sant.
Nae censura, waerin niet, als goet, is
bevonden, ende nae gebedt, is men gescheiden.

p. 3

[Vanaf hier niet meer alles letterlijk getranscribeerd]

Anno 1642 den 2 Aprilis consistoriale vergaderinge
gehouden tegen het heilige avontmael ende sijn die nie le
dematen na gewoonte sommert up haere elende ver
lossinge ende vanckbaerheit, hebben tho gelooves be-
kentenisse gedanen oock sick der kercken disciplin onder
werpen luit hande onderteickeninge
Frerik Jansen
Jacop Pieters
Anneke Meertens

Anno 1642, den 3 Junii, was vergadringe,
waer, nae de gebede, die nieuwe ledematen
sijn onderricht, ende aengenomen, op maniere,
alls boven diewijls
Roelef Jans
Aaltjen Everts
Met attestatie sijn aengenomen
Cathrine Luitjens van Farmsum
Johannes Joachimus Specius van Amsterdam
Jann[es] Broecksmidt ende sijne vrouwe, van Sollwaert.
Is geresolveert, dat Luitje Harmens collecter,
Als diewils ergernisze gevens, ende Geerdt
Selis, om haerer beider scandael, tot die
naeste vergadringe sullen geciteert worden
Nae censure, waerin alles goet was, ende gebedt
is men gescheiden

p. 4

Anno 1642 den 4 Augusti waer Consistorium
ende sijn die niewe ledematen onderrichtet
van haere elende verlossinge als oock danck
baerheit ende gelooffsbekentenisse gedaen hebbende
als oock mede sick die kercklijcke disciplin
onderwerpende, hebben dese naevolgende onderteikent
Anneke Allerts
Martien Claesens

Anno 1642, 30 septemb[er], was vergaderinge
waer, nae den gebede, die nieuwe leden
op berichte ende beloftenisze als boven
dickmaels, sijn aengenomen, oor-
conde dese handen
Jije Berents
Anncke Aibes
Hemcke IJansens

Anno 1642, den 2 Decemb, was consistori,
waer, nae den gebeede, die nieuwe lede-
maeten onderricht sijn, van haere ellende

p. 5

verloszinge, ende schuldige danckbarheit. Hebben
geloofsbekentensze gedaen, ende belooft darbij te
willen vollherden, godtsalig te leven, ende hen
den consistorio ende kerckentucht te onderwerpen, oor-
conde dese handen
Jann Wijllems
Claas Hinricks
Beertje Janszen
Anne Jansen
Aefke Luitijens
Nae gebedt ende censura morum, waerin niet is
voorgevallen, is men gescheiden

p. 6

Einde des jaars
1642
Warop volght ’t jaar
1643

p. 7

Anno 1643, den 1 Januarii, was die gemeente
in die weeme vergadert. Nae gebedt is af-
gegaen die E heer borgermr Hinrick Smidt,
ouderling, an die suitsijt, sijnde nae Gron-
gen in die rekenkamer beroepen. Aen die
noortsijt van den Damme is verstorven die
E s Albert Geerts, ouderling. Soo is ooc
Afgegaen en E mr Warner Warners,
diacon. Dese broeders sijn haerder getrou-
wen dienste ende naerstigheit bedanckt, elck
in ’t sijne. Sijn door meeste stemmen
hierop vercooren, tot ouderlinge, nae ge-
woonte, an die suitsijt, die E Steven
Janszen, an die noortsijde, E Willem
Willems, tot diacon, die E Pieter
Dercks, an plaetse van voorgenaemde
Beide ouderlingen ende diacon. Dese broede-
ren is Godes segen toegewenscht. Nae
gebedt is die vergaderinge gescheiden.
Dese broeders alle drie, drie sondagen
nae aen der kercke voorgestellt, sijn op
dien worden bevestight, onverhindert, nae
kercken ordre

p. 8 [foto ontbreekt]

[volgens Menne]

3 feb. 1643 op belijdenis:
Harmen Jans
Poppe Menses
Tjaart Berents
Swaentje Geerts
Aaltje Jelmers
Griete Poppes
Geeske Sijwerts
Geertruit Jannsen, met attestatie van Usquert

p. 9

Anno 1643 den 12 Martii, was vergaderinge,
waer, nae gebedt, op voorgaende citatie,
sijn gecompareert, Luitje Harmens col-
lector, omme drinckerije ende slagerije, ende
Harbert wever, omme dronckenschap, die-
welcke, bestraft sijnde, hebben schuldt
bekent, omme vergiffenisze gebeden, ende
beterschap belooft. Nae gebedt is
die vergaderinge gescheiden

Anno 1643 den 31 Martij is vergaderinge gewest, alwaer
Nae het Chriselijck gebedt die niewe ledematen sijn onderrichtet
van haer elende verlossinge ende danckbaerheit, waervan sij belijdenisse
gedaen hebbende, hebben oock angenomen sick die kercklijcke censuir
ende consistoriale vermaningen te onderwerpen indien sij door
menschelijcke swackheit sick souden comen te verlopen, ende
dit selvige met hanttastinge ende onderteikeninge van haeren
naem belooft hebbende, sijn se angenomen tot ledematen
Jesu Christi
Hijndrijck Roeloffs
Ludolphus Gerardij
Uwe Cornelijs
Kunne IJochums
Jantien Geerts
Met Attestatie van Wirdum is tot ons gekomen
Henderick Jans Aechte Jansens
Nae censura morum ende het gebedt is men
gescheiden

p. 10

Anno 1643 den 16 Aprilis is vergaderinge gehouden ende nae den
gebede sijn vertoont die attestatien van Epke Rewens ende
Tiackien Brandts van Farmsum welcke geapprobeert sijn en sie
beide tot ledematen van dese gemeente angenomen
Oock is geresolveert dat Luitien Hermans collector en Tie Michiels
van wegen groote moite en ergernisse souden tot die naeste
vergaderinge citeert worden
is men also met het gebedt gescheiden

Anno 1643, den 2 Junii, was vergaderinge,
waer, nae gebedt, die nieuwe leden sijn onderricht,
ende angenomen, op maniere, ende conditie als boven
dickwijls verhaalt is. Die name sijn dese
Johannes Rerich
Doede Claaszen
Elsebe IJansen
Nanno Rijpkes
Nae gebedt ende censura, waer niet is
voorgevallen, is men gescheiden

p. 11

Anno 1643 den 4 Augusti is consistorium gehouden ende sijn die
niewe ledematen nae gewoonte vermaent van haer elende, ver
lossinge ende danckbaerheit oock beloftenisse gedaen hebbende om
sick het consistorium te onderwerpen sijn dese angenomen
Ede Piers
Albertien Martiens
Met attestatie
Catharijntien Holstein van Reen [=Rheine (Dld)]
Renske Jansen van Upwierde
Is censura morum gehouden ende godtlooft niet straefbars bevonden
waerop men is gescheiden met het gebedt

Anno 1643, den 29 Septembris, was ver-
gaderinge, waer, nae den gebeede, die nieue
ledematen sijn onderricht, hebben geloofs be-
kentenisze, ende belofte gedaen, als boven
vaker, oorconde dese handen
Doe Tjaszes
Anncke Everts
Martjen Reenjes
Depke Coorts
Eebel Janszen
Jochim Pool, met attestatie van Gronningen
Bartruit Jacobs, met attestatie van Spijck
Nae gebedt ende censure is men gescheiden

p. 12

Anno 1643 den 1 Decemb: is vergaderinge gewest
ende sijn die nieuwe ledematen onderrichtet nae gewoon
heit van onse gemeente, hebben gelooffsbekentenisse
gedaen ende angenomen sick den consistorie te onderwerpen
oorkondt haer handen
Herman Faber
Ebe Sibels
Henderick Jansen
Lutgert IJans
Lijsbet Mennes
Aeltien Jansens
hijr op is censura morum gehouden ende is men nae het gebedt
gescheiden

Anno 1644, den 2 Februarii, was
Vergaderinge, waer, nae gebedt, die
nieuwe leden sijn onderwesen, ende
hebben belofft, als boven dicwils, neven
geloofsbekentenisze
Johannes Knop organist
Corneliesze Sanders
Aechtien Powels
Trijne IJans [mogelijk staat er IJ voor IJans en is Trijne opnieuw begonnen]
Trijntien Aerents
Betke Sircks, met attestatie van Leer
Nae gebedt ende censuire is men gescheiden,
sonder, datter jeet is voorgevallen

p. 13

Einde des jaars
1643
Volght het jaar
1644

p. 14

Anno 1644, den 1 Januarii, van die gemeente in die
weeme vergaedert, waer, nae den gebede, afgegaen
sijn, ouderlingen, nae gewoonte,
die E Huige Haijes, aen die noortsijd, ende
ende [sic.] die E Simen Abels, aen die suidtsijt, die
beide haeres vlijts sijn bedanckt, ende diacon,
die E Geert Claeszen, die ooc sijner ge-
trouwigheit is bedanckt. Sijn door meeste
stemmen bij die gemeinte weder vercoren,
die E h borgermr Luitje Harmens, in die
Solwerder, ende die E Hinrick Frits, in
die dijkstrate, tot ouderlingen, ende tot diacon,
die E Hans Harmens. Nae gebedt is die
vergaderinge gescheiden
Dese drie nieugecorene broeders sijn
der gemeinte opentlick in die kercke op
drie nae een volgende sondagen voorgedragen,
ende daerop, nae kerckenordre, bevestiget.
Godt verleen hun sijnen segen. Amen

p. 15

Anno 1644 den 5 Aprilis is consistorium gehouden ende
sijn die niewe ledematen nae gebruick van dese gemeente
onderrichtet, en vermaent tot volstandicheit hebben oock belooft
sich den kerckenraedt te onderwerpen, oorkondt haere onderteic
keningen
Jan Sijmons
Martien Albert
is censura morum gehouden ende godtloff niet strafbaers
gevonden waerop men met het gebedt is gescheiden

Anno 1644 den 30 maij is consisto
rium gehouden ende sijn die niewe ledematen nae
maniere van onse gemeente onderrichtet worden ende
vermaent tot volstandicheit sich mede onderwerpende
onsen kerckenraadt, hebben dit met haeren handt onder
teickent
Siabbe Geert gortemacker
Peter Wijrs
Tiaeke Edzes
Pietercke Siwers
IJede Wildricks - Ide Wilricks [2x getekent]
Aeltien Berents
Aeffke Frericks
Trine Berents
Trine Pieters
Hille Hindricks
Met attestatien van Farmsum
Jan Haickes ende Aue Pieters
Agnete Rijnkoowe [=Ricou?]
Van Collum: Upke Hermans
Sibijlla van Griethuisen
Van Losdorp: Berent Gijses ende
Trine Berents
Van Uijtwierda: Jacop Pieters ende sijn huisfrouwe
Is censura morum gehouden ende is onder presenten
ende absenten godtloff niet straffbaers bevonden
worden, is men met het gebedt gescheiden

p. 16

Anno 1644 den 2 Augusti is vergaderinge gewest, ende
sijn dese naevolgende tot ledematen angenomen nae gewoon
lijcke onderrichtinge hebben oock belooft bestendich hijr bij
te verharren[?], ende sick onderwerpen die vermaninge van
het consistorium met onderteickeninge van haere handen
Tetie Jansens
Aeltien Allers
met attestatie van Westerbroeck
Sasse Jansens ende
Aeltien sijn huisfrowe
met attestatie van Oldersum
Anneke Hendericks
Is censura morum gehouden over absenten ende presenten godt
loofs niet straffbaer bevonden is also die vergaderinge met
het gebedt gescheiden

Anno 1644, den 4 Octobris, was vergaderinge,
waer, nae gebedt, die nieuwe ledematen
sijn onderwesen ende aengenomen, op geloofs-
bekentenisze, ende belofte als boven dicwijls,
oorconde dese handen
Eltije Meijnnerts
Luij Sijerts
Met attestatie van Farmszum,
Stine Pieters
van Groningen
Derck Niclaes ende Aaltjen Janszen, echteluiden
Nae gebett ende censure, waer alles
wel was, is men gescheiden

p. 17

Anno 1644 den 29 Novemb: is vergaderinge gehouden
ende sijn nae het gebedt ende onderrichtinge van die funda
menten onser christlijcke religie sijn dese naevolgende
tot niewe ledematen angenomen nae dat sij bekentenisse
haers geloofs ende onderwerpinge an die kercklijcke
disciplijn
Wolf Stefens
Sijouke Harmens
Trijntjen Geerts
Hijr op is censura morum gehouden over presenten
ende absenten ende godtloff niet straeffbaer bevonden
worden men met het gebedt is gescheiden.

Einde des jaares
1644
Volght het jaar
1645

p. 18

Anno 1645, den 1 Januarii, was
die gemeinte in die weeme vergadert,
om ouderlingen, ende diaconen, te ver-
kiesen; gelijck oock, op ’t gebedt,
nae gewoonte, geschiet is; ende zijn
afgegaen, die uitgedient hadden; ende
andere aen de plaetse gekomen; die
oock, te sijner tijt, op voorgaende
condinge, opentlick, in de kercke,
zijn bevesticht, nae kercken-
ordre

p. 19

Anno 1645, den 31 Januarii, was consistorie,
waer, nae de gebeede, die nieuwe leden
onderricht sijn van haere elende, verloszinge,
ende danckbaerheit, hebben geloofsbe-
kentenisze gedaen, ende belooft, godtsalig te
leven, ende haer der kerckentucht ende
insonderheit onsen consistorio, te onder-
werpen, ende bij die waare reformeerde
religie te vollherden,
oorconde dese handen
Gretie Michgels
Fenneke Eijlardts
Peterke Pelles
Nae gebedt ende censure is men gescheiden.

Anno 1645 den 4 Aprilis was consistorium
gehouden, ende heeft dominus Empanius gewesene
pastoor op die Harckstede audientie versocht, ende
voorgestelt, die wijl het classis van Appingedam
hem wederom hadde toegelaten, om het h. avont
mael des heeren te genieten ende hij sijn
residentie voor tegenwoordich alhijr inden Dam hadde
versocht daerom om in onse gemeinte mede ten avont
mael te gaen het consistorium heeft hijr op gea[d]vi
seert, dat men sulcks niet conde weigeren, doch
dat hij sick nae die leer Pauli selff soude onder
suecken off eenige pijckanterie bitterheit ofte
haet in sijn herte muchte sijn, so veel meer die
wijl eenige consistorianten gemerkt hadden, dat hij
wel biswijlen in domini Sibrandi predicatien waer ge
west maer noit gesien in domini Pimperlingh predicatien
en dat hij in die kercke deure gewest sij ende siende
dat dominus Pimperlingh op die cantzel waer, te rugge
waer gegaen ende dat hij en die sijnige dominum Pimperlingh
beschuldichden als oorsaeck te sijn van sijn deporta
ment

p. 20

Dominus Empanius heeft hijr op geantwoort wel waer te
sijn dat hij domine Pimperlingh een quaet herte heeft nae
gedragen, maer dat hij het godt des heeren bevolen, ende
voortaen sick soude hoeden voor alle argernissen heeft
oock van domino Pimperlingh versocht dat hij het hem soude
ten lesten houden ende hem daerop die handt gebooden
waerop het consistorium hem heeft toegelaten, met
dese conditie dat sijn name als gewesene pastoor
van die Harckstede, mede als der anderen niewe
ledematen soude voorgestelt worden
Hijr op sijn die niewe ledematen binnen gestaen ende nae
gewoonte onderrichtet worden van haer elende verlossinge
ende danckbaerheit, hebben oock gelooffs bekentnisse
gedaen ende sick wijders die kercken tucht onderwer-
pen oorkondt haer onderteickeninge
Lijsbet Dercks
Hijlle Alberts
Met attestatien van Farmsum
Anna Scheltes
Is censura morum gehouden over presenten
ende absenten ende godtlof niet
straefbaers bevonden

Anno 1645 den 30 Mei, was vergaedringe, waer,
nae den gebede, die niewe leden onderricht sijn,
nae gewoonte, van haere elende, verloszinge, ende
danckbaerheit, hebben geloofsbekentenisze gedaen,
ende belooft, godtsalig te leven, hun der kerckentucht,
ende onse consistorio te onderwerpen, ende bij dese waarheit
te volherden, oorconde dese hande
Hendreck Berens smedt
Hans Hansens
Reeuwen Folriks
Bouke IJacops
Met attestatie van Dornum,
Derck Janszen ende Trijntje Everts, eelieden
van Loppersum,
Honnejen Cornelis
Nae gebedt ende censuire, daer niet voorviel, is men gescheiden

p. 21

Anno 1645 den 1 Augusti is consistorium gehouden
ende sijn die niewe ledematen nae gewoonte van onse
gemeente onderrichtet worden, met belijdenisse
gedaen, oock versproocken bij dese bekande waerheit
te volharden, ende sich altoos het consistorio onder
worpen, met onderteickeninge van haere handen
Wijlcke Ennen
Pieter Simons
Nae censura morum ende het gebedt is men gescheiden. Noch sijn met attestatien gekomen
E.E. Juncker Menno Houwerda
Imcke Geert vroemoet van die Bourtange
Engele Gerrijts van Bremen

Anno 1645, den 4 Octobris, was vergade-
ringe, waer, nae gebedt, die nieue leden
onderricht sijn, ende hebben geloofsbekentenisse
ende belofte gedaen, als boven dicwils, oorconde
dese handen, alls volget
Reijnt Frebens
Rijsse Jacops
Aeltien IJansens
Met attestatie van S. Pauls te Loanda Jann van Alberdijn
Nae gebedt ende censuire, waer alles wel, is men gescheiden

p. 22

Anno 1645 den 5 Decembris is vergaderinge gehouden
voor het h Avontmael des heeren, ende sijn die niewe
ledematen vermaent worden van haere elende,
verlossinge ende danckbaerheit, hebben hijr van be
kentnisse gedaen, ende sick oock den kerckentugt onder
worpen met onderteickeninge van haere handen
ende sijn die naemen als volgt
Gerret Teiszen
Tonnijs Sijghers
Jannes Pieters
Jan Geerleeffs
Pieter Cornelijs
Maddelene Froen
Martien Segers
Christina Langevelt
Met attestatie van Suidtbroeck
Theodorus Meijer ende Wopke sijn huisfrouwe
Met attestatie van Farmsum
Anna Gerrijts
Is censura morum gehouden ende godtloft niet
bevonden sijnde is men met het gebedt
gescheiden
Met attestatie van Weiwert
Frowcke Fockes
Nae gebedt, ende censure morum, daerin
niet voorviel, is men gescheiden

p. 23

Anno 1646, den 30 Januarii, was vergaderinge,
waer, nae den gebede, die nieuwe leden
sijn onderwesen, hebben geloofsbekentenisze
gedaen, ende beloftenisze, als boven dicwils
staet, oorconde dese handen
Luitien Cornelis
Sibolt Uilriks
Cornelijs Jans
Martijen Klaesen
Mette Derks
Trijne Jans
Hindertje Wolters
Feijke Gerts
Reinstien Luinchusen
Nae gebedt ende censure, waer niets voor-
viel, is men gescheiden

p. 24

Anno 1646 den 3 Aprilis is vergaderinge gewest
voor het h avontmael alwaer die nie[uwe] ledematen
sijn onderrichtet worden na gewoonheit onser ge
meente van haer elende, verlossinge en danck
baerheit oock hebben die nie ledematen haer den kercken
tucht ende consistorie onderwerpen ende belooft vol
standich te bliven bij dese angenomene bekent
nisse sulcks alles bekreftigende midt onder
teickeninghe van haere handen als hijr onder staet

Hans Ulcken
Tijdde Sebes
Gerbrandt Hijnricks
Jan Claesen smitt
Gerrijt Renckes van Jeverden
Anna Deddes
Fenne Gerrijts
Trijne Sijmens

Nae gedane gebedt ende censura morum waer
godtloff niet is bevonden, is men gescheiden

p. 25

Anno 1646 den 1 Januarij is die gemeente in die
weme vergadert ende sijn nae gewoonlick gebedt
offgegaen als ouderlingen an die suitsijt die E.E.
Juncker Henderick Sigers, Geert Willems conti
nueert, wegens affsterven van den Borgemr Luitien
Hermans welcke ouderling waer an die noort
sijdt. Oock is offgegaen Fricke Heecks als
diacon, ende sijn beide broeders haeres getrouwen
dienstes bedanckt, ende sijn daerop verkooren
door meeste stemmen tot ouderlingh Simon Abels
tot diacon Jan Kiste ende sijn die gemeente
drienavolgende sondagen in die kercke opent
lijck voorgedragen ...

p. 26

Anno 1646 den 3 Junij is consistoriale vergaderinge
gewest voor het aventmael des heeren voor dat die
landtdag in die kercke gehouden worden gelijck wel
dese persoon tot die gemeente opt nie angenomen als

Jacob Pieters korffmaeker

met attestatien sijn tot ons gekomen dese naevolgende

Auke Jansen ende Altien sijn huisfrowe
Jantien Jansen beide up Delffzijl
Trijne Jansen van Colham
Ittien Jansen van Siddebuiren

Anno 1646 den 31 Julij is vergaderinge gehouden ende
sijn die niewe ledematen nae christlijcke gebruick van onse
gemeente onderrichtet ende hebben bekentnisse haeres
gelooffs gedaen sick oock den consitorio te gehoorsamen ende
te onderwerpen angenomen ende te persevereren met onder
teickeninge van haere handen als volgt

Helena van Eijsingha
Michiel Hectors
Geert Pieters
Jantien Micheels

met attestatien van Groningen Jacques le Comte
van Warfum Anneke Alies

is censura morum gehouden ende godtloff niet straffbaeres
bevonden waerop men met de gebede gescheiden

Anno 1646, den 2 octobris nae gebett was consistorie bij een,
waer die nieuwe leden onderwesen sijn, gelofsbe
kentenisze ende beloften gedaen hebben, als boven
dicwils, oorconde dese handen

Hijnndrijck IJannsenn
Geeske Sibrants
Anne Jacobs, met attestatie van Creewaert
Hebbeltjen Gerrijts met attestatie van Grongen
Geese Abels met attestatie van Opwijrde

Nae gebett ende censure, waerin
alles wel, is men gescheiden

p. 27

Anno 1646 den 4 Decemb is vergaderinge gewest,
ende sijn die niewe ledematen onderrichtet worden
na gebruicken onse gemeente hebben haer gelooffs be
kentnisse gedaen ende daerop belooft bij dese gelooffs
bekentnisse te volherden, ende voorts sich die kercklijcke
aenmaninge ende disciplijn geonderworpen in dien sie sick
quamen te verlopen ende sulcks met onderteickeninge van
hare handen bekreftiget, ende sijn die niewe ledematen voor
ditmael als volgt

Jacob Bolt
Tammo Mellens
Frans Pieters
Ebel Pieters
Gerrit Harmens
Jan Cornellijs
Jan Jansen
Jan Tammens
Gertijen Derck[s]
Trijntijen Oltmans
Achtije Hansen
Tibe Michiels

Is censura morum gehouden ende ondertusschen voorge
vallen van den apoteeker ende sijn vrowe ende gere
solveret dat men den gantsch handel soude
te boeck stellen ende voort godtloff niet voorge
vallen is men also met het gebedt gescheiden

p. 28

Anno 1647, den 5 Februarii was
vergadring, waer, na gebet, die niewe
leden onderwesen zijn, na gewoonte,
hebben geloofsbekentenisze gedaen, ende
beloftenisse als boven dicwils, oorconde dese handen

Remke Jansen, bij de Heeket
Joost Rhode Martje Jansen
Jan Warners met attestatie
Jantje Jans van Siddebueren

Na gebet ende censura, waer niet is voorgevallen,
is men gescheiden

Anno 1647 den 2 Aprilis is vergaderinge gewest voor het
h avontmael waer na den gebedt is dese onderschreven persoon
nae maniere onderwesen ende nae gelooffsbekentenisse ende
beloftenisse van standtvasticheit, als oock sick den consistorio
onderwerpende heeft dit onderteickent ende daerop tot een
ledemate angenomen

Reene Garbrandts

Nae het gebedt ende censura morum over praesenten ende absenten
waer godtloff niet is voorgevallen is men gescheiden

p. 29

Anno 1647, den 4 Junii, was consistorie,
waer na gebet, die nieuwe leden zijn onder
wesen van haere elende, verloszinge ende
dankbaerheit, als vooren, hebben geloofsbe
kentenisze gedaen, oock aengenomen gotsalich
te leven ende hun de kerkentucht, ende
bij namen den consistorio, te onderworpen,
oorconde handen, nevens hanttastinge, als
volget, ende ok bij onse religie te volherden

IJantijen Tijdens
Jantjen Garbrants
Renske Everts

met attestatie zijn aengenomen, van Holwijrde,
Jan Aickens ende
Sijcke, eelieden
Item, van Suit-broeck
Wijpke Dercks
Mapke Wijerts, ende
Jacobjen Wijerts

Na gebet ende censure, waer niet is voorgevallen,
is men gescheiden.


p. 30

Anno 1647 den 30 Julij waer consistorie ende sijn
nae het gebedt die niewe ledematen onderrichtet
van haer elende, verlossinge ende danckbaerheit ende nae gelooffsbekentnisse ende onderwerpinge
van het consistorie heeft met sijn eigen onder
tekeninge dit bevestiget

Geert Jansens Metelen

met attestatie vant Zandt
Sieke Duirts
van Opwierde
Gese Abels

nae gebedt ende censura morum over presenten
ende absenten waer niet straffbaer is voorge
vallen, is men gescheiden

Anno 1647, den 1 Octobris, was vergaderinge,
waer na gebedt, die nieuwe leden zijn onder
wesen, hebben geloofsbekentenisse, ende be
loftenisse gedaen, als boven dicwils. De namen
zijn dese

Willem Willems Grietje Harmens
Geert Hinricks met attestatie
Hinrick Arents van Grongen
Geertje Willems
Tjaeckjen Jansens
Ettjen Jansens
Moeder Tjaes
Grietje Hinricks

Na censure, waer niet is voorgevallen, ende
gebedt, is men gescheiden

p. 31

Anno 1647 den 3 Decemb is vergaderinge gehou
den voor het h avontmael, waer nae het gebedt
die niewe ledematen nae gewoonte van onse
gemeente sijn onderwesen worden ende nae gelooffs
bekentnisse dese naevolgende persoonen sick
tot die gemeente begeven ende sick die kercklijcke
disciplin onderwerpen, ende met hanttastinge ende
onderteickeningen van haeren naem belooft bij dese
angenomene waerheit te volharden ende die selve
christlijck te beleven door godes genade

Laurens Hindrick Melisz
Peter IJmelts
Egbert Pietes
Abel Sases
Garbrandt Pieters
Trintien Albrants
Corneliske Siabbes
met attestatien van Groningen
Mettien Lamberts
van Farmsum
Paul Jansens

Nae het gebedt is censura morum
gehouden ende godtloff niet
straeffbaers bevonden over presenten
noch absenten

p. 32

Anno 1647, den 1 Januarii, was de gemeinte
in de Weeme vergadert, om ouderlingen
ende diaconen te verkiesen, waer dan, na
gebet, afgegaen is Geert Willems,
ouderling. Soo is daernae ok afgegaen
Steven Jansen, ouderling, ende Hans Harmens,
diacon. Dese broeders zijn haerer
diensten bedanckt. Aen de plaetse
zijn weder vercoren mr Warner
Warners, ende Fricke Heekes, ouderlingen,
ende Evert Hinricks, diacon, welcke,
op voorgaende condinge, in haer diensten
sijn bevesticht, na kerkenordre.

Anno 1648, den 1 Januarii, was de
broederschap in de weme vergadert,
waer, na gebet, afgegaen zijn, Willem
Willems, ende Harcke Frits, ouderling
ende Hans Derx, diacon, die alle haeres
dienstes bedancket zijn. Ende
zijn weder vercoren, de E. H. B. Pieter
Derx, ende der E. H. Doede Hitjens, ouder-
lingen, ende Eltje Meinerts, diacon, die
na condinge, zijn bevesticht, na ordre
der kercken

p. 33

Anno 1648, den 4 Februarii, was vergadringe,
waer, na gebet, de nieuwe leden zijn
onderwesen, van haere elende, verlossinge,
ende danckbarheit, hebben geloofsbekente
nisse gedaen, oock aengenomen, godtsalich
te leven, ende hen der kerckentucht ende
den consistorio te onderwerpen, ende bij
de waerheit te volherden, oorconde handen

Gerdt Alberts
Hijndrijcktien Riewens
Aeltijn Sasses

Na gebet, en censure, daer alles
wel was, is men gescheiden

p. 34

Anno 1648 den 31 Martij waer vergaderinge
voor het h avontmael waer nae den gebede die
niewe ledematen van haere elende, verlossinge
ende danckbaerheit hebben gelooffs bekent
nissen gedaen, oock verspreecken haer pro
fessie met godtsalicheit te beleven, hebben sick
oock den consistorio onderwerpen volgens
onderteickening van haere handen

Hijndrijck Peters
Lutgert Allers
Ettijen Simons
Bouke IJurijens

Nae het gebedt ende censura waer niet is
voorgevallen is men gescheiden

noch met attestatien van Delffzijl
Hindrick Artlen ende
Hidde eelieden
van Loppersum
Daniel Jans
van Groningen
Aeltien Remmerts

p. 35

Anno 1648 den 28 maij ...

p. 36

Eodem is verschenen die E Popko Entes versoe
kende attestatie van het consistorie dat
Hero Jacups niet sij een lidtmate van die
gemeente. is geaccordeert

Is geresolveert dat Allert Jansen soude
citeert worden tot naeste vergaderinge om onge
regelde huishoudinge

Item Albertus Wichrode om die selve oorsaeke

Item Upko Hermans ende Harmtiens Hessels
als clagende dat sij van Upko voorteit soude
gelastert sijn.
Nae het gebedt is men gescheiden.

Anno 1648 den 2 Junii was vergaderinge, waer,
na gebet, de nieuwe ledematen, na gewoonte, zijn
onderricht, van hare ellende, verlossinge, ende
dankbaerheit, hebbe geloofs bekentenisse gedaen
ende aengenomen, met Got, gotsalich te leven,
hen der kerkentucht ende den consistorio, te onder
werpen, ende bij dese aengenomene waerheit te
volherden, oorconde dese handen

Bietie Willems Co Dijckhuijsen
Aaltjen Jansen Grijetijn IJansz

Na gebet, ende censure, waer niet voorviel,
is men gescheiden

p. 37

Anno 1648, den 4 Augusti is consistorie gewest
voor het h avontmael des heeren al waer die
ledematen nae gewoonte onsere gemeente
sijn onderrichtet worden van hare elende, verlossinge
ende danckbaerheit, ende gelooffsbekentnisse ge
daen hebbende, ende sick het consistorium onderwer
pende, hebben met onderteickeninge harer handen
dit bevestiget als volgt

Sirt Does
Aerijaen IJansen
Corneliske Alberts
Lisabet Harmannes

Hijr is censura morum gehouden over presenten ende
absenten ende godtlooft niet straffbaers bevonden
is men also nae het gebedt gescheiden

Anno 1648, den 29 Septembris, was ver
gaderinge, waer, nae 't gebedt, de nieuwe
leden zijn onderwesen, hebben geloofs
bekentenisse, en beloftenisse gedaen,
als boven dickwils verhaelt is, oorconde dese handen

Geert Willems
Trijntijen Aeijiols
Grietjen Hinricks

Na gebedt ende censure waer niet voor
viel, is men gescheiden

p. 38

Anno 1648, den 1 Decemb is vergaderinge gewest, ende
nae het gebet sijn die niewe ledematen onderrichtet van haer
eelende, verlossinge ende schuldige
danckbaerheit, hebben gelooffsbekentenisse gedaen als oock be
loftenisse van volstandicheit ende onderdanicheit an het consistorie
oircont haerer onderteickende handen

Hille Alberts
Lijszbijdt Adolfs
Ide Jinties
Foctien Popkes

Nae censura morum over presenten ende absenten
waer godtloff niet is gevonden oft voorgevallen, is men
met het gebedt gescheiden

Anno 1649, den 1 Februarii
was vergaderinge, waer, nae
den gebede, die nieuwe leden zijn onder
recht, van hare elende, verlossinge,
ende danckbaerheit, hebben geloofs
bekentenisse gedaen, ende aengenomen,
godtsalich te leven, ende hun der kerken
tucht, ende den consistorio hier te onderwerpen,
ende, met Godt, bij dese waerheit te vol
herden, oorconde handen, als volcht

Nittert Everdtsen
Coert Coerts van Bijleveldt
Wulmoedt Douwes

Nae gebedt, ende censure waer
niet voorviel, is men gescheiden

p. 34

Anno 1649 den 30 Martij is consistoriale vergaderinge
gewest voor het h avontmael des heeren ende sijn die nie
we ledematen nae gebruick van onse gemeente onder
richtet van haer elende, verlossinge ende danckbaerheit,
hebben sick oock die kercklijke disciplin onderwerpen
ende met onderteickeninge haerer handen volstandicheit
belooft ende sijn sijn dese als volge

Anne Peters
Tetie Jacobs

Nae het gebedt is censura morum gehouden over pre
senten ende absenten waer godtloft niet
straefbaers is voorgevallen

Anno 1649, den 1 Junii, was consistorie,
waer, nae den gebede, de nieuwe leden
zijn onderrecht van hare elende, verlossin-
ge, ende danckbaerheit, hebben geloofs-
bekentenisse gedaen, ende aengenomen, godt-
salichlick te leven, ende haer der kerken-
tucht, ende bij namen den consistorio te onder-
werpen, ende bij de waerheit te willen
volherden, door Godes genade, oorconde
dese handen

Hijlcke Tiackes
Mr Roelof Jans Westerborch
Detert Thomas Jacob Jansen, ende
Albertin Detertes Geertruit Willems,
Grete Arents eelieden
Lijsbet Berents
Aurrelje Cornellis
D Antonius Perizonius, rector nostre
schole, met attestatie van Grongen.
Pieterke Pieters, met attestatie van Woltersum
Coop Hinrix ende Trijntje, eelieden, met attestatie van Grongen
Geeske Schainck met attestatie van Grongen

p. 40

is censura morum gehouden over
presente ende absente, en is Godt
lof niets voorgevallen.

p. 41

Anno 1649, den 8 Julii,....

p. 42

Zijnde het dickwils niet geraden, dat .....

p. 43

Anno 1649, den 29 Julii ...

5. Alsoo oock sedert 't laetste avontmael extra-
ordinaris vele hevicheden en ergernissen
gepasseert zijn, maer, als in langen tijt,
soo is geresolvert, dat over 14 dagen
oock sullen compareren mr Pieter barbier,
ende Geert Willems, ende Geert Heurnkes,
ende Jacobus de Graef, ende Eltjen Meinerts,
die op 't raethuis den 26 deses Julii
zijn muitich geweest. Item B. Harmen
Lubberts, die ten selven dage in de

p. 44

Broerstrate te wercke geweest. Item,
Jan Simens, die sijnen schoonvader onbe
tamelick bejegent heeft den 27 deses
Julii

Na gebedt is men gescheiden

Anno 1649 den 3 Augusti is consistorie gehouden voor het h avont
mael des heeren ende sijn die niewe ledematen onderwesen nae ma
niere van onse gemeente ende hebben dese naevolgende met
onderteickeninge van haer handen sick laten in die gemeente an
nemen met verspietinge om het consistorium te gehoorsamen ende
door godes genade te persevereren

Geertruidt Cornelis
Aentijen Gerts
Jacob Hendricks

Hier op is censura morum gehouden over
presenten ende absenten, waer godtloff niet is vorge
vallen, is men nae het gebedt gescheiden


p. 45

Anno 1649 den 1 Januarii, was de gemeinte
in de weme vergadert, waer na gebedt,
afgegaen zijn, aen de noortzijt, Huige Haies,
ouderling: item, Wijrt Egberts, diacon.
Dese broeders zijn hares dienstes be
danckt. Zijn wederomme vercoren, aen de
suitzijt tot ouderling de Edele, ge
strenge, mijn heer, Menne Houwerda,
aen de plaetse van s. Borgermr Pieter
Dercks; ende Uke Claassen, ouderling,
aen de Noortzijt; ende tot diacon, Poppe
Entes. Dese broeders zijn hier, nae
publicatie, oock bevesticht, volgens
kerken ordre. Godt segene hun in
hare bedieninge. Amen.

p. 46

Anno 1649, den 5 octobris, was
vergaderinge, waerna gebedt, de nieuwe
leden zijn onderricht, ende aengenomen,
op maeniere als boven dickwils, oor-conde handen

Marieke Citzens
Anne Hindricks
Hindrickjen Jacobs, met attestatie van Delfzijl

Is geresolveert, dat d'apotheker
ende Claes Ottes sullen ad proximum
geciteert worden, om redenen, als
hen dan sal voorgehouden worden.
Nae gebedt ende censure, daer alles
wel was, is men gescheiden.

Anno 1649, den 14 Octobris op sondach
nae 't avontmael, was, nae gewoonte,
vergaderinge, zijnde met gebet aengevangen
ende ok ge-eindicht
Hier is gecompareert, op citatie, na resolutie
van den 5 October, mr Uupke Harmens
Wijtsema, apotheker. Item zijn voorgehouden
dese volgende poincten.
1, of hij hier niet gestroit en hadde de Heeren
venster almanacken, zijnde, soose geen pasquillen
en zijn, vol, na veler gevoelen, van venijnige
steken? Hierop antwoorde hij, ten 1, van neen.
Ten 2, toonde hij eenen brief van Claude
Fonteine [uitgever van almanakken in Leeuwarden], die hem 3 of 4 exemplaren
vereert hadde, ende die hij weder hadde wech
gegeven, dath alsoo, dat hijse niet gestroit en
hadde. Ten 3, dat hij die almanacken, als
zijnde niet verboden, ware 't sijn professie
wel mochte vercopen, als andere cremers,
ende als Claudes, drucker, stroier, ende vercoper
van die almanacken

p. 47

II, Of hij niet geseit en hadde: de damster kinder
worden opgevoedt in hoererie ende tooverie? Hier
wierde tot hem geseit, dat mr Warner Warners,
ouderling, ende de huisvrouwe van pastoor Sibrandus,
ende twee maechden, sulcx van hem gehoort
hadden. Hij antwoorde, 1. dat hij droncken
geweest hadde. Hadde hij dan in een woort ge
struickelt, soo ware het geschiet, indien 't geseit
ware, niet opsettelick, als nuchtern gebeurt,
maer uit menschelicke swackheit. Hij en
wist niet van sulcke woorden. 2. dat het,
soo 't gesproken ware, heimelick gedaen ware,
in pastoors Sibrandus huis, maer ten aenhooren
van drie of vier, ende dat het niet aen de consistorie,
weiniger aen de gantsche gemeinte, hadde behooren
gebracht, maer heimelick afgedaen te worden, nae
kerckenordre ende Godes woort. 3. dat hij wel
wiste, geseit te hebben: mijn vrouwe straft in
dat boeck hoererie ende tooverie; maer niet van
de opvoedinge der kinderen. 4, beriep hij hem op
den pastoor Sibrandes; die verclaerde, sulcx
gehoort ende verstaen te hebben van 't boeck, ende
niet van de opvoedinge der kindren. 5. dat mr
Warner een segger ware, die 't onwettelick ver
spreit hadde, ende daerom hier niet tuigen en conde,
dat de maechden, als van Antwerpen ende Amsterdam,
als niet wietende om de Damster saken, het onrecht
verstaen hadden, ende dat hij met hen questie hadde,
ende dat de pastoorsche maer een ware. Dat sij
alle wel mochten in den waen zijn, dien hij hen oock
niet en conde benemen, doch maer een waen, hij haer
van onwaerheit doch niet beschuldigende. 6. dat
het heimelick afgedaen ware, waer hij hem verlopen
hadde, met dronckenschap, ende woorden tegen mr
Warner, die hem ok aengetast hadde, hij zijnde
met den pastoor, ende door dien met mr Warner
versoent, hebbende de pastoor Sibrandes hem
daerover gestraft, waermede hij meinde, dat de
consistorie behoorde vredich te zijn.
III, Of hij niet geseit en hadde, omtrent denselven
tijt, te weten, voor een maent, ongeveer: moet ick
uit den Dam, so moet de pastoor daer oock uit,
ick heb sijn hant? Hij antwoorde, 1, geseit te
hebben: indien men mijne woorden wil verdraeien,
ende mij met onwaerheit beswaeren, om mij in lij-
den te brengen, uit den dam, ofte soo; soo can ick
sulcx ok wel doen, als ick wil, jae ok wel
tegen Sibrandes selve. Andersins, seide hij, en
heb ik niet gesproken. 2. dat hij van den
pastoor niet en wiste, als lief ende goet, van hant,

p. 48

van woorden, ende van wercken. Het rabbelen van 't volck
hiertegen, seit hij, is maer geckheit
De consistorie, dese verantwoordinge gehoort
hebbende, resolveert, dat men 't hierbij sal laten
berusten, voor dit mael.
Soo is ok verschenen Evert van der Gouw,
die scherplick vermaent is, insonderheit van die
muite, om sich te beteren, of dat men met den
aengevangen ban soude moeten voortgaen.
Heeft belooft, sich christlick te sullen dragen.
Claes Ottes, Hans Kock ende sijne vrouwe,
ende Allert Janssen, zijn niet gecompareert.
Zullen ad proximam geciteert worden.

Anno 1649, den 28 Octob., was consistorie,
met den gebede begonnen en ge-eindiget
1, is verschenen Claes Ottes, om die
almanacken. Heeft geantwoort, als den
apotheker.
2. is geresolveert, alsoo mr Warner ende
Uke Claassen selve hier sitten, als ou-
derlingen, dat Jan Garbrants, ouderling,
de pastoorsche sal vragen, ende dat Pieter
Wijrts sal geciteert worden, nopende de
sake van den apotheker.

Anno 1649, den 18 Novemb., was
vergaderinge, met de gebede aengevang
ende ge-eindiget.
Is verschenen Pieter Wijrts, ende heeft
gedeponeert, nopende pastoor Sibrandes,
dat de apotheker van dien soo geseit heeft,
als boven staet. Dede daerbij, dat de
apotheker ok geseit hadde; de pastoor
is mede autheur van alle geschriften
van mijne vrouwe ende soo van alle muite.
Even soo verclaerde mr Uke Claassen
ok van allen dese.
Jan Garbrants ende Doe Hitjes verclaeren
wegen de pastoorsche, ende mr Warner,
de woorden van hoererie ende tooverie soo ge-
sproken te zijn. Sal daerom d'apotheker
ad proximum geciteert worden

p. 49

Allert Janssen, item Hans Cock ende
sijn vrouwe, sullen dan oock weder
geciteert worden.

Anno 1649 den 30 Novemb. is consistoriale vergaderinge gewest
voor het h Avontmael des heeren, ende sijn na den gebede die
niewe ledematen vermaent van haer elende, verlossinge
ende danckbaerheit, hebben gelooffs bekentnisse gedaen, ende
het consistorie sick te onderwerpen waer op sie angeno
men sijn tot ledematen ende met haer handen onderteicke
ninge gedaen als volgt

Aefke Groenewoldts
Mettijen Berens
Martien Tammens
met attestatie van Amsterdam
Dedde Sijntiens met attestatie
van Woldendorp

p. 50

Anno 1650, den 1 Januarii, was de
gemeinte in de weeme vergadert, om
ouderlingen ende diaconen te verkiesen,
waer, nae gewoonte, afgegaen zijn,
de E. Jan Garbrants, ouderling, aen
de noortzijt, zijnde Geert Jansen,
ouderling aen de suitsijt, overleden,
ende de E. Jan Jansen, diacon, alle
welcke broeders wegen hare diensten
van de gemeinte zijn bedanckt. Aen
haer plaetse zijn, door de meeste
stemmen, vercooren, aen de noortsijt,
de E Huige Haies, ende, aen de
suitsijt, de E. Hinrick Frits, tot
ouderlingen, ende tot diacon, de E.
Enno Louwers. Soo is de vergade
ringe met den gebede aengevangen
ende ge-eindiget. Als dese broeders
op drij na een ander volgende sondagen der
gemeinte waren voorgehouden, soo zijnse
op den 4den bevesticht na kerkenordre.
De Heere segene se in hare bedieninge.
Amen

p. 51

Anno 1650 den 27 Januarij is consistorie gehouden
waer nae den gebede sijn binnen gestaen die E. Borgem. Steven
Jansen, Jan Claesen, M. Theodorus Meijer ende Hans
Hermans dolerende over Upke Hermans sijn lasterin
ge dat hij geseit soude hebben dat die dochteren van
den dam upgevoet worden in hoererie ende toverie
ende andere clachten
[in de marge]
Als dat dns Sibrandus sou
de versaeckt sijn van alle
onrusten so sij hadde in den
dam
so boven ook getekent stonden
versoekende over sulcks upt name van haer ende
consorten kercklijcke disciplin ende revocatie.
Is geresolveert dat Upke voorseit sal ad proximam citeert
worden als te vooren oock resolveert is
Is oock geresolveert also Focco Edsens en Herman
Goltsmit een tijdtlanck questieus sijn gewest ende in pleit
geraeckt dat beide partien ad proximam soelen citeert wor
den om te versoeken, oft sie wolden over een gebrocht worden
Oock sal Hans Cock wederom citeert worden
Nae het gebedt is men gescheiden

Anno 1650 den 1 Febr: is vergaderinge voor het h avontmael
alwaer die nie ledematen na het gebedt sijn onderrichtet
nae gebruick, hebben daerop geloofs bekentnisse gedaen ende
sick de kerckentucht onderworpen Luit haere onderteic
kende handen

Aderijan Fockens
Petrus Eppinga
Summert Hindrics
Marija Eukema
Martien Egbers

Na het gebedt ende censura morum waer over
...eren ende onderlingh niet straffbaers is voorge
vallen, is men gescheiden

Anno 1650, den 10 Februarii, was consisto
rie, met de gebede aengevangen, ende oock
ge-eindiget.
1. heeft Hans Cock laten wieten, hij
hadde hier niet te schaffen. Blijft
daerom gesuspendeert van 't heilige
avontmael.
2, is binnen gestaen de apotheker die,
onder anderen, over gegeven heeft een
schrift, waerin antwoorde was, 1, op
de almanacken, als boven. 2, op het

p. 52

ander stuck, meest, als boven. 3, op het
derde stuck, ten deele, als voren, als
1, als hij tevoren geseit hadde. Bij exempel
indien, seide hij, ick seide: Sibrandus is mede
autheur van alle schriften van mijn vrouw,
ende alsoo van alle muite. Want, seide
hij, dat waren enckele onwaerheit. II,
als tevoren, teweten, op den 14 octob. van
't verleden jaer geprotocoleert. III, dat het
boeck Sibille van anno 46 in clas ende op de
sijnode was ge-approbeert, ende dat
hare andere schriftens nergens hadden ge
dient. IV, dat alles hier heimelick zij.
V, dat elc getuige à part zij. Ende
soo voorts. Na lesen van de schriften,
ende mondelicke verantwoordinge, is
geresolveert, dat hem dese stucken
sullen scherpelicken voor gehouden
worden. 1, sal hij scherpelick,
met ernst, ende ijver, bestraft worden,
dat hij sich hier met woorden ende
wercken heeft verlopen. 2, sal
hij dit bekennen. 3, begeeren, dat
het hem om Christi wille te goede
worde gehouden. 4, sal hij oock met
ernst vermaent worden, sich met
woorden ende wercken anders niet, als
stichtelick te dragen; met, ten 5,
bijgevoegde dreiginge, dat men anders
doen sal na Godts woort ende kerken-ordre.
6, sal hij dit alles soo dadelicken
verrichten ende aennemen. Dit al heeft hij
gedaen, en met hanttastinge aen allen be-
looft. Hiermet dan is dese sake alsoo
t' eenemael afgedaen, ende geresolveert,
door de meeste stemmen, dat het hierbij
sal verblijven.


p. 53

Anno 1650, den 24 Februarii, was
consistorie, met den gebede zijnde aenge-
vangen, ende ge-eindicht.
1. Zijn, op citatie, volgens resolutie, binnen
gecomen de E. Focke Edsens, ende Harmen
ter Beet. Hen is voorgehouden, offe alles
niet wilden vergeten ende vergeven, wat onder
hen gepasseeert zij met woorden ende wercken?
Daerna, offe haer pleit niet en souden be-
geven aen goede mannen, om af te maken?
Hier heeft Focke Edses gerept van
eenige saken, die gepasseert waren
op nieuwjaers dach van anno 44, versoec-
kende, dat de consistorie daerin mochte doen.
Mr. Harmen heeft verclaert, dat hij altijt
bereit geweest zij, ende oock noch zij, om
te versoenen, ja, alles al hebbe vergeten
ende vergeven, ende dat hij hier noit verge-
vich geweest zij, ende dat hij andersins
niet hadde gaen connen tot[t]et heilige avont-
mael. Nopende de pleit, dat hij op een com-
promis niet ware uitgaen, ende also daerop niet
gedacht en hadde. Hij bevoel alles Godt ende
de justitie, also hij groote costen gedaen
hadde, die hij niet conde misten, niemant noch-
tans hatende, maer soeckende alleene recht,
ende anders niet. Focke Edsens bleef al
bij 't voorige. Is daerom de sake uitgestelt
tot de naeste vergaderinge. Ondertusschen
sal men sijn best doen, om alles af te maken,
soo veel moogelijck.
2. is binnen gestaen Jan Hinricks, dienaer
van de E.E. h.h. borgermeesteren, ver-
soeckende, door last van sijne meesters,
copie van 't geene gedaen ware in de con-
sistorie, nopende de sake van den apotheker.

p.54

Hierover is, om redenen, voor dit mael de copie
niet geweigert, ende oock niet ge-accordeert; maer
Sibrandus Francisci, pastoor, ende Hinrick Frits,
ouderling, gecommitteert, om den heeren de geheele
saecke mondelinge te openbaren, van den aenvang
totten einde, watter van waere, ende wat hierover
in de consistorie gedaen ware. Bijsonderlick sullense
dit doen, also de E. heer, mijn heer Houwerda, hier
oock mede is borgermr, ende ouderling, die de re-
solutie van den 14 octobris in anno 49 mede over dese
sake genomen heeft, hebbende also kennisse van
alles, maer nu zijnde te Leeuwarden, so sullense
dit doen, bij den E. heer, mijn heer Maneel, mede
borgermr ende redjer zijne, ten einde de heeren
also ten volle mogen bericht worden over dese geheele
handelinge.
3. bij dese occasie, also d'apotheker hem monde-
lick ende oock schriftlick heeft boven verantwoort, ende
van 't principael doe niets geteickent is, wort, op sijn
versoeck, dit noch gestelt, nopende de tweede clachte,
1. dat de pastoor, en sijn vrouwe, en mr Warner, ge-
tuigen, dat hij seer droncken gewest zij. 2. dat hij,
schoon 't geseit ware, als tot eene verclaringe, niet
lang daerna, maer op den staenden voet, daerbij gevoegt
hadde: mijn vrouwe straft in dat boeck hoererie ende too-
verie. Hier brack mr Warner mijn woorden. Andersins
wilde ick seggen: ende sommige in den dam trecken hen dat
aen, als offe haer kinderen so opvoedden. 3. dat de
pastoor oock staendevoets voor hem hierover so ge-
disputeert hadde. 4. dat de pastoorsche verclaert
oock, de woorden van hoererie en tooverie so gesproken
te zijn, te weten, van mij, droncken zijnde; item, oock
van 't boeck; item, dat hij wel gehoort hebbe, van hoe-
rerie, tooverie, opvoedinge der kinderen, het boeck,
maer dat hij de eigene woorden niet en wete, connende
dit, des noot zijnde, met eede bevestigen. 5. dat mr
Warner oock verclaert, dat ick 't soo qualick niet
gemeinte en hadde, als se luiden. Niet op 't geluit
der woorden, maer op de meininge moet men letten.
Nopende de derde clachte, 6. dat mr Uke verclaert, niet
te weten mijn woorden, noch den sin. Eck zij een
uitlegger sijner woorden. Hij hebbe wel met mij
verkeert, en dat ick niemant oit hadde op of dael geset.

blz. 55.
Ten 7. dat D. Pimperling ende hij malcanderen de hant,
in de consistorie, twee malen gelanght hebben, tot een
teecken van oprechte onderlinge versoeninge. Ten 8.
also 't nu een half jaer geleden is, dat dit werck
begon, so is omme gevracht, na sijne comportementen,
van dien tijt af, in woorden ende wercken: waer dan
niemant jets voort gebracht heeft.

Anno 1650, den 10 Martii, was vergaderinge,
met de gebede aengevangen ende ge-eindiget.
1. is de sake van de copie uitgestelt,
tot de comste van mijn heer Houwerda.
2. heeft de sake van Focke Edses,
ende mr Harmen, weder gedient, meest
als vooren, behalven, dat mr Harmen,
gevraegt zijnde, of hij Focke alles wilde
vergeven, heeft geantwoort, de woorden
wel, maer de wercken niet, waerover
hij met het pleit wilde oock voort-
vaeren, ende, gedrongen zijnde tot
vergiffenisse oock van wercken,
heeft stille geswegen, ende is soo
vergaen. Wert geresolveert, dat men
in 't prive hierover sal arbeiden, om
te versoenen, ende dat mr Harmen sich
anders van 't nachtmael sal onthouden.

p. 56

Anno 1650 den 5 April waer vergaderinge waer nae het
gebedt die niewe ledematen sijn angenomen als voor
dickwijls is gestelt sijn dese

Egbert Wiarts
Cornelis Janses
Aleff Hindrick
Trijntien Egbers
Tijske Herman Tiddes vrowe met attestatie van Holwierda

Simen Garleff wever, Assele loopende nae die mennisten
ad proximum geciteert worden om met hem nae kercken ordre
te procederen.
Evert van der Gow sal noch met ernst vermaent werden
twelck sal sijn als peremtoir
Nae het gebedt ende censura waer alles wel is, is men gescheiden.

Anno 1650 den 28 April is vergaderinge nae het gebedt
heeft Jan Hindriks borgemr dienaer van wegen
die h. borgemesteren versocht copiam van die acten raeken
de die sake van Upke Hermans, als voor deses meer
mael .. socht worden, maer also die vergaderinge geringe
in getal is ende mijn heer Houwerda niet present is het
delaieert
Albertus Wicherode sal citeert worden om sijn drunckenschap ende
andere ongeregeltheiden als oock Berent Pieters en Siert Ailckes
Gerlef wever ende Assele sijn contumacus soelen daerom weder
citeert worden
Nae het gebedt is men gescheiden

Anno 1650 den 26 maij is vergaderinge waer nae het gebedt
is van den dienaer rapport gedaen dat Wichrode ende Siert
Ailckes niet sijn te huis gewest, soelen an proximam citeert
worden
Garleff wever ende Assele hebben geantwoort sij hadden in
het consistori niet te doen. is geresolveert dat men dese beide
personen op anstaende proeffpredicatie die gemeente sal
voorstellen ende die gemenen gebeden begeren met expressie
van hare namen
Nae het gebedt is men gescheiden

p. 57

Anno 1650, den 31 Mei, was vergaderinge,
met den gebede begonnen ende ge-eindight.
1, zijn de nieuwe leden onderricht van hare
ellende, verlossinge, ende danckbaerheit;
hebben geloofs-bekentenisse gedaen, ende
aengenomen, stichtelick te wandelen, haer
der kercken-tucht, bij namen, onsen con-
sistorio, te willen onderwerpen, ende bij de
waerheit te volherden, oorconde hant-
tastinge, ende dese handen

Juirjen Jacobs
Jetse Lubberts
IJantien Groenwolts

2, volgens voorgaende resolutie, ende op
gedueringe ergerlicke wandelinge, so sal
mr Evert van der Gouw, met uitdruckinge
van naem, der gemeinte morgen in de proef-
predicatie, voorgestelt worden; alsoo 't
selve nu tweemael geschiet is suppresso
nomine, sal de gemeinte oock vermaent
worden, om voor hem te bidden.

Anno 1650, den 9 Junii, was vergaderinge,
met den gebede aengevangen, ende ge-eindicht.
1. Heeft Focke Edses copie versocht van
't gene tusschen hem ende Mr. Harmen ter
Beet gepasseert is. Is geresolveert,
dat men mr Harmen, op sijn versoeck,
noch eens sal hooren, over de jongste
acte, ende dan van de copie wijders spreken.
2. Is binnen gestaen mr Evert van der Goude,
en heeft begeert copie van de censure over
hem gegaen. Is goet gevonden, alsoo de
vruchten van de censuren oit ende oit geweest
zijn, geene verbeteringe, maar hals-
sterrichheit, ende ongeregelt leven; ende

p. 58

hij nu noch, soo in dese tegenwoordige ver-
gaderinge, als oock op andere plaetsen,
uitvaert, met lasteringen, vervloecke
ende verwenschen op de consistorianten,
lopende van hier met roepen ende crijschen,
als een rasene mensche: dat men hem dit al
met ernst sal voorhouden, ende scherpe-
lick vermanen, alsnoch, tot verbeteringe,
ende boete, waervan men heel geen teeckenen
noch siet, maer wel het tegendeel. Bij
faute van bekeeringe, is geresolveert,
dat men met de kercken-tucht over
hem sal moeten voortgaen. Dit al is hem
na behooren geseit, door last van allen.
3. Sal mr Hans Kock, om ergerlick leven
ende huishoudinge, die nu lange geduert heeft,
ad proximum geciteert werden. Als oock Albertus
Wijckroede, ende Sijrt Ailckes.

Anno 1650, den 23 Junii, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
1. is verclaert, den Wijckroede ende Hans Kock
uit waren. Sijrt Ailckes hadde geseit, te
willen comen, maer is niet verschenen. Sullen
weder om geduerige ergernissen geciteert werden.
2. Is Harmen ter Beet binnen gestaen, ende heeft
mondelick ende schrijftelick verclaert, dat hij in de
voorige vergaderinge uit een misverstant geseit heeft,
de wercken niet te vergeven, om dat tot hem
in de vergaderinge geseit ware, als hij alles
vergaf, dat hij sijn pleit dan niet en conde ver-
volgen, 't welck hij nu sach, sonder fondament
tot hem geseit te zijn; dat hij hem houde aen
sijn verclaeringe in de eerste consistorie, alles,
woorden ende werken, noch al van herten ver-
gevende, om so voortaen nachtmael te houden,
bevelende Gode ende de justitie de rechtsake;
ende dat hij oock copije van alles eissche.
Focke Edsens versocht noch al copie van 't voorige,


p. 59

ende neemt het van
de versoeninge in sijn bedencken. Mr
Harmen, vermaent sijnde, het pleit te willen
laten staen, heeft het oock in sijn bedencken
genomen. De consistorie laet het voor
dit mael hierbij berusten.

Anno 1650, den 7 Julii, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
1. is Wijckenroede gecompareert, ende
heeft beterschap belooft.
2. Hans Kock is ende blijft contumax.
Sijrt Ailckes is uit. Blijven beide onder cen-
sure.

Anno 1650, den 2 Augusti was vergaderinge, met den gebede be
gonnen ende geendiget, sijn die niewe ledematen opgenomen
op maniere als vooren dickwijls vermelt is namelick
dese

Jacob Hermans
Claes Jacobs
Trijne Pieters met attestatie van Warfum
Jantien Hermans met attestatie van Wirdum
Wendeltien Jansen met attestatie van Solwert

p. 60

Anno 1650 den 8 septemb ...

Also Garleff wever en Assele Sierts lange tijdt nae die men
nisten sijn geloopen die kercke verlatende, ende daerover dick
wijls vermaent sijnde halstarck bliven, waerom het
consistorium gedrongen is om de kercklijcken censure tegens
haer te gebruicken, is geresolveert dat dese beide
personen des sondach voor het h avontmael solden
die gemeente nochmaels voergestelt worden, ende
datmen daerop in die naeste proefpredicatie
met die ban sal voortvaren nae het gebedt is men
gescheiden

Anno 1650, den 4 Octobris, was ver
gadringe, met den gebede aengevangen
ende ge-eindicht. Is voorgestelt, also verleden
sondach, volgens kercken ordre, van de predigstoel
is aengedient, dat men morgen dien broeder en
suster sal bannen; ende Garlef wever daerop goede
hope geeft van beteringe; so sal men hem noch sparen;
maer met Assel voortvaeren. Dient oock te
noteren, bij Simen Abels sake, dat hij verclaert, sijn
best daernae gedaen te hebben, tot voertganck
van 't houlick, maer dat hij niet hadde connen
beweecht worden: ende dat hij met dese vrouwe
gecopuleert zij, sonder besperinge. Bij
Hinrick Frits sake, dat hij daerna oudeling
geworden zij, sonder verhinderinge

p. 61

is een nieuw lidtmaet onderwesen, ende
aengenomen, op maeniere, als boven dick-
wils gemelt is, oorconde dese
handt

Martijen Aalfs

Na gebedt ende censure morum, waer alles
wel was, is men gescheiden.

Anno 1650 den 29 Novemb is consistorie gewest
voor het h nachtmael, al waer na gedaene vermaninge
volgens het gebruick van dese gemeente, die niewe ledematen
sijn angenomen ende belooft met onderteickene harer handen
haer het consistorie te onderwerpen sijn dese naevolgende

Henricus Geerdts
Aelten Hindrickx
Jetse Wiarts
Froucke Luijtiens

Nae gehoudene censura over presenten ende absenten waer godt-
loff niet straefbaers is voorgevallen, is men gescheiden

p. 62

Anno 1651 den eersten Januarij is die gemeente in die weme
vergadert gewest, om te verkiesen ouderlingen ende diaconen nae gebruick
van dese gemeente, nae anroepinge van godes heiligen name, sijn ofgegaen
an die noortsijt die E Fricke Hekes ende an sijn plaetse door
meeste stemmen vercooren die E[?] Geert Willems. An die suitsijt
is offgegaen Simon Abels ouderlingh an wiens plaetse is
vercooren die E Hans Hermans Mustart. Noch is offgegaen
die E. Evert Hindricks diacon, an wiens plaetse gestelt is die E
Swier Clasen; die offgaende sijn haeren getrowen dienstes bedanckt
worden ende die niewe nae dat sij die gemeente tot drie verscheiden
sondagen sijn voorgestelt worden, sijn die selve broederen elck in
haer ampt opentlick bevestiget worden. die heere verlene
haer sijn segen en heiligen geest in haere beroepinge

p. 63

[blanco pagina]

p. 64

Anno 1651 den 31 Januarij waer vergaderinge voor het h
aventmael, waer die niewe ledematen nae voorgaende
onderrichtinge, hebben geloofts bekentenisse gedaen ende daerop
tot ledematen angenomen na usantie van onse gemeente
met onderteickeninge van haere handen als volgt

Bunne Gerdts
Peter Gaeijkes
Maertijen Bonnes

met attestatien

die E. manhaften Hendrick van Woerden ende
sijn huisfrouwe Anna van Woerden van t Hertogenbosch
Elletien Sigers met attestatie van Groningen

Wijders is geresolveert dat Jan Claesen tegens anstaende
vergaderinge sal citeert worden om dronckenschap ende
andere ergernissen.
Oock is rapport gedaen dat Jacob Pieters welcke van
mennistige ouders gebooren sijnde, ongedoopt sick heeft
in die gemeente tot Tiamsweer heeft begeven ende
entlijcke midt attestatie tot ons gecomen een tijdtlangh
tot het avontmael des heeren is gegaen, maer nu sick
tot die mennisten weder begeeft vermaent sijnde ront
uijt heeft verclaert dat hij ons verlaten hadde ende dat
daerom tot hem niet meer te doen ware. is geresolveert
dat men bij den redger voor eerst over hem sal klagen
als die kercke bedrogen hebbende ende dat men met
hem sal procederen nae kercken ordre: doch wachten
dat dns Sibrandus nu cranck sijnde, mucht weder bij
ons sijn
Eindelijck nae censura morum waer godt loff
over absenten ende presenten niet is voervallen
is men gescheiden met het gebedt

Anno 1651 den 9 Febr. waer vergaderinge nae het gebedt is voorgestelt
van die groote overlast van vremde armen die sich hijr setten
tot last van die gemeente is geresolveert dat de pastoor
Pimplingh ende Hindrick Fritsen, ouderling ende Popko Entes
bij de E. borgemesteren sulcks sullen remonstreren als oock bij
den redger.
Also oock quade geruchten gaen van eenige ledematen
als Luitien Cornelijs ende Dietert Thomas soelen die
selve ad proximam citeert werden.
Als oock Jan Claesen nu absent sijnde
Insgelijckes Jacop Pieters affvallich sijnde
nae het gebedt is men gescheiden.

p. 65

Anno 1651, den 23 Febr., was vergaderinge,
met den gebede aengevangen en ge-eindiget.
Detert Thomas is vermaent, ende heeft de ver-
maning aengenomen.
Luitjen Cornelis, wel van leven zijnde, is verhoort,
ende wort voor onschuldich gehouden.
Jacob Pieters, en Jan Claassen, niet compa-
rerende, sullen ad proximum geciteert worden.

Anno 1651, den 9 Martii, was vergaderinge,
met het gebedt aengevangen ende ge-eindicht.
Is geresolveert, dat Jacob Pieters noch al
sal ad proximum geciteert worden.
Jan Claassen is vermaent, om ergernisse, ende
heeft de vermaninge aengenomen, ende beterschap
belooft.

Anno 1651 den 9 April waer vergaderinge voor het h avontmael
waer nae het gebedt die niewe ledematen sijn vermaent na
ordre van dese gemeente, gelooffs bekentnisse gedaen hebbende haer
oock onderwerpende het consistorio ende belofften van behardinge
in dese angenomene bekentenisse volgens haer onderteickeningh
sijn als ledematen der gemeente angenomen

Derck Berens
Jacob Sijgers
Gertruijt Jansen
Ave Lippes
Klare Lissebons
Jantien Hermans

Also Jacob Pieters ongedoopt sick heeft tot des heeren gemeente
heeft begeven eerst tot Tiamsweer, daernae tot Uptwierda ende volgens
bij ons ende also het h avontmael misbruickt, die kercke ludi
ficeert daer boven nu bij die mennisten hem hefft begeven ende voor haer
is gedoopt worden, van ons dickwijls vermaent sijnde oock ge
citeert ons niet heeft willen hooren, is geresolviert, dat men sulcks
die gemeente morgen sal bekent maken om hem te houden erger
als een heiden ende Turck
2. Is mede geresolveert, dat men bij het gerichte hijr over sal
clagen, om hem den rechtstoel te verbieden.
Nae censura morum waer niet straffbaers is ge
vonden worden ende gebedt is men gescheiden

p. 66

Anno 1651 den 13 April....

Anno 1651 den 27 April waer vergaderinge waer nae het gebedt
is voorgevallen van b...gien ende ergernissen tusschen Adrian
Fockes ende Jacob Jansen, dewelcke ad proximam citeert worden soelen

Anno 1651, den 30 Mei, was vergaderinge, waer,
1. nae 't gebedt, de nieuwe leden zijn onderrecht van
hare elende, verlossinge, ende danckbaerheit. Hebben
geloofs-bekentenisse gedaen, en aengenomen, godsalich te
leven, en haer der kerckentucht, ende de consistorie hier,
te onderworpen, ende bij de waerheit te volherden, oor
conde handen

Renne Claessen

2. Jacob Pieters is den 5 April gebannen, nae de
proefpredicatie, volgens resolutie, daerover ge-
nomen den 4 April van dit jaer, in dier voegen,
als daer staet
3. Hans Kock, Jan Claessen, en Albertus Wijckroe,
worden, om haer geduerige ergernissen, van 't
nachtmael gesuspendeert, zijn dicwijls, soo
in 't prive, als in consistorio, vermaent, maer te
vergeefs. Sullen ad proximam geciteert worden
Maer indien se sich niet beteren, sal haer sus
pensie daerna der gemeinte bekent gemaecket
worden
Nae gebedt en consistorie, waer alles wel was,
is men gescheiden

Anno 1651, den 29 Junii, was vergaderinge,
met gebedt begonnen en ge-eindicht.
Zijn verschenen Albertus Wijckroe en Jan Claassen,
en hebben beterschap belooft, maer blijven ge-
suspendeert, tot daetse die in der daet betoonen.

p. 67

Anno 1651, den 13 juli, is de vergaderinge met
het gebedt aengevang en besloten
Jacobus de Grave, en Detert Thomas, waren,
om dronckenschap, en quade comportementen,
geciteert. Maer, alsoose niet gecompa-
reert zijn, sullen ad proximum gedaecht worden

Anno 1651, de 27 Julii, was vergaderinge, met het gebedt begonnen, ende ge-eindiget
Is geresolveert, dat mr Evert van der Gouw,
also hij sich nu beter aenstelt, weder wort
aengenomen, om te gaen tot het heilige avont-
mael; doch op voergaende ernstige vermaninge tot
het gehoort, ende tot een sober leven

Anno 1651 den 1 Augusti is consistorie gehouden voor het h avont
mael ende nae gewoonlijck onderrichtinge van onse elende
verlossinge ende schuldige danckbaerheit ende heeft dese navol
gende person gelooffsbekentnisse gedaen ende sick widers
der kerckentucht onderworpen

Lene Tomors[?]

met attestatie van Groningen D Wigboldus Christophori

hijr op is censura morum gehouden over presenten
ende absenten waer godt loff niet is voorgevallen is men met het gebedt gescheiden

Anno 1651 den 15 Septemb. .....

p. 68

Anno 1651, den 3 Octobris, was vergaderinge
waer, nae 't gebedt, de nieuwe leden
zijn onderrecht, als boven, ende hebben
geloofs bekentenisse gedaen, ende
beloften, als boven oock dicwils,
oorconde dese handen

Trijntje Harmens met attestatie van Warfum Lucie Harmens
Eefke Canters, met attestatie van Grong. Grethe Martens

p. 69

Anno 1651, den 12 Octobris, was vergaderinge,
met het gebedt aengevangen ende ge-eindiget

1. Zijn binnen gekomen, Hinrick Everts en Hans Dercks,
sprekende voor de beide soons van s. Sijwert
Jansen ende Anke, eelieden, dat de arme buidel
van hen verbetert was over de 800 gl, als van
Leihamer 100 Emder gl, ende van 't huis, huis
raet. en gereetschap tegen den 100 rijckd[aelder], ende
300 daler van den afkoop met Teunjeske
flasst[c]herse. Seide, dat dit voor ettelicke
jaren geschiet zij, en van sekere vereeringe,
voor desen belooft. Begeerden dat daerin
gedaen wierde naer behooren. Wert
geresolveert, als voor dese, dat de
diacons sullen de boecken nasien, wat
sij gekost hebben, om dan te doen, als
't betaemt.

NB Het zou om de erfenis van een leidekker kunnen gaan:
Leihamer - hamer die leiendekkers gebruiken
flassterse - term die ook in verband met straatmakers wordt gebruikt (WNT)
vereering - gift

Anno 1651, den 26 Octobr., was vergaderinge,
nae het gebedt begonnen end geeindicht
2. is geresolveert, alsooder twe bijschoolen
zijn, bij Roelf Lisseboon, een, ende de ander,
bij Anke Jacobs, sonder kennise van
den heeren ende kerckenraet, ....

p. 70

Anno 1651, den 2 Novembris, was vergaderinge
met het gebedt begonnen ende ge-eindicht
is verschenen den E. H. borgermr, Steven Jansen,
op citatie, ende verclaert, niet te weten, dat
Wijrt Egberts jet heeft geseght, raeckende
de eere van mijn Heer Houwerda.
Is oock verschenen, de E. Jonckheer Maneel,
borgermr, geciteert zijnde, ende heeft ge-
opent, dat Steven Jansen, mede ten aenhooren
van hem, geseit heeft, dat Wijrt heer hadde
gesproken op mijn Heer Houwerda, maer
sijne Edelheit verclaerde, eigentlick niet
Is binnen gestaen Jochim Spies, maegde schoolmr,
begeerende afschaffinge van de bij-schoolen,
ende hem praesenterende, hem te submitteren
de suratoribus, so op hem wat te seggen was
Consistorie blijft bij voorige resolutie,
dat men die sal exsecuteren, met ernst

Anno 1651, den 9 Novembris, was vergaderinge,
met het gebedt begonnen ende ge-eindiget
Is Jacobus de Graef verschenen, op citatie,
en heeft beterschap belooft. Soo oock
Detert Thomas. Hans Kock laet sich excu-
seren, sal ad proximum geciteert ende Wickroede
is verschenen, continuerende in dronckenschap, op
soo vele vermaningen, ende in ergernissen. hij bekende
sijn schult, ende beloofde beterschao, als
dickwils, sonder vrucht. Is geresolveert,
hem in te seggen, dat men hem, so hij eenige er-
gernisse geeft, op de suspensie, sal der
gemeinte voorstellen, in de jongste proef
predicatie, doch sonder te noemen. Focke
Edses blijft uit, schoon hij belooft hadde
te comen. Sal weder geciteert worden, ende
met ernst daerin gedaen. Wijrt moet
na Amsterdam, ende sal daerna gedaecht
worden
Hebben de pastooren verhaelt over de sake
van mijn Heer Houwerda, de B. Hermen
Lubberts en secretaris geseit hebben, als
Maneel. Wert goet gevonden, dat de pastooren
dese weder sullen hooren.

p. 71

3. Is gerapporteert, ende de scholen zijn
gevisiteert, ende de bijscholen oock van
de heeren verboden
4. van Sijwerts weeldreiers kinder wort gere-
solveert, dat de diacons sullen doen,
als voren geseit is.

Anno 1651 den 5 Decembris is vergaderinge gewest voor het
h avontmael des heeren, ende sijn die niewe ledematen
vermaent nae gewoonte van dese gemeente ende hebben
belooft volstandich te bliven ende haer het consistorie onderwerpen
nae luit haeren handen ende onderteickeningen

Daniel Hermans
Jan Jansen
Harmen Hansen
Froucke Daniels
Ide Luitiens
Hilcke Hindricks

Is voorgestelt .....

Also Focco Edses, dickwijls ad consistorium geciteert sijnde niet
is gecompareert ende belast is a consistorie om hem in die omme
gangh te vermanen heeft dns Sibrandus relatie gedaen wat ter
presentie van Hendrick Frits onderlingh hem is beiegent op
den 24 Novemb: sijnde maendach vermaent sijnde
1. dat hij dertich jaeren dat hij ledemaet van die gemeente is ge
weest in de tijt nowlick vijf mael ten nachtmael gecomen
2. dat hij nu in acht iaeren niet te nachtmael waer gewest
3. dat hij in eenige jaeren niet tot het gehoor is gewest ende
velvoudige vermaningen so in consistorio als in sijn huis
an hem gedaen in die windt heeft geslaegen an plaets
daer hij schult bekenninge soude doen ende hem beteren heeft
hij voorseide broederen met hevicheit beiegent, scheldende

p. 72

over die gene die hij vermeint oorsaeck te sijn van sijn ge
vencknisse op Delffzijl, specialijcken op onse borgemesteren
als Juncker Manneel ende Steven Jansen als oock onsen
secretario seggende indien ick het gedaen hadde, so hadde
ick gedaen als een verrader ende schelm.
Over die heeren van d'ommelanden dat sie bij hem gehan
delt hadden als Turcken, heidenen ende onchristenen wort
hijr op geresolveert dat hij ad proximam sal citeert
worden, ende dat hem dese positien[?] soelen voorgehouden
worden om sijn verantwordinge daer op gedaen sijnde,
volgens te doen nae behoor

Sijn noch attestatien vertoont van d Jr Gerhardi Swaninck van Harderwijck
met attestatie van Doccum Eedts Doede

Anno 1651 den 14 Decemb. ......

p. 73

is concludeert dat .....

p. 74

Anno 1652, den 8 Februarii, was ver-
gaderinge.....

p. 75

Anno 1652 den 21 Martii ......

Anno 1652 den 2 April is consistoriale vergaderinge gewest voor het h
nachtmael al waer nae het gebedt die niewe ledematen sijn onderrichtet worden,
nae die wijse van onse gemeente ende hebben gelooffs bekentenis
gedaen, sick der kerken tucht onderwerpende ende daerop met onder
teickening van haere handen angenomen te volharden door godes
genade, bij dese angenomene waerheit en sijn dese volgende
personen

Isebrandt Peters
Eltien Pieters
Trijnne IJaspers
Tijtte Sijbrandii
Grietie Hermannes

Jan Clasens wert .....

p. 76

Anno 1652 den 11 April....

Acta consistorii, anno 1652, op den 16 Mei, met
den gebede aengevang ende ge-eindight
1. Tjaeckjen volgens resolutie zijnde geciteert,
heeft ontboden, sij hadde met ons niet te doen;
die wat wilde, mochte tot haer come. Sal weder geciteert worden
2. Albertjen, huisvrouwe van Detert Thomas,
is gecompareert, maer hij niet, waer niet sij maer
hij schuldich staet. Sal dan hij weder geciteert worden
3. E secretaris sal ok weder gedaecht worden om de
sake van mijn heer Houwerda
4. Noch Pieters Wierts, als sullende op de diacons
gesproken hebben
5. Het sullen oock geroepen worden, Epke Reeu-
wens, hebbende Geerdt Willems swaer geslag[en],
in 't rechthuis, op den rechtdagh: item, Geert
Willems, hebbende met het bloote mes na
Epke geworpen: ende B Harmen Lubberts,
hebbende daer 't mes oock getrocken: ende, om
die oorsake ook, Jan Claassen.

p. 77

Acta consistorii, 1652, 23 Mei

1. Tjaeckjen is gecompareert. Seit, dat Trijntjen haer in
haer huis leelick gescholden heeft; ende dat sij daerom toorich
geworden zijnde, wel na haer jet heeft geworpen, maer,
hares wetens, niet geraeckt, maer dat sij wel weet,
dat se haer hooft met de pulle niet beseert heeft. Sij
is bestraft, so om hare verbolgentheit, als ok om het
werpen, volgens eigen bekentenisse. Aengaende de seerte
aen 't hooft, alstader geen vol bewijs is, so blijft dit nu
so bestaen, zijnde het gewesen aen hare conscientie voor Godt.
2. Pieter Wijrts verclaert, wel jet geseit te hebben, maer
niet tot nadeel van jemande onder de diacons
3. B. Harmen Lubberts seit, sulcks wel geschiet te zijn
van hem, maer van Epke seer geterght zijnde, overmits
die Geert Willems so tracteerde; doch, dat hem 't leet zij,
ende begeert, dat men 't hem te goede houde
4. Epke Reeuwens is niet te huis. Sal weder geciteert
worden, als oock Geert Willems, ende Jan Claassen.
5. Detert is van huis. Sal ok weder gedaecht worden.
6. Noch d. secretarius, als vooren.
Met gebedt was 't begin ende 't einde.

Acta consistorii, is 1652, 30 Mei, met
den gebede begonnen ende ge-eindicht

1. Detert Thomas, droncken zijnde, hielt qualick huis. Hij
bekent sijn schult, ende belooft zeer verbeteringe, die men
noch al met patientie verwacht.
2. Jan Claassen seit, dat hij maer heeft willen scheiden
ende sijn lijf verweeren, oock 't mes niet uit de schede
gehat heeft.
3. Geert Willems, ouderling, is beschuldicht van Epke, 1. dat
hij hem en sijn vrouwe heeft gescholden, met eer-roerende
worden; 2, dat hij met het mes na hem heeft geworpen.
Hierbij comt, 3. dat hij droncken geweest is. Doch heeft
het 1 gantschelick; ende het 3 ten deele, ontkent: beken-
nende nochtans het 2; maer dat hij 't gedaen heeft op eenige
woorden ende het slaen van Epke.
4. Epke Reeuwens, kerckvoogt, is beschuldicht, 1, dat
hij Geert Willems deerlick geslagen heeft; 2, dat
hij gaer selden tot het gehoor komt; 3, dat hij in 9,
ja 10 jaer, of daerover, so lang hij hier gewoont heeft,
geen drijmael tot het nachtmael geweest is; 4, dat
hij hem veel droncken drinckt; 5. dat hij bij den
brandewijn geseit heeft, men hadde Tjaeckjen, sijn vrouwe,
in de consistorie jongst bejegent, als of 't een hoere was.
Epke, na lasteringe, 1, op de vrouwe van den pastoor,
2, op den pastoor, die hem dit al, consistori wegen,
voorhielt, heeft het 1, van 't slaen, bekent; doch dat
hij 't gedaen heeft op scheldingen, so tegens sijn vrouwe,
als tegens hem, hem, die eere aengaen, en op het steken, ende
werpen, van 't mes, also, dat hij sijn lijf verweert hadde.
Maer verstaende, dat Geert Willems ontkende, so 't steken,
als ok de scheldingen, so versocht hij, ende is ok goet gevonden,
dat tot getuigen sullen geciteert worden, Jacob Bolte,
Jacob Jansen, ende Swier Claasen, diacon. Jan Claassen
sal ok hierover geroepen worden. Van 't 2, heeft hij ons
bedanckt voor de vermaninge. Maer tot het 3 geseit,

p. 78

of 't daermet al goet was, als men ter kercken,
ende ten avontmael gienck. .....

Acta consistorii 1652, 4 Junii,
met gebet begonnen ende geeindicht.

1. Zijn de nieuwe leden onderricht, volgens gewoonte,
van hare elende, verlossinge, ende danckbaerheit; heb-
ben geloofs-bekentenisse gedaen; en belooft, godt-
salich te leven; en haer der kercken-tucht te
onderwerpen; ende bij de waerheit te volherden
oorconde dese handen

Klaes IJacops Focke Haiens ende Hille, eelieden, met attestatie van Solwaert
Abraham IJacobs Enne Phrebens, met attestatie van Grong.
Gerdt Hartochs Geertruit Jacobs, met attestatie van Delfzijl
Sweer Evets [sic.] Maike Jansen, met attestatie van Solwaert
Grethe Jobs
Anne Hoijkes

Acte consistorii, 1652, 13 Junii, met
gebedt begonnen ende ge-eindicht

2. Berent Jurjens begeert de geboden met Ietjen
bij de Boom; waerop geresolveert wort van
neen, om dat hij een man is van ontrouwe en quade geruchte,
hebbende een hopen nakende kinderen, daer sijn
vrouwe maer een halfstijg weken doot geweest
is, daer heeft hij sich gevoeght bij een vrouwe
te Magenborch, ende nu van die tot dese, sij
ok gelegen hebbende bij een eebreecker, die te
Groningen uitgestiept is: waerom men gaen sal
bij de Heeren, om dit al te remonstreren

p. 79

Acta consistorii, 1652, 27 Junii,
met het gebedt begonnen, en
ge-eindicht

Jacob Bolte seit, van scheltwoorden niet te weten;
de slagerie gesien te hebben; als het smijten
ok met het mes, het bloeden, maer alles niet
eigentlick te weten, en datse droncken geweest zijn.
Swier Claessen getuicht van hoge scheltwoorden
door malcanderen; ende van 't slaen; ende van
't werpen met het mes.
Jacob Jansen getuicht van 't slaen; ende van 't willen
steken; en werpen met het mes; ende van schelt-
woorden niet vast te weten, als een hooch woort
van Geert Willems tegen Tjaeckjen.
Epke en Tjaeckjen hebben sich verexcuseert, als
ok Jan Claassen. Sullen weder geciteert
worden, met Geert Willems

Anno 1652 den 4 Julii.....

Anno 1652 den 30 Augusti waer consistorie met het gebedt
begonnen ende geeindiget, sijn die niewe leden onderricht hebben
geloofs bekentnisse ende beloften gedaen als vooren dickwijls
sijn dese naevolgende

Jan Jansen van den Dam
Anneke Schuelenborgh met attestatie van Farmsum
In censura morum is niet voorgevallen.

Anno 1652 den 22 Augusti .....

p. 80

Eodem is borgemr Wiart Egberts binnen gestaen uijt die
name van Jan Nitterts versoekende die geboden, maer alse
dit hijlick wat beswaernis schijnt te hebben van wegen sibbe
tal ende het consisorie weinich int getal, is het uijtgestelt
Met het gebedt is men gescheiden.

Anno 1652, 26 September......

Anno 1652, 1 October was consistorie, met het
gebet begonnen ende ge-eindicht
1, is een nieuw lidt onderwesen, heeft geloofs-
bekentenisse, ende belofte gedaen, als boven
dickwils, oorconde hant.

Peter Lamckes
Met attestatie van Holwijrde, Trijne Jansen

2. is geresolveert, dat Geert Willems, volgens
sijn belofte hier, sal vermaent worden van beide
pastoren, om met Epke Reeuwes, die sich presen-
teert, een versoek te doen, tot voersoeninge
van haer pleit, door goede mannen, of door sich
selve.
3, begeert B. Wijrt Egberts noch copie over

p. 81

de sake met mijn Heer Houwerda, 't welk
geweigert is, als dienende maer tot
moite. Ende sullen de pastoren den H.B vermanen
tot vrede.
4, is geclaeght over Pieter Wijrts, dat hij gaet
in de Mennistische vergaderinge, ok seit, niet in
de kerke te willen comen, ende dat hij de leere
lastert. Sal ondersocht worden na getuigen
van dit laetste, ende hij dan geciteert worden

Anno 1652, den 17 Octobris, was .....

p. 82

Anno 1652, den 14 Novembris .....

Anno 1652, den 28 Novembris .....

p. 83

Anno 1652, den 30 Novembris is vergaderinge gewest voor het
h nachtmael des heeren, ende sijn die niewe ledematen onder-
richtet worden van haer elende, verlossinge ende schuldige
danckbaerheit, hebben geloofs bekentenisse gedaen, ende haer
den kerckentucht onderworpen met beloftenisse om bij dese bekent
nisse te volharden door godes genade met onderteickeninge van
haer handen als volgt

Hindrick Jansen
Wolfer Allefs
Gretijen IJacops
Lijsebet Hansens
Stinte Willems

Met attestatie van Hulst so van doope als h
nachtmael M Warner Warners
Met attestatie van Marsum, Trijne Jansens

Anno 1652 den 12 Decemb is vergaderinge waer nae
het gebet Pieter Wiarts citeert sijnde is compareert
van sijn fauten vermaent ende heeft beterschap belooft
Also questieus gewest over het howlick van Claes
Clasen ende Geertruit Hindricks is nae behoorlijck
blijck van gerichtelicke attestatien van Embden ende met kennisse
van het recht ter plaetse geconsenteert om die ge
boeden te mogen gedaen ende volgens die copulatie
Is geresolveert dat also.....

p. 84

Einde des jaers 1652

Volcht het jaer 1653

p. 85

Anno 1653, den 1 Januarii, was
de gemeinte in de Weme vergadert,
waer, nae gebet, afgegaen is, Poppe
Entes, diacon, die sijns diensts is bedankt.
Want Hinrick Frits, en Geert Willems,
ouderlingen, zijn in den Heere ontslapen
Op uitsettinge [?] des consistorii zijn door
de meeste stemmen verkoren, Poppe
Entes ende Coop Hinrix, tot ouderlingen, en monseur
Casparus Creuse, tot diacon. Nae 't
gebet is men gescheiden. Op drij condingen,
volgens kerken-ordre, zijn dese broeders
in haer dienst bevesticht. Got verlene
hen sijnen segen, door onsen Heere Jesum
Christum. Amen

p. 86

Anno 1653, den 13 Februarii.....

Anno 1653, den 20 Feb:.....

p. 87

Anno 1653 den 27 Feb. ......

p. 88

Anno 1653 den 28 Febr: is vergaderinge gewest al waer nae het gebedt .....

1 dat Sibilla eerst meinde dat Sibrandus een engel waer, maer bevinde
dat hij een mensche waer en so sie mucht een uur oft twe voor haer doot spreken
als dan soude sie seggen wat hij voor een mensche is
2 Pimperlingh kleine vinger waer beter als Sibrandi gehiel lichaem
3 Sibrandus waer meest oorsake van die ...sputteuse boecken ende
schriften, sij die lieden niet kennende
4 d Sibrandus claegde dat hij bedroogen wordt door haer subite
veinssinge
5 dat noit vrindtschap weder soude comen tusschen haer beiden

Mr. Meijer verhoordt sijnde, verclaert van het ... dat D. Sibrandus soude
hebben belooft an de apoteeker op conditie als boven
verclaert oock van Claes Ottes gehoirt te hebben als boven
Claes Ottes sal desen morgen ten achter citeert worden in cas van
excuse sijn committeert Eltien Meinarts, Jan Jansen ende
Sweer Clasen van hem in huis an te spreken om verclaringe te doen.
Met het gebedt is men gescheiden.

p. 89

Anno 1653 den 1 Martij .......

p. 90

Acta consitorij den 2 Martij 1653

p. 91

Is voorgestelt a dns deputatis Synodi.....

p. 92

Dat oock dns Sibrandus van sodanige ......

p. 93

Anno 1653 den 1 April is consistorie gehouden voor het h avont
mael des heeren waer nae gewoonte die nie ledematene sijn
vermaent ende onderrichtet geworden van haer elende, verlossinge
ende schuldige danckbaerheit, hebben bekentnisse gedaen
ende volgens dien belooft haer christlick te dragen, te vol
harden bij dese angenomene bekentnisse oock sick onder
worpen die vermaninge van het consistorie ende sulcks
met hantastinge ende onderteickeninge harer handen ende namen
belooft, waer op sie tot ledematen sijn angenomen ende sijn
dese naevolgende personen

Swer Alles
Martien Pieters
Trine Claesen
Beke Harmens
Aeltien Harmens

Anno 1653 den 22 Maij.....

p. 94

Mr. Warner gesocht sijnde, om citeert te worden .....

p. 95

Anno 1653, den 3 Junii, was vergaderinge,
met den gebede begonnen ende ge-eindicht.
De nieuwe ledematen zijn aengenomen, so met
attestatie, als andere, onder-recht, volgens
ordre, van haer elende, verlossinge, ende danck
baerheit, hebbende gedaen geloofs-bekentenis,
ok aengenomen, gotsalichlik te leven, sich der
kerken-tucht t' onderwerpen, bij de waerheit
te volherden, ende sich allesins christlick te ver
dragen, oorkonde handen

Lijsebet Julles
Cornelis Derks ende Ave Jans, met attestatie van Opwijrde, eegaden
Stijntje Gijsberts, met attestatie van Amsterdam

p. 97

Anno 1653 den 5 Augusti waer consistoriale vergade
ringe voor het h avondtmael des heeren waernae het
gebedt die niewe ledematen sijn vermaent ende onderrichtet
worden nae gewoonte van dese gemeente hebben gelooffs
bekentnisse gedaen, haer oock nae beloftenisse van te volher
den door godts genade bij dese bekentenisse oock die ver
maninge ende bestraffinge van onsen consistorie sick onder
werpen met onderteickeninge van haere handen ende
sijn dese naevolgende

Hommo Clasen Backer
Anneke Roelefs
Fenne Arents
Emke Berens
noch met attestatie van Groningen
Anneke Everts
Is censura morum gehouden over presenten ende absenten.....

Jan Claesen also hij eenige tijdt onder censura is geweest ende noch
ergerlick in sijn huis houdinge is ende sloff int gehoor, sal noch
citeert worden en peremptoir vermaent
Tammo Melles sal oock om quade huishoudinge citeert worden
Met het gebedt is men gescheiden

Anno 1653 den 21 Augusti .....

p. 98

Wat angaet het doen .....

p. 99

Den 4 7ber waer vergaderinge nae het gebet etc
Gerardus Swaninck citeert sijnde is nae Embden sal weder
citeert worden
Tamme Mellens heeft hem laten excuseren sal weder citeert
worden
Also verscheiden clachten comen over Borg Herman Lubberts
sijn drunckenschap ende andere ongeregeltheiden sal daerom
citeert worden.
Met het gebedt is men gescheiden

Anno 1653, den 30 septembris, was ver
gaderinge, met den gebede begonnen ende
ge-eindicht
De nieue leden zijn onderwesen van hare
elende, verlossinge, ende dankbaerheit;
hebben geloofs bekentenisse gedaen;
beterschap belooft; als ok volstan-
dicheit in dit gelove; en sich der
kerken-tucht te willen onderwerpen:
oorkonde handen

Gert Peters
Griete Janse
IJantien IJansen
Trijntje Jacobs
Na cenura morum, waer niets voorviel,
is men gescheiden.

Anno 1653, den 30 Octob., was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
Is geresolveert, dat Evert van der
Gou om sloffichheit in 't gehoor sal
geciteert worden. Om die oorsaek,
als ok, om quade huishoudinge ende
leven, Jan Claassen

p. 100

Anno 1653, den 13 Novemb, was ver
gaderinge, met het gebet begonnen
ende geeindicht.

Mr Evert van der Gou is na Emden,
ende laet hem verexcuseren. Is in de
kerke nu geweest, ende sal in de
ommegank toe consistorie vermaent worden,
tot het gehoor.
Jan Claassen is gecompareert, ende
bestraft om slofficheit in 't gehoor,
ende andere sonden, als tevoren. Ant-
woort, dat hij niet ter kerke komt
om de openbare censure. Is hem inge-
seit, dat hij daerom comen moet. Heeft
hiervan, als ok van leven ende huis-
houdinge, wederom beloftes gedaen
met hant-tastinge, 't welk men
verwacht door Gots genade.
Is geklaecht weder over Harmen
Lubberts, B, dat hij eergister
dronken zijnde, de consistorie, ende andere
broeders, gescholden heeft, ten heftichsten,
met eer-roerende woorden, in openbare
herberge, ten aenhoren van eenige broeders,
waer hij seide van de consistoranten, ende andre,
dat sij schelmen, dieven, guiten waren
ende soo is geresolveert, dat tuigen sullen
verhoort worden in de naeste vergaderinge
als Hinrik Pieters, Jan Tammes,
ende Egbert Wijrts, ende Jacob Bolt.

p. 101

Anno 1653, den 20 Novemb. ......

Anno 1653 den 2 Decemb waer vergaderinge voor het h nachtmael
waer nae het gebedt die niewe ledematen sijn onderwesen nae
gewoonte, hebben daerop bekentenisse gedaen, volstandicheit belooft
ende daermede haer die kerckentucht onderworpen volgens haer
eigen onderteickeninge

Krijn Cornelijs
Herman Hermans
Berent Peters
Maertien Stevens
Geertien van Hoove
Gretien Nannes
met attestatie van Siddebuiren
Catharina Sasmeshuisen
Jo[hann]es a Laxten van Holwierda

p. 102

Einde des jaers

1653

Volcht het jaer

1654

p. 103

Anno 1654, den 1 Januarii, was de gemeinte
in de Weeme vergadert, waer na gebet,
afgegaen zijn, aen de zuitzijt, de E.E.
Menne Houerda, ouderling, ende aen de
noortzijt, mr Uke Klaassen, ok ouder-
link, ende mr Enne Louers, diacons, die
alle hares dienstes zijn bedankt.
Zijn wederom verkoren, aen de zuitzijt,
de E. B. Wijrt Egberts, tot ouderling,
ende aen de noortzijt, Fricke Heekes,
ok tot ouderlink, ende mr Peter
Claassen tot diacon ...

p. 104

Anno 1654, den 3 Februarii, was
vergaderinge, metten gebede begonnen
ende ge-eindicht.
Zijn de niewe leden onderricht
van hare ellende, verlossinge
ende dankbaerheit. Hebben geloofs
bekentenisse gedaen. Ok aengenomen,
gotsalichlik te leven. Item, bij de
waerheit te volherden. Ende sich der
kerken-tucht te onderwerpen, bij
namen den consistorio. Oorkonde
dese handen

Jan Sijnnijes
Trijntie Harmens Frijckx
Martjen Gijses
Met attestatie komen tot ons
Johan van Wullen van Grongen
Meenje Jansen van Holwijrde
Agniete Pars van Collum

p. 105

Anno 1654, den 26 Febr, was verga
deringe, met het gebet begonnen
ende ge-eindicht
Also D Pimperling aen 't einde van
't verleden jaer geklaecht heeft, dat
de E secretaris hem opentlik op 't
raethuis ter presentie van alle eet-
genoten ende de vier deputaten sijnodi
beschuldicht heeft van heterodoxie
in de predikatien ...

Anno 1654, den 19 Martii, was vergaderinge
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
Is geresolveert, dat de citatie van den
E. secretarius Melissus, sal blijven staen ...
Also Geert Froene s., overleden is, so is
Simen Abels tot consistoriedienaer verkoren
door meeste stemmen.....

p. 106

Anno 1654 den 31 Martij is consistoriale vergade
ringe gewest, al waer nae het gebedt die niewe
ledematen onderrichtet van haer elende, verlossinge
ende danckbaerheit hebben geloofsbekentnisse gedaen
ende daerbij belooft te volherden door godes genade als
oock haer onderwerpende die consistoriale vermaningen
so sij haer quamen te verloopen ende sulcks met onder
teickeninge met haer handen als volgt

Brongerus J Brongersma
Harmen Peters Jan Roleffs
Trine Jansen
Hijcke Menkens
Lijsbet Harmens
Anna Jansen

Also ergerlijcke ende lelijcke onkuisheeden van Pieter Hiddes
worden geseit die ooc waerschijnlick sijn ja dat hij buiten
echtestaet een kindt soude hebben procreert bij sijn
meit so wort hij voor eerst van het h nachtmael
gesuspendeert ende sal daer bij ad proximum citeert
worden

Anno 1654 den 9 Augusti waer vergaderinge waer nae het
gebedt gesproocken is van Pieter Hiddes, hij geciteert sijnde
is geseit niet te huis te sijn, sal weder citeert worden
Met het gebedt is men gescheiden.

Anno 1654 den 23 April waer vergaderinge waer nae het gebet Pieter
Hiddes geciteert sijnde, is compareert, is hem voorgehouden die
oorsake van sijn citatie, welcke is dat hij bij sijn maegt een kindt
soude hebben procreert, waer van den moeder in haer noot als oock
naderhandt voor het gerichte ende noch constanter seit dat hij die vader
soude sijn eernstlijck vermaent sijnde dat hij die waerheit soude
bekennen heeft hetselve ...eutelijck ontkent.
Wort geresolveert dat Pieter Hiddes van het Avontmael voertaen
sich sal onthouden, tot naerder naevorschinge
Sal die kraemvrouwe als sie uijt sal sijn gegaen tegens
hem alhijr citeert werden om malkanderen te con
fronteren, met eernstlijcke vermaninge is hij gedemitteert
met het gebedt is men gescheiden

p. 107

Anno 1654 den 7 Maij waer vergaderinge waer nae
het gebedt volgens voorgaende resolutie Pieter Hiddes
ende die craemvrouwe nu uijtgegaen sijnde waren citeert
Martien Pieters comparerende persisteert dat Pieter Hiddes
vader van het kindt waer, ende dat hij haer belofftenisse hadde
gedaen om te willen trowen voor dat hij haer ten val gebracht hadde
maer geen trowpenninck te hebben .....

p. 108

Anno 1654, den 2 Junii, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
Zijn de nieue leden onderwesen van haer
ellende, verlossinge, ende dankbaerheit.
Hebben geloofs-bekentenis gedaen,
ok aengenomen, gotsalich te leven,
sich der kerken-tucht te onder-
werpen, ende bij de waerheit te
sullen volherden, oorkonde handen.

Jacobus Hermanni Frix Antie Gerdts
Allert Willems Aefke Does
Michael Clasen Sijberich Sijmens
Trijntije [Twijntije?] IJans
met attestatie van Siddebueren
Martjen Freerks

Also Gerlef Teunijes wever loopt lange
jaren na de Mennisten, sonder hope
van weder te komen, so sal hij
nu ten derden male, ende met namen,
voorgestelt worden, ende de gemeinte
versocht worden, om voor hem te bidden
In censura is niets voorgevallen.

p. 109

Anno 1654, den 11 Junii, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
Also Evert van der Gou tot het
h. nachtmael geweest is, sonder hier
in de concistorie geweest te hebben,
terwijl hij onder censure staet, so is
geresolveert, dat men hem sal vermanen,
ende op hem letten, ten einde hij sich betere,
ende dan voor 't toekomstich nachtmael
in de constistorie komen, om so met ordre
voort te gaen na Gots woort.
Ok sal men acht nemen op den E. B. Harmen
Lubberts, also die nu weder tot het h.
Avontmael geweest is, ende hem vermanen,
om seker, sonder ergernis, te leven.

Anno 1654, den 9 Julii, was verga-
deringe, met het gebet begonnen ende
geeindicht.
Is geresolveert, dat Popko Entes,
om dat hij Jan Claassen heeft
geslagen, ende Jan Claassen, om-
dat hij Popko Entes met het mes
in Teunjes van Marsums huis in
't diep vervolcht ende gejaecht heeft,
tot de naeste vergaderinge sullen
geciteert worden.

p. 110

Anno 1654, den 23 Julii was
vergaderinge met het gebet be-
gonnen ende ge-eindicht.
Heeft Pop' Entes verklaert,
dat hij, op vele hoge scheltwoorden,
als Jan Claassen gedaen heeft,
ende als hij 't mes getrocken heeft,
hij, Jan Claasen, te weten, dat hij,
Pop' Entes, doen geslagen hadde.
Verklaert ok Hans Harmens, onse
broeder, dat hij, ende Wijrt Egberts,
B, op Poppes versoek, geweest is bij
Teunjes van Marsum, die geseit hadde,
het mes niet, maer de schee, gesien te hebben
in Jan Claassen hant, ende dat
Jacob kersemaker ok so geseit hadde.
Jan Claassen, present, verklaert,
niet te weten, dat hij een mes in
de hant gehat heeft, maer dat het
wel zijn kan.
Is Pop' Entes, buiten staende, weder
binnen gekomen, ende om 't slaen vermaent.
Jan Claassen is bestraft om woorden
ende werken, ende vermaent, om tot
het gehoor te komen, als hij begonnen
heeft, blijvende middelerwijle onder
censuir. Pop' Entes neemt de
vermaeninge aen, ende is so met de gemeinte
versoent. De onderlinge versoeninge
is ok geschiet.
Epke Reeuwes, binnen staende, heeft
attestatie versocht voor hem ende

p. 111

voor sijn vrouw. Is geresolveert, dat
men haer attestatie geven sal volgens
ordre, ende hem, volgens protocol van
onse consistorie.
Sullen mr Peter Idema en mr Derk
goltsmit, om openbare moeite ende er-
gernis, geciteert worden
Ede Peters sal ok geciteert worden,
also hem een vrouw van Emden na is
gekomen, seggende, dat sij een kint
van hem heeft, daer hij evenwel met
een ander ondertusschen getrout is.

Anno 1654 den 4 Augusti is vergaderinge gewest, waer nae
het gebedt die niewe ledematen sijn vermaent ende onderrichtet
worden volgens ordre van onse gemeente ende hebben nae gedane
geloffsbekentenisse ende te volharden bij dese angnomene waer-
heit te volharden mitsgaders haer onderwerpende die ver-
maninge van het consistorium indien sie haer quamen te vertoogen[?]
ende sulks met onderteikeninge van haer angenomen, beste[n]diget
ende sijn dese naevolgende

R X - Roeleff Michiels
Hijndrick Harmens [tekent met huismerk]
Theodorus Bolt
Gesien Roeleffs
Imcke Simens
Trijne Eilarts

Pieter Wiarts ende Evert van der Gow onder censura gewest
hebbende, hebben sich laten presenteren in consistorie ende is Pieter Wiarts geabsolveert ende wert toegelaten tot het h Avontmael
Mr. Evert nu niet te huis sijnde sal oock weder[?], ad proximum
Is censura morum gehouden over die presente broederen is
niet voorgevallen noch oock over die absenten, is men met
het gebedt gescheiden.
Dan is geresolveert dat Gerlef Tonnijs also hij halsstarck
blijft in sijn mennisterie dat hij opentlick sal gebannen
worden in die naeste proefpredicatie

p. 112

Anno 1654 is vergaderinge nae het gebedt ende.....

p. 113

Anno 1654 den 17 Septem. .....

p. 114

Anno 1654, den 29 septembris, was
consistorie, met het gebedt begonnen
ende ge-eindicht.
Zijn de nieuwe ledematen, onderricht
van hare ellende, verlossinge, ende danck-
baerheit. Hebben geloofs-bekentenisse
gedaen, ende belooft, godtsalichlick te
leven, haer de kerkentucht te onder-
werpen, ende bij de waerheit te vol-
herden, oorkonde dese handen

Marten Vlacks
Renne Luitjes
Grietjen Teelens
Trijne Geerdts
Grijetij Does
Grietje Julles, van Garrelsweer
met attestatie van Collum,
Cornelia Pars

p. 115 t/m 130
[uitgebreid verslag van de hooglopende ruzie met dominee Pimperling]

p. 131

Anno 1654 den 1 decemb waer vergaderinge voor het h
nachtmael des heeren ende sijn die niewe ledematen nae gewoonte
vermaent van haer sonde, elende, verlossinge ende danckbaerheit
oock belooft haer het consistorie te onderwerpen in dien sie haer
doer godt voor wolle sijn quamen te verwerpen, ende vorders beloft
door godes genade te willen volharden in dese angenomene bekentenisse
ende sulcks met haere handen onderteickent

Evert Clasen
Albert Harmens Pot
Bernier Joestens
Haijcke Jacobs
Hans Martens Jelto Ackema
Ide Harmens
Anne Egberts
Anneke Wolters
Met attestatien van Collum
Rijttien Reiners
van Gronningen
Annetien Vechter
van Siddebuiren
die evrowe Ida Parcheval

p. 132

Anno 1654 den 10 decemb. .....

Anno 1655, den 2 Februarii, was
vergaderinge, met het gebedt be-
gonnen ende ge-eindight; waer de
niewe leden onderricht zijn van
hare ellende, verlossinge, ende danck-
baerheit: Hebben geloofs-kenten-
nisse gedaen, ende belooft godtsalich
te willen leven, sich den consistorio
te onderwerpen, ende bij de waerheit
te volherden, oorkonde handen

Mourits de Percevale
Jan Peters
Wabbe Mijners
Martjen Claassen

Is binnen gestaen Ede Piers, versoeckende,
weder tot de gemeinte te mogen komen,
ende tot het Avontmael te gaen; welck
sijn versoeck hem is geaccordeert, mits, dat
het der gemeinte in de proef-predikatie
bekent sal gemaeckt werden, met uit-
druckinge van sijn naem, alsoo de ergernis
groot is, waerover hij berou heeft, ende hem
nu instelt, als een ootmoedich ende boet-
vaerdich sondaer

p. 133

Anno 1655 den 1 Januarij is die gemeente op verkondinge in die
weme bij malkanderen vergadert om te verkiesen ouderlingen ende dia
conen na gewoonte van dese gemeente, ende sijn affgegaen als ouderlingen
die E Hugo Haijens ende Hans Hermans Mustaert ende als
diacon die E Swier Clasen ende sijn dese broederen, voor haeren
getrowen dienst bedanckt worden ende also nie gekooren an deser
plaetse is nae anroepinge van godes naeme verkooren door meeste
stemmen die hh Heer J Menno Howerda van Mechama, ende
Ucco Clasen tot ouderlingen ende tot diacon die E
Tiddo Sebes .....

Anno 1655 den 30 Martij waer vergaderinge waer nae het gebedt
die niewe ledematen onderrichtet nae maniere van dese gemeente.
Hebben gelovens bekentenisse gedaen ende haer der kerckentugt on
derworpen volgens onderteickeninge van haere handen
IJoestjen IJansen
Aaltijen Freercks
met attestatie van Groningen
Warner Lamberts

p. 134

Anno 1655 den 8 April.....

Anno 1655 den 29 April.....

Anno 1655 den 27 Maij.....

Anno 1655, den 1 Junii, was vergaderinge,
met het gebet begonnen, ende ge-eindicht.
De nieuwe leden zijn onderwesen van
hare elende, verlossinge, ende danckbaer-
heit; hebben geloofs-bekentenisse
gedaen; ende belooft sonder ergernisse te
willen leven; haer der kercken-tucht,
bij namen, den consistorio, te onderwerpen;
ende bij de waerheit te volherden: oorkonde
handen, als volcht
Freerck Peters Krabbe
Sijmen Derckx
Hille Jacobs
Jantjen Wilckes
Aeltjen Menckes
IJde Rotgers
Eelje Jacobs
Arent Joris, met attestatie van Grongen
Geertjen Claassen, met attest van Gron
Trijntjen Fabiaens, met attest van Holwijrde

p. 135

Anno 1655 den 3 Augusti waer vergaderinge voor het
h Avontmael des heeren al waer die niewe ledematen
sijn vermaent ende onderwesen van haer elendt, verlossinge
ende schuldihe danckbaerheit, hebben daer op geloofft be
kentenisse gedaen, met beloftenisse daer bij te volharden ende volgens sick die kercklijcke vermaninge onder
werpen, met onderteickeninge van haere onder
geschreven handen

Berent Eijsens
Lusie Berens
Heere Meijnts
Grete Frecks

Is voorgestelt van Herbert Wever voor eerst van sijn .......

p. 136

Anno 1655, den 5 Octob, was vergaderinge,
met den gebede begonnen ende ge-eindicht.
Zijn de nieuwe leden onderrecht van hare
ellende, verlossinge ende danckbaerheit;
hebben geloofs-bekentenisse gedaen;
ende belooft, godtsalichlijck, sonder er-
gernisse, te leven; haer der kercken-
tucht, ende den consistorie, te onderwerpen;
ende bij de waerheit te volherden:
oorkonde handen

Cornelius Simonides
Hans Adam van Maniel
Jan Jacobs
Walcko Peters
Martijnn Clasens

Alsoo Harbert Geerts [wever] geen beterschap
betoont, is geresolveert, na lange
patientie, dat hij sal voorgestelt
worden, ende de gemeinte vermaent,
voor hem te bidden, sonder nochtans
genomineert te worden

p. 137

Anno 1655, den 24 Octobris, was verga-.....

Anno 1655, den 18 Novemb, was ver-
gaderinge .....

Is geresolveert dat mr Peter Idema
sal geciteert worden, 1, om dat hij nimmer
of gaer selden, tot het gehoor komt.
2, om dat hij jaren lanck niet tot het
Avontmael geweest is. 3, om dat hij
geduirichlick lastert, overheden, predi-
kanten, ouderlingen, ende andere.
Focke Edses sal oock geciteert werden,
om 't gehoor ende avontmael, waervan
hij hem heel absenteert, ende in 't bijsonder,
om dat hij den E. secretaris, Melisssus,
heden over 14 dagen, komende met den

p. 138

mantel uit de kercke, opentlijck op de
strate met het mes vervolcht heeft.

Anno 1655 den 30 Novemb: waer consistoriale vergaderinge
al waer nae anroepinge van godes h. name die niewe ledematen
sijn vermaent ende onderrichtet van haer elende, verlossinge ende
danckbaerheit, hebben gelooffs bekentnisse gedaen, annemende
door godes genade daer bij bestandich te volharden oock sick die
consistoriale vermaningen gerne ende willich te willen onderwer
pen. Ende hebben sulck met onderteickeningen van harer name
bevestiget als volgt

Jacob Peters Melissus
Edse Boecholt
Trijntien Hermans
met attestatien van Embden
Mijntien Pieters
van 't Zandt
Tiarck Michiels
van Wittewijrum
Etien Pieters

Mr Pieter Idema in die ommeganck het consistorium voor
een bloetraet, ende godtlose vergaderinge gescholden hebbende sal bij sijn
voorige saken bij gevoegt worden als hij citeert sal worden
Jan Clasens ...

p. 141

Anno 1656 op nie jaer is die gemeente in de
weme vergadert om nae anroepinge van godes naeme
ouderlingen ende diaconen te verkiesen ende sijn offgegaen
ouderlingen Jan Jansen Muller ende Eltie Meinerts,
diacon Nittert Everts ende sijn door meeste
stemmen vercooren tot ouderlingen die E Hans Mosaat
ende bij lott die E Hugo Haijens, tot diacon die E
Egbert Wiarts, ...

p. 142

Anno 1656, den 3 Feb: is vergaderinge gewest, al waer
na anroepinge van godes naeme het E consistorie
is bekent gemaeckt dat Mr. Peter Idema ...

Anno 1656, den 29 Febr, was vergaderinge,
met den gebede begonnen ende ge-eindiget.
Zijn de nieuwe leden onderwesen van
hare ellenden, verlossinge, ende danck-
baerheit; hebben geloofs-bekentenisse
gedaen; ende belooft, sonder ergernisse
te leven; hen de consistorie ende de
kerken-tucht, te onderwerpen; ende
bij de waerheit ende kerke te volherden,
oorkonde handen

Gert IJansen met attestatie van Oterdom
Hindrijck Nanners Derck Jansen
Sijbentijen Allens
Meinste Jacobs
Gijske Eltijens
Geeske Jansen
Boucke Sibens

p. 143

Anno 1656, de 9 Martii, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
Zijn, nevens de beide predikanten, de stemmen
gevallen op den E. heer borgermeester,
Wijrt Egberts, om, tegen het appel
van mr Peter Idema, de sententie
des consistorii te verdedigen.

Anno 1656, den 27 April, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende geeindicht
Is wederom geklaecht over Peter Idema,
dat hij, den 25 April van dit jaer, ten huise
van mr Uke Klaassen, de heeren borger-
meesters gescholden heeft, dat sij zijn
koedieven ende schelmen, ter presentie
van Uke Claassen, ouderling, die,
hier nu present, oock getuigt, dat
hij die woorden op de borgermrs
heeft gesproken, ok ter presentie
van Aaltjen, huisvrouwe van Jan
Claassen, ende van Petrus Heppinga.
Is geresolveert, dat Petrus Hoppinga
ende Aaltjen ad proximum sullen geciteert
worden, om der waerheit getuigenisse
te geven. Wijders is goet gevonden,
dat mijn Heer Menno Houwerda door
de consistorie sal vriendelick ende
eernstlick versocht ende vermaent
worden, om ampthalven daerin
te doen, dat sijne Edelheden mochte
believen, tegens sulcken persoon ende
lasteringen behoorlick te procederen,
waertoe genomineert zijn de beide pre-
dikanten, met den E. borgermeester Wijrt
Egberts, ende Pop Entes, ouderlingen, om
dit bij mijn Heer te effectueren.

p. 144

Anno 1656, 11 Mei, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
Aaltjen, de huisvrouwe van Jan
Claassen, geciteert zijnde, is ge-
compareert, ende heeft betuicht, mr
Peter geseit te hebben, op dato, als
den 27 April van dit jaer is getekent,
de borgermeesters zijn koe-dieven,
ende valsche schelmen, niet weerdich,
om het zegel te voeren. Ondertusschen
is Aaltjen met eernst vermaent, niet
anders, dan de waerheit te spreken,
't welk sij verklaerde, oprechtelijcken
te doen, konnende 't selve, des noot
zijnde, met haer waerheit te bevestigen.
Petrus Eppinga, niet compareerende,
sal ad proximum geciteert worden,
als tegen toekomenden sondach.
Is geklaecht over B Harmen Lubberts,
ende over Simonides, dat gene met dronken
drinken, met woorden, ende ergernissen,
sich al continueerlik verloopt, volgens
gewoonte, ende dese den borgermr
met een pulle in 't aengesicht gesmeten
ende zeer verwont heeft. Is geresolveert,
also Harmen Lubberts te bedde licht aen
de wonde, of niet uitgaet, dat beide,
als hij weder uitgaet, tot de naeste
vergaderinge sullen geciteert worden,
ende ondertusschen sich beide so lange
onthouden van 't Avontmael, 't welk
beiden in de ommegang wegen de consistorie
sal aengedient worden.
Soo is ok geresolveert, dat Jelte
Ackema sich van 't nachtmael sal
onhouden, tot dat de sake met de
maecht, die seit, dat sij van hem in
de kraem is, te rechte, daer sij dient,
afgedaen zij. Dit hem ok in den ommegang
te seggen weg de gemeinte.

p. 145

Anno 1656, den 18 Maij.....

Anno 1656. den 31 Maij is consistoriale vergaderinge gewest al
waer nae anroopinge van godes heilige name die niewe
ledematen sijn vermaent worden van haer sonde, verlossinge
ende danckbaerheit, hebben also gelooffs bekentenisse gedaen, oock
belooft haer het consistorie te onderwerpen indien sie haer qua
men te buiten te gaen als oock door godes genade te volherden
bij die angenomene waerheit, ende sulcks onderteickent
met haere handen als volgt

Take Piers
Eijen Wijllems
Antije Hijndrijcks
Trijntije Alberts
Trijntije Broers
Aucke Hindricks
Jantien Willems
Roelfien Hijndricks
met attestatie van Groningen
Sebe Nijman
Petronella Nieman
Sophia Everts
met attestatie van Tiamsweer
Jantien Fricks
Marien Jansen

Anno 1656 den 15 Junii .....

p. 146

Anno 1656 den 29 Junij.....

p. 147

is geresolveert.....

Anno 1656 den 13 Julij ...

Sijn binnen gestaen Petrus Eppinga ende Garbrant sijn broeder om
verclaringe te doen van t gene gepasseert is seit Garbrandt met
Jan Clasen eerst geen woorden gehat te hebben ende dat Jan Clasen ...

p. 148

Jan Clasen binnen staende.....

p. 149

Anno 1656 den 29 Augusti.....

Anno 1656, den 5 Septembris was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
1. Zijn de nieuwe leden onderricht van hare elende,
verlossinge, ende dankbaerheit. Hebben geloofs-
bekentenisse gedaen, ende belooft, sonder erger-
nissen, door Godts genade, te sullen leven,
ende haer der kercken-tucht, bij namen, den
consistorio, te willen onderwerpen, en bij de
waerheit, Godt en sijn woort, in de gereformeerde

p. 150

kercke, te sullen volherden, tot het einde des
levens toe, oorkonde handen

Christiaen Christiaensen
Peter Jansen
Ian Sijmens Etjen Jansen
Jannes Hinders Lijsbet Haickes
Trintie IJans
Grietjen Jansen
met attestatien
Nese Cornelis van Garrelsweer, item, Derck Vechters
ende Remke Frickes, van Woltersum
Petrus Beiering, van Grongen, ende
Aaltjen Peters, van Amsterdam

2. is geresolveert, dat Eltjen Lammerts,
halsterrichlick bij de Papisten gaende,
ende sich van de kerke heel afhoudende,
voor de eerste reise, suppresso nomine,
sal afgekondicht worden.
3. is ok geresolveert, dat Aris Fockes
sal geciteert worden, om eer-roerige
woorden, tegen Fenne van Reen ende
hare dochter, Geertruit, in de Treckschuite
van hem gesproken. Waerbij ok onse
conrecter met sijn vrouwe, als ge
tuigen komen sullen
4. Anne Pots sal geciteert werden,
om dat sij geseit wert na een duivel-
banner te Grongen voor een kranke
maecht geweest te zijn.

p. 151

Anno 1656, 18 Septemb., .....

p. 152

Anno 1656, den 21 Septemb. was
vergaderinge, met het gebet begonnen, ende ge-eindicht
.....

p. 153

5. Zijn binnen gekomen de eer-en-deucht-rijke vrouwens,
Fenne van Reen, ende hare dochter, Geertruit
Ludolphus, susters onser gemeinte, van een
onberispelick leven, klagende met droevige
woorden, ende met tranen, dat Geertruit Ludol-
phi in den aenvanck Augusti van dit jaer was
van Grongen gekomen, sittende in de treckschuite,
ende dat Aris Fockes, sonder eenich muitich woort
met hem, of jemant anders te hebben, haer heeft
begonnen aen te spreken met vele schampere woor-
den, die eere ende name aengaen, als, onder andere
spotwoorden, dat hij daer in de trekschuite tot
haer geseit heeft: weetstu wel, wel dij gemaekt
heeft? Wel is dijn vader? Wel heeft dij gemaekt?
Ende datse daerop geseit heeft: wat heefstu mij
te lasteren? Ik hebbe eenen eerlicken vader gehat.
Ende dat Aris daer op tot haer, Geertruit, geseit
heeft: docter Suirbeek heeft dij mee gemaeckt.
Onse christelicke suster, Fenne van Reen, klaech-
de droevichlick, met tranen, nevens hare dochter,
dat dese grove lasteringe raekte de eere van
haer, van hare dochter, ende van lieden, die so
lange jaren al doot geweest waren, proteste-
rende van onschult voor Got ende de vergaderinge;
versoekende met eenen, alsoo sij een weduwe was,
die niet wel pleiten konde, dat de broeders
kerkelicken wilden doen tegen sulke grouw-
licke lasteringe van Aris, als die mede zijn
wilde een broeder der gemeinte, ten einde de

p. 154

eere der onschuldige so verre mochte gereddet
ende voorgestaen werden.
Aris Fockes, geciteert om dese eer-roerige woorden
volgens consistoriale resolutie van den 5 Sept
ember deses jaers, is niet gecompareert. Sal
daerom weder geciteert worden tot de naeste
vergaderinge
D Conrector, Lambertus Beckering, zijnde
binnen gekomen, op citatie, heeft getuicht, dat
hij mede in de treckschuite geseten hadde ende
dat hij de woorden daer gehoort hadde, als
dat Aris tot Geertruit geseit hadde: wel
heeft dij gemaekt? Docter Suirbeek heeft
dij oock gemaecket.
De huisvrouwe d. Conrectoris is na Grongen.
Deselve, als ok Fenne van Reen, ende Geertruit
Ludolfus, sullen ad proximum geciteert worden,
tegen hare partije, om kerkelijcken daer in te
doen, naer behooren, volgens Gots woort
ende goede kerken-ordre.
Herbert Wever is, op den 6 Septembris, in
de proefpredikatie, voorgestelt, voor de
tweede reise, met uitgedruckten name;
maer Peter Idema voor 't eerste mael, sonder
uitdruckinge van naem: ende dese beide, na
resolutie consistorii van den 24 Augusti deses
jaers. So is ok, sonder name, voorgestelt
Eltjen Lammerts, voor de eerste reise,
na resolutie van den 5 Septemb. van dit jaer.

Anno 1656, den 5 octobris, was verg-
aderinge, met het gebet begonnen
ende ge-eindicht
1. Aris is na Amsterdam ...

p. 155

4. Idema is niet gecompareert. Sal weder
geciteert werden.
5. Jan Claassen is gebannen.
6. De pastoren hebben rapport gedaen
van hare reise na Grongen, .....

p. 156

Anno 1656, den 12 Octobris .....

Anno 1656, den 2 Novembris, was
vergaderinge, met het gebet
begonnen, ende ge-eindicht.
B. Harmen Lubberts laet wieten,
niet te komen, maer sal weder
geciteert werden, niet alleen om
de questie met Simonides, maer
ok om vorige dronkenschap
ende ergernissen. Simonides excuseert
hem, ende sal weder geciteert werden.
Aris Fockes is gecompareert.
Hebben de beide pastooren ende
Hans Harmens gerapporteert,
dat de conrectersche verklaert,
als haren man. Aris seit, niet te
weten, de woorden gesproken te
hebben, ende verklaert, van moeder
ende dochter niet te weten, als
eere, begeert, met beiden hier
te spreken. sullen alle drij weder
geciteert werden.
Peter Idema is niet gecompareert,
ende sal weder geciteert werden.
Anne Pots seit na Grongen geweest
te zijn, om dranken van een apteker,
maer so niet, als men seit.

p. 157

5. Eltjen Lammers eenmael
gecondicht zijnde, sonder naem,
om datse na de Papisten gaet,
sal geciteert worden
6. De ban van Jan Klaassen is
in classen geconfirmeert ende
vast gestelt ...

p. 158

1656, 16 Novemb., was vergaderinge
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
1. Simonides is gecompareert, ende gestraft
om de wondinge aen B. Harmen Lubberts,
doet bekentenisse van schult, ende bidt
om vergiffenisse, zijnde bereit, om met
de E. borgermr sich te versoenen,
belovende beterschap ende versoekende,
tot het avontmael te gaen, 't welk
is ge-accordeert, ende hij also met de
gemeinte versoent.
2. Fenneke van Reen ende haer dochter
zijn gecompereert, maer Aris niet.
Sullen alle drij weder geciteert
werden.
3. Peter Idema is niet verschenen, sal
weder geciteert worden

p. 159

Anno 1656 den 5 December is vergaderinge
gewest voor het h avontmael des Heren ende sijn
die niewe ledematen vermaent ende onderrichtet van
haere sonde, verlossinge ende danckbaerheit, hebben
oock belooft sick die aenmaninge deses consistorij te
onderwerpen ende volgens te volharden bij des ange-
nomene bekentnisse ende sulcks onderteickent
met hare handen als volgt

Ubell Willems
Sake Brongersma
Ansske Willems
Trintijen Eijlerts
met attestatie van
Uijthuisermeden Heiltien Jacobs weduwe Veereem[?]
met attestatie van Usquart Asseltien Lippes
van Groningen Lammetien Hindricks
van Bellingewoldeschans Derck van Adewert

2. Elletien Lammerts also sie hoope heeft om weder bij
ons te comen sal men met die voorstellinge ophouden
als oock met die citatie bij provisie
3. Is rapport gedaen van de visitatie, dat mr. Pieter
Idema ende sijn vrouw........

Anno 1656 den 10 Decemb. waer vergaderinge
waer na het gebedt onse organist citeert sijnde is
binnen gestaen en is hem voorgestelt sijn ergerlijck
leven en wandel van dronckenschap ende moite
met Jacob Jansen dat hij die selve bij nachte
op die strate soude geslagen hebben te presenteren
sijn huisvrouw, gelijck oock Liesbet betuigt Sake
Brongersma
Henricus ontkent sulcks ende ...
... Sake voor het gerichte gevragt sijnde
persisteert daerbij, bij het gerichte

p.160

2. dat hij den vriedagh voor het h. Avontmael lest gehouden
in Hans Tichlers huis, sonder woort ....

p. 161

Anno 1657, den 1 Januarii, was verga-
deringe des consistorii, met nodinge
der gemeinte, begonnen ende ge-eindicht
met het gebet tot Got den Heere, om
den kerken-raet te veranderen, ge-
lijk op volgende maniere geschiet is.
In den eersten zijn afgegaen, aen de
Suitzijt, Popko Entes, aen de Noort-
zijt, Coop Hindriks, beide ouderlin-
gen, ende Roelf Jansen, diakon:
welke alle drij hares getrouwen
dienstes bij de gemeinte zijn bedankt.
Sijn weder verkoren, aen de Suit-
zijt, D Johannes à Laxten, aen de
Noortzijt, Evert Hinricks, beide tot
ouderlingen; ende Homme Claassen, tot
diakon. Dese verkorene broeders
sullen, volgens kerken-ordre, op
drij sondagen, na den anderen, eerst
gekondicht, ende dan, so alles wel
is, bevesticht worden.

p. 162

Anno 1657 den 4 Jan: waer vergaderinge ...

4. So heeft Henricus [onse organist] in Egbert Conincks huis op den 27 decemb
1656 droncken sijnde ...

p. 163

Anno 1657 den 12 Janu: .....

p. 164

6. Also die .....

p. 165

Anno 1657 den 1 Febr. is ......

p. 166

Aries Fockes is binnen gestaen gelijck oock Fenneke van Reen
ende haer dochter Geertruidt Ludolphus, sij vermaent tot versooninge
over het gene Aries Fockes hadde geseit, dat sij soude seggen niet te weten
als .....

Anno 1657, den 27 Febr. was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht
1. Zijn de nieuwe leden onderwesen van haer elende,
verlossinge, ende dankbaerheit. Hebben ok
geloofsbekentenisse gedaen, ende aengenomen,
gotsalichlick te sullen leven, sich der
kerkentucht, ende bij name den consistorio,
te onderwerpen, ende bij de waerheit
volherden, oorkonde handen

Peter Rotgers Berent Wolters
Martjen Peters ende
Hilcke Luijtiens Trijntjen Luirts
Harmke Peters beide met attestatie van Grongen

2. Van mr Peter Hiddes ende Martjen is
geresolveert, schoonse sich in 't priveé
met malkanderen versoent hebben, datse
beide tot de naeste vergaderinge even wel sullen ge-
citeert werden, om sich hier t' samen,
ende ok met de gemeinte te versoenen.
3. Dewijle Uwe Cornelis in de omgank
zeer qualik te vrede was om de sake
met de secretaris, ...

p. 167

1657, den 8 Martii, was vergaderinge ...

3. Is geresolveert, dat mr Peter Idema,
op hope van beteringe, sal geciteert
werden, om sich met de consistorie
te versoenen, ende alles te doen, volgens
voorgaende consistoriale acten ende
resolutien

p. 168

Anno 1657, 22 Martii, was verga-
deringe, met het gebet begonnen
ende ge-eindicht
Peter Hilles is verschenen, ende,
op vermaninge, heeft hij schult
bekent, om vergiffenisse gebeden,
ook belooft voorsichtiger te
wandelen, ende stichtelick te
leven, ende heeft sich soo met
de gemeinte christlick wederom
versoent.
Mr Peter Idema is gecompa-
reert, ende is geresolveert, dat
hij soude schult bekennen, bij
gene der scheltwoorden per-
sisteren, om vergifnis bidden,
beterschap belooven in alles,
in sonderheit in t gehoor, ende
dat hij de schriften soude over-
leveren, om vernielt te werden,
ende sich soo met de gemeinte ver-
soenen. Dit al heeft mr Peter
oprechtelicken gedaen, met
hanttastinge belooft, ende
de schriften overgelangt,
die in sijn presentie verbrant
zijn.
Martjen is niet verschenen. Sal
daerom ad proximum weder
geciteert werden, om sich met
de gemeinte te vereenigen.

p. 169

Anno 1657, den 5 April was verga-
deringe, met het gebet begonnen
ende ge-eindicht.
1. Also de orgalist Henricus, gewont
zijnde geweest, nu gestorven is, soo
is de sake daermede afgedaen, die
andersins in de consistorie soude
gedient hebben

3. De E secretaris, Jacobus Melis-
sus, is ook ontslapen. Wert
verwacht de komste van Uwe
Cornelis, wat deselve wijders
doen mochte in desen.

Anno 1657, den 19 April.....

Anno 1657, den 3 Mei, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
1. is Martjen gecompareert, ende
gevraecht, of sij met Peter Hiddes
was versoent, als hij geseit heeft
in de consistorie, dat het ten
huise van Simen Abels soude geschiet
zijn. Waerop sij beide, datter

p. 170

woorden van geweest waren, maer
de versoeninge niet in vollen was
geschiet. Simon Abels verklaert,
dat de versoeninge geschiet zij,
als ok Tidde Sebes verklaert,
dat sij selve bekent heeft tegens
hem. Maer sij seide, niet te konnen
versoenen met hem, of hij moest het
kint bekennen. Is geresolveert, dat
sij beide weder sullen geciteert
werden, dewijle de sake bevonden
wert, soo te staen, op dat men
van nieuws alles weder verhandele.
2. Uwe Cornelis is, op sijn versoek,
binnen gestaen, ende heeft copije
versocht van de acten van sijn
sake met Melissus, als te voren.
Klaecht ook, dat de versoeninge
niet geschiet is, volgens resolutie
van den 8 Martii deses jaers. Wert
geantwoort, dat Melissus gestorven
is, ende daerom in de sake niet anders
heeft konnen gedaen werden. Is ook
geresolveert, schoon Uwe seit,
dat de sake bij den richter afgedaen
is, ende Melissus gestorven, dat
hem copije sal medegedeelt werden.

Anno 1657, den 31 Mei, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
1. Peter Hiddes ende Martjen zijn binnen
gekomen, ende heeft Martjen verklaert,
datse nu ten vollen versoent zijn. Soo
heeft ok Martjen schult bekent,
om vergiffenis gebeden, beterschap
belooft, ende sich allsoo christlick
met de gemeinte wederom versoent.

p. 171

Uwe Cornelis, binnen gestaen, .....

Anno 1657 den 5 Junij waer vergaderinge voor het h Avontmael
des Heeren. Ende sijn die niewe ledematen vermaent worden van haere
sonde ende elendt, verlossinge ende schuldige danckbaerheit, hebben
also haere gelooffs bekentnisse gedaen, haer die vermaninge
des consistorij onderworpen, ende volgens te volherden bij dese angenomene
bekentnisse met onderteickeninge van hare respective namen
ende sijn als volgt

Eltie Gerrijts
Hijndrijck Bronnes
Marritien Arents
Ettijn Abels
Trijne Jurriens
met attestatie van Groningen
M. Jacob Wussum
Henrick Sageman
Van Usquert Nannie Egberts

Elletien Lammerts also sie onder censura staet ende in die
ommeganck die broederen qualijcken beiegent, sal worden
citeert ...

p. 172

Anno 1657 den 14 Junij waer vergaderinge met het gebedt an
gevangen ende geeindiget.
Elletien Lamberts geciteert sijnde heeft geantwoort dat sij haer
man belooft hadde bij die papisten te bliven, so kuste sie niet
weder tot ons comen wort geresolveert ...

p. 173

den 9 deses, ende anders.....

p. 174

Jan Clasen hijr op eernstlijck vermaent sijnde, heeft sijn
verantwoordinge ......

p. 175

Anno 1657, den 4 Septemb, was vergaderinge
met het gebet begonnen, ende ge-eindicht.
1. Zijn de nieuwe leden onderricht van hare
elende, verlossinge, ende dankbaerheit.
Hebben geloofs-bekentenisse gedaen,
als boven dikwils. Ook belooft, got-
salichlick te leven, sich der kerken-
tucht, ende bij namen, onsen consistorio
t' onderwerpen; ende bij de waerheit
in de gereformeerde kerke, te willen
volherden, door Gots genade. Oorkonde
handen.

Mattijes Peters
Grietje Jansen
Met attestatie van Siddebuer
Willemke Harmens
Met attestatie van Noortbroek
Peter Hinriks ende Jantjen eegaden

2. Is geresolveert dat men met Eltje
sal procederen volgens sententie
van den 24 Junii 1657.

Anno 1657, den 4 octob., was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
1. Met Eltje is geprocedeert, volgens
resolutie ende kerken-ordre.
2. Aris Fockes sal geciteert worden, om dat
hij, dronken zijnde; sich selve moetwillens
heeft gequetst, tot groote ergernisse;
ende slof blijft in den gotsdienst
3. Is geresolveert, dat men op Jan Claassen
sal letten, om te doen, na resolutie,
met den deputatis synodi.
4. Met Jr. Maniel sal men procederen,
als dikwils geresolveert is, voor
de armen.
5. alsoo die van Emden den armen niet meer

p. 176

rente geven willen, als 4 ten hondert,
is goet gevonden, dat onse broeders,
de diakons, vernemen sullen, of men 't
hier op de provincie, ofte op de stat
Grongen, hooger kan uitdoen, om daernae
hierover naerder te resolveren.

6. Alsoo Aaltjen Namkes almoesen geniet,
met haer kinderen, ende sware geruchten
van haer gaen, van hoererie ende overspel,
ja sij ook selve seit, dat sij, zijnde
weduwe, in de kraem sal, so is
geresolveert, dat de beide pastooren
met den boekholder der diakenen
tot den redger sullen gaen, ende
van hem versoeken, dat sij, met haer
goet ende kinderen, mach verjaecht
werden, 't zij door de diakons, of
andersins, soo als 't den E. Redger
sal moogen believen.

1657, den 1 Novemb., was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende geeindicht.
1. Aris Fockes is van huis. Sal weder
geciteert werden.
2. Is geresolveert, dat Jan Claassen
noch al slof blijvende in 't gehoor,
sal ad proximum geciteert werden.
3. De E Redger heeft aengenoomen
ende belooft tegen Aaltjen Namkes
te procederen ende te doen nae
vermogen ende behooren.
4. Berent Eises sal ook om ongere-
geltheden, op de strate onlangs
bedreven, tot de naeste vergaderinge
geciteert worden.

p. 177

1657, den 25 Novemb., was vergaderinge.....

1657, den 29 Novembris, was verga-
deringe, met het gebet begonnen ende
ge-eindicht.

3. Also mr Peter Idema ende sijn vrouwe
voortvaeren in haet ende nijt tegen hare
naeste, in den ommegang predikan-
ten ende ouderlingen met scheldingen

p. 178

qualick bejegenen, in haren gotsdienst
slof blijven, insonderheit hij, in 't
gehoor, verachtende alle vermaningen,
is geresolveert, datse ad proximum
nae 't nachtmael beide sullen
geciteert werden.
4. Sal dan ook gedaecht werden,
Gerhardus Swaning met sijn
vrouwe, om dat sij den ouder-
ling, d. Johannes à Laxten,
met onbetaemlicke onchristlicke
scheltwoorden in den omgank
ontmoet hebben, sonder eenige
reden; ende dat sij hem, als ook
tevooren niet alleen van 't
gehoor, eenen langen tijt,
gantschelick onthout ende in
den omgang nae geen vermaningen
heeft willen hooren.

Anno 1657 den 4 Decemb: is consistoriale ver-
gaderinge gewest voor het Avontmael des Heeren
ende sijn die niewe Ledematen vermaent werden
van haer sonde ende elende, van haere verlossin
ge, ende van die schuldige danckbaerheit, ende
hebben hijr op gelooffsbekentnisse gedaen, daerbe
neffens beloftenisse gedaen om haer die con-
sistoriale vermaningen en bestraffingen so sie haer
mochten comen te buiten te gaen, ende daer bij belooft
te volharden door godes genade tot het einde hares
levens dit alles hebben sie angenomen met handt
tastinge ende bevestiget met onderteickeninge
van haren name, d welcke sijn als volgt

p. 179

Claes Clasen
Hessel Rompts
Anneke Krijts
Mettien Berents
Lisebeth Sagemans
Trijne Clasens
Siwertien Tiadens
Jantijen IJppes
Anna Jansen
Stijntijn IJacobs
Aeltien Peters

Also Elletien Lamberts nae kerckenordre is .....

p. 180

Anno 1657 den 27 [december] waer vergaderinge ...

5. Is gesprooken van die verkiesinge van nie ouderlingen ende
diaconen. Also Jan Cornelijs nu soude afgaen als bui
ten tijdt vercoren sijnde ende maer drie jaer heeft gedient
wort goet gevonden dat Jan Cornelis sal continueren
ende in Tidde Sebes plaetse een ander sal vercoren worden
an die noortsijt moet Fricke Hekes affgaen, worden
opgestelt Coop Hindricks, Eltie Meinarts,
Herman Tiarcks, Herman Clasen;
an die suidt sijt moet Borgemr Wiart Egberts offgaen an
sijn plaets werden gestelt Geert Clasen, Jan Kiste, Nan
ne smidt, Enne Kiste
Voor Tidde Sebes is voor diacon opstelt Luie Backer,
Isebrant Pieters, Claes Hindricks schomaker,
Jacob Melis, Jan Waalkes.
Is geresolveert om alle achterdencken te vermijden
dat voortaen geen vader ende soon off schoonsoon,
stieeffvader ende stieffsoon, item broeders met
malkanderen in consistorio sitten toe gelijck
Met het gebedt is men gescheiden

p. 181

Anno 1658, den 1 Januarij is het consistorium neffens
eenige Ledematen vergadert in onse sacristie om te verkie
sen ouderlingen ende diaconen upt die gene diewelcke
a consistorio sijn opgestelt ende nae anroopinge van godes
heiligen name ende met het gebedt eindigende sij offgegaen
ouderlingen als Borgemr Wiart Egberts ende Fricke Hekes
welcke bedanckt sijn voor haere bedieninge ende daer
mede hares ampts ontlastet
2 Also Tiddo Sebes in sijn diacon ampt sijnde is verstorven
sal men an sijn plaets een ander verkiesen
3 An die noortsijt is verkooren door meste stemmen Eltie
Meinarts
4 and die suidtsijt Enne Kiste
5 voor diacon Isebrants Pieters welcke broeders
die gemeente nae gewoonte soelen voorgestelt worden
om bevestiget te worden tot sijner tijdt

Anno 1658 den 31 Januarij waer .....

p. 182

Anno 1658, den 5 Martii, was vergaderinge,
met het gebet begonnen, ende ge-eindicht.
1, Zijn de nieuwe leden onderricht van
hare ellende, verlossinge, ende dankbaerheit,
hebben geloofs-bekentenis gedaen, ende belooft,
gotsalichlick te willen leven, ende sich der
consistorie te sullen onderwerpen, ende bij de
waerheit te volgerden, oorkonde handen.

IJacop Gerrijts
IJsebrandt Fockens
Peter Hindriks
Jantjen Jansen
Remke Alberts
Martjen Cornelis

2, Eltje Lammerts sal gebannen worden
volgens 't formulier.

p. 183

3. Also Uwe Cornelis van huis is, wert
de sake met Egbert Wijrts uitge-
stelt tot de naeste vergaderinge,
waertoe beide sullen geciteert werden
4. Homme Claassen ende Frans Peters, zijnde
muitich geweest, sullen geciteert
werden tochs naesten
5. So sal ook Jan Claassen ...

p. 184

Acte consistorii, op den 4 April, anno 1658,
met den gebede begonnen ende ge-eindicht.
Hebbe beide predikanten bericht, datse
gelesen, ende, om de contenue te weten,
uitgeschreven hebben, een attestatie,
gepasseert t' Amsterdam, den 4 April,
1658, inhoudende, dat Jan Laekens,
koopman t' Amsterdam, omtrent out
68 jaren, daer comparerende voor een
notaris ende twee getuigen, wiens naemen
in dien brief stonden, heeft, ten versoeke
van Sara Hearse, huisvrouwe van
Roelf Brijan, geattesteert, dat hij,
attestant, in Februario lestleden,
op 't versoek van de requirante, tot
Londen heeft laten copieren, uit der
parochiekerke register-boek van
Sant Olof in Southwarke, d'engelsche
troubrief van de requirante ende haren
voorn[oemde] man, ook de copie heeft gecol-
lationeert met het origineel register,
ende accorderende bevonden. Onderstonden
de namen van den notaris, met sijn streek,
ende de namen van de beide getuigen.
Onder was 't segel van de notaris.
Beneden aen de rechterzijde van dese
attestatie was de translatie des
notaris van den troubrief uit het
Engels in onse tale, inhoudende,

p. 185

dat Sara Hearse met Roelf Brijan
getrout was binnen Londen, 1634, den 3
Junii, in de parochiekerke van Sant
Olof, in Southwarke. Onderstonden
de handen van een minister, item van
den klerk, zijnde registreerder, ende
noch van drij mannen, kerkmeesters.
Hieronder was het zegel van den
notaris met sijn naem ende streek. Aen
de slinkersijde, beneden op dese atte-
statie, was de troubrief in 't Engels,
als 't origineel van de translatie,
door den notaris, met sijn zegel,
vast gemaeckt.
Hierop is de vrouwe selve, Sara
Hearse, binnen gestaen, met haers
dochterken, geadsisteert van een
ander Engelsche vrouwe, ende heeft
geklaecht, dat haer man, omtrent voor
ses jaren, in de slachteltijt, was van
haer gelopen, ende hier nu leefde
met een andere. Seide ook, datse te
Londen 4 kinderen t' samen gehat
hebben, waervan noch twee leefden,
ende in de Nederlanden seven, waervan
ook noch twee leefden. Verklaerde
ook van den troubrief, als boven
geteikent is.
Eindelik hebben se getoont een copie,
dat haren man ende Geesjen Roelfs
de geboden zijn geconsenteert den
4 decembris, 1652, onderteikent
door Ede Rekenaer, secretaris
der Weeskamer binnen Grongen
Wert geresolveert, dat Geesjen
ad proximum sal geciteert werden, om
hare trouwe met Roelf te bewijsen,
alsoo dese Roelf vluchtich uit den Dam ge-
worden is, dat men voor eerst anders daerin niet
doen en kan.

p. 186

1658, den 28 April, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
1. Uwe Cornelis is binnen gestaen, ende
klaecht, als vooren. Egbert Wijrts
seit, dat Uwe Cornelis ook heeft
gescholden op andere, dat hem ook
aengaet, rakende ook de eere,
't welk Jan Cornelis ook be-
vesticht, tegen Uwe Cornelis.
Is geresolveert, dat beide broe-
ders sich christlick sullen
versoenen, alles vergevenende, als
ook geschiet is.
2. Frans Peters, binnen staende, is ver-
maent, dat hij Homme Claassen heeft
geslagen, ende Jan Claassen ge-
scholden voor een Judas, schelm,
ende verrader, volgens Jans klachte
hierboven. Frans Peters ontkent
het slaen. Homme Claassen neemt
aen, sulx te bewijsen, ende begeert,
dat Berent Eises hierover
mach geciteert werden. Frans
Peters seit, dat de sake met
Jan Claassen zij afgedaen, ende dat
hij van 't slaen niet en wete.
3. Geesien Roelfs sal noch ad proximum
geciteert werden, nevens Berent
Eises, als ook Homme Claassen
ende Frans Peters.

p. 187

1658, den 9 Mei, was vergaderinge, met
het gebet begonnen, ende ge-eindicht

2. Geesjen Roelfs, binnen zijnde, heeft
een attestatie ingebrachte van haer
drij geboden ende copulatie binnen
Grongen, gedaen 1652, 4 decembris,
met Roelf Michiels. De attestatie
is verleent 1658, 19 April, door den
E secretaris binnen Grongen. Hierop
is sij vermaent, sich van desen Roelf
geheelicken t' onthouden, om dat
sij 't voorige onwetende gedaen heeft,
ende is se gedimitteert.

p. 188

Anno 1658 den 4 Junii waer vergaderinge voor het h Avont
mael des heeren al waer met het gebedt angevangen ende
geeindiget: sijn die niewe ledematen onderrichtet
van haer elende, verlossinge ende danckbaerheit, hebben gelooffs
bekentenisse gedaen, daer bij angenomen haer den consistorie
te onderwerpen ende te gehoorsamen als oock mede bij dese
angenomene waerheit ende bekentenisse te willen (door
godes genade) te volherden, ende hebben dit selve met haer
handen ende namen onderteickent

Abel Sijmes
Derck Jansen
Anna Hansen
Geertruidt Clasen
Martien Willems
Gretien Dercks
Grijetijen Hijndrijecks
Berentien Jans
Trijntien Cornelijs
met attestatie van Wirdum Jacob Claesen Woldendorp
Remke Ewens van Groningen
met attestatie van Groninge Geucke Luijerts van
Anneke Jochems Amsterdam
met attestatie van Embden
Arnout Wouters
noch van Groningen
Thomas Abraham
met attestatie van Leide[?]
Copius Meijer

Is ingedient in consistorie, .....

p. 189

Anno 1658 den 27 Junij waer vergaderinge ...

Is weder compareert Sara die eerste huisfrouwe van Roeleff
Michiels vertoonende een contrarie attestatie als boven den 9 Maij van
Geeske die tweede vrowe van Roeleff voorseit, in voegen dat
die secretaris Rekenaer verclaert die gebooden wel ange
geven te sijn maer het boeck visiteert sijnde van howlicks
saken vinden geen vervolgh van die gebooden noch oock van
die copulatie ende dat die attestatie van Geeske soude
door abuis gegeven sijn van den secretario voorseit.
Dit selve betuicht d Albertus Thomae van sijn naeme[?] ...lle-
gen hijr toe versocht ende gecommittert, het voorseide Ehe
protocol namelich visiteert te hebben, maer geen ver
volgh van gebooden noch proclamatie gevonden te hebben.
Rekener dateert den 17 Junij 1658. D Albert Thomae
den 26 Junij anno eodem
Waerop Geeske citeert sijnde ende daernae ondersocht
sijnde brengt een attestatie van Groningen dat sie haer kerck
ganck heeft gedaen, met een getuige van een vrowe met
namen Wemele Sickens die verclaert met haer ter kercken
te sij gegaen noch van een vriesters Jantien Hindricks getuigt
dese attestatie ende presenteert Gesien voorseit dat
sie noch meer getuigen wil brengen, dwelcke niet
waren te huis gewest maer landewaerts. Dwelcke
haer dan belast is met den eersten te doen.
Hijr op is Sara binnengekomen ende is haer voorgelesen die
attestatie van die kerckgangh aen Roeleff Michaels ende
Geeske waer van Sara copie versoeckende is hoer
geaccordeert worden, ende is men hijr mede
gescheiden

Anno 1658 den Julij waer vergaderinge met het gebedt
begonnen ende geeindiget
Is op voorgaende ...

p. 190

Is op voorgaende citatie is Geeske Roelefs binnen gecomen
volgens haer last onlangs gegeven om meer getuignissen
te brengen van haer copulatie ende sijn getuigen
Jan van Munster gewesene coster tot s Meerten
Berent Willems
Berent Hermans Backer
Egbert Jansen als naber
Herman Hovinck is bekent getrout
te sijn ende copuleert gehoort
Also het claerlijcken blijket vijt boven gestelde attestatien, ende
door opgeteickende proclamatien van den 4 10ber 1652 met kennisse
der vrinden raet volgens dato oock dien volgens die copulatie
gepasseert, gewone moet meriteren Actum 8 Julij 1658
E de Rekenaer secret
Is daermede haere sake afgedaen

Onse organist heeft sijn Eheboeck gepresenteert om visiteert
te werden ende is wel bevonden doch dat die copulatien daer bij soude geteekent worden
Frants Pieter ende Homme Clasen sullen weder citeert werden
gelijck oock die weduwe Melissi als oock Simonides

Anno 1658 den 8 Augusti waer vergaderinge, met het gebedt begint
ende geeindiget
Is die weduwe secretarise binnen gekomen ende heeft copie gepresenteert
van haere beschuldiginge tegens Simonides, welcke collationeert sijnde,
soude Simonidi overgelevert worden
Frants Pieters is binnen gestaen op citatie. Seit dat die Attestatie
so Homme Clasen hadde vertoont in consistorio onwaerachtich waer
gelijck Rener Eppes ende Jacob Jansen cuiper verclaren ende haer so
niet waer voorgelesen
Was geresolveert dat men ad proximum beide partien peremptorie
sal citeren ende soocken tot vrede te vermanen
Evert van der Gou sal citeert worden dewijl sijn vrouwe van hem
is getoogen van wegen sijn tyrannique huishoudinge met sijn
vrowe
Bronger goltsmit sal mede citeert worden om reden te geven
wat Evert van der Gow tot sinent hadde gedaen hem met het mes
vervolgende

p. 191

Anno 1658, den 3 septembris, was vergaderinge met
het gebet begonnen ende ge-eindicht

Is Homme Clasen .....

p. 192

5 Sal ook Peter Idema geciteert
worden, om dat hij in den omgank
geseit heeft, dat de kerkenraet
met hem onchristlick, onredelick,
ende schelmachtich, als verraders,
gehandelt hebben
6 Zijn de nieuwe leden onderricht,
als boven, ende hebben ook

p. 193

bekentenisse ende belofte, gedaen, als ook
boven dikwils, volgens handen.

Claes Wijrts Met attestatie van Solwert
Jochim Engelberts Bartelt Koerts
Jan Wolters ende
Claes Jans Magdalene
Auke Jansens van Grongen
Evert Cornellis Urseltje Houmans
Kunne Richters van Cropswolde
Trijntjen Claassen Trijntje Hinriks
Bouwe Vechters van Schilwolde
Anke Meinerts Johannes v. Gennep,
secretaris ende
Berentjen

Anno 1658, den 12 Septemb., was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
1. Is binnen gekomen, Anke Krijte, vroet-
vrouw, klagende over Henricus Sage-
man, orgelist, dat hij geseght heeft,
dat sij sijner vrouwe gedreicht hadde,
in barens-noot, om haer dan quaet
te doen. Is geresolveert, hem hier
tegen te citeren, nevens haer.
2. Hebben beide pastoors rapport gedaen
van hare commissie en haer wedervaren.
Maer Peter Hiddes, binnen staende,
heeft het overspel bekent, met
Metje, ende verklaert, leetwesen
daerop te hebben ...

p. 194

sake wert voor dit mael uitgestelt,
als van Simonides absent. De citatie continueert.

p. 195

praterien zijn, ontkent ook, sulx geseit
te hebben.....

p. 196

Anno 1658 den 3 Decemb: waer vergaderinge voor het h
Avontmael al waer die niewe ledematen sijn onder
richtet worden van haere elende, verlossinge ende schuldige
danckbaerheit, hebben gelooffsbekentenisse met beloftenis
daer bij te volherden, oock haer onderworpen der vermanin
gen ende kerckentucht, en sulcks onderteikent off onder
teickenen laet ende sijn als volgt

Selijs IJansen
Ties Pieters
Hindrick Jansen
Aneke Autkes
Maritien Pieters
Abbe Hinricks
Anneke Jansen
Mettie Dercks
Trijntie Geerts
Isijntin Gerts
Trijne Henrick
Jantien Clasen
met attestatien van Gronin
gen sijn gecomen
Aaltien Jansen
Lutgertien Jansen
van Obergum
Martien Bruins
van Farmsum
Bouwe Sibens ende Trijntje Jacobs vroetvrouw

Also daer .....

Dns Holthuis sal oock ad proximum citeert worden om
dat hij sonder voorgaende vertoninge van attestatie is
tot het nachtmael des heeren gegaen ende anders

p. 197

Anno 1658 den 26 Decemb: .....

p. 198
Anno 1659 den 1 Januarij is die gemeente in het
consistorium vergadert gewest om te verkiesen ouderlin
gen ende diaconen nae gewoonte ende sijn doemael
offgegaen die E E J Menno Howerda ende Uco Clasen als
uijtgedient hebbende ouderlingen ende mr Evert Hindricks
als niet conende sitten volgens resolutie met sijn swager.
Diacon is offgegaen Jan Cornelis ende sijn dese broederen
hares ampts bedanckt
Sijn an hare plaetse nae gedane opstellingen van het con
sistorie door meeste stemmen vercooren die EE J Johan
van Maneel, die Hopman Coop Hindricks en
Harmen Tiarcks tot ouderlingen, Jacobus Melissen tot diacon ...

p. 199

Einde van anno 1658

Volcht het jaer 1659

p. 200

Anno 1659 den 30 Januarij.....

p. 201

Anno 1659 den 4 Martii, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
Zijn de nieuwe leden onderricht van
hare elende, verlossinge, ende dank-
baerheit, hebben geloofs-bekentenisse
gedaen, ook belooft, gotsalichlick
te willen leven, hen de kerkentucht
t' onderwerpen, ende bij de waerheit
t e volherden, oorkonde handen

Derck Frix
Wilhelm Tijssens mark, met eigen hant getogen
Pieter Riewens
Geeske Jansen
Rixte Jansen Gerdrut Wijllems
Ideke Jans Frecktijen Sijbrants
Fenne Jans
met attestatie van Creewaert
Trijntjen Schoolers

p. 202

Anno 1659, den 13 Martii, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht
Evert Cornelis ende Fockjen, eegaden,
binnen staende, klaechden, dat Claes
Holtsager ende Reinuwe, eelieden,
haer lasterden, als dat sij, Fockjen,
Claes verleden nieuwjaers dach heeft
besocht in sijn siekte, ende dat Claes
tegen Wijpke geseit heeft, dit doet
mij Got niet, maer menchsen, item;
dit doet mij Fockjen; ende dat Reinuwe
tegen Etjen ook te dien dage geseit
heeft, dit doet onse Claes Fockjen,
ende anders niemant.
Is geresolveert, dat dese ses
personen ad proximum sullen geciteert
worden, om dan behoorlick daerin
te doen.

Anno 1659, den 27 Martii, was verga-
deringe, met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
Claes Hinrix binnen staende, seide,
tot het bovenstaende, dat hij 't
door krankheit geseit heeft, wat
gepasseert is, door swakheit
in 't hooft, ende dat hij geen quaet
oit gedacht heeft, ende noch niet
en denkt, dat hij door met
vervaertheit 't geseit heeft van de
lieden niet wetende, als goet ende eere.
Reinuwe seide, soo niet geseit te
hebben, maer haer ellende van Claes
tegen Etjen geklaecht te hebben.

p. 203

Etjen getuicht, dat Reinuwe geseit
heeft: dit doet niemant, als Fockjen.
Wijpke tuicht, dat Claes ook so geseit
heeft. Beide getuigen, datse naederhant niemant
van dese eelieden jet geseit heeft.
Hierop zijn partijen versoent, ende hebben
belooft, vredich te leven.

Anno 1659, 3 Junii, was vergaderinge, met het
gebet begonnen ende ge-eindicht.

1. Is binnen gestaen d. Lambertus Beckering, conrector,
vertoonende een beroepinge nae Huising ende verklarende
volgens resolutie van onse jongste sijnode,
door goddelicke middelen daeran geraeckt te
zijn, ende begeerde daerom attestatie, 't welk
is geaccordeert, ende de attestatie voorgelesen,
ende geapprobeert.
2. Zijn de nieuwe leden onderwesen, hebben geloofs
bekentenisse gedaen, ende belofte, als dikwils
daerboven, oorkonde handen

Jan Allers
Jacob Jansen
Remmert Hijndrijcks
Tjark Ebes
Anneke Evers
Grietie Ebels
Grietje Jacobs
Martjen Geerts
Hilke Krijns
Geeske Geerts
Stijntije Hijndrijcks
Met attestatie gaen toe
Magdalena Damjens, van Nieu Rees
Aeltjen Hinrix van Witwirum
Roelf Jansen ende Eiltje Peters van Usquert
Frederik Samuels en Aachtje, van Sappemeer

p. 204

Anno 1659 den 12 Junij waer vergaderinge. Nae het
gebet is gesprooken
1. Van Mr. Pieter Idema, hoe dat hij nu een lange
tijdt het E classis heeft nae gelopen om copie van eenige
acten te hebben uijt het consistorie prothocol, rakende
sijn sake ende proceduiren tegens hem gepleegt waer
over van classe committeerden gestelt als naemlijck
D Besten D Emmanuel ende D Pierius om die saken
van mr. Pieter te versoenen ende sien off men hem tot
ruste brengen, dwelck het consistorie is bekent ge
maeckt.
2 is voorgestelt van Pieter Hiddes kindt hetwelcke
van die Beert weder hijr is gebracht ende bij provisie
voor een weke twie of drie is bestedet worden wat
wijder hijr inte doen.
..consistorium men sal het kindt voort weder terugge
nae die Beert senden met een missive an die pastoor ...
3 is voorgestelt van Jacob Jansen ende Elske dat die
selve nu in het achte jaer bij malkanderen sitten sonder
gecopuleert te sijn ...

p. 205

Anno 1659, den 7 Augusti....

Anno 1659, den 2 Septemb, was ver
gaderinge, met het gebet begonnen ende
ge-eindicht
De nieuwe leden, binnen gekomen
zijnde, zijn onderwesen van hare
ellende, verlossinge, ende dankbaerheit,
hebben geloofs-bekentenisse gedaen,
ende belooft, stichtelicken te sullen leven,
haer der kerken-tucht, ende bij namen,
onsen consistorio, sich t' onderwerpen,
ende bij dese aengenomene waerheit te
volherden, oorkonde handen.

Sijcke Peters
Hillichjen Martini
Kuinje Gerrijts
Gretie Koers
Grietien Berens
Geertruit Tjarks
Popke Sijrcks

Met attestatien
d E Alle Writsers, van 't Sant
D Henricus Martini, conrector, van Grong:
D Everhardus Ringels, van Grongen
Cornelljes Claassen ende Eenje, beide van Uithuister Meden
De deuchtsame Tjadwe Sibinga van Winschoten
Martjen Jansen, van Delfzijl

Nae censure morum, waer alles wel was, is men gescheiden

p. 206

Anno 1659, den 25 Septembris, .....

p. 207

1659, den 13 Novemb., ......

Anno 1659 den 2 December was vergaderinge, met het gebedt
begonnen ende geeindiget.
Sijn die niewe ledematen onderrichtet nae gewoonte
van haer elende, verlossinge, ende danckbaerheit, hebben gelooffs
bekentnisse gedaen, haer voortaen het E consistorium en ver
maninge en dat selve sick onderwerpende, belooft oock
tot an het ... einde haeres levens hijr bij te volherden
met onderteickenenge harer namen ende handen die schriven
konden als volgt

Reijent Takens Peter Peters
Michel Helt Herman Toolen
Seije Alberts Pieter Bronnens
Cornelijs Jansen Hendrick Hermans
Lubge Claesen Cornelia Cornelijs
Maria Engelberts
Anneke Peters Anna Pieters
Ideke Reiners Gretije Hoofs
IJantien Geerdts
Jantijen Remmers
Hoijcke/Feijcke[?] IJacob
met attestatien van Groningen
Hester Ricow
met attestatie van Sidbuiren
Trijne Alberts

Jacobus Wussum op sijn versoock ende versoonlicheit
verclarende is toegelaten het h avontmael ende
sijn partie verreist sijnde, nae Oostfrieslandt,
sal ad proximum weder citeert werden.

Is censura morum gehouden al waer godt
loff niet strafbaers is voorgevallen

p. 208

Anno 1659 den 11 December.....

p. 209

Einde des jaers 1659

Volcht het jaer 1660

p. 210

Anno 1660 den eersten Januarij waer op publica
tie vergaderinge in het consistorium volgens gewoonte
ende sijn doemael afgegaen ouderlingen die E broederen
Hugo Haijens ende Hans Hermans diacon, die E
Egbert Wiarts ende sijn an plaets van dese broederen
welcke voor haer getrowe diensten een iegelick in het
sijne bedanckt worden.
Daernae sijn nae opstellinge van het E consistorie te
voor geschiet, bij meeste stemmen vercooren tot
ouderlingen die E H secretarius Johan van Gennep
ende die E Alle Writsers
tot diacon die E Pieter Lamkes ...

p. 211

Anno 1660 den 15 Febr: ...

Roeleff Lissebon ende sijn vrowe soelen ad proximum
citeert worden om sijn slofficheit in sijn schooldienst ...

p. 212

1660, den 2 Meerte, was vergaderinge, met
het gebet begonnen ende ge-eindicht.

Zijn de nieuwe leden onderwesen van hare
ellende, verlossinge, ende dankbaerheit. Hebben
hare ellenden beleden. Ook geloofsbekentenisse
gedaen. Van gelijken belooft, gotsalichlick
te sullen leven. Item, haer der kerkentucht,
ende bij namen onsen consistorio, volgens Godts
woort, te onderwerpen. Ook bij de waerheit ,
die sij hier nu beleden hebben, te volherden.
Oorkonde dese handen

Jan Gales
Sibrandt Gockes Strachollt
Mene Eijsens
Wigbolt Jansen
Eeuest Seegels
Harmke Sijes
Gepke Reijnts
Martjen Sickes
Trijntjen Juirjens
Johan Schuirink met attestatie van Tinallinga
Jantje Geerts, met attestatie van Loppersum

p. 213

1660, 11 Meerte, was vergaderinge, met het
gebet begonnen ende ge-eindicht.
Harm Donker is gestraft om de ver-
wondinge van Jacobus Wussum, ende om
dat hij so langsaem is gecompareert
in de consistorie, heeft schult bekent,
vergifnis begeert, beterschap belooft, ende
sich met de consistorie ende Jacobus versoent.
Wussum is van dronkenschap vermaent,
't welk hij heeft aengenomen, om te
verbeteren.

Anno 1660 den 1 Junij waer vergaderinge voor het H Avont
mael ende sijn die niewe ledematen onderrichtet van hare
sunde ende elende, van haer verlossinge als oock schuldige
danckbaerheit, hebben daer op bekentenisse gedaen sick
oock die E consistorio onderwerpen met onderteicke
ninge van haer handen als volgt

Hermen Wabbes
Wigger Segels
Tettie Menes
Anna Beloel
Mettien Hindriks
met attestatien van Nienhove
Louwe Cornelijs
met attestatien
van Groningen Michel Geerts, Siecke Jansen
van Leermens Albert Joosten
van Slochteren Jan Roeleff ende Vrowke eelieden
van Sappemeer Hindrick Luitiens ende Fennitien Jansen
van Cantens Teelke Oltums

p. 214

Anno 1660 den 1 Julij waer vergaderinge met het gebedt
angevangen ende geeindiget
Is mr Frants Pieters op citatie compareert ende
vermaent worden van sijn dronckenschap veelvoudig
gepleegt. Heeft bekentnisse gedaen ende beterschap belooft met
hanttastinge, is daermede ged..mittert
Anno 1660 den 29 Julij .....

1660, 31 Aug., was vergaderinge, met het gebet begonnen
ende ge-eindiget
1. Is mr Claes Hinrix, schoemaker, bin[n]en gestaen,
clagende over Hinrik Everts, dat de selve
hem, opentlik op de strate, gescholden hadde,
ende woorden gesproken, die eere ende faem raken; ende
heeft versocht, dat hij daerover ad proximum
mochte geciteert werden; 't welk is ge-accordeert.
2. Zijn de nieuwe leden onderwesen, hebben geloofsbeken
tenisse en belofte gedaen, als boven dikwils, oorconde
handen, gelijk volcht
Egbert Gerrijts Grietje Jansen
Grietje Eewema Asseltijn Eewens
Eemt Peters Geertruit Jansen
Elske Jansen

Met attestatie van Grongen, Annetjen Hijlkens
van Meurs, de weledele, wel-eer-en-deuchtrijke juffrouw Willemina Clant
noch v. Gronge, Jan Tjebber
van Awert, Engeltien Stenius

p. 215

Anno 1660, 1 octob, D Pimperling gestorven

p. 216

1660, 25 Novemb., .....

Anno 1660, den 30 Novembris,
was vergaderinge, met het gebet
begonnen ende ge-eindicht
Zijn de nieuwe leden onderwesen
van hare ellenden, verlossinge,
ende dankbaerheit. Hebben geloofs-
bekentenisse gedaen, ende belooft,

p. 217

stichtelik te leven, ook bij de waerheit
te volherden, ende hen der kerkentucht te
onderwerpen, oorkonde handen

1 Evert Conradus
2 Derk Geerts
3 Evert IJans
4 Sijger Willems
5 Hijnderijckjon Jants[?]
6 Benne Jansen
7 Beke Harmens
8 Elteke Aijckema
9 Hijmke Iles
10 Catrina Noordendorph
11 Maertijn Sijmens
12 Aafke Tjaes
13 Trijntje Wijrts
14 Catrijna Hectors
15 Beelke Remmerts
16 Lucije Everts
17 Sara Abrams
18 Renske Everts
19 Teite Hinriks
20 Derckjen Aursamdes[?]
21 Aaltjen Krijns
22 Trijntjen Harmens
23 Griete Jansen

Met attestatie gaen toe,

van Noortbroek,
24 Luitjen Willems ende
25 Grietjen Fockens, eelieden
26 Item, Amelke Peters
van Grongen

p. 218

27 Jan Balke, ende
28 Cataline Meertens, eelieden
van Collum
29 Peter Jansen Friema, ende
30 Geertruit Brongersma, eelieden
van Harlingen
31 Antje Jansen
van Leerm[en]s
32 Hilletje Eewens
noch van Leeuwaerden
33 Daniel Beloeil

Anno 1660, 30 Decembris was vergaderinge, met
het gebet begonnen ende ge-eindicht.
Heeft men gesproken, volgens resolutie, van
de veranderinge des consistorii, ende eerst mentie
gemaekt, den s. Koop Hinriks, ende Harmen Tjarks,
beide ouderlingen, aen de Noortzijt van den Dam,
in den Heere ontslapen zijn, ende dat afgaet, D
Johannes Laxten, ouderlinge, an de Suitzijt,
item, dat afgaet Homme Claassen, diakon.
De E consistorie, volgens gewoonte, als voor
eenige jaren goet gevonden is, stelt op, aen de
Noortzijt, Homme Claassen, Uwe Cornelis,
Harmen Claassen, ende Evert Hinricks, om daeruit
twee, ende aen de Zuitzijt, B Wijrt Egberts,
Popke Entes, Geert Claassen, ende Nanne Jansen,
om uit hen een ouderlingh, te verkiesen. Tot diakons
werden opgestelt, Geert Alberts, Jan Waelkes,
Bronger Brongersma, Lui Sijrts, ende Harmen
Everts

p. 219

Einde des jaers 1660

Volcht het jaer 1661

p. 220

Anno 1661, den 1 Januarii, is, nae gedane pre-
dikatie, der gemeinte aengedient, dat men
na middach, om 1 uir, in de consistorie-kamer,
ouderlingen ende diakon soude verkiesen, vol-
gens gewoonte. Zijn de broeders van den
predigstoel genoodicht, om dit heilich werk
mede te verrichten. Op gewoonlike tijt ende
plaetse vergadert de gemeinte. Is verhaelt,
dat s. Koop Hinrik, ende Harmen Tjarks,
beide ouderlingen, an de Noortzijt van den
Dam, in den Heere gerust waren. D. Johannes
à Laxten, ouderling aen de Suitzijt, ende
Homme Claassen, diakon, giengen af, ende zijn
beide hares dienstes bedanckt. Zijn van
de consistorie opgestelt, aen de Noortzijt,
Homme Claassen, Uwe Cornelis, Harmen
Claassen, ende Evert Hinriks, om uit hen
twee ouderlingen te verkiesen. De meeste
stemmen van de consistorie ende gemeinte zijn
gevallen op Homme Claassen ende Evert
Hinriks. Hiernae heeft de consistorie uitgeset
an de Suitzijt, B. Wijrt Egberts, Popko
Entes, Geert Claassen, ende Nanne Jansen,
om uit hen een ouderling te verkiesen. Is door
meeste stemmen van de consistorie ende gemeinte
verkoren, B Wijrt Egberts. Om een diakon
te verkiesen zijn van de consistorie opgestelt,
Geert Alberts, Jan Waelkes, Bronger
Brongersma, Lui Sijrts, ende Hermen Everts.
De meeste stemmen van de consistorie ende
gemeinte zijn gevallen op Geert Alberts.

p. 221

Is geantwoort, .....

Want sij hielden aen,
om, wegen de gemeinte, op te stellen Ebel Peters.
Ja, in hare bijeencomst, hebben sij hem opgestelt,
ende quasi verkoren, waer hij doch, onder anderen,
om dat sijn vader Peter Hiddes, noch staet onder
sware censure, niet bequaem is, om in de consistorie

p. 222

sessie te nemen.....

p. 223

Soo hebben se dan haren tijt versuimt, ende ...

Den selven 3 Januarii,
quamen tot pastoor Sibrandus, in sijn huis, Evert
Swiers, Hinrik Theodorus, ende Jacob Sadelmaker,
seggende, datse quamen in den name der gemeinte,
heden zijnde in de kerke vergadert geweest, versoe-
kende, datter een nieuwe kondinge, ende keur,
mochte geschieden, item, dat de gemeinte mochte
mede opstellen, als tevooren, ende dat men alsoo
de sake mochte appaiseren ...

p. 224

tijt om op te stellen.....

p. 225

gelegt, ende is geresolveert, dat .......

p. 226

Anno 1661, 17 Februarii, was vergaderinge ...

De gekorene bij de kerken-raet stan hierboven.
Die, bij de breede gemeinte zijn dese: Jan Vechter,
Jan Gerrijts, ende Ebel Peters, ouderlingen;
ende Peter Wijrts, diakon. De 3 ouderlingen
van den kerkenraet, als ook de andere 3 van
de breede gemeinte, item de diakon, van
de kerkenraet, ende die van de gemeinte,
zijn alle acht gekondicht ...

Anno 1661, den 8 Martii, was
vergaderinge, met het gebet begonnen
ende ge-eindicht
Zijn de nieuwe leden, volgens ge-
woonte, onderricht, van hare
ellende, verlossinge, ende dank-
baerheit; hebben geloofs-beken-
tenisse gedaen; ende belooft,
gotsalichlik te sullen leven;

p. 227

ook bij de waerheit te volherden; ende sich
der kerken-tucht t' onderwerpen, oor-
konde dese handen ende namen

1 Claes Cornelijs
2 Jacop Jansen
3 Stoffe Bensen[?]
4 Baje Luitjens
5 Willem Peters
6 Cornellis IJans
7 Sijetijen Olters
8 Sijcke Jacobs
9 Nelske Meiers
10 Stijntje Tjarks
11 Iitjen Peters
12 Anna Rijeesbeeck
met attestatie van Noortbroek
13 Augustinus Alberts, ende
14 Eewe, eelieden

p. 228

Anno 1661, den 31 Martii, was vergade-
ringe, met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
Siwer Claassen is niet gecompareert. Moet
ad proximum weder geciteert worden.
Sullen ook geciteert werden, Brongersma,
ende Derk, beide goltsmeden, questieus zijnde
over 't leveren ende strijken van een golden
rink, genen klagende over desen.

Anno 1661, den 21 April, was vergaderinge, ...

De beide goltsmeden zijn verschenen, maer
niet versoent, also meester Derk uit de
vergaderinge wech gink, seggende, dat hij
met meester Brongersma niet te doen en
hadde.

Anno 1661, den 5 Mei, was vergaderinge, ...

Meester Brongersma heeft overgelangt
een attestatie, gedateert 7 decemb. 1660,
waerin J Ringels, Redger ten Dam, ver-
klaert, waerachtich te wesen, dat sekere
susrink, so sijn E. olde dienstmaecht, Catha-
rina, van meester Bronger ten Dam hadde
gekocht, nae dat sijn E. de selve van twee
goltsmeden tot Grongen hadde laten visiteren,
goet van alloi, te weten, pistoletten golt
is bevonden.
Noch heeft Brongersma ingelangt een attestatie,
van den 15 Martii, 1660, waerin Jacob Wussim,
goltsmit in den Dam, getuicht, op sijn steen gestreken

p. 229

te hebben, sodanige gouden rink als Trijntje Jurjens
van Mr Bronger Brongersma hadde ontfangen,
ende de oprechte waerheit te zijn, dat hij Jacob
Wussim, den rink gekeurt hebbende, bekent,
den selven goet te zijn, naer sodanig werkgout,
als in dese Omlanden ende tot Grongen wert
verarbeit. Neemt ook aen, des versocht zijnde,
onder eede dit alles te verklaeren.
Wijders heeft Brongersma een attestatie over
gegeven, gepasseert 30 April, 1661, waerin
E Ringels, Redger, bekent, de oprechte
waerheit te zijn, dat meester Derk Jansen,
goltsmit ten Dam, op den 15 Martii anni 1660
praeteriti, tot het huis van sijn E. zij gekomen,
ende verklaert heeft, dat de gouden rink,
welken Trijntje Jurjens, maecht van sijn E.
broeder, Johan Ringels, van meester Bronger
Brongersma, goltsmit ten Dam, hadde gecocht,
valsch, ende van quade alloi, jae niet beter
dan messink, was. Dit betuicht sijn E., in
probanti forma, bij meester Derk van dien
rink gesproken te zijn.

p. 230

1661, 31 Mei, was vergaderinge, met
het gebet begonnen ende ge-eindicht.
Zijn de nieuwe ledematen onderricht van hare
ellende, verlossinge, dankbaerheit.
Hebben geloofsbekentenisse gedaen, ende
belooft, gotsalichlik te sullen leven,
ende haer der kerken-tucht, bij namen,
onse consistorie, t' onderwerpen, ende bij
de waerheit te volherden, oorkonde handen,
ende namen, als volcht

1 Mathias Munter
2 Bartolt Dutmaer Wiersum
3 Hinrik Jansen
4 Peter Frericks
5 Antje Gijses
6 Mette Jansen
7 Peterke Reiners
8 Martijen Dercks
9 Aeltijen Lijppes
10 Nijessien IJuriens
11 Lucke Hinriks
12 Grietie Tijes
Met attestatien
13 Cornelis Geerts, van 't Zant
14 Henrik van Woerden, ende
15 Annetjen Sweers, eelieden, van Grongen
16 Frans Tjackens, van Finster-Wolt
17 Krijne Edens, ende
18 Trijntjen, eelieden, van Loppersum
19 Regina Nicolai, van Wetsing
20 Hermannus Wijardi, van Grongen

Is geresolveert, dat Jan Teunjes ad proximum sal geci-
teert worden, om sijn vloeken ende lasteren, alom, tegen
onse diakens, waertoe hem geen reden gegeven is,
jae tegen alle reden.

p. 231

Anno 1661, 16 Junii.....

3. De beide goltsmeden zijn gecompareert. Maer
meester Brongersma heeft overgelevert een
attestatie, gepasseert den 21 Mei, anno 1661, onder-
tekent, met eigener hant van den E. E[verhard] Ringels,
redger, en van Maria Cellacius, met haar mark,
met eigener hant getogen, getuigende, ende ver-
klarende, de oprechte waerheit te zijn, dat
Derk Jansen, goltsmit ten Dam, op den 15 Martii
(in margine stont, doch met een ander hant, circum
circa) anni praeteriti 1660, ten huise van sijn
E. was gekomen, ende gesecht hadde, dat den rink,
welken Bronger Brongersma aen Trijntjen
Jurjens, maecht van den E. Johan Ringels, hadde
verkocht, niet en beter en was, dan messink,
ofte van quaden alloi. Dit verklaeren sij beide
so te bevestigen in probanti forma. Maer mr
Derk heeft dit ontkent, seggende, dat dese
beide hem dit moesten bewijsen. Verklaert ook,
eenen rink getoetst te hebben, waervan hij geseit
hadde, ende noch seide, goet gout te zijn, maer
geen pistoletten, noch werkgout, maer wat
minder, met meerderen. De E. consistorie
heeft weder middelen van versoeninge voor-
geslagen, die mr Brongersma aennam;
maer mr Derk konde sich daertoe niet verstaen.
Sullen weder geciteert werden, om een kerkelicke
sententie daerover te geven.

p. 232

Anno 1661, den 30 Junii, .....

2. Mr Derk, binnen gekomen zijnde, is ge-
vraecht, of hij ook jet, bij de voorige ant-
woort, te gaen hadde. Seide, van neen. Maer
als wij nu recht met hem begonen te handelen,
liep hij wech, tegen onsen dank ende waer-
schouwinge. Mr Brongersma quam
ook binnen, verklaerende, op onse vrage,
niet meer te hebben, boven 't voorige,
maer alles nu geseit te hebben.
De consistorie dan, op rijpe deliberatie, oor-
deelt, dat mr Brongersma sijn klachte
genoechsaem bewesen heeft, ende dat mr
Derk genoechsaem overtuicht zij. Verklaert,
op dit fondament, in Godes vreese, dat mr
Derk sijn schult moet bekennen, sich tegen sijnen
broeder versondicht te hebben, ende begeeren, dat
mr Brongersma hem dese menschelicke swak-
heit wil te goede houden, ende beloven, sulks,
ende diergelijke, niet meer te doen, tegen sijnen
broeder. Seit ook, dat mr Brongersma, hier
op alles sal moeten vergeten ende vergeven, ende
dat beide broeders aennemen sullen, om voortan
in vrede, liefde, ende eenicheit, te leven, als
litmaten betaemt. Maer als weder wederzijts
groote hevichede, ja onchristlicke ende verschrik-
licke woorden, voorgevallen zijn, selfs in de
consistorie, so sullen se dit ook onderling
bekennen, malkanderen vergeven, op onderling
versoek, ende dan ook verbeteren, om ook dit
niet meer te doen, ende wederzijts den vrede
te soeken, ende nae te jagen. Dese sententie,
kerkelik zijnde, is mr Brongersma voorge-
houden, dewelke sich der selver gantschelik
heeft onderworpen. Mr Derk sal ad
proximum geciteert werden, ten einde men hem
dit al mach voorlesen, ende bekent maken,
op dat hij ook mach gehoorsamen, ende dese
broeders dan te vollen versoenen, om eenmael
een einde van alles te maken.

p. 233

Anno 1661, den 14 Julii, was vergaderinge, met
het gebet begonnen, ende ge-eindicht.

2 Mr Derk, goltsmit is nae Doccum verreist.
Sal ad proximum weder geciteert worden

1661, 15 septemb., was vergaderinge, met het
gebet begonnen ende ge-eindicht.
1 Swier Claassen geciteert zijnde, is niet gecompa-
reert. Dewijle hij in sijn dageliksche dronkeschap
voort-vaert, ende contumax blijft tegen de
consistorie, so is geresolveert, dat hij sich,
door last des kerken-raets, van 't Avontmael
des Heeren, voor eerst, sal onthouden, 't welk
hem, in den ommegank, sal aengeseit werden
2 Baie Luitjens, also sijn vrouwe van hem nae
Norden is getrocken, om quade huishoudinge, sal
ad proximum geciteert werden
3 Mr Derk heeft de sententie hooren voorlesen,
maer weigert te pareren, ende versocht copije,
dewelke is geconsenteert.
4. Zijn binnen gestaen Peter Hiddes ende Metje,
versoekende, datse wederom tot het heilige
Avontmael mogen toegelaten werden.

p. 234

beide gedaen. Maer dit al sal .....

p. 235

Anno 1661, 20 septembris, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
1. Zijn de nieuwe leden onderricht van hare
ellende, verlossinge, ende dankbaerheit,
hebben geloofsbekentenisse ende belofte
gedaen, als boven dikwils verhaelt is,
oorkonde handen, als volcht

1 Harmen Luitiens
2 Beerent Onnes
3 Antje Derks
4 IJcktijen Noordendorphs
5 Gerbrech Freriks
6 Fijecktijen Frerecks
Met attestatie
7 Jeltje Treccius, van Uitwierde
8 Frouwke Eltjes, van Delfzijl
9 Geertruit Tijssen, van Delfzijl

p. 236
beroepinge der predikanten gegaen zij, schoon de ....

Anno 1661, den 29 septembris ...

p. 237

4. Zijn opgestelt, met eenparigen stemmen, uit onsen classe,
D. Arnoldus Warendorp, in Delfzijl ende D.
Johannes Henrici Muinten, tot Losdorp, respective
predikanten, item d. Copius Meier, ende d. Hermannus
Wijardi, soon van de E H Borgermr, Wijrt Egberts,
beide candidati. Noch zijn hier bij opgestelt, Dns
Hermannus Ankum, in d'oude schans, ende D. Nicolaus
Schenkius, tot Leermes, respective predikanten ...

p. 238

Anno 1661, den 6 Octobr.,.....

p. 239

personen bij den kerkenraet, ende de approbatie.....

p. 240

bij den eene, ende de ander bij den anderen, ....

p. 241

3. Om dit mandaet te verantwoorden, zijn .....

p. 242

Anno 1661 den 20 Octobr., .....

p. 243

Anno 1661, den 27 Octobris was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.

3 Is geklaecht over kuiperije ende bedelaerije der stemmen ...
Maer overmits ook Papisten ende Mennisten borgers zijn, sullen se
stemmen, in qualiteit, als broeders der gemeinte, ende anders
niet. .....

p. 244

borgers kennisse nemen kan uit het boek.....

Volgens bovenstaende resolutie des consistorii
heb ik hier gestelt de copije van de
sententie tegen den E. E. jr Houwerda, dus
luidende

In sake d'E.E. Jr Menno Houwerda van
Meckema........

p. 245

Anno 1633, in den maent Junius, heb ik een
register gemaekt van alle inwoonders, borgers,
ende litmaten der gemeinte, broeders ende susters,
in Appinga-Dam, op de Suit-zijt, waer litmaten
gevonden zijn 232
Anno 1638, in October, heb ik wederom een
sulk register gemaekt. Op de Suit-zijt waren
litmaten 269
Op de Noort-zijt 222 somme over al 491.
Anno 1649 heb ik wederom een sulk register
gemaekt. Op de Suit-zijt waren, in Augusto,
litmaten 290; Aen de noortzijt waren
in octobri 263. Zijn over al 553
Anno 1661, in Octobri, heb ik wederom sulk een
register gemaekt, ende litmaten gevonden, broeders ende
susters, aen de Suitzijt 316. Aen de noortzijt, 267. Zijn over al
583. Een komt hier noch bij ende
noch een. E 585
De summe aller broederen is hier 234; De rest zijn susters.

p. 246

voorgeslagen hadde, dat dese opstellinge des
consistorii.....

p. 247

3. Blijft vast gestelt, van de kondinge, acht dagen voor
de electie, altijd te ......

p. 248

Presenten waren, de pastoor, de E. H. B. Wijrt
Egberts, Jan Gerrijts, Enne Louwens, Ebbe
Peters, Jan Vechter, olderlingen, Jacobus Melissus,
Peter Medendorp, ende Peter Wijrts, diakons.

p. 249

3. Zijn ge-eligeert, om hier van met de Heeren te
spreken, Sibrandus, pastoor, Evert Hinriks olderling, ende
Peter Wijrts, diakon.

p. 250

Anno 1661, den 15 Novembr., ......

p. 251

3. Is 't reglement.....

Anno 1661, den 17 Novemb, ...

4 ... Want tot predikant
in den Dam is verkoren, de Eerweerdige, welgeleerde

p. 252

zeer gotsalige, D. Engelbertus Alberthoma,
pastoor tot Mensinge-weer, met 91 stemmen.
D. Copius Meier hadde 36 stemmen, maer
de andere weiniger. Geve nu Got, dat dese
beroepinge gedije ...

p. 253

Mensingeweer, om ons, ende onse gantsche gemeinte, .....

p. 254

Wert hier ook gestelt de somme van
't reglement.....

p. 255

of de consistorie-dienaer, de selve in ordre .....

p. 256

Alle voorgaende acten van de nominatie ende op-
stellinge.....

Anno 1661, den 8 Decembr, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.

Is gelesen een attestatie van de consistorie tot
Finserwolt, gedateert den 31 Augu. 1660,

p. 257

inhoudende, dat Gerhardus Vechter ende Etjen,
eelieden, sich daer, ongeveer 5 jaer lang, eerlik,
deuchdelik, vreedsam, met malkanderen, ende met
haer nabuiren, vroom, ijverich in 't gehoor des
goddelicken woorts, als oprechte christenen
betaemt, gedragen hebben, zijnde dese attestatie
noie illius consistorie geschreven ende ondertekent
van M. Reinink, pastoor aldaer. .....

Anno 1661, den 20 Decembris, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
1. Zijn de nieuwe leden onderwesen van haer
ellende, verlossinge, dankbaerheit, hebben
geloofs-bekentenisse gedaen, ende belooft,
christelik te sullen leven, bij dese waerheit
te volherden, sich der discipline ende bij namen
onser consistorio t' onderwerpen, oorkonde
dese naevolgende handen

1 G Vechter
2 Broer Alberts
3 Eeuwcke Lubberts van de groote Hogewerf
4 Jacob Jans

p. 258

5 Isebrant Fockens
6 Teunjes Claassen
7 Berent Dercks
8 Evert Jansen
9 Sijbentje Hijlkes, van Lasquert
10 Grietje Eewkes, vrou van Eewke Lubberts
11 Frijntun Roserts[?]
12 Grietje Derks
13 Dijetijen Onnes
14 Claasje Berents
Met attestatie
15, 16 David Jansen, ende Elsjen Jansen, eelieden van Amsterdam
17, 18 Peter Jeltes, ende Trijntje Arents, eegaden, van Wittewierum
19 Martje Claassen, van Wirdum
20 Aaltje Jansen van Opwijrde

Is van de diakons voorgestelt, dat Icke
Riklefs haer versocht heeft, om sich onder
haer te begeve, willende haer goet, bij
testament, onsen armen geven, ende den vrienden een
legaet. .....

p. 259

Anno 1661, 26 Decembris, is d'Eerweerdige,
welgeleerde, seer gotsalige, dns Engelbertus
Alberthoma, predikant in Appinge-dam, in sijn
dienst bevesticht ...

p. 260

Eijnde des jaers 1661

Volght het jaer 1662

p. 261

Anno 1662 den 1 Januarij is vergaderinge vande gehele
Gemeijnte met het gebedt begonnen ende geeijndight.

Bronger Brongersma ende Luij Sijrts tot den keur van de
diakens opgestelt zijnde, is door de meeste stemmen
het lott gevallen op Luij Sijrts

Anno 1662 den 26 Januarij is de vergadringh
met het gebedt begonnen ende geeijndight.

2 Is mede bij dselve gelegentheit door Dnum Sibrandum
gewach gemaeckt van sommige alhijr tot Appinga-Dam, de
welcke tot een seer diepe armoede vervallen zijnde, de bijstant
der Diaconen ten hoogsten van noden hebben ...
3 d'E Broeder Jan Vechter ouderlingh praetenderende
erffenisse over de nalatenschap van Grietie Karstiens,

p. 262

(volgens blijck daer van inde vergaderinge ingebragt) met bij-
gevoegde aenbiedinge, van te willen vergoeden altgene de
diaconij aen dito Grietien hadde te cost gelegt ...

p. 263

Anno 1662 den 28 febr: is de vergadringe met 't gebedt
begonnen ende geeijndiget.
1 Zijn de nieuwe leden onderwesen van haer ellende, verlossinghe,
danckbaerheijt, hebben gelooffs bekentenisse gedaen ende belooft
Christelijck te zullen leven, bij dese waerheijt te zullen volharden, sich der
disciplijne, voornamentlijck onsen Consistorio, t' onderwerpen; oirconde
dese navolgende handen

1 Wemeltijen Pots 10 Pieter Dercks
2 Fenneke Peter Idema 11 Jacop Jans
3 Saeren Pimperling 12 Frerick Jeltes
4 Ettien Vechtes 13 Jonas Ulrijckx
5 Martijen Jacops 14 Geerdt Jans
6 Trijntien Jurijens 15 Claes Peters
7 Freijmer Jans 16 Hindrick Folkerts
8 Menije Jansen 17 Hilke Reuwkes
9 Annetijen Jans 18 Grietie Roeleffs
19 Marrij Jurges
20 Renske Wijbes
Met attestatij van Bremen, Johan Reijneken

p. 264

Anno 1662 den 5 Martij ......

p. 265

Anno 1662 den 6 Aprilis is d'ordinaris vergadringe met het
gebedt begonnen ende geeijndigt.
1 Also het veeltijts geschiedt, dat diegene d welcke haer 3 houwlijx-procla-
matien voor dese Gemeijnte gehadt hebben, nae voltreckinge van dselve
hijr of daer in andere plaetsen sich laten copuleeren en also d'armen van alle
profijten versteken; soo is oversulx eenpaerige geresolveert, dat van nu
voortaen degene, dwelcke dusdane attestatien comen te vorderen, vriende-
lijck vermaent sullen worden, om alsdan een liberale almisse ten behoefte
van d'Armen (edoch na haer believen) uit te reicken

p. 266

Anno 1662, den 30 Mei, was vergaderinge met
het gebet begonnen ende ge-eindicht.
Zijn de nieuwe leden onderwesen van hare
elende, verlossinge, ende dankbaerheit, hebben
geloofsbekentenisse gedaen, ende belooft, gotsa-
lichlik te leven, sich der kerkentucht, ende
den consistorio, t' onderwerpen, ende bij dese
aengenomene waerheit te volherden, oor-
konde handen, als volcht
Lucas Lucassen
Jan Vechter
Jan Pieters
Herman Jochems
Bartelt IJorijns
Reiner Everts
Aaltjen Lucas
Welemt Hijnderck
Geertjen Peters
Anneke Peters
Jensijen Hermens
Stijntje Jansen
Aeltijen IJanssen
Lijsabet Hares
Met attestatien
Jan Peters ende Magdalene Geerts
ende Frouke Jansen, van Obergum
Lubbetjen Jansen van Hefsches [= Heveskes]
Laurentius Poppius ende Catharina
Leorius. Ende Cornelisjen Henriks
ende Trien Jans van Grongen

Na gebet end censuire, waer alles wel was, is men gescheiden

p. 267

Anno 1662, den 8 Junii, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.

3. Peter Idema sal geciteert werden, om sijn
lasteringe, ende slofficheit in 't gehoor, ende
naelatenschap van 't h Avontmael.

p. 268

1662, 6 Julii, was vergaderinge,
met het gebet begonnen, ende ge-eindicht.
1. Tamme Melles, binnen staende, is vermaent
van sijne lankduirige dronkenschap,
verquistinge van sijne goederen,
ende ergernisse in de gemeinte ...
2. Peter Idema, gecompareert zijnde,
is gevraecht, of hij weder begeert te
komen tot het gehoor ende tot het
Avontmael, ende niet qualik te spreken,
insonderheit tegen de opsienders,
met hare vermaningen, tot sijn plicht,
in dese allen. Begeert uitstel, om sich
te bedenken, ende van selfs hier weer
te komen, ende dan wel te antwoorden.

Anno 1662, 27 Julii, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht
2. Peter Idema, binnen staende, belooft, tot
het gehoor te sullen komen, so veel mooge-
lick, ende vredich te sullen leven, ook nae
vermogen, ende sich van 't Nachtmael te be-
dencken.

p. 269

1662, 10 Aug., .....

Anno 1662 den 5 September is de vergadringe met het gebedt begonnen
ende geeijndight.
1. Zijn de nieuwe ledematen onderwesen van haer ellende, verlossinge ende
danckbaerheijt, hebben geloofs-bekentenisse gedaen ende belooft, dat sij Christelijck
zullen leven, dat sij bij dese bekende waerheit sall volharden, dat sij sich de kerckelijcke
discipline, voornam: onsen consistorio sullen onderwerpen, en zijn daer op aengenomen,
na dat sij dit met haer handen hadden ondergeteickent

1. Tijdde Meijnerdts
2. Rener Jacops
3. Edtske Onnes
4. Derk Werners
5. IJdeke Rickels
6. D... [Ime?] Klasen
7. Aeltijen Peters
8. Geeske Jacops
9, Trintien Scherius
10. Aeltijn Geerijts
Met attestatien zijn gecomen
11. Mr Luderus Froudenborgh van Bremen
12. Christina Wetters van Bremen
13. Fenne Knoops
14. Vrouw Aechijen Uften van Groningen

Is besloten, dat Arijs Fockes, Tamme Melles ende Berent Eijses sullen geciteert
worden ad proximum van wegen haer ergerlijke levent

p. 270

Anno 1662 den 28 september is d'ordinaris vergadringe met t gebedt
begonnen en geeijndigt
1. Arijs Fockes gecompareert zijnde is scherpelijck over sijn geduerige dronk
enschap, versuiminge vanden Godtsdienst en aenclevende sonden bestraft,
en tot ware beterschap vermaent, welcken hij bij hanttastinge belooft heeft.

p. 271

Anno 1662, den 5 Novembris, was verga-
deringe, met het gebet begonnen ende geeindicht.
1 Zijn de nieuwe litmaten ondersocht, gevraegt,
ende onderwesen, van hare elende, verlossinge,
ende danckbaerheit, hebben geantwoort, ende
geloofs-bekentenisse gedaen, ende belooft,
door Gots genade, gotsalich te sullen
leven, ook bij dese aengenomene waer-
heit te volherden, ende sich der kerkelicke
discipline, bij namen, onsen consistorio, te
onderwerpen, oorkonde dese handen.

IJan Clasen Aaltje Wessels
Wijllem Alberts Trijntje Tijssen
Jan Ates Frouwke Rotgers
Cornelijs Haijckens Met attestatie van Grongen
Goessen Jacobs Cijprianus Meier
Grietjen Willems ende van Golinse
Trijne Jansen Martje Ringels
Jeske Stints[?]
Tietje Pieters
Hilke Lamberts

p. 272

1662, den 14 decembris, was consistorie,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
1. Derk goltsmit, binnen staende versocht
attestatie voor hem ende sijn vrouwe,
als sullende verreisen. Wert gere-
solveert, dat haer een suiver atte-
statie sal gegeven worden, als sij vertrecken,
maer hem, als de sake leit met
Brongersma ende de consistorie, volgens
voorgaende acten.

p. 273

2. Van ouderlingen gaet de E.E. Heer, mijn
Heer, Jr Johan van Maniel, af, ende ...
sijns diensts bedankt.

Einde des jaers, 1662

Volcht het jaer 1663

p. 274

Anno 1663, den 1 Januarii, was de
gemeinte in de consistorie-kamer
vergadert, ende is de actie met het
gebet begonnen ende ge-eindicht.
1. Is Jacobus Melissus, diakon,
afgegaen, en voor sijne getrouwe
diensten bedankt
2. Zijn uit de beide, als Bronger
Brongersma ende Jan Waelkes,
opgestelt tot diakons, bij de
consistorie, de stemmen van de kerken-
raet ende gemeinte vergadert, ende de
meeste gevallen op onsen broeder Jan
Waelkes

p. 275

1663, den 25 Januarii, was verga-
deringe, met het gebet begonnen
ende ge-eindicht.
Is geresolveert,
Nae dat Jan Waelkes, onse broeder,
op drij kondinge, waer niets is
voorgevallen, ... was bevesticht,
nae kerken-ordre.
2. dat Aris Fockes ende Berent Eises,
om dronkenschap, sullen geciteert
worden, ende den B. Harmen Lubberts
in de ommegang vermaent sal worden.
3. dat de diakons ende Simen Abels
rekeninge doen in de naeste ver-
gaderinge van hare ontfang ende
uitgave, nopende den slave[?]

p. 276

1663, 11 Febr., was vergaderinge, met
het gebet begonnen ende geeindicht.
2. Van gelijke, Redjer Poppius ende Jan
Claassen, Scherius, item, Munter,
chirurgijn, ende Teunjes Sijgers,
sullen geciteert worden, om dat gene
dese in de herberge geslagen hebben.

p. 277

Anno 1663 den 27 Februarij is onse consistoriale vergadringe met
het gebedt aengevangen ende geeijndigt.
1. Zijn de nieuwe ledematen ondersocht, gevraeght ende onderwesen, van haer ellende,
verlossinge ende danckbaerheit, hebben geantwoordt, geloofs-bekentenisse gedaen,
ende belooft, door Godts genade, godtsaliglijk te sullen leven, oock bij dese aengenomene
waerheit te volherden, ende sich de kerckelijke disciplijne, ende int besonder onse consistorio
te onderwerpen, oorconde dese handen

1. Lambert Harmes Met attestatij van Farmsum is gecomen
2. IJnske Ente Eeses[?] Janneke Geerts huisvrouw van Doe Willems
3. Pietke IJacops
4. Jantijen Willems
5. Sijberigh Harmens
6. Lijsbeth Claessen

p. 278

Anno 1663 den 13 Maij is onse consistoriale vergadringe met t gebedt
begonnen ende geeijndigt.

3. Is mede goet gevonden, dat mede gedaegt sullen worden Tammo Mellis ende Catrine
Hectors om te rede gestelt te worden van wegen het angevangen en niet voltrocken houwelijcken waervan nochtans de geboden uitgecondigt zijn

5. Alsoo d'Heer Menno Houwarda belieft heeft bij sijn wel eedl: afsterven de
armen van Appingadam met twaelf hondert Carol: guldens te beneficieren, soo heeft
het consistorium 't hoognodig geoordeelt de wel Eedl: Heer Bocco de Burmannia
sijn schoonsoon vriendelijck door eenige gecommitteerde daer over te bedancken, hem ...

6. Also een seker vrou Aefke Jansen van Uithuisen voor haer versterf mondelijk in praesentij
van geloofwaerdige getuigen aen d'Armen van Appingadam hondert Caroli guldens heeft ge-
maeckt ...

7. Also Griete Harmens overleden huisvrouw van Hindrick Jansen kalckmaecker d'almoessen
der armen alhijr mede genoten hebbende voor haer afsterven haer nagelaten goet aen d'Armen tot
Appingadam gemaeckt heeft ...

p. 279

Anno 1663, den 31 Maij .....

Anno 1663, den 5 Junii, was vergaderinge, met
het gebet begonnen ende ge-eindicht.
1. Zijn de nieuwe leden onderwesen van hare elende,
verlossinge, ende dankbaerheit, hebben geloofs-
bekentenisse gedaen, ende belooft, stichtelijck te sullen
leven, door Gots genade, ende bij dese aengenomene
waerheit te volherden, sich ook der kerkelijcke
discipline, ende bij namen, onsen consistorio, te
onderwerpen, oorkonde handen.

Derk Tijssen Peterke Thomes
Peter Peters Hof Wibbe Luirts
Albert Sijwerts Tetije IJans
Egbert Hindrickx Antije IJsebrant

p. 280

Met attestatie
de weledele Jr Bocco van Bourmania, ende
de weled ... vrouw, Jetta Lucia, van Mekhama,
van Grongen
Haie Meis ende Luirtje, van Oterdom
Jan Derks, van Oosterwijtwert
Auwke Hinriks, van Huisinga
Grietje Aljes van Kreeuwert
Trijne Karsjens, van Siddebueren
Taetje Ates, van Termunten

Is gesproken van Marje ende Trijne, moeder
ende dochter, susters in de gemeinte, van
wegen onkuischeit, met een vremt onbekent
man, waervan vele ge...

1663, den 9 Augusti, was vergaderinge, met het gebet
begonnen ende ge-eindicht.

3. Marje ende Trijne, op citatie verschenen, hebben sich
verantwoort, ende der consistorie satisfactie gegeven. Mogen
in haer gotsdienst wel voortgaen.

p. 281

Anno 1663 den 30 Augusti, ......

p. 282

Anno 1663 den 5 september is de vergadringe mettet gebedt begonnen ende
geeijndight.
1. Zijn de nieuwe ledematen onderwesen van haer ellendicheijt, verlossinge ende
danckbaerheijt, hebben daer bij geloofsbekentenisse gedaen, ende belooft, stichtelijck
door Godts genade te sullen leven, ende bij dese belijdenisse te willen volherden, sich oock de
kerckelijke disciplijne ende int besonder d'ordre deses consistorij, indien sij mochten comen te vallen,
gehoorsaemlijk te sullen onderwerpen gelijk sulx blijckt uit d'onderteickeninge harer handen

Berent Heijnes
IJacop Alberdts
IJant[?] Tijarcks
Anna Clara van Maneel
Aenneke IJdsten[?]
Grietien IJans
Peterke Teijes
Albertijen Ottens
Met attestatien zijn tot ons gecomen
Jan Menckes van Farmpsum
Maria Treccius van Uijtwijrda
Johannes Molanus van Groningen
Eltien Clasen van Enum

p. 283

Anno 1663 den 4 Octobris is de consistoriale vergadringe met het
gebedt aengevangen ende geeijndight

IX Harmen Glasemakers soon in Oostindien gestorven zijnde, is ten dienste van de diaconij goet
gevonden dat men opt gevoeglijckste sich sal laten informeren ter plaetse daer sulx behoert off
er oock jeets van sijnent wege te goede sij gebleven

p. 284

Anno 1663 den 18 Octobris is de consistoriale vergadringe mettet gebett
aengevangen ende geeindigt

1. Nopende de saecke van mr Munter contra Gerh Vechter ende sijn broeder Cornelis Jansen is
goetgevonden dat beijde predicanten haer versoeninge sullen soecken te bemiddelen

Anno 1663 den 2 Novembris is de consistoriale vergadringe mettet gebedt aen-
gevangen ende geeijndigt.

II Ricklieff Baijes audientij versocht ende vercregen hebbende heeft dese vergadringe bekent ge-
maekt tgene hij ten ansien van sijn moeij Icke Riecklieffs pratendeert van de diaconij alhijr,
en heeft te dese propoost verscheiden papieren ingelevert ...

IV Heeft D. praeses d E vergadringe voorgestelt d hoogclimmende noot der Waldensen
ende versocht dat tot haer ondersteuninge jeets uit onse diaconij mede gecontribueert moge
worden. Is goet gevonden dat tot sulcken einde een collecte inde kercke met een voorheengaende
... bede en vermaninge gedaen sal worden

V Also Tamme Melles weghgelopen is en sijn kinderen alhijr gelaten heeft is goet gevonden dat de diaconen
d'hant sullen slaen aen desen

p. 285

Anno 1663, den 4 Decembris, was ver-
gaderinge, met het gebet begonnen
ende ge-eindicht.
1. Zijn de nieuwe leden onderwesen van hare
elende, verlossinge, ende dankbaerheit, hebben
geloofs-bekentenisse gedaen, ook belooft, te
sullen stichtelik leven, door Gots genade,
ende te volherden, bij dese aengenomene waerheit
sich ook te onderwerpen der kerkentucht, ende
bij namen onsen consistorio, oorkonde handen

Wis Wissens[?]
Alberdt Otten Toen[?]
Gerhardus Hogenhemius
Gualdo[?] of Gaaled[?] Reens
Willem Epps
Martien Geerts
Maria Sijmens
Aeltien Roelefs
Met attestatien
van Garshuisen
Lucia Bartels ende Catharina Sasmeshuisen
van Uitwijrde
Elske Treccius
van Farmsum
Anneke Egberts
van Grongen
Warner Geerts

2. Michiel Hecters sal om dron-
kenschap geciteert worden

p. 286

Anno 1663, den 20 Decembris, was
vergadringe, met het gebet begonnen
ende ge-eindicht ...

p. 287

Eijnde des Jaers 1663

p. 288

Anno 1664 den 1 Januarij is de vergadringe aengevangen ende geeindigt
met het christelijke gebedt.

1. d'E.E. Alle Writsers Borgemr ende d'E Johan Gennep secretarius deser stede beide ouderling ende d'E.
Pieter Lamkes Medendorp diacon deser gemeinte, versocht hebbende dimissie van haer respective bedieninge
also sij ijder vier jaren hebben uitgedient, is dselve gegeven met volle stemmen aen d'EE Borgmr Alle Writsers
en d'E diacon Pieter Lamkens Medendorp, dwelcke voor haer getrouwe bedieninge sijn bedanckt, ende is d'E se-
cretarius Gennep versocht noch een jaer te continueren. om t getal van viere aen dese sijde vol te maecken, tgene sijn E
beleefdelijk heeft aengenomen.

4. Zijn dese reis tot Ouderling met de meeste stemmen genomineert d'E Jr Johan Manniel ende Mr Nanne Jansen
ende tot diaconen d'E Jacob Sigers ende Doe Willems, waeruit met de meeste stemmen vercooren is tot ouderling
d'Heer Johan Manniel ende tot diacon d'E Doe Willems.

p. 289

1664, den 24 Januar., ......

p. 290

1664, den 14 Februar., ....

p. 291

Anno 1664 den 4 Martij is d'ordinarische consistoriale ver-
gadringe mettet gebedt begonnen ende geeindight.

1. Sijn de nieuwe ledematen onderwesen van haer ellendicheit, verlossinge ende
danckbaerheit, hebben daerbij geloofs bekentenisse gedaen ende belooft, door Godts
genade stichtelijk te sullen leven en bij dese belijdenisse volstandichlijk te sullen volherden
sich oock de kerckelijke tucht ende int besonder d'ordre deses consistorij, indien sij mochten
comen te vallen, gehoorsaemlijck te sullen onderwerpen, gelijck sulx blijckt uit dese
onderteickening harer handen

Jan Jacobs Wipke Claesen
Jacob Frercks Menstije Ouwes
Claes Hindericks Peterke Berents
Trijntien Auckens Efke IJans
Geeske Claesen
Met attestatij zijn gecomen dese navolgende
Doctor Johannes Clinius van Parijs
Harmen Egberts van Loppersum
Arendt Ottes ende Aeltie sijn huisvrouw van Delfzijl

p. 292

Anno 1664 den 13 Martij is d'ordinarijsche vergadringe mettet gebedt
begonnen ende geeijndight.
1. D. Poppius menigmael geciteert zijnde wegen de quaestie die hij ...

p. 293

Anno 1664 den 22 Maij is d'ordinaris consistoriale vergadringe
mettet gebett begonnen ende geeindight.

I. Griete Vlaschter ende haer dochter Jantie gecitiert en binnen-gestaen zijnde hebben
geclaegt over Christoffer haer broeder ende sijn huisvrou, dat dselve dito dochter souden
soecken te becladden met oneere ende hoererij, ende daer toe seer aenstotelijcke formen van
spreken gebruicken, waer op Christoffer ende sijn vrouw mede op de citatij verschijnende,
hebben beide ontkent dat hij noijt gesegt hebbe dat sij Jantien na Emden soude reisen om t' pack te laten
glijden, ende om tkint te laten afmeesteren, noch oock, of ick u bij de persoon conde brengen etc.
Griete Vlaschter en haer dochter wederom binnenstaende hebben sich beroepen op t getuigenisse van
Magdalena ende Marrij Broecksmits in dselve straet woonende ...

IV. Alsoo de joden des sondags morgens tot grote ergernisse ende schendinge van onse christl. sabbath
haer vleesch publijkelijk laten uitroepen, is d here Manniel versocht sijn autoriteit bij d'andre
Borgemesteren alhijr te willen laten gebruicken tot dempinge van dit onheijl, tgene sijn E. aengenomen
heeft te recommanderen, so veel in hem is.

Anno 1664, den 3 Junii, was vergaderinge,
met het gebedt begonnen ende ge-eindicht.
1. Zijn de nieuwe leden onderwesen, so van hare
elende, als ook van de verlossinge, ende van
de dankbaerheit. Hebben geloofs-bekentenisse
gedaen, ende ook belooft, godtsalichlik te leven,
sich der kerkentucht, ende bij namen, onsen ker-
kenraet., t' onderwerpen, ende bij dese aengeno-
mene waerheit te volherden, oorkonde dese handen.
Alje Duirts Harmke Jansen
IJan Menses Corneljiske Jansen
Geertjen Meertens Trijntien Melchers
Trijntje Micheels IJcke[?] Emes

p. 294

Met attestatien

De E Redjer Hermannus Wulf, van den
Nijs, ende sijne huis-vrouwe, Sophia, ende
dochter, Margriete, van Farmsum
De E Lutgert, weduwe van s. Theodoro
Rudolphi, wijlen pastoor, van Buer
Margarete Verkerk met attestatie van Grongen
Wilke Tiddes, van Amsterdam
Martje Jacobs, van Rottum
Sjouwke Ipes, van Collum

p. 295

Anno 1664, den 12 Junii, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
1. Vlas Griete met haer dochter ende Christoffer Hansen
met de vrouwe zijn gecompareert, maer de beide getuigen niet ...

3. Aengaende de Joden, is den roeper verboden, in 't
gemein, 's sondaechs, geduirende den gots-dienst,
niet uit te klingen. Wert de E. Heer Maniel
bedankt, dat sijn E. dit bij de Heeren Borger-
meesters heeft ge-effectueert.

p. 296

Van Tamme Melles is, om reden, noch niet
gedaen. .....

p. 297

Anno 1664 den 2 September is d'ordinaris consistoriale vergae-
dringe mettet gebett aengevangen ende geeijdigt
1. Sijn de nieuwe ledematen onderwesen, van haer ellende, van haer verlossinge, van
haer danckbaerheijt, sij hebben bekentenisse haers geloofs gedaen, ende daerbij belooft,
godtsalichlijck te sullen leven, sich oock de de kerckelijke tucht ende besonderlijk d'ordre van dese consisto
rio, indien sij mochten comen te vallen, te sullen onderwerpen, volgens blijck die sij daervan gegeven hebben
met d'onderteickeninge harer handen

Trijntije Dercks
Martien Noordendorph
Jacobtijen Tijddes
Aeltien Sasmeshuisen
Jantien Jacops
Geertruijt Jansen
Met attestatien zijn gecomen tot dese Gemeinte
van Woldendorp, Edsart Claesen ende Trijnie sijn huisvrouw
van 't Zant, Annetien Clasen
van Groningen: Hilletien Jacobs j. dochter, Anije Dercks, Roeleff Frix ende Aische Fransen sijn Eevrou
van Ooster-wijtwert, Geertruit Jacobs weduwe van Focke Cornelis

p. 298

Anno 1664 den 15 september is d'ordinarijs consistoriale vergadringe mettet
gebedt begonnen ende geeijndight.

IV d'Oudtste soone van Tamme Mellis aen sijn vader tot Groningen met een brieff versonden zijnde ...

p. 299

Anno 1664 den 16 Octob. is d'ordinaris consistoriale vergadringe
mettet gebet angevangen ende geeindigt.

1. Albertus Wijckroede audientie versocht ende becomen hebbende is binnen gestaen
heeft versocht ontslagen te worden van de ban voor enige jaren over hem geoeffent
waer over gedelibereert zijnde is goetgevonden, also noch geen genoegsame blijk
van ware bekeringe vernomen worden, dat men voorts hem sijn versoeck in cas toestaen
om reden voor verhaelt, maer dat men hijrin noch enigs uitstel van noden heeft, tot dat sich betere
tekenen van beterschap opdoen, waertoe hij door D. Praesidem serieuslijk vermaent sal worden.
2. Gerrijt Tijs Steenmetselaer op citatij binnengestaen zijnde heeft D. Sibrandus hem
voor oogen gestelt sijn enorme sonden van dronckenschap en versuiminge van sijn huishoudinge
en andre ergernissen meer, en is tot erkentenisse en verbetringe van de selve vermaent, maer als
hij gantsch geen satisfactij gegeven heeft aen het E. consistorio,door belijdenisse sijner sonden ende
belofte van beterschap, so sal hij continueeren onder de suspensie, tot dat sijn boetverdicheit
beter blijcke, tgene hem aengesegt en waertoe hij vermaent sal worden.
3. Moeij IJcke Rickleffs geciteert en binnengestaen zijnde is haar voor ogen gestelt, hoe
lelick sij sich te buiten gaet door lasterwoorden, vuile bejegeningen van de Diaconen, mitsgaders
door versuiminge van de openbare godtsdienst, tgene van haer dient verbetert te worden, tgene
sij belooft heeft, en is dese haer belofte aengenomen en sij vermaent tgene sij belooft heeft,
oprechtelijk te volbrengen.
4. Also Swier Smitt en Jan Michiels huisvoruw op haer citatij niet verschenen zijn, so sal
men in de citatie voortvaren.
5. Belangends de sone van Tamme Mellis om te versoecken bij D. Johannes Martini, of
dito sone sijn onderhoudt niet soude connen becomen int kinderhuis tot Groningen, heeft sulx
... connen geobtineert worden door die daer toe in consistorio gecommitteert waren, dat sulx
om enige gewichtige redenen, waervan rapport gedaen is.
6. Alsoo een mandaet is gestelt ter hant van Dno Sibrando in qlte als praeses
van het Eerw. Consistorium ten Dam, aengaende sekere 77 gulden, dwelcke Fennichien
Swanings praetendeert haer betaelt te moeten worden wegens enige verteringe tot hare
huise geschiett van het e. Classis twelcke bij een geroepen was, tot wederlegginge van enige
differenten in konsistorio voorgevallen, is over sulx D. Sibrandus geordineert om na Gro-
ningen te reisen om te doen tgene in dese dienstig is, en is tot sulcken einde sijn Eerw. toegevoegt
d Heer Maniel als Ouderling, en heeft onse secretarius mede belooft het sijne daer toe te sullen
contribueeren.

p. 300

1664, 2 Decembris was vergaderinge, met het
gebet begonnen ende ge-eindicht.
Zijn de nieuwe leden onderwesen van hare ellende,
verlossinge, ende dankbaerheit. Hebben geloofs-
bekentenisse gedaen. Ook belooft, gotsalichlik
te leven. Ende sich der kerkentucht, bij namen
onser consistorio. t' onderwerpen. Oorkonde handen.
Item, dat se bij dese aengenomene waerheit sullen
volherden.

Harmen Jansen Hermen Dercks
Jacob Krijns Evert Hermens
Jan Toemaes Sijecke Alberts
Lubbert Jansen Fenneke IJttes[?]
Jeigien Ottens
Met attestatie is van Enum gecomen
Grietien Coerts j.d.

p. 301

Met attestatie komen tot ons
van Delfzijl, Etjen Tijs
van Grongen, Claessien Jansen, ende Metjen Jansen

p. 302

Einde des jaers, 1664

Volght het jaer, 1665

Anno 1665, den 1 Januarii, was verga-
dringe des consistorii, ende der gemeinte,
om ouderlingen ende diaken te verkiesen,
met het gebedt begonnen ende ge-eindicht.

1. Zijn afgegaen, aen de Suitzijt, de E
Heer secretaris, Johan van Gennep,
ende de E Evert Hinricks, aen de Noort-
sijt, beide ouderlingen, ende de E Peter
Wijrts diaken, die alle harer diensten
zijn bedankt.
Zijn weder opgestelt, van de consistorie,
aen de Suitzijt, de E Nanne Jansen ende Peter
Wijrts, aen de Noortzijt, Petrus Friema
ende Uuwe Cornelis, tot ouderlingen,
ende tot diaken, Warner Rijsbeek ende
Jacob Harmens.
Zijn van de gemeinte verkoren, aen de
Suitzijt, Nanne Jansen, aen de Noortzijt,
Uwe Cornelis, tot olderlingen, ende
tot diaken, Warner Rijsbeek

p. 303

1665, den 29 Januarij, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.

3. Trijne, weduwe van Albert Sijes, sal
om seer ergerlicke ende opsprakelicke
huishoudinge ook gedaecht worden

p. 304

Anno 1665 den 3 Martij is de vergadringe mettet gebedt begonnen
ende geeijndight
Zijn de nieuwe ledematen onderwesen van haer ellende, verlossinge ende schuldige
danckbaerheit hebben bekentenisse haers geloofs gedaen, oock belooft godtsaliglijk te leven
bij dese aengenomene waarheden te sullen volherden, ende sich der kerckentucht insonderheit desen con-
sistorio te willen onderwerpen in gehoorsaemheit en hebben dit ondergeteickent met haer eigen
handen, gelijk volgt

Hermen Straetman
Constantijn Evers Anne Gerrijts
Jan Jansens Hiske Gerrijts
Susanna Straetman Froucke Pieters
Peterke Peters Martijen IJansen
Griete Jansen Martijen Luijrts
Met attestatij van Farmpsum Clara Jansen

p. 305

Anno 1665 den 16 April ......

p. 306

Anno 1665, den 2 Junii, was vergaderinge,
met het gebedt begonnen ende ge-eindight.

1. Harmen van Stenverden is ge-examineert, heeft
geloofsbekentenisse ende belofte gedaen, als alle
nieuwe leden, ende is daerop voor een broeder
deser gemeinte aengenomen.
2. Met attestatien zijn tot ons gekomen
D Duco Wulphius, van der Nijs, van Fraanker
Aris Hijles ende Antje Peters, eelieden, van Visvliet
Popko Jurjens ende Freke Derks, eelieden, van Farmsum
Wibbe Claassen, van Wirdum
Janneke Peters, van Amsterdam geboortich, van Farmsum
Lummichjen Harmens, van Grongen

3. Foske, huisvrouwe van Hinrik Claassen,
ende de vrouwe van Bartelt Ticchelaer,
sullen, om hare groote slofficheit in den
godtsdienst, ad proximum geciteert worden.
Also Tamme Melles, sijn goet doorgebracht,
ende daerop sijn kinderen verlaten hebbende, tot
last der diakonije, hier sich wederom
ophoudt, jae, alsoo hij met Kathrine
Hecters is geproclameert, hebbende met
haer huisgehouden, daer sij nu malkanderen
verlaten, is geresolveert, dat beide pre-
dikanten nae den Redger gaen sullen, ten
einde de selve daerin doen wil, naer behoo-
ren, te meer, om dat gevreest wert, dat
hij een goede suster deser gemeinte, waerbij
hij in de slaepstee is, mochte verleiden.

p. 307

1665, den 9 Julii, was vergaderinge, met
het gebet begonnen ende ge-eindicht.

2. Bartelts vrouwe is doot. Foske veracht
de citatie. Sal, als contumax, weder geciteert
werden, om slofficheit in den gotsdienst.

p. 308

3. is geresolveert, dat Peter Wijrts sal ....

Anno 1665 den 1e september is de vergadringe met het gebedt
begonnen ende geeijndight.
Zijn de nieuwe ledematen onderwesen in de leere van haer ellende, verlossinge
ende danckbaerheijt, hebben bekentenisse haers geloofs gedaen, oock belooft
godtsalichlijck te leven, bij de leere der waerheijt volstandiglijck te volharden,
ende sich den kerckentucht ende besonderlijck dese Christlijcken consistorio ende
gehoorsaemheijt te sullen onderwerpen, ende hebben dit ondergeteickent met haer eigen handen
gelijck volght

Egbertus Exelius
Gerhardus Eitzen
Jan Lamberts
Cornelis Clasen
Grietien Pieters
Elijsabedth Conrades
Geeske Claessen
Grietien Scherius
IJaentien Menties
Aucke Egberts
Met attestatien zijn tot ons gecomen
Henrick Wetters van Bremen
Geeske Jacobs van Groningen
Lauke Everts van Westhoffen inde Onderpfalts
Ebel Boijes van Uitwijrda
Margrete Maurits van Groningen
Edske Hannes van Zuijtbroeck

2. Also ons bericht is dat seker Jacob Philips de Graeff sich alhijr van elders nedergesett
hebbende ...

3. Jacob Philips de Graeff ende sijn huisvrouw Annetije Willems an dese vergadringe een
attestatij vertonende van Rotterdam, alwaer sij een geruime tijt hebben gewoont, begeeren daer op tot
het H Avontmael in dese Gemeinte toegelaten te worden: maer also sij na haer vertreck

p. 309

van Rotterdam tot Schoonhoven hebben gewoont, en sij liede van daer geen attestatij vertonen
so difficulteert d E vergadringe tegenwoordiglijk daerin ...

Anno 1665 den 12 september is extraordinarij volle vergadringe mettet gebedt be-
gonnen ende geeijndigt.
1. Is voorgestelt een sekere swaricheit, ter oorsaeck van de doodt van Jochum Engelberts ende sijn
huisvrouw beide gestorven zijnde, erresen over de nalatenschap van de selve, over welcken dispositij
en seker testament vertoont is ende gelesen in dese vergadringe ...

Anno 1665 den 24 september is ordinarij vergadringe mettet gebedt begonnen
ende geeijndight.

III Nopende de bijschole van Jacob Philips de Graeff dselve houdt op, vermits hij self vertrocken is

IV Aengaende de derde artikel, sprekende van de attestatij van dito Jacob Philips de Graef en sijn huisvrouw
sijn sij daer over te rede gestelt en hebben goede satisfactij dies aengaende gegeven.

p. 310

VI. Aengaende Swier Everts, wederom geciteert sijnde, is niet verschenen, hebben de vrouw verclaert
dat hij in de herberge was, sal men int citeren voortgaen.

Anno 1665 den 19 Nov is extraordinaris vergadringe mettet gebedt begonnen en geeindigt.
Also de pestilentiele sieckte noch heftich onder dese Gemiente grafteert, so is, om verdere infectij voortecomen,
eenpariglijk geresolveert, dat volgens t' exempel van andre gemeinten besonderen die van Groningen, voor ditmael
bij provisij d'omganck en visitatij voor 't H Avontmael gestaeckt sal worden ...

Also seker jongeling en Broeder is de Gemeinte alhijr Harmen van Stenverden voor sijn doot mondelijck in de
tegenwoordich van 2 à 3 getuigen aen d'armen alhijr inden Dam heeft gegeven de somme van 100 rijxdaler ...

p. 311

Anno 1665 den 1 Decembris, was verga-
dringe des consistorii, met het gebedt
begonnen ende ge-eindicht.
1. Zijn voor nieuwe leden aengenomen, nae datse
van hare elende, verlossinge, ende dankbaerheit
onderwesen waren, ook geloofsbekentenisse
gedaen hadden, ende aengenomen, godsalich te
sullen leven, sich der kerkentucht, ende bij
namen den consistorio. t' onderwerpen, ende
bij de kerke ende waerheit te volherden
dese volgende personen

Jan Heeres, ende
Tjadduwe Fransen
Met attestatie werden toegelaten
Annetje Willems, van Rotterdam, ende
Annetjen Everts, uit de Bellingwolderschans

2. Warner Schoelappers vrouwe, langen
tijt siek hebbende gelegen, ende noch, sal
onderstant genieten uit de almoesen
3. Onse broeder, Jan Vechter, olderling,
also s. Simen Abels weduwe nu gerust is,
houdt aen om den dienst, als te voren ...

p. 312

Eijnde des Jaers 1665

p. 313

Anno 1666 den 1e Januarij is de vergaedringe van het consistorium ende
de Gemeinte om Ouderlingen ende een diacon te verkiesen, mettet gebet begonnen ende geeindight
I. Zijn afgegaen als Ouderlingen aende Zuijtzijde d E. Jan Vechter ende aende
Noortzijde Ebel Pieters verstorven zijnde voor enige tijt en aen dselve zijde d'E Luij
Sijrts als diacon, de tegenwoordige bedanckt sijnde wegens haer getrouwe dienst
II. Zijn wederom opgestelt aende Noortsijde Evert Hindricks ende Luij Sijrts ende
aende Zuijtzijde d'E. Secretaris Johan van Gennep ende Isebrant Pieters als Ouderlingen
ende aende Noortsijde tot diaconen Derck Frix ende Jacob Sijgers.
III. Zijn door de meeste stemmen vercoren aende Noortsijde d'E. Luij Sijrts, aende
Zuijtsijde d'heer secretaris Johan van Gennep, tot Olderlingen, ende aende Noortsijde
Jacob Sijgers, tot diacon.

p. 314

Anno 1666 den 2 Martij wierde d'ordinaris vergadringe mettet gebedt
begonnen ende geeindight.

Zijn de nieuwe ledematen ondersocht ende onderwesen inde Leere van onse ellende,
van onse verlossinge ende van onse danckbaerheit, hebben bekentenisse haers geloofs gedaen
oock belooft in alle godtsalichen voortaen te sullen leven bij de leere der waerheit volstendichlijck te
sullen volharden en sich der kerckentugt en besonderlijk den christlijken consistorio alhijr te sullen onder-
werpen, in alle gehoorsaemheit sijn daerop tot ledematen deser gemeinte aengenomenen, en hebben dit
met haer handen ondergeteickent, als volgt
Egbert Wierts
Daniel Dercks
IJan Hendrecks
Claeske Jansen
Jacoptien Peters
Klaeske IJans
Fenne Krijns
Geertijen IJacobs

p. 315

Met attestatie sijn tot dese gemeinte gecomen

2. Van Sapmeer, Martien Siurs en Harmentien Jans

3. IJde Jinties attestatie seer oudt zijnde, wort om gewichtige reden voor enige tijdt
aen een zijde gelegt, en sal sij voor alsnoch en connen toegelaten worden tot des heren Avontm.
en is bij dit boeck berustende

5. Also oock quaestij is erresen tussen Egbert Gerrijts Glasemaker en Mr Pieter Steen-
metselaer ...

p. 316

Anno 1666 den 22 April.....

Anno 1666 den 20 maij is volle vergadringe van Predicanten ende
Ouderlingen mettet gebedt begonnen ende geeijndigt

4. Also Mr Christoffer in sijn levent scherprechter der Omlanden en alhijr woonagtig geweest
sijnde neffens sijn huisvrou die alhijr een suster der gemeinte was, gestorven is en vier kinderen
nagelaten heeft, dwelcke de vrienden der overledene dese diaconij wel gerne soude opdragen
so is geresolveert, dat vermits de vader in dienst der omlanden is geweest, wij oversulx niet
gehouden zijn, aende nagelatene wesen de handen te slaen.

p. 317

Anno 1666, den 1 Junii, was vergaderinge, met
het gebedt begonnen ende ge-eindight.
1. Zijn de nieuwe leden onderwesen, van hare ellende,
verlossinge, ende dankbaerheit, hebben geloofsbekente-
nisse gedaen, ende belooft, door Gots genade, godt-
salichlick te leven, ende sich der kerkentucht, ende
bij namen onsen consistorio, te onderwerpen, ende bij
dese beledene waerheit te volherden, volgens
dese handen.

Sijbbe[?] Claesen
Grietien Jacobs Harmanie Fricks
Margreetjen Ollershemia
Frouwke Lubberts
Met attestatien
Abraham Peters, ende Annichjen Mennens, van Grongen
Cornelia Pars, ook van Grongen
Grietjen Sasmeshuisen, van Creeuwert
Harmen Hartgers, van Grongen
Albert Joesten, ende Geertruit, van Oosterwijtwert
Klaes Eltjes, ende Aafke, ende Imke Klaassen, van Wittewijrum

2. Is wederom geresolveert dat alle bijscholen
sullen verboden worden ...
3. Anneke, Jan Willems weduwe, op de Wijr-
de, ende Anke Meinerts, sullen geciteert worden,
om datse nae Grongen tot den duivelbanner
geweest zijn, om een gestolen ketel
4. Trijne, Harmen Arents weduwe, sal geciteert
worden om geduirige questie met Anke Meinerts

p. 318

Anno 1666, den 13 Junii, was vergaderinge
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
Is gesproken van de 4 kinder van dien
wever. Is geresolveert, dat de diakens
een mandaet sullen uitbrengen, van de Hooft-
manskamer, op de diakens van Uithuisen,
dat dese sullen gehoude zijn, deselve kinderen
aen te nemen, ende t' onderhouden; om datse
bij haer, tot Uithuisen, geboren zijn

p. 319

Anke Meinerts blijft nu bij hare ontken-
ninge. Sal weder geciteert werden.
5. Anke Meinerts ende Trijne Harmens sullen
weder ad proximum geciteert werden, om sake,
als boven.
6. 'T mandaet over de diakens van Uithuisen
is uitgegaen, ende heeft gedient, ende sal de
sake toekomstigen saterdach afgedaen werden.
Nae t herlesen van de acten is men gescheiden.

1666, den 11 Julii, was vergaderinge,
met het gebet begonnen ende ge-eindicht.
1. Also de sententie van de Hooftmans-kamer
ons tegen gegaen is, ende 't mandaet onser
diakens tegen de diakens van Uithuisen ge-
casseert, is met eenparige stemmen geresolveert,
dat men van de sententie sal revideren, om 't welk
te bevorderen, zijn gestelt D. Alberthoma, ende
Doe Willems, diaken.

p. 320

Anno 1666, den 19 Augusti, .....

Anno 1666 den 31 Augusti is d'ordinaris vergadringe mettet gebedt begonnen
ende geeindight.
Sijn voor ditmael geen nieuwe ledematen tot de Gemeinte gecomen.
Met attestatien sijn tot ons gecoomen
1. D Hero Idema studiosus van Groningen
2. Lutgertien Jansen j.d. van Groningen
3.,4. Egbert Simons ende Sentien Alberts van Delfsijl
5. Griete Gerrijts van Bellingwolder schans

Anno 1666 den 6 september is extraordinarij bijeencomste mettet
gebedt begonnen ende geeindigt

Is geopent d'oorsaeck deser vergadringe welcke was de doot van IJcke Rickleffs
gestorven in Oostvrieslant in een dorp genaemt Boerhaeve, ende principalijck
een sekere rekeninge van oncosten wegen haer kranckheit ende versterff voorgevallen, die dese
diaconij ter hant bestelt is van de Luitersche pastoor aldaer ter plaetse in wiens huijs
sij volgens sijn voorgevent soude gestorven sijn, bedragende dselve de somma van 138 gulden
4 stuivers ...

p. 321

Anno 1666 den 22 September is d'ordinaris vergadringe van predicanten,
Ouderlingen ende diaconen mettet gebett begonnen ende geeindigt.

3. David Jansen kranck sijnde is en gecompareert en vermits sijn partij verstorven is [= Hinrick Everts]

7. Also Albert Ottes gestorven is neffens sijn huijsvrou en sij beide borg hebben geweest voor Harmen Dercks
Kannegieter en sijn huisvrouw wegen sekere 560 Car. gl. is goetgevonden dat sij totter[?] sullen van een nieuwe
borge vermaent sal worden om bij gebreck van die verder te resolveren ten besten van de diaconij.
8. In moeij Icke sake is goetgevonden, dat bij de diaconen Boeckhouder tot Embden vernomen sal worden......

p. 322

Anno 1666 den 4 November is de vergaderinge van Predicanten, Ouderlingen
ende diaconen mettet gebedt begonnen ende geeijndigt

3. Arijs Fockens gecitiert sijnde is niet gecompareert en als hij een seer godtloos, desperaet ende aen-
stootend levent leijdet, so sal oock van de verdere voortganck sijner censuire als dan werden gehandelt

Anno 1666, den 30 Novemb, was vergade-
ringe, met het gebedt begonnen ende ge-eindicht.
1. Zijn de nieuwe leden onderwesen, van hare
ellende, verlossinge, ende dankbaerheit; hebben
geloofs-bekentenisse gedaen; ook belooft,
godtsalich te leven; ende sich der kerken-tucht,
bij namen, den kerken-raet te onderwerpen;
ende bij dese aengenomene waerheit te volherden
volgens dese handen

Moene Lubberts
Aefke Etskes
Antije van Hohenheijm
Doeke Tjaerts, met attestatie van Farmsum

3. De censure van Swier Everts, als ook
van Aris Fockes, wert noch voor dit mael
uitgestelt, also sij beide siek zijn.

p. 323

4. Blijven de beide pastores noch belast, om de
huisvrouwen van Libbrant Peters ende Warner
Rijsbeek te versoenen, also de Heer Maneel
de sake selve, tot contentement van beide mannen,
afgedaen heeft.

Einde des jaers, 1666

Volcht het jaer 1667

p. 324

Anno 1667, den 1 Januarii, was ver-
gaderinge, van pastoren, ouderlingen, diakons,
ende der gemeinte, om de consistorie te ver-
anderen, met het gebet begonnen ende ge-eindicht,
als volcht.
1. Zijn afgegaen, aen de Suit-zijt, de E H B
Wijrt Egberts, zijnde hier Nanne Jansen
gestorven, ende aen de Noort-zijt, Jan Gerrijs,
alle drie ouderlingen: ende Jan Waelkes,
diakon, aen de Suit-zijt.
2. Zijn bij de consistorie weder opgestelt, tot
ouderlingen, aen de Suit-zijt, Enne
Louwens ende Jan Waelkes, item Iisbrant
Peters ende Jacob Harmens; aen de Noortzijt,
Jacobus Melissus ende Evert Hinricks: tot
diakons, Bronger Brongersma ende Albert
Pot, aen de Suijtzijt.
3. Zijn bij de gemeinte door de meeste stemmen
verkoren, aen plaetse van de gene, die af zijn
gegaen, ende alle bedankt voor hare getrouwe
diensten, aen de Suit-zijt, Enne Louwens
ende Jan Waelkes, tot ouderlingen; ende
Bronger Brongersma, tot diakon; item, tot
ouderling, aen de Noortzijt, Jacob Melis.

p. 325

Anno 1667, den 6 Februarii, was verga-
deringe, met het gebet begonnen ende
ge-eindicht.

3. Geertruit, huisvrouwe van Hinrick Kalkmaker,
sal, om quade geruchten van onkuisheit, ad
proximum geciteert werden

Anno 1667 den 1 Martij is d'Ordinaris vergadringe van predicanten, Ouderlingen
ende Diaconen mettet gebedt begonnen ende geeijndigt

1. Zijn de nieus aencomende ledematen tot dese Gemeijnte onderwesen ende ondersocht ende leere
van onse ellende, verlossinge ende danckbaerheijt: hebben also geloofsbekentenisse gedaen en belooft
godtsaligh te leven, des gelijx oock, dat sij bij d'aengenomene waerheijt sullen volharden en in gevalle
sij sich in leere of leven mogten te buiten gaen, dat sij hun dan den kercklijken tucht, besonderlijck den kercken-
raedt alhijr sullen onderwerpen; tgene sij dan oock met onderteickeninge harer handen bevestigt

Aerendt Jacops
Jacob Lubbers
Hilltije Hindrijcks
Anna Mechgelt Faebers
Dorothea Sickens
Gisijetijen[?] Tijaes
Janti Everts
Haermentijen Jans
Hilleke Jansen
Met attestatie van Weijwert
Jacob Frerix

p. 326

Anno 1667 den 3 April is volle vergadringe gehouden en begonnen en geeindigt met
t gebedt.

1. Opt versoeck van d'E. Jacob Sijgers sijn gecitiert Hindrick Bronnes als diegene dwelck
sijn E. publijckelijk gelastert en in tegenwoordigheit van andre in sijn eere gesproken soude
hebben, ende Pieter Wijrts, Hogenhemius en Eeuke de weduw van Mr Warner als getuigen: ...

Anno 1667 den 31 Maij is vergadringe van Ouderlingen ende diaconen
mettet gebedt begonnen en geeindigt.
1. Zijn nae voorgaende belijdenisse haers gelooffs tot nieuwe lede-
maten deser Gemeinte aengenomen, gelijck oock sulx uit onderteickeninge
harer handen blijckt dese navolgende

Peeter Popkes
IJdeke Alberts
Met attestatie
Aeltie Geerts van Delfsijl
Dieuwerke Keunen van Groningen
Marrichien Jansen van Groningen
Jantien Idema van Siddeburen
Martien Frericks van Garreltsweer
Cornelijssien Haijckens van Delfsijl
Pieter Derckx van Grijpskerck

p. 327

2. Is voorgestelt t versoeck van een seker Bontekoe op Delfsijl wiens soon bij de Turck ge-
vangen sitt, ten einde alhijr voor dien selven een collect moge worden toegelaten, gehn die van Delfsijl in
gelijcken casu toegelaten hebben: is goet gevonden vermits tgetal seer clein tegenwoordig is, datmen daer
over verder en finelijk sal spreken op aencomstige woendagh na de predicatie

3. Also lelijke geruchten gaen van een seker Geertruijt of inde wandlinge Camer truijt genaemt,
een litmaedt mede zijnde, dat sij sich door hoererij soude verlopen so is goet gevonden dat sij bij
provisij van 't Avontmael gesuspendeert sal worden, tgene haer de consistorij dienaer sal aenseggen,
en dat sij per naeste gecitiert sal worden

Anno 1667 den 17 Julij is ordinaris vergadringe met het
gebedt begonnen ende geeindigt.

1. Abraham [Jacobs] Snijders wijf Rixte gecitiert sijnde is niet gecompareert, sal ad
proximum wederom gecitiert worden.

2. Geertruijt binnenstaende heeft beleden dat sij bij een corporael op Delfsijl hebbe
geslapen edoch onder belofte van trouw, welcke sij hoopt dat voltrocken sal worden; heeft haer
leetwesen met tranen betuigt ende belooft sich voortaen voor dese daet van ontuchtich te sullen
wagten, waer op geabsolveert is.

p. 328

Anno 1667 den 6 September is ordinaris vergadringe mettet gebedt
begonnen ende geeindigt.
De nieuwe ledematen dwelcke van haer ellende, verlossinge ende danckbaerheit belijde-
nisse gedaen hebben, ende met onderteickeninge harer handen belooft, dat sij godtsalighijk
sullen leven en sich in alle de kercklijke disciplijn alhijr sullen onderwerpen sijn dese navolgende

Margrieta Spies
Hemke Peters

p. 329

Anno 1667 den 9 October is vergadringe van predicanten, Ouderling ende
diacons metter gebett begonnen ende geeindigt.

Anno 1667, den 29 Novembris, was
vergaderinge, met het gebet begonnen ende ge-eindicht.

1. Is een nieuw litmaet, onderwesen, van
sijn ellende, verlossinge, ende dankbaerheit,
heeft geloofsbekentenisse gedaen, ook
belooft, godtsalich te leven, in de waerheit
te volherden, ende sich der kerkentucht,
bij namen onsen consistorio, t' onderwerpen,
oorkonde hant

Geerdt Jacobs

p. 330

Met attestatie gaen toe
Romke Hermens, ende Jacobjen Tiddes, beide van Grongen, item,
Peter Hermens Pot ende Hijmeke Jansen, eelieden, uit de Wildervang

2. Volgens resolutie in 't diakonije-boeck,
van anno 1667, den 22 Mei, sal de consistorie dienaer
gaen op den Nieuwenwech, ende vragen nae den
eigenaer van de kamer, waer in een weduwe
woont, met 4 kleine kinderen zijnde seer arm,
om daernae te doen, als goet sal gevonden
worden. De weduwe is van Wirdum.
3. So sal 't ook gehouden werden met een
weduwe van 't Tjucchen, met twee kleine
arme kinderen, in Homme Claassen kamer,
over de Boltensijl. Is de dienaer belast,
Homme Claassen, wegen de consistorie, dit
bekent te maken
6. Also Aris Fockes voortgaet in sijn
dronkenschap ende ergerlick leven, ende
alrede voor een tijtlang der gemeinte
is voorgestelt met uitgedruckten
name, sal 't der seker nu bekent gemaeckt
werden in de proef-predikatie, dat hij
het naest volgende Nachtmael sal gebannen
worden, so hij hem niet bekeert.
7. Swier Everts sal om de selve oorsake
nu voorgestelt werden met uitgedruckten
name.

p. 331

Anno 1667, den 11 Decemb, was ver-
gaderinge, met het gebet begonnen ende
ge-eindicht.
5. Is verstaen, dat de kamer op den nieuwen
wech voor de weduwe met de 4 kinderen
van Wirdum gekocht is door hare vrienden.
Is geresolveert, dat men de Heeren Borger-
meesters sal versoeken om exsequutie van
hare sententie, desen aengaende, ten einde
onse diakonie onbeswaert mach blijven.
6. Zijn gelesen ses authentijcke copijen, met
eigener hant van den E.E. Heer Bourmania
geautoriseert, over de sake van Warner
Rijsbeeck, collecteur, ende Jacob Sijgers,
waegmeester, beide diakens, in den Dam,
inhoudende, ten eersten, een examen, ende
daer bij bekentenisse van beiden, nopende
beschuldinge van quade administratie der
provinciale middelen, dat se trouwlooslick
daer mede souden gehandelt hebben ...

p. 332

Anno 1667, den 18 Decemb., .....

p. 333

2. Jacob Sijgers is, op citatie, gecom-
pareert, ......

p. 334

Anno 1668 den 1 Januarij is vergadringe van predicanten,
Ouderlingen, ende diacon ende der gemeente, om de vacante plaetsen
van ouderlingen en diaconen te vervullen mettet gebedt begonnen ende geeindight.

1. Zijn afgegaen aende Noortsijde d'E. Bouwmr Hommo
Claessen, als Ouderling, en is gestorven d'E. Doe Willems, gewesene
diacon, en aen de Zuijtsijde is verstorven de wel-Eedele heer Johan
van Manneel als Ouderlingh en heeft Warner Rijsbeeck sijn diacon-
schap om gewichtige reden geresigneert.
2. Zijn in consistorio weder opgestelt, tot Ouderlingen aen de Noortsijde d'E
Hugo Haeijens ende Pieter Lambers en tot diaconen Derck Frix ende
Constantijn Everts. Tot Ouderling aende Zuijtzijde d'E.E. Heer B
de Burmania ende D Johan Laxtein en tot diacon Albert Pott ende
Jacob Harmens sadelmr.
3. Waerop de brede Gemeente dese navolgende keur neffens het E. consistorio
heeft gedaen.
Inde plaetse van de E. Hommo Claessen is d'E. Hugo Haeijens van d'E.E. heer
Johan de Manneel, d'E.E. Heer Bocko de Burmannia gestelt tot
Ouderlingen, inde plaetse van Doe Willems is vercosen Constantijn Everts,
ende van Mr Warner Rijsbeeck Jacob Harmens sadelmr
4. Also Jacob Sijgers een mandaet opt Consistorium heeft laten uitgaen.....

p. 335
Is goetgevonden met eenparige stemmen, dat de.....

p. 336

Anno 1668 den 26 Januarij is extraordinaris vergadringe van
predicanten, ouderlingen en diaconen (neffens enige ledematen van de Gemeente)
mettet gebedt begonnen en geendigt.
1. Uit de genomineerde Broederen is met de meeste stemmen tot diacon
[ter vervanging van de afgezette Jacob Sijgers] vercooren Derck Frix.

Anno 1668, den 19 Martii, was ver-
gadringe, met het gebet bgonnen ende
ge-eindicht.
2. Also sich hier begonnen heeft te setten
een chirurgus, met namen Jacob Huising,
een man van quade leven, van dronken
drinken, ende anders, hebbende een vrouwe
met kinderen; so is geresolveert, dat
D Alberthoma, ende de ouderling, in
den ommehank de E borgemeesters
daerom sullen aenspreken, om hem de
woninge te verbieden, ten einde de diakonije
niet mochte beswaert worden.

p. 337

Anno 1668 den 28 februarij is de vergadringe van predicanten, Olderlingen ende diaconen
mettet gebedt begonnen ende geeindigt.
1. De nieuwe ledematen deser Gemeinte dwelcke van haer ellende, verlossinge, ende schuldige
danckbaerheit onderwesen zijn, die geloofs bekentenisse gedaen hebben, ende met onderteickeninge
haere handen sich verbonden, dat sij voortaen vromelijck willen leven en bij gebreck van dien
haer selven de kercklijcke disciplijn gehoorsaemlijck sullen onderwerpen, zijn dese navolgende

Claes Pieters Omsinga[?]
Ebel Hindricks Emmelcamp
Berber Harmens
Aechtie IJsebrants

5. Also Arijs Fockes een tijtlang kranck is geweest, so is goet gevonden dat sijn ban noch voor enige
tijt uitgestelt sal worden

7. met attastien sijn tot ons gecomen
Renske Jans van Huisinga
Trijntie Pieters van Westerdijxhorn
Maria Gleins van Groningen

p. 338

Anno 1668 den 15 April is vergadringe van predicanten, Ouderlingen ende
diaconen mettet gebett begonnen ende geeindigt

Anno 1668, den 5 Junii, was verga-
deringe, met het gebedt begonnen ende
ge-eindicht.

1. Zijn, volgens gewoonte, de nieuwe
lidtmaten onderwesen, van hare ellende,
verlossinge, ende danckbaerheit, hebben
geloofs-bekentenisse gedaen, ende belooft,
stichtelijck te sullen leven, door Godts
genade, sich oock der kerken-tucht,

p. 339

ende bij namen onsen consistorio, te sullen
onderwerpen, ende bij de waerheit te vol-
herden, volgens dese handen

Giscke[?] Andles
Peter Geerts
Evert Everts
Trijnje Wolfs
Hilcke Hindrijcks
Annek Gullis
Antje Reeuwkes
Anneke Hartmans

2. met attestatien zijn aengenomen
Luitjen Dercks, van Delfzijl
Krijne Edens ende Trijntje Gerrjets, van Loppersum
Geeske Geerts, van Farmsum
Gepke Lammerts, van TerMunten
Trijntje Jansen, van d'olde Schanse
Jan Lubberts ende Hemke Berents, van Garshuisen
Jantjen Meintjens v. Grongen
Eltjen Luitjens, van Loppersum

p. 340

Anno 1668, den 11 Junii, was vergaderinge,
met het gebedt begonnen ende ge-eindight.

1. Is gesproken van Geerdt Francken,
tot Siddebueren, schuldich zijnde van wegen
Tamme Melles, aen de armen, eenen
brief van 50 dls, ende noch eenen van
85 dalers, waerover een setma
bekomen is, waerom Francken dilai
begeert, 't welk geconsenteert is, onder
conditie, dat hij een versegelt setma
aen de diakens sal moeten leveren,
ende dat men eerst sal vernemen bij den H.
docter Haek, of 't setma gaet over
beide brieven, om sich daernae wijders
te regeleren.

Anno 1668, den 14 Junii, was vergaderinge,
met het gebedt begonnen ende ge-eindicht.

Is noch een brief, waer aen so veel betaelt
is, datter noch 50 dlrs schuldich zijn.
Zijn in alles drie versegelingen. Noch een
obligatie van 100 dlrs. Geert Franken
wert noch het dilai geconsenteert.

p. 341

Anno 1668, den 19 Junii, was vergaderinge,
met het gebedt begonnen ende ge-eindicht.
Christoffer Hansen, gaerbrader, klaegt
over al ende bij allen, met tranen, dat hij gesien
heeft, den 17 Junii, bid-dach, des morgens, om
7 uiren, dat sijn vrouwe, Metje, op een
bedde gelegen hadde met Assuerus, chi-
rurgijn, bij hem, op de kamer, in sijn huis,
woonende, datse de deure toegemaeckt
hadden: dat hij daerom versocht, van haer,
als een overspeelster, ontslagen ende gescheiden
te werden. Wert ook verstaen, dat hij
in hechtenisse is, te weten, dese Assuerus.
Is daerom goet gevonden, dat dese beide
eegaden, wanneer de sake rechtlicken
sal afgedaen zijn, als dan terstont sullen
geciteert werden, om dan daerin te doen
naer behooren.

p. 342

Is verstaen, dat Christoffer Hansen
uit het sterfhuis van Derk Heeres
soude gelicht hebben eenige penningen,
waer nae de diakens wat naerder
sullen ondersoecken.

Anno 1668 den 4 september is d'ordinaris van predicanten,
Ouderlingen ende diaconen mettet gebedt begonnen ende
geeindight.

1. Zijn volgens gewoonte de nieus aencomende litmaten ondersocht
ende onderwesen inde leere van haer ellende, verlossinge ende danck-
baerheit, hebben geloofs-bekentenisse gedaen, ende belooft stichtelijck te sullen
leven, door Godts genade, sich oock de kerckentucht ende bij namen dese consistorio te
onderwerpen en bij de waerheit te blijven, volgens dese haer onderge-
tekende handen

Jan Peters
Aucke Hindrijcks
IJan Peters
Feenne Jansen
Aeltien Mennens
Geertijen IJansen
Hendrickien Hindricks
Aeltien Jacobs
Engele Hindricks
Met attestatien van
Groningen: Aeilke Freebes, Idtien Ludolphus
Beerta: Eelberen Zuilmans
Wagenborgen: Aefke Tiddens
Bremen: Johan Jansen ende Beeke sijn huisvrou

2. Also Oosten Hindrix Griete een lidtmaet zijnde ende aalmoesen genoten hebbende nu be-
gint bij de mennisten te gaen, is tot haer feite te vervallen, sal daer over gecitiert worden

p. 343

3. Also Trijn Smudde ende Cije Schippers wijf in langduirige quaestie en moeite
leven sullen daer over gecitiert worden ...

4. Also in de wijck op d'hoeck van Kaeckgang een vrou met twie kindren is comen te
wonen, sal daer naerder ondersoeck van gedaen worden.

Anno 1668 den 23 september is de vergadringe van predicanten,
Ouderlingen ende diaconen mettet gebet begonnen ende geeindigt.

3. De saecke van Trijne Smudde ende Cije Schippers wijf is afgedaen.

4. Sal Trijne Smudde uit de naem van de Kerckenraet angesegt worden sich
t' ontlasten van het onechte kint, wiens vader te Emden woont ende twelcke
sij bij haer inde cost heeft, ten einde tselve niet t' eniger tijt tot last van onse
diaconij moge comen.

5. Also sich in St Anna straet een beslapen vroumensch met een onecht kint op-
houdt, waer door de diaconij alhijr lichtelijk beswaert soude conden worden, so sal
daer tegen gewaeckt worden, van de diaconen als mede tegen de vremde ingeco-
mene op de Nieuwe wegh ende op de hoeck van de Kaeckgangh.

6. Sal d'orgelist tegen aenstaende vergadringe het trouwboeck over
leveren, vermits het compleet is, ende een nieu laten maecken.

p. 344

Anno 1668 den 11e November is de vergadringe der predicanten,
Ouderlingen ende diaconen mettet gebedt begonnen ende geeindigt.

IV. Martien d'huisvrou van Geert Wever wonende tot Loppersum en attestatij begeerende sal haer eene nae waerheit gegeven worden

V. Wort pro memoria aengetekent dat Anneke alhijr gewesene vrou maer
wort berugtigt nae pausdom overgelopen te sijn waernae naeder geinquireert
te worden.

Anno 1668 den 2 Decembris is ordinaris vergadringe van predicanten,
Ouderlingen ende diaconen mettet gebedt begonnen ende geeindight.

Zijn de nieus aencomende ledematen deser Gemeinte ondersocht ende onder-
wesen inde leere van des menschen ellende, verlossinge ende danckbaerheit hebben
geloofs bekentenisse gedaen en belooft stichtelijck te sullen leven, door Godts genade
sich oock de kerckentucht ende bij namen dese consistorio t' onderwerpen ende bij de waer
heit volstandigh te sullen verblijven volgens d'onderteickeninge harer handen

Maria Everts Ffocktijen Everts
Antie Cornellis Renske IJansens
Foske Jacobs Elske Jacobs
Met attestatien
van Groningen: Grietien Eijlerts
van Embden: Eva Hindricks Coppenburg ende Anneke Hermanni
van Delfzijl: Jacob Isebrants ende
van Embden: Maria Hennings
van Weijwert: Grietie Coerts
van Delfsijl: Rudolphus Fockens

p. 345

Anno 1668 den 9 Decembris is d'ordinaris vergadringe van predicanten, Ouderlinge ende diaconen mettet gebedt begonnen ende geeindigt.

I. Christoffer Hansen ende Mettien op haer citatie gecompareert sijnde, heeft sij
t factum ontkent, seggende dat Assuerus haer daer toe wel aenleidinge gegeven
hadde maer dat sij als een getroude vrou sulx geweigert hadde, doch Christoffer noch weigerig sijnde om sijn vrou geheel vrij van de overspelige daet te verclaren ...

III. de sake van moeij Anneke gewesene vroumoer blijft in statu.

Anno 1668 den 16 Decembris is een extra ordinaris vergadringe van pre-
dicanten, Ouderlingen en diaconen mettet gebet begonnen ende geeindigt.

1. Is binnen gestaen Arent Jelefs van Garreweer versoeckende dat sijn houlijck
met Geertruit Hindricks niet verder geproclameert maer hij van haer vrijgesproken
moge worden, also sij met een ander persoon, Enno kalckmaker op Delfsijl, in
ontucht soude geleeft hebben, waer bij oock comt, t getuignisse van mr Pieter Steen-
metselaer, dat sij in sijn en sijner vrouwen tegenwoordich hebbe bekent dat sij Geertruit
voor dese tijt al enige weken vleschlijke conversatij hebbe gehadt met den voor genoemden
Enne Kalckmaecker; hijr op sijn oock gehoort Ursel Hansingh en Jantien Hansingh wonende
in de naberschap van dito Geertruit ...

p. 346

Anno 1668 den laetsten Decembris is extraordinaris vergaderinge van predi-
canten, Ouderlingen ende diaconen mettet gebedt angevangen ende geeindight.

I. Swarte Truijt of Geertruit Hindricks wederom geciteert sijnde blijft bij t ontkennen van vleeschlijke conversatie met Enne Kalckmaecker op Delfsijl ge-
hadt te hebben; ondertusschen wel gesint sijnde Arent Jelefs den bruidegom, vrij te
laeten waer op Arent Jelefs binnen staende persisteert bij sijn voorgaende
versoeck.

II. Mr Pieter steenmetselaer en sijn huisvrou gecitiert en gecompariert
sijnde hebben beide getuigt uit de mont van Truit gehoort te hebben omtrent s Michel dat sij
meermalen met Enne Kalckmaker sodanige gemeenschap gehadt te hebben als
man en vrouwe hebben: waer op Truidt wederom binnenstaende ontkent
alsnoch in ontucht of vleeschlijk conversatij geleeft te hebben met bovengenoemde Enne
geduirende de tijt der proclamatien met Arent Jelefs maer dat sij te voren sulckx
soude gepleegt hebben met Enne, dat bekent sij doch op hope ende belofte
van houwlijck.

p. 347

Anno 1669 den 1 Januarij is vergadringe der predicanten,
ouderlingen ende diaconen mitsgaders der Gemeente om de vacante
plaetsen van Ouderlingen etc te vervullen mettet gebedt begonnen ende
geeindight.

I. Aende Noortzijde is afgegaen als Ouderling d'E Borgemr Ouwe
Cornelis en aende Zuitzijde als Ouderlingh d'E secretarius
Johan van Gennep en zijn voor haer bedieninge bedanckt
II. Inde plaetse van d'E Borgmr Ouwe Cornelis sijn genomineert
aende Noortsijde d'E Evert Hindricks ende d'E Pieter Lamkens
ende in de plaetse van d'heer secretarius Gennep aende Zuijtzijde
Dns Joh Laxten ende d'E Albert Pott.
III. Hijr uit verkiesinge gedaen zijnde is tot nieuwe Ouderling vercooren
aende Noortzijde d'E Pieter Lamkens Medendorp ende aen de
Zuijtsijde Dns Johannes Laxten
IV d'E Jacob Harmens een jaer diacon geweest sijnde begeerde oock
ontslagen te zijn is versocht vier jaren uit te continueeren tgene oock
geschieden sal

p. 348

Anno 1669 den 3 Februarij is ordinaris vergadringe van pastoren, Oud-
erlingen ende diaconen mettet gebedt begonnen ende geeindigt.

5. Also Egbert Coningh weigerigh blijft een armen busse t' ontfangen, sal daer
over instantie gedaen worden bij den politiken richter, om sijn autoriteit ten beste
van de diaconij t' interponeeren.
6. Is eenpariglijk goet gevonden voor een civile prijs een barbier ten dienst der
armen aen te nemen, waertoe de diaconen alle devoir sullen aenwenden.
7. Claes Jans int Schathuis weduwe, tot armoet vervallen sijnde sal wekelijks
uit de diaconij ontfangen 12 st ende een broot.

p. 349

Anno 1669 den 19 Martij is ordinaris vergadringe van predicant,
Ouderlingen ende diaconen mettet gebet begonnen ende geeindigt.

1. Zijn de nieus aencomende ledematen deser Gemeinte ondersocht ende onder-
wesen inde leere van des menschen ellende, verlossinge ende danckbaerheit,
hebben geloofs belijdenisse gedaen en belooft stichtelijck te sullen leven door Godts
genade sich oock de kerckentucht te sullen onderwerpen en bij de bekende waerheit vol-
standiglijck te sullen volharden volgens onderteickeninge harer handen

Eese Esens
Hermen Luijs Pot
Pieter Franssen
Jan Nannes
Cornelissien Alberts
Dorothee Hansen
met attestatie
Habbo Sibes van Delfsijl

2. Grietie Michiels wort op haer versoeck wederom tot het h. Avontm toegelaten

4. Rijpke Nanne wil haeren soons kint, geteelt tot Groningen alhijr gedoopt hebben, het
consistorium heeft goetgevonden, dat sij eerst attestatie sal brengen dat hij wettich getrouwt zij
ende een versekringe dat dito kint noit tot last van onse diaconij sal vervallen.

p. 350

Anno 1669 den 12 Maij is de vergadringe van predicanten, Ouderlingen
ende diaconen mettet gebet angevangen ende geeindigt.

2. Anneke vroumoer sal inde visitatie door pastoor en ouderling wegen haer suspecte
reise na Brabant eerstgangen[?] worden te rede gestelt.

Anno 1669 den 11 Junij is d'ordinaris vergadringe van predicanten,
Ouderlingen ende diaconen mettet gebet begonnen ende geeindigt.

1. Zijn de nieus aencomende ledematen deser Gemeinte ondersocht ende onderwesen
inde leere van des menschen ellende, verlossinge ende danckbaerheit, hebben geloofs
belijdenisse gedaen ende belooft stichtelijck te sullen leven door Godts genade, sich
oock de kerckentucht te sullen onderwerpen ende bij de bekende waerheit volstandichlijck
te sullen volarden, volgens onderteickeninge harer handen

Hinderck Jans
Hindrick Rooda
Grijetijen Berens
Grietie Tiackes
Geeske Claessen
IJdeke Dercks
IJdeke Jakops
Froucke Gerrijts

Met attestatien

van Groningen: Willem Jansen; Eltie Tammes
van Huisingh: Hille Sickes; Hindrick Jacobs
van Delfsijl: Jeichien Fransen
van Groningen: Jantien Idema j.d.
van Groningen: Annichien Harmens
van Coevorden: Christina Joosten
van Termunten: Jantien Hindricks
van Slochteren: IJde Luitiens

3. Anneke vroumoers sal metten eersten worden geciteert, so om haer suspecte
reijse na Brabant, so om haer geduirig uitblijven uit de kercke

p. 351

Anno 1669 den 23 Junij .....

Anno 1669 den 31 Augusti is extraordinaris vergadringe van
predicanten, Ouderlingen ende diaconen mettet gebedt aengevangen
ende geeindigt.

1. Alsoo D Hero Idema niet meer dan acht weken getrout was met sijn huisvrou
toen sij voorts inde kraem quam, ende daer door mercklijcke ergernisse aen de
Gemeinte is gegeven so sal hij sich voor eerst hebben t' absenteeren van de tafel des heeren, tot
dat hij self in persoon geciteert sijnde in onse consistorio werde gehoort, twelcke sijn E
aengesegt sal worden.

2. Also Anneke vrouwmoer wegens gevreesde afval van de religij nu en dan gecitiert
sijnde niet is gecompareert, ende sij nu in de laetste omgang rond uit verclaert
heeft de gereformeerde religij te sullen verlaten ende tot de paepsche weder te keeren,
soo is goet gevonden, dat sij onder censuire gestelt ende met bedeckte naem voor de
eerste mael der Gemeinte J Christi op toecomende Saterdagh voorgedragen sal worden

3. Also Cornelia Pars weduwe inde kraem is gecomen, van welcks kint sij
segt, dat vader soude zijn een seker Amsterdammer, genaemt Joannes Zacharias
(nae haer seggen) dwelcke haer trouwbelofte soude hebben gedaen,

p. 352

ende sij wel geerne tkint soude gedoopt hebben, so is goetgevonden
dat dselve doop tkint sal werden toegelaten, mits dat sulx geschiede nae des heeren
Avontmael en met de minste ergernisse

5. Lijsbeth Heeres versocht hebbende dat D Henr Martinetz Rector alhijr dat
sij selve gecitiert mogte worden voor den Consistorio, is sij gecompareert
ende heeft geclaegt over D Martinetz, dat hij tot driemael toe met
haer vleeschlijke conversatij hebbe gehadt ende haer daer toe met gewelt hebbe
gedwongen, haer op de vloer nederwerpende, ende de knijen op haer borst ende de
hant op haer hals settende, jae dat hij nae t vermoeden van haer selven ende van andre
vrouwen van hem beswangert zij. De Rector niet tegenwoordigh sijnde sal
per naesten gecitiert ende hijr tegen gehoort worden en sal oock de citatie aen
haer op t nieu worden gedaen. Ondertusschen sal haer beiden aengesegt worden
dat sij haer sullen hebben van 't h Avontmael af te houden.

Anno 1669 den 4 september is d'ordinaris vergadringe der predicanten, Ou-
derlingen ende diaconen mettet gebedt tot Godt aengevangen ende geeindigt.

1. Alsoo er voor ditmael geen nieuwe ledematen tot de Gemeinte sich hebben aengegeven,
soo heeft nu geen examen connen gehouden worden, alleen zijn met attestatien gecomen

Wolter Valcks
Frouwe Eppes sijn huisvrou
ende Beertien Valx tsamen van Godtlinse
Mr Johan Waslander en Egbertien Warmolts van Assen

2. Sal Dns Hero Idema nae t Nachtmael worden geciteert

3. Dns Rector Martinetz op sijn citatie binnenstaende, heeft tgene Lijsbeth Heeres
den 31 Augusti over hem geclaegt heeft, ontkent, versocht dat t Consistorium
in dese sake gelieve so langt stille te staen, tot dat d selve politijckelijck mogte afgedaen
zijn; Lijsbeth Heeres wederom binnenstaende persisteert bij de voorige claghte,
is daer op goet gevonden de sake so lang uit te stellen, tot dat de politijcke richter de
saecke hebbe afgedaen.

p. 353

Anno 1669 den 6 Octobris.....

Anno 1669 den 1 Decembris is extraordinaris consistoriale vergadringe
van predicanten, Ouderlingen ende diaconen mettet gebedt begonnen ende
geeindigt

1. Rijpke Nanne binnenstaende heeft versocht dat de doop ontrent tkint van haer
soone, dwelcke alrede een tijtlang van huis en van sijn vrou geweest is, bedient moge worden,
tgene haer toegestaen is, mits dat sij soude aennemen, dat de moeder mettet kint tegen
meij aenstaende jaer, wederom sal versonden worden na Groningen sijnde de plaetse van haer
voorgaende woninge, alwaer tkint oock gegenert [=gegenereert?] is, tgene sij in dese vergadringe heeft aen
genomen.

p. 354

V. d'E Constant Everts versoeckende van sijn diaconijschap ontslagen te worden
ter oorsaeck van sijn vertreck na Embden om aldaer te wonen is sulcke versoeck billick ge-
oordeelt en is hij mits desen ontslagen en bedanckt.

Anno 1669 den 3 Novembris is d'ordinaris vergadringe der predicanten,
Ouderlingen ende diaconen mettet gebet angevangen ende geeindigt.

1. Zijn de nieus aencomende Ledematen deser gemeinte ondersocht en onderwesen inde
leere van des menschen ellende, verlossinge ende danckbaerheit, hebben geloofs-belijdenisse
gedaen en belooft stichtelijk door Godts genade te sullen leven, sich oock de kercketucht te sullen onder-
werpen en bij de bekende waerheit te sullen volharden in volstandicheit en dit met onderteickeninge
haren handen

Gerrit Jansen
Meenje Jansen
Wipke Jansen
Grijetije Clasens
Aefien Zmidts
Aetien Jans
Idek Tonnijs
met attestatien
Vrouw Anna Onnens van Groningen
Enno Phrebus ende Aeltien Pieters van Delfsijl
Hilcke Alberts van Embden

p. 355

Anno 1669 den 8 Decembris.....

Anno 1670 den 1e Januarij is de vergadringe van predicanten, ouder-
lingen en diaconen, mitsgaders der Gemeente om de vacante plaetse van
ouderlingen en diaconen dwelcke volgens ordre afgaen te vervullen mettet gebet
angevangen ende geeindigt.

1. Aen de Noortzijde is afgegaen als Ouderling d'E. Luij Sijrts en is bedanckt
ende aen de zuijtzijde soude als ouderling d'E. Enno Louwers of Jan Waelkens
moeten afgaen als gecomen in plaets van Nanne Jansen maer sullen elck 4 jaren uitdienen
2. Aen de Noortzijde is afgegaen als diaken d'E. Constant Everts wegens sijn
vertreck van Appingadam na Embden in dese Consistorio van sijn bediening
ontslagen zijnde.
3. Heeft d'E. B Brongersma versocht, vermits hij d'oudtste diacon is ende een jaer
na tboeck de diaconij bedient heeft, dat hij van sijn bedieninge mochte
worden ontslagen ende een ander in sijn plaetse gestelt: waertegen het E. consistorium
goetgevonden heeft dat vermits hij noch maer 3 jaren heeft gedient, hij t vierde oock sal
uitdienen.
4. In plaetse van de afgaende Ouderling d'E Luij Sijrts aende Noortzijde
zijn gestelt d'E. Evert Hindricks ende d'E. Jan Gerrijts
Uit dese beide is met de meeste stemmen der tsamtlijcke Broederen vercooren de
E. Jan Gerrijts tot Olderlingh
In plaetse van de afgaende diacon d'E. Constant Everts sijn aende noortsijde
genomineert d'E. Michiel Geerts ende Joh. Molanus
Uit dese beide is met de meeste stemmen tot diacon vercoren d'E. Michel Geerts

p. 356

Anno 1670 den 12 Januarij.....

Anno 1670 den 4 Martij is ordinaris vergadringe van predicanten,
Ouderlingen ende diaconen mettet gebedt angevangen ende geeindigt.

Zijn de nieuws aencomende ledematen deser Gemeinte ondersocht ende onder-
wesen inde leere van des menschen ellende, verlossinge ende danckbaerheit, hebben
geloofsbelijdenisse gedaen en belooft door Godts genade stichtelijk te sullen leven hun oock
de kerckentugt te sullen onderwerpen en bij de bekende waerheit te sullen volharden in volstandicheit
en dit met onderteickeninge harer handen

Jan Willems Overal.
Rotger Juriens
Gerret Elties
Hindrick Everts
Aeijijelt IJans
Johan van Gennep
Pieter Pieters
Trijntjen Willems
Grietien Fransens
Aeiltien Cornelis
Lutgerdt Haeijes
Pietertien Rotgers
Teube Janss
Fenne Jacobs
Met attestatien
Stijntien Harmens van Groningen
Trijntien Pieters van Oosternijlant

p. 357

Anno 1670 den 5 April is extraordinaris Consistoriale vergadringhe van
Predicanten, Ouderlingen ende diaconen begonnen ende geeindigt.
1. Is binnengestaen Joh. Molanus vertonende een testament van Averesch pastor
tot Warfum ... ged.[?] verstorven weduwe, int welcke onder andere onse diaconij
een summa van 800 Car glden is gemaeckt ...

p. 358

Anno 1670 den 18 Meij is d'ordinaris vergadringe van
predicanten, Ouderlingen ende diaconen mettet gebett aenge-
vangen ende geeindigt.

1. Is d'E Boeckhouder geordineert tot opbouwinge van een nieuwe kerke
binnen Heinsbergen onder de vorst van Nieuburg, uit d'arme middelen te contri-
bueren de somma van thien Car: guldens

p. 359

Anno 1670 den 10 Junij is ordinaris vergadringe van predicanten,
Ouderlingen ende diaconen mettet gebet begonnen ende geeindigt.

1. Zijn de nieuwe ledematen tot dese Gemeente comende, ondersocht ende onderwesen
inde leere van des menschen ellende, verlossinge ende danckbaerheit, hebben geloofs-
bekentenisse gedaen en belooft dat sij voortaen stichtelijck willen leven, door Godts genade, ende
sich oock de kerckentugt gehoorsaemlijck onderwerpen, ja bij de bekende waerheit volharden, tgene
sij oock ondergetekent hebben.

Ede Andrijs
Eijse Alberts
Lammert Hindricks
Auke Harmens
IJantijen Peters
Anje Crijns
Trijntien Sijmens
2. Met attestatien zijn gecomen
Antonij Gerrijts van Solwert
Marchien Jans van Groningen
Beke Jansen van Loppersum
Trijntien Dercks van Stedum
Anne Geerts van Aijewold van Grote Borsum

7. Cornelis Haijkes backer in de Solwerder Oostereinde sal wegen gevreesde apostasij en afval tot de mennisten oock worden gecitiert
8. Pastor Alberthoma ende P. L. Medendorp worden gecommitteert om met d'E.E. Heer Bocko
de Burmannia de politijcke rigter te spreken op een hoerkint tgene Ebel Geerts wonende in
Solwerder Oostereinde heeft geprocreert bij sijn maegt waermede hij in onecht leeft

p. 360

Anno 1670 den 6 Julii .....

p. 361

Anno 1670 den 31 Augusti.....

Anno 1670 den 16 Septembris is ordinaris vergadringe van Pastoren,
Ouderlingen ende diaconen mettet gebet aengevangen ende geeindigt.

1. Zijn de nieuwe Ledematen tot dese Gemeinte comende ondersocht ende onderwesen
in de leere van des mensche ellende, verlossinge ende danckbaerheit, hebben geloofs
bekentenisse gedaen, en belooft dat sij voortaen stichtelijck sullen leven door Godts genade, dat
sij bij de bekende waerheit sullen volharden ende bij gebreck van dien sich de kerckelijcke disciplijn
gehoorsaemlijck willen onderwerpen, ende sulx met onderteickeninge harer handen
H. van de Tuick
Assweerus Neienhus
2. Met attestatien
Georgius Leoris ende Geesien sijn huisvrou van Groningen
Lucretia Harckens van Tiamsweer
Jantien Huisingh van Sandeweer

3. Cornelia Pars in de visitatie vermaent sijnde sich te stellen voor 't Consistorium,
heeft met tranen versocht dat sij daer van bevrijdt mogte zijn ende op ander wijse haer
censuir uit....., waer over naerder sal worden gesproken als t College wat completer is.

4. Anneke Krijts sal vermits haer afval tottet pausdom ende haer obstinaetheit
in dese morgen na gehouden proefpredicatie worden geexcommuniceert.

5. In de saeke van Arijs Fockes sal verder worden gehandelt als de vergadringe meer-
der in getal is.

p. 362

Anno 1670 den 5 Octobris......

Den 9 Novembris Anno 1670 is vergadering van predicanten, Ouderlingen ende
diaconen mettet gebet begonnen ende geeindigt.

1. Harmen Tholen geciteert zijnde sijn hem voorgestelt de geruchten van sijn
dieverij welcke hij rond uit ontkent ...

p. 363

Anno 1670 den 30 November is de consistoriale vergadringe van
predicanten, Olderlingen en diaconen mettet gebedt begonnen ende
geeindigt.

IV Bartelt Ditmars vrou wort berugtigt wegen dronckenschap, sal daer over in haer huis eerst-
gangen door de predicant in de visitatij angesproken ende gewaerschout worden.

V Cornelis Haeickens backer vervalt tot mennisten en heeft ons ronduit verclaert, dat hij onse
kercke ende religij t eenemael verlate.

p. 364

Anno 1670 den 9 Decembris is de Consistoriale vergadringe van predicanten,
Ouderlingen ende diaconen mettet gebet angevangen ende geeindigt.

1. Zijn de nieuwe ledematen tot dese gemeente comende ondersocht ende onderwesen inde
leere van des menschl. ellende, verlossinge ende schuldige danckbaerheit, hebben belijdenisse
haren geloofs gedaen en belooft, dat sij voortaen door Godts genade stichtelijck sullen leven, bij de bekende
waerheit volstandiglijck volharden en bij gebrecke van dien sich de kercklijke disciplijn sullen onderwerpen
en hebben sulcks met haer handen ondertekent

Jan Allerts
Laurentius Pimperlingh
Peter IJansen
Grijtijen Gerrits
Reintien Jansen
Met attestatien
Jan Hindricks van Embden
Fennetijn Hijlckens van Groningen
Marie Gemminge van Holwijrde

Cornelis Haeickens apostaseerende tot de mennisterij sal daer op geciteert worden.

p. 365

Anno 1670 den 28 December is vergadringe van Predicanten,
Ouderlingen ende diaconen mettet gebet begonnen ende geeindigt.

1. Onse Broeder Hugo Haeijens Ouderling begeert wegens sijn lichaeml[ijke] swackheit van sijn
Ouderlingschap ontslagen te worden ...

p. 366

Anno 1671 den 1 Januarij is de vergadringe
van Predicanten, ouderlingen, diaconen mitsgaders der
Gemeinte, om de vacante plaetsen der afgaende Ouderlingen
ende diacon te vervullen, mettet gebet begonnen ende geeindigt.
Aende Noortzijde zijn afgegaen Jan Gerrijts int eerste jaer van sijn Ouderlingschap
ende d E. Jacob Melissus sijn 4 jaeren als ouderling uitgedient hebbende.

Aende Suitsijde is afgegaen d E. Jan Waelckens als Ouderling, ende d E Bronger
Brongersma als diacon elck haer 4 jaren hebbende uitgedient.

Inde plaetse van Jan Gerrijts sal: gedaght: aen de noortsijde sijn opgestelt d E. Evert
Hindricks ende Luij Sijrts en is uit deselve vercoren d'E. Luij Sijrts om 3 jaeren
te dienen.

Inde plaetse van de afgaende Ouderling Jacob Melis sijn opgestelt Jacob Jansen
Cuiper ende Derck Berents en uit dese beide t Ouderlingschap vervallen op Derck
Berents door lottinge, also beide gelijcke veele stemmen hadden.

Inde plaetse van d'E. Jan Waelckens als Ouderlingh aen de Zuijtsijde hijr opgestelt d heer Johan
van Gennep ende Geert Alberts en is door meeste stemmen vercoren d'E. Geert Alberts

In de plaetse van d E. Hopman B. Brongersma als afgaende diacon sijn opgestelt
Albert Pott ende Albert Tholen en is met meerderheit der stemmen vercoren Albert Pott

p. 367

Anno 1671 den 15 Februarij.....

p. 368

Anno 1671 den 8 Martij.....

p. 369

Anno 1671 den 16 Martij is ordinaris vergadringe van pastoor, Ouderlingen ende
diaconen mettet gebett begonnen en geeindigt.

1. Also er geen nieuwe ledematen voor ditmael sich hebben geopenbaert ister op dese tegen-
woordige tijt geen ondersoeck voorgevallen: alles is tot dese Gemeente met een
attestatij gecomen

Martien Berents van Tiamsweer

p. 370

Anno 1671 den 5 April is ordinaris vergadringe
van het Consistorio mettet gebedt begonnen en geeindigt.

I. Hester Rikou binnenstaende begeert wat reisgelt om na Leuwarden
na haer man te reisen, te meer also t seer sober met haer gestelt is, sijn haer toe
gelegt 2 silveren ducatons

VI Also s anderendaegs nae tlaestgehouden Avontmael tot ergernisse van vele en allen
quaestie maer oock slagen ten huise van Jan Camphuis sijn voorgevallen tusschen veendrich
Egbert Wierts en Wigbolt Bothuis, tusschen Berent Eijses en Arent Sinneg, tusschen
mr Jacob Timmerman en Cornelis Jacobs sijnde alle tsamen ledematen deser gemeinte exempt
een, so sullense per naesten gecitiert worden

Anno 1671 den 13 Maij is extraordinaris consistoriale vergadringe van pastor,
Ouderlingen ende diaconen mettet gebet begonnen en geeindigt.

I. Is voorgestelt of met Garmt en Sibrigh jongelieden, dwelcke haer 3 geboden hebben
ontfangen voor enige tijt, ende ter oorsaeck van des predicanten cranckheit een tijtlanck hebben
moeten patienteeren, op aencomstige sondagh naemiddagh souden mogen gecopuleert worden.
Is goetgevonden dat sulx voor ditmael om reden sal mogen geschieden maer dat sulx voortaen en
in consequentie sal mogen getrocken worden

p. 371

Anno 1671 den 21 Junij is extraordinaris vergadringe van predicant,
Ouderlingen en diaconen mettet gebett begonnen ende geeindigt.

1. Vechter ende sijn huisvrou achter d'oude kerck wonende inden Dam ende begeerende
alhijr als nieuwe ledematen tottet h. Avontmael ende dese Gemeinte toegelaten te worden ...

3. Veendrich Egbert Wiarts is op sijn citatij binnengestaen, en heeft bekent datter soda-
nige quaestij was geweest tussen hem ende Wigbolt Bothuis, als voor verhaelt is, ende
presenteert oock versoeninge, maer also Wigbolt Bothuis niet tegenwoordig was
is sulx gegeven aen pastor Alberthoma, en de Ouderling D. Laxtein en de E. Enno
Louwers

p. 372

Anno 1671 den 22 Junij is ordinaris vergadringe van
predicant, Ouderlingen ende diaconen mettet gebett begonnen
ende geeindigt.

Zijn de nieuwe Ledematen dese Gemeinte comende ondersocht ende
onderwesen inde leere van des menschl. ellende, verlossinge ende schuldige
danckbaerheit, hebben belijdenisse haers gelooffs gedaen ende belooft, datse
voortaen door Godts genade stichtelijck sullen leven, bij de bekende waerheit
volstandigl. volharden ende bij gebreck van dien sich de kerckelike disciplijn onderwerpen
tgene sij oock met haer handen hebben ondergeteickent

Kenna Nantkens
Heijlke IJsebrants
Teubichien Hindricks
Peter Hansens
Met attestatien zijn gecomen
van Solwert Pieter Hof en Anne Roelefs sijn huisvrou
van Delfsijl Willem Jans ende Anne Jansen sijn huisvrou
van Burgwert in Frieslant Jansen Gerbens

p. 373

Anno 1671 den 5 Julij.....

p. 374

Anno 1671 den 30 Augusti......

p. 375

Anno 1671 den 6 Septemb......

p. 376

Anno 1671 den 7 september is d'ordinaris vergaderinge van
Predicant, Ouderlingen ende diaconen mettet gebet begonnen
ende geeindigt

1. Voor dese mael zijn geen nieuwe Ledematen aengecomen
Met attestatien van Burgert in Frieslant
Feitte Jouckes Wieringa

2. Mevrou Burmannia ende Juffer Marwe worden alhijr tot den h.
tafel geadmitteert ende hebben aengenomen bij de naeste occasie
kercklijcke attestatie over te leveren

p. 377

Anno 1671 den 11 Octobris.....

p. 378

Anno 1671 den 6 Decemb......

p. 379

Anno 1671 den 7 10bris is geweest consistoriale vergaderinge in Appinga-
dam, alwaar door doodlick diecess van de beijde heeren Praedicanten, de pastoor tot
Solwert, als proximus vicinus, de nieuwe aenkoomende ledemaaten, in praesentie
van de Ouderlingen ende diaconen in Appingadam, ondersocht ende onderwesen
heeft in de 3 stucken onses Christelicken Catechismus, van onse ellende,
verloszinge ende danckbaerheijt, hebben oock gemelte ledemaaten belijdenisse
haers geloofs gedaen, bij de voorseijde leere te willen volherden door Gods
genade ende haer der kerckelicke discipline te onderwerpen beloeft ende
aengenoomen met haere mondelicke confessie ende schriftelicke onderteijckin-
ge. Ende is dese vergaderinge metten gebed begonnen ende geein
digt. Actum als booven
Dit heeft aengenoomen Jan Arendts, visscher in der Solwerder straten Oo-
ster Eijnde
Arendt Hermans
Marija Tijsen Kocks
Ellichien Egberts
Poes[?] Wolters
Eeppe Meijders
Peter Olgers
Met attestatie zijn aengekoomen
De hooch Edele gebooren vrouw Lucia, geboorene Baronnesse van Aijlva
Gemalinne vanden hooch Edelgebooren heer Bocco van Buirmania met attestatie van Holwerdt in Frieszlandt
Risse Jacobs met attestatie van Siddeburen
Hendrick Auts met attestatie van Hoogh Bunde in Oost Frieslandt
Margarita Spies jonge dochter met attestatie van Gröningen

p. 380

Anno 1671 den 29 Decemb is de vergaderinge
der ouderlingen ende diaconen met het gebedt
aengevangen ende geeindigt

Is door expiratie van drie vierdeel jaers van wijlen
Dom. Sibrandus Zal., bij provisie geresolveert, dat
eenige Predicanten ende Candidaten eerstmaell om
te predicken opgestelt ende gehoort sullen worden, om
daer na eenige uit deselve op de nominatie te brengen.
En is ten eersten remarq genomen op volgende personen als

D. Picardus pastor tot Nieuw-kerck
D. Wiardi pastor tot Eenum
D. Havercampius, pastor op Delfzijll
D. Heijdanus, pastor tot Noorthorn
D. Cand. Swaan
D. Cand Alberthoma
D. Cand Knowles

Eijnde des jaers 1671

p. 381

het jaer 1672

Anno 1672 den 1 Januarij is de vergaderinge neffens d'Eerwaerde
welgeleerde heer pastor Gemminga, d'ouderlingen, ende
Diaconen ende de Gemeente om de vacante plaetsen
van ouderlingen ende diaconen te vervullen met het gebedt
begonnen ende ge-eijndigt.

1. Zijn afgegaen aen de Noortzijde ende is versturven de E. Huge
Haeijens gewesene Ouderlingh, aen d' Zuijdt zijde, de E.
Enno Louwes als Ouderlingh aen d'Noortzijde, de E, Derk
Frix als diacon die bedanckt zijn wegen haer getrouwe dienst

2. Zijn in Consistorio weder opgestelt tot Ouderlingh aen de
Noortzijde d'E, Pieter Friema Bouwmeester, ende
Derck Frix ende tot diaconen Joannes Molanus
ende Pieter Dercks tot Ouderlingh aen de Zuijdt zijde
d'Eerentfeste ende welgeleerde heer secretarius
Johan van Gennep ende Goejen Luirtz

3. Waer op de breede Gemeente neffens het Eerw. Consistorie
dese navolgende keur heeft gedaen
In de plaets van wijlen d'E. Huge Haeijens is de
E. Pieter Friema: van d'E. Enno Louwertz, d'Eerent-
feste secretarius Johan van Gennep gestelt tot ou-
derlingh, in de plaetse van Derck Frix is verkosen Joan-
nes Molanus

p. 382

Anno 1672 den 14 Martij .....
nieuwe aencomende ledematen

Arendt Jelussen niet konnende schrijven is dit ter instantie van hem geteijckent
Geertruijt Jansen huisfrouw van Eeuwtie Jansen
Trin Hinderck
G Averes
Trijne Arendts
Jantien Luitiens weduwe van wijlen Wabbe Rijpkes
Bouwcke Drieuwes
Trijntien Scheltes, weduwe van wijlen Pieter Woest
Lijsebet Claassen

p. 383

Anno 1672 den 1 Maij.....

p. 384

Anno 1672 den 3 Julij.....

p. 385

Anno 1672 den 26 Sept.....

p. 386

Anno 1672 den 26 Sept is Ordinarij consistoriale vergadringe voort
H Avontmael door het gebedt begonnen en geeindiget.

I. Sijn de niewe ledematen deser gemeinte comende ondersoght en onder-
weesen inde leere van des menschen elende, verlossinge en danck-
baerheit hebben belijdenis hares geloofs gedaen, en belooft datse voor-
taen door Godts genade stightelijck te leven, bij de bekende waer-
heit volstandelijck te volharden en bij gebreck van dien sig de Christe-
lijcke discipline te onderwerpen tgene sij oock met haer handen
hebben onderteikent

Jan Sijnties Tjaeckjen Cornelis wed. Pieter Aetes
Arent Hansens Hilke Eltjes
Meinert Tiddes Imke Adams
Drewes Hertens Stijntien Tiddens
Cornelis Ouwes
Berentjen Hindrix wed. Jan Crijns
Martjen Ebels wed. Cornelis Janssen
Met attestatien zijn gekoomen
Jantjen Barelts huisvrou van Jan Sijntjes van Groningen
vrouw van der Straten wed. Janssonius van Gieten, pastoorsche t' Anloo
Grietjen Pieters wed. wijlen Asjen Frix van Loppersum

p. 387

Den 11 Decembr. 1672.....

p. 388

Den 18 Decembris is wederom Consistoriale vergadringe met het gebedt begonnen
en geeindight.

p. 389

Art: 2 Sijn de niews ancomende ledematen der Gemeinte onder-
soght en onderright int stuck van haer elende, verlossinge
en danckbaerheit, hebben geloofs belijdenis gedaen en belooft
door Godts genade stightelijck te sullen leven, de Christelijcke
discipline te onderwerpen en bij de bekende waerheit te sullen
volharden en dit met onderteikinge harer handen

Albertus Veendael Claes Tjaerks
Roetger Roelffs Gerret Schrues
Deucks Dercks Eltie Aibes
Mettie IJsebrants IJIJdeke Clas
Sijbentij IJans Fennigjen Jansen
Jantien Alberts Eeltje Egberts
Anneke Haijes Jantien Rieukens
Nieske Hindricks Marrighjen Harms
Aeltien Lubberts Geertien Allerts
Stijntien Jochums
Aegtie Lammers
Met attestatie sijn verschenen
Juffer Swaentjen vander Merve van Holwert
Magdalena Messis van Ommerschans
Jan Wichers Lentingh en sijn huisvrouw Susanna Ter Beek van Andloo
Johan Fredericks van Oosterwijtwert
Johannes Crijt van Cantes
Lutgertjen Haijes van Delfzijll
Niesjen Alberts huisvrouw van Reiner Jacobs van Groningen

Ledematen van Appingedam vanaf 1747. Ingevoerd maart-aug. 2006 Rens Broos.
Deze lidmaten bevinden zich in een apart Lidmatenboek in de HG Appingedam.
Gecontroleerd dec. 2006 door Fred Wiersema.

De Ledematen van Appingedam vóór 1747 bevinden zich in de Acta van de HG Appingedam, vastgelegd in 6 dikke boeken. Invoer boek 4-6 Menne Glas aug/nov. 2006, boek 1-3 (bezig met 3) volgen te zijner tijd.
De lidmaten op belijdenis schreven hun eigen naam in het boek, niet elk lidmaat was de schrijfkunst even machtig, soms zie je rare spellingen....

- mutaties 1673 - 1716
- mutaties 1717 - 1747
- lijst 1747
- mutaties 1745(!) - 1811


13 maart 1673 op belijdenis:
Hermen Frercks
Jantjen Janssen
Hindrick Siabbes
Menno Frerijcks
Catharina Pimperling
Jan Cornellijs
Grietie van der Tuick
Egge Tijes
IJten IJdema
Elske Jacobs
Hilie Otres[??]
Achtie TelesJantjen Janssen
   met attestatie:
Johannes Meden, jnogman, van Emden

5 juni 1673 op belijdenis:
Enno Heeres
Dijewer Jans
Geertruit Abels
Cunije Geerdts
Annegen Klaesen
Lamke Dercks
Elsjen Klaessen
Sara Hemmes
Luwke Klasen
Trijntjen Harms
   met attestatie:
Alegonda Meints tegenwoordig huisvrouw van Pastor Alberthoma, uit Groningen
Luitjen Willems en Grietjen sijn huisvrouw, uit de Beerta
Egbertjen Tonnijs jonge doghter van Groningen
Stijntje Tiddens j.d. van Groningen

11 sept. 1673 op belijdenis:
Reijnder Pieters
Fejje Jans
Derck Jans
Cornelis Roelfs
Harmen Clasen
Grietjen Hindrix
Geeske Janssen
Aeltijen Gerdts
Renske Jans
Frijeke Driewes
Altien Jans
Grietjen Tomas
Nieske Eckes
   met attestatie:
Aeltjen Jacobs van Groningen

11 dec. 1673 op belijdenis:
Heercke Jans
Roelof Roelefs
Marrigjen Hindricks
Lisabeth Luijs
Claeske Nannes
Geertruit Alberts
Lucresia van Wullen
   met attestatie:
Trijntje Geerts weduwe Vullen van Scheemda
Grietjen Geerts jonge dogter van Groningen

11 feb. 1674 op belijdenis:
Peeter Heeijnes
Jacob Jansen
Haijo Freericks
Lijske Isebrants
Geeske Aijelts
Geeske Peters
   met attestatie:
Jacobjen Tiddes van Groningen
Corneliske Hijckes van Delfzijl

4 juni 1674 op belijdenis:
Jan Frima
Coornelis Willems
Hermannus Spies
Aeltien Jans
Aefke Heijnes
Gertije Sijmens
   met attestatie:
Egbertjen Everts van Nijeveen van Groningen
Anneke Huge weduwe van Hugo Haijes van Groningen
Jan Jansen Holthuisen van Embden
Antje Hindricks j.d. van Loppersum
Haiko Haikes van Groningen
Geertruit Harms wed. van Hindrik Fockens van Loppersum

10 sept. 1674 op belijdenis:
Nicolaus Scherius
Geerdt Hindricks
Jan Pieters
Jan Willems
Lubbart Nannens
Lamke Egberts
Trijntijen Sassema[?]
Antje Jans
Eelje Arents
Jalette Jager

10 dec. 1674 op belijdenis:
Aelten Dercks
Grietjen Jansen
Hebeltijn Jacobs
Ebeltie Ancoms
Idie Tonnis
Altijn Siobbens
   met attestatie:
Peter Jans van Wirdum
Jantjen Grevings huisvrou van Jan Sijntjes uit Groningen
Trijntjen Jaspers en haer doghter Grietjen Fransen van Delfzijll
Margareta Scherius van Groningen

18 maart 1675 op belijdenis:
Hindrick Jansen
Frouke Isebrants
Aeffke Peters
   met attestatie:
Albertje Alberts huijsvrouw van Alb. Tholen van Harlingen
Sjouke Tjammes wed. wijlen Commissar. Meene Jansen van Delfzijll
Hilkje Hindrix van Wirdum

9 juni 1675 op belijdenis:
Jan Abels [en]
Anje Roelefs egtelieden
Hindrick Aijbes
   met attestatie:
Hans Keijmpes, old-burgermr ende
Aeltjen Harmens, echtelieden van Harlingen
Jacob ter Neden van Delfzijll
Eelje Jacobs, huijsvrouw van Jan Jansen Holthuijs, gekomen van Mithuisen

9 sept. 1675 op belijdenis:
Fredericus Ouwes
Maria Hindricks huijsvrou van Lucas Wever
Grijetie Clasen
Wemelke Peters
Aeltie Clasen
Grietien Ennes

2 dec. 1675 op belijdenis:
Wolter Geerts
Jechem IJsbrants
Onno Mejer
Diewer Uilerix
Boucke Jacobs
Swaentijen Smidts
Cornelija Evers
Hilligjen Egberts
   met attestatie:
Monc. Johannes Wolphardi van Groningen
Peter Jochums en Jantjen Adriaens sijn huisvrou van Durgerdam
Geeske Willems van Loppersum
Anna Elske Anthonis van Embden
Eelke Egberts jonge dochter van Groningen

16 maart 1676 op belijdenis:
Casper Wussun
Lube Hindricks huisvrouw van Pieter Hindricks
Willemtien Seters
Lucia Petri
Lammighie Berents
   met attestatie:
Jantjen Jansen huisvrou van Peter Peters Timmerman van Garmerwolde
Jan Lubberts van Eghten schipper vant' Hogesandt
Aeltjen Jansen huisvrou van Jyrrien Rotgers, van Delfzijll
Claes Harms en Dewerke echteluiden met attestatie van Tjamsweer

15 juni 1676 op belijdenis:
E. Nitters
A. Westerborch
Agnete Jansen huisvrou van Jan Crijtt
Tjaske Tjackes huisvrouw van Remmer Geerts
Aeltien Antonis huisvrou van Asmus Cock
Beuwe Westers
   met attestatie: 
vice admiraal Enno Doedens de Star ende vrou Reinout Gaikinga desselfs huisvrouw neffens mons. Cornelius de Star van Groningen
Aeltjen Sassen wed. van Peter Ulrix van Groningen
Anne Margriete Jacobsen van Bremen
Aeltjen Egberts van Siddeburen
Arent Jacobs van Holwijrda

7 sept. 1676 op belijdenis:
Elisabeth Maria van Schratbenbach
Arnoldus Martini
Jantjen Warners, j.d.
Maertijen Hijndercks j.d.
   met attestatie:
Klaas Sleij chirurgijn en Wobbeke Eeckx sijn huijs-vrouw van Delfzijll
Jantjen Jacobs weduwe van Jan Simons van Stedum
Sake Michiels wed. van Jan Jacobs, op 't juchen. van Siddebuiren
Evert Hoessel-man van Groningen

7 dec. 1676 op belijdenis:
Jan Hindricks Bolder
Jantien Willems
   met attestatie:
Anrcke Haijjes van Groningen
Geertje Allerts van Amsweer
Lutgert Haijjes j.d. van Delfzijll

22 maart 1677 op belijdenis:
Jan Luijes
Jurjen Sissinck
Ebbechien Geardus
Jantjen Pieters

14 juni 1677 op belijdenis:
Ebelijen Dercks
   met attestatie:
Grietje Wibbes wed. wijlen Jan Jacobs Tichelaer, van Loppersum
Jan Ates ende Einke Hijles sijn huijs-vrouw van Ter Munten
Fennigjen Jansen van Godlinse

6 sept. 1677 op belijdenis
Hindrick Cornelis
Luitien Hindricks
   met attestatie:
Aeltjen Jans j.d. van Delfzijll
Stijntjen Tiddes j.d. van Ulrum

6 dec. 1677 op belijdenis:
Cornellis Alberts
Jochum Jochums klein Smidt
Anna Maria Reniers
Trijntjen Everts huisvrou van J. Meder
Hartwijk Hindricks
Wessel Sickes
Louwerens Eilkens
Arnoldus Groenou
Lambartus van der Tuick
   met attestatie:
Hindrick Autjes en Geertruit Jansen echteluiden van Embden
Harm Schouwenburg en Greetjen Hermans echteluiden van Embden
Greete Jans huisvrou van Mr. Peter Timmerman van Holwijrda
Geesjen Bartels van Groningen
Wijpke Halsema j.doghter van Middelstum
Cornellijske Jacobs van Holwijrda
Hilligjen Hindricks j.doghter van Groningen
Jantjen Warners j.doghter van Groningen
Trijntjen      j.doghter van Delfzijll

14 maart 1678 op belijdenis:
Peter Haenekens
Hebe Claesen j.d.
Jantjen Dercks huijsvrouw van Jan Fockes
   met attestatie:
Auke Sjabbens van Groningen

7 juni 1678 op belijdenis
Joannes Rhoda
Nijdde Thonnijs
Eijse Egberts
Jacob Berniers
Heijltien Jans
Anje Clasen
Anna Hijlbrants
Barber Peeters

5 sept. 1678 op belijdenis:
Eschter[?] Hijndricks
Rienje Egberts wed. wijlen Harm Pieters
Pieterke Derckx j.d.
Janten Simens j.d.
Geertruijt Derckx j.d.
Antie Hindrijcks
Aucke Alberts
   met attestatie:
Geeske Henninks weduwe van Embden
d'e rector Jacobus Borgesius, ende Elisabeth Vriese sijn huijsvrouw van Groningen
Evertje Tonnis, huijsvrouw van Eijsse Egberts, van Farmsum
Claas Jacobs van Garshuijsen
Grietjen Franszen, j.d. van Groningen

   dec. 1678 op belijdenis:
Vechter Jacobs
Martien Bonnes
Tetjen Takens
Eetjen Jansen
Diewer Popkens
Aefke Does
   met attestatie:
Trijntjen Gerrijts wed. van Loppersum

13 maart 1679 op belijdenis:
Eppe Tiddes
Valck Wolters
Heine Peters
Cnels[?] Derx[?]
Elina Alberthoma
Aennegijn Aerents
Trijntije Clasens
Greete Jacobs
Geeske Hindrix wed. Claas Pieters
Grietjen Freuckx huijsvr. van Jan Pieters

5 juni 1679 op belijdenis:
Cornellis Sijckes
Anna Marja Lieoruis[?]
Peter Jansen
Geeske Jans
   met attestatie:
Wolter Geerts van Bierum
Elias Bokelman van Norden
Hindrick Peters van Groningen
Grietjen Derx wed. van Harm Engelberts
Diewertjen Caspers van Deijen j.d. van Delfzijll

18 sept. 1679 op belijdenis:
Aeltjen Geerts jongedoghter
Mariea Kaspers
Annigien Gerars
Biewke Tomes jonge doghter
   met attestatie:
vrouw Margarete Gassinck weduwe van Onne Onnes Proviandmr. van Delfzijll
Drewes Alberts van Harlingen
Hindrick Aibes jongman van Groningen

18 dec. 1679 op belijdenis:
Jeta Catrina van Burmania
Wijllen Clasens
Jantjen Abels
Wipke Michels
   met attestatie:
Tietjen Vincks van Groningen
Trijntjen Douwes huisvrou van Lourens Eeukes van Farmsum

17 maart 1680 op belijdenis:
Cornellijs Alberts
Geiseke Jannes
Jan Hansen
Anne Jansen
Goosien van der Tuick

10 juni met attestatie:
secretarius Daniel Borgesius en sijn h.v. Maria Borgesius van Groningen
Hans Aukes Backer van Groningen
Pieter Hinderx van Groningen
Elizabet Harckerts h.v. van Frerik Muserus van Delfzijll
Elizabeth van Laer van Embden
Stijntjen Tiddes van Sloghteren

16 sept. 1680 op nelijdenis:
Jacobus Tuxen
Luerke Tuxens
Heere Dercks
Derck Jans
   met attestatie:
Auke Hindrix huisvrou van Berent Eises van Embden
Anne Roelefs weduwe met attestatie van Woltersum
Achtje Harmens huisvrou van Hans Aukes van Loppersum

11 dec. 1680 op belijdenis:
Hindrick Gerrijts
Mighiel Mighiels
Aefien Spier
Anna Maria Auckes
   met attestatie:
Elisabeth Severinus weduw van Dns J. Sibelius Predicant inder tijdt tot Warfum van Uitwijrda
Geertruit Fockes huisvrouw van Geert Hindrix van Zuitbroek
Catarina Soor jonge doghter van Groningen
Peter Jansen jongman van Groningen
Sibrigh Jacobs wed. van Jan Lubberts van Eghten vant Hoogesant
Biewke Jansen jonge doghter van Delfzijll

18 maart 1681 op belijdenis:
Arent Hemmes jongman
Elske Hansen
Geertruijt van Lingen
Jantijen Allers

9 juni 1681 op belijdenis:
Jan Folckers
Sijmen Cornelis
Klaes Klasen
Roelof Swiers
Wijbe Cornelis
Swaentien Groenous
   met attestatie:
Grietje Gerrijts van Groningen
Margareta Spiessius j.d. van Groningen
Lubke Nannes van Zeerijp

8 sept. 1681 op belijdenis:
Harmen Willems
Derck Jansen
Mello Gajckens
Froucke Jans
Abeltien Dercks
   met attestatie:
Maria Frerixs van Groningen
Cornelius Star van Amsteldam
Annetie Simons van Groningen
Aeltien Harmens van Groningen
Pieter Jansen van Groningen
Antie Sleij weduwe Ravinga van Emden

8 dec. 1681 op belijdenis:
Frese Fresens[?]
Cornelis Claesen Belt
Jacob Jacobs Valck
Sijmen Jansen
Gese Luidties
Hillebrant Heeckes
Grietien Jacobs
Grietie Sissingh
Mettie Dercks
   met attestatie:
Egberta Nieuhof huisvrouw van Pastor Piccardt
Roelfs Roelfs en Geertruidt Roelfs sijn huisvrouw van Groningen
Brechien Dercks van Oosterwijtwert
Fosse Jansen van Zandt
Harmke Willems van Farmsum
Jantien Simens van Groningen
Grietien Everts van Solwerdt
Ajoldus Beckering van Huisen

22 maart 1682 op belijdenis:
Roelof Arents
Jan Ebels
Menno Remges
Claes Geerts
Menno Schultens
Ursella Cijpriani
Altien Jans
Annichien Jacobs
Lijsbet Jans
Geske Allerts
Jantien Daniels
Hiellegien Atens
Trijntien Derks
   met attestatie:
Trijntien Jans
Rensa Maria Schaapbolma weduw Knijphuisen van Gieten
Grietien Pieters van Bierum
Hendrickien Lennips huisvrouw van Pieter Hans van Emden

15 juni 1682 op belijdenis:
Siabbe Hindricks
Hinderck Fockens
Margien Peters
Grietie Lubbers
   met attestatie:
Jacob Hanssen en IJde Pieters elieden van Holwijrda
Grietie Klasen huisvrouw van Hendrik Aijbes avn Delfzijl
Lammichien Berents jonge dochter van Groningen

14 sept. 1682 op belijdenis:
Jannes Artopeus
Jans Jans
Jan Rickels
M.B. Steenwijck
Swaeijntijen Jansen
Jacomina van der Gouw
   met attestatie:
Grietien Ennes wedu. van sect. Peter Ophuis tot Siddebuiren
Batie Roelfs van Gron.
Beerentien Haijckens van Delfsijl
Almtien Willems van Groningen
Dirck Boltendael en Aeltien sijn huisvrouw van Gron.

14 de. 1682 op belijdenis:
Jurrien Rotgers
Frerijck Osterman
Claes Jans
Weefke Alberts
Allardt Bennes
Anna Pieters
Maertien Hindricks
Stijntien Janssen
Hille Pieters
   met attestatie:
Dirck Jans van Oost Saendam
Coert Frans en Anna Lijsbet sijn huisvrouw van Farmsum
Anna Sijbilla Eeckholt van Groningen
Eltjen Poppes van Groningen

15 maart 1683 op belijdenis:
Jan Stevens
Arentijen Nannens
Dieuwertien Jans
Getret[?] van Laer[?]
Aefien Devers
Grietien Daniels
Beecke Jans
   met attestatie:
Willem Tiarcks van Holwijrda

14 juni 1683 op belijdenis:
Hermen Geerts
Rieuwen Pieters
Lijsebet Hindricks
Antije Jans
   met attestatie:
vrouw Anna Walta huisvrouw van de hooch edel geboer Heer Hindrick van Steenhuisen Heer op Snelgersma van Groningen
Albert Thalen en sijn huisvrouw Anna Maria van Sax van Maccum
de E. Redger Laxtein en sijn huisvrouw Aurelia Booijs van Bierum
Rieucke Johannis van Harlingen
Gesien Lamberts van Groningen
Bronne Frerix Cleveringh van Suidbroeck
Jantien Heerens van Groningen

13 sept. 1683 op belijdenis:
Jans Hindricks
Aeltien Jans
Urseltien Houman
Falke Jans
Maria Eedes
Haet[?] Henkarms[?]
Tiaeckien Hindricks
   met attestatie:
  Mr. Jan Meijr Apotheker en sijn huisvrouw Anna Ottes van Groningen
Grietie Mennes j.d. van Wittewijrum

6 dec. 1683 op belijdenis:
IJcate[?] Alberts
Gerrijdt Jacobs
Roellefs Opholt
Geesjen Waslanders
Boucke Jans huisvrouw van Jan Pieters
Diewerke Tiapkes
Grietie Jans huisvrouw van Geert Geerts
Jan Hindricks
Antie Jans sijn huisvrouw
IJsack de Groote
Trijntie Jans
Hillie Jansen
Bauke Bennes
Grietien Abrahams
   met attestatie:
Henricus Vinck van Groningen
Magareta Spiets j.d. van Groningen
Mello Gaijckes van Delfzijl
Anie Luitiens huisvrouw van Luitien Haies van Holwijrda

20 maart 1684 op belijdenis:
Jaques Pars van Dam
Luijrdt Geutijens
Hindrick Hindricks
Angenieta van der Gouw
Tentien Coernelis
Geertruijt Knijphuisen[?]
Stijntien Waslands
Brechtie Cornelijs
   met attestatie:
Lucretia van Wullen van Groningen
Anna Reijners wed. van Warner Rijsebeecks van Emden
Lui Beerents en Foekel Haiens van Logum

5 juni 1684 op belijdenis:
Johan Sekema
Aanna Elisabeth Rengers
Pieter Takes
Aeffin Aelbaerthoma genaemt
Elisabet Tobias
Geeske Gerrits huisvrouw van Willem Jans
   met attestatie:
Lucia Besten weduwe Knopei van de Leeck
N. Grimminga weduwe Henningius pastoersche van Crewert
d. Eppo Ippius Schole Dammonensis Rector en sijn huisvrouw Catharina Elisabet Knopai van Nijbert
Lucas Aukens j.m. van Groningen
Elisabet van Laar van Groningen
Grietien Wibbes j.d. van Framsum
Trijntien Dercks j.d. van Opwijrda
Annetie Pieters van Leeuwarden
Clara Jans j.d. en Aafke Daes van Siddebuiren
Jan Pieters molenaar en sijn huisvrouw Jantien Luirts van Leermens
Jan Gerrijts en Lamke Beerents sijn huisvrouw van Farmsum

11 sep. 1684 op belijdenis:
Jan Coninck
Jacobus Roeckes
Jacob Gerelfs
Aentije Berents
Annegchien Cornellis
Poppo Luitiens
Derck Gerrits
Matthijas Herder
Jardijna Faleneis
   met attestatie:
Frouke Schenckius huisvrouw van Bokko Luitien van Leermens
Herman Jacobs van Groningen
Jantien Hendricks j.d. van Groningen

11 dec. 1684 op belijdenis:
Lamke Buthuis
Margaretha Schepel
Pieter Clasen
   met attestatie:
vrouw Etta Smits weduwe van Borgemr. Menger van Emden
Grietien ten Oover van Assen
Joriana Knijphuisen j.d. van Termunten
Anne Coerts weduwe van Uitwijrda
Hester Laurens van Wetzinge
Eltien Fluers en Antie Meijners sijn huisvrou van Pieterburen
Dieuwer Eeuckes j.d. van Farmsum
Jacob Jansen en sijn huisvrouw Elie Lamges van Jucquert

19 maart 1685 op belijdenis:
Jan Broeksmit
Derck Dercks
Jan Geerts
H. Rommela [?? kan ook 1 woord achternaam Jan Geerts zijn??]
Berendt Pieters
Anna Margrieta Hennicks
Anje Geerts
   met attestatie:
Martien Luirts huisvrouw van Jan Rijckels van Baflo Rasquert
Jan Herms van Godlinse
Marretie Herlijn weduwe van Willem Jans Olijma van Delfzijl

18 juni 1685 op belijdenis:
Riender Cornellis
Hilke Jans
Jan Willems
Lijsebeth Hindriks
Grietie Hindriks
Frouke Hemckes
Antie Pieters
   met attestatie:
Grietien Gemminga wed. van D. Emanuel Gemminga in sijn leven Pred. tot Holw.
Margrietien Purinks van Groningen
Maria Marci wed. van D. J. Schepel in sijn levent Pred, in de Nandel, van Baflo
Antie Jans jonge dochter van Delfzijl
Saeckien Michiels wed. van Jan Jacobs van Siddebuiren

10 sept. 1685 op belijdenis:
Moeder Clasen
Edoni Lourens
Aentije Berents
   met attestatie:
Geert Haeck en Menuwer Venhuisen van Loppersum
Geertien huisvrouw van Luppe Harcks van Slochteren
Lammichien Gouda de Vries van Groningen

17 dec. 1685 op belijdenis:
Cornelis Quint
Frerick Jacobs
Hendrick Isebrants
Focke Ottens
Jacob Rienders
Menno Philippus Snell
Margeta Vincent
Martie Gerkes
   met attestatie:
Sibrandus Smidt van Hilligerlee
Geertruit van Laer jonge dochter van Groningen
Hilligien Egberts j.d. van Oosternieulant
Frouke Willems huisvrouw Pieter Wierts van Loppersum
Grietien Johannes Veemeier j.d. van Loppers.
Brinck Harmen van Haagen en
Christina Mullers sijn huisvrouw uit Graefsch. van der Lip
Janna Elisabeth Hoorn j.d. van Suidtbroeck
Jan Eeverts van den Camp van Emmelencamp

25 maart 1686 op belijdenis:
Jan Roelfs
Gerrijt Arendts
Jan Harmans
Lijsbet Rielts
Lefke Alberdts
Rensa Knijphusen
Frouke Gerridts
   met attestatie:
Imke Egges j.d. van Delfzijl

10 juni 1686 op belijdenis:
Jan Allerts van Usquert
Pieter Thies
Doede Edens
Sijmon Peters
Barber Warners
Peterk Hindricks
   met attestatie:
Johanna Geerken wed. van D. Wiardi saliger gedacht. in sijn leven Pastor tot Eenum en haer dochter
Ida Wiardi, van Eenum
Phebo Geerts en
Grietien Edserts sijn huisvrouw van Emden
Jan ter Borgh chirurgijn van Delfzijl
Grietien Andries j.d. van Groningen

9 sept. 1686 op belijdenis:
Joannes Waslander
   met attestatie:
Wigcher Jans van Zandt

9 dec. 1686 op belijdenis:
Harmen Jannis
Peter Wierts
Jan Ouckens
Jurijen Aelders
Jantien Lippes
Corneijija van Leeden[?]
Hilke Willems

9 maart 1687 op belijdenis:
Sijwert Jacobs
Martien Roelofs
Trijnten Heikers[?]
Aeltien Beerendts
Antije Jans
Jesel Jansens
Deuwerke Eeuckes
   met attestatie:
Geert Jans van Mithuisen
Aeghtie Hansen van Loppersum
Fenneke Georgius van Losdorp

9 juni 1687 op belijdenis:
Willem Willens
Hijndrijckijn Sijgers
Grietie Peters
Gretie Garbrants
Anije Geerts
   met attestatie:
Pieterke Harrems van Delfzijl
Aeltien Dercks van Godtlinse huisvrouw van Jan Sijnties
Willem Pieters van 't Zandt
Hilletien Egbarts van Groningen
Claes Schultens van ten Post of Wittewierum
Trijntien Dercks j.d. van 't Zandt
Grietien Garmts weduwe van Derck Haies van Berum

[sept. 1687 niets]

22 dec. 1687 op belijdenis:
Theodorus Nieuhoff
Gerrijt Haisen ende
Annetje Pieters sijn huisvrouw
Jacob Wilderix
Eeuwtie Cornellis sijn huisvrouw
Kars Karssens
Grietie Jans
Haijco Fockens
Antie Jans
Marta Harmens
Cornelis Tomas
   met attestatie:
Anna Budron j.d. van Bierum
Trijntie Pieters wed. van Pieter Jans van Siddebuiren
Swaentien Harrems van Opwijrda
Trijntie Claessen van Delfzijl
Renouwe Reners van Mithuisen
Jan Fockes en
Antie Lammers sijn huisvrouw van Uitwijrda
Grietien Abrahams huisvr. van Roelef Hindricks van de Leeck
Grietien Jans huisvr. van van Losdorp

22 maart 1688 op belijdenis:
Hans Reijners
Trintijen Aris
Engelke Edzke
Trijntien Bonnens
Grietie Clasens
Trintie Roelfs
Foske Jans
   met attestatie:
Anneke Hendrikcks wed. van Focko Eckes van Noortbroek
Jan Alberts van Groningen

14 juni 1688 op belijdenis:
Hans Christophorus Hoorn
Grietie Romkes
Aefke Pieters
   met attestatie:
Tietien Lubberti wed. Keun van Tiessing
Foeke Frederix wed. van Meerten Pieters van Woldendorp
Nieske Remmers wed. van Claes Isebranrs van Uitwijrda
Jantien Jans huisvrouw van Jan Drieuws van Jucquert
Thomas Sijmens van Farmsum
Ludde Wolters van Tjamsweer

13 sept. 1688 op belijdenis:
Catharina Elias
Catharina Vermooet
Hijndrick Crans
Hillebrandt Sweres
Eltijn Jans
   met attestatie:
Lutgertien Luirts van Delfzijl
Johannes Knopaeus van Hoff vaendrich van Delfzijl
Meijnardina Ruschers wed. Meijr van Schiltwolda
Nanne Jans van Oterdum
Grietien Jansen wedu. van Christoffer Meijnders van Groningen
Grietie Hendricks van Solwert
Hendrick Hendricks van Groningen
Lubke Hendricks huisvrouw van Willem Luilfs van Obergum
Geertruidt Andrees wed. van Jacob Taekens van Solwert
Aeltien Pieters van Solwert
Lucas Aukens en sijn huisvrouw Annetie Friesema van Groningen

21 dec. 1688 op belijdenis:
Gesina Meijers
Aefke Jans
   met attestatie:
Jonker Rudolphus Polman van Tjamsweer
Aeltjen Geerts van Groningen
Johan Staefs van Emden
Ide Pieters van Scheemsterhamrick

14 maart 1689 op belijdenis:
Pieterke Everts
Grietien Hindricks
Vrauke Michiels
Peternel Warmels
Hilke Edzkes
Martien Munters
   met attestatie:
Joannes Cloeck schole dammon. preceptor van Groningen

27 juni 1689 op belijdenis:
Trijntien Claesen
Ike Wolters
Frouke Harmens
Aiske Berendts
Jantjen Hiddes
Derck Daniels
Harke Hiddes
Aris Edzerdts
   met attestatie:
Urseltjen Berens wed. van Hindrik vc. van Winchoot
Diewer Claessen huisvrouw van Hindrick Bartels van Losdorp
Trijntjen Claessen van Gerks Clooster

18 sept. 1689 met attestatie:
Grietien Jacobs van Tjamsweer
Martien Ebels van Uitwijrda

12 dec. 1689 op belijdenis:
Roelef Hindricks
Jan Abrahams
Isebrant Pot
Hindrick Ellens
Metjen Schepel
Annighjen Waslanders
Geertruijdt Jans
Grietie Crassingh
   met attestatie:
Johannes Cijpriani S.S.Theol.Stud. van Groningen
Elisabeth Grandichier van de Franse Gemeinte van Amsterdam
Trijntje Tjaden huisvr. van Liewe Wijpkens van Veendam
Jacob Jansen van Delfzijl
Jacob Geerdts Wolck van Wirdum
Trijntjen Derck j.d. van Oosterwijtwert

20 maart 1690 op belijdenis:
Arent Egberts
Trijntije Jaens
Antien Jacobs
Aefke Peters
Hindrickien Hindricks
   met attestatie:
Agnis Christina Hoorn huisvrouw van Jaques Pars van Dam van Amsterdam
Annetie Aerendts huisvrouw van Arent Beerents van Groningen

19 juni 1690 op belijdenis:
Lamge Steenhuis
Here Jansen
Hille Hindricks
Beertien Geerdts
Ebeltien Ebels
Diewertjen een Morin is gedoopt, en bij haer doop genaemt Debora
   met attestatie:
Annetje Alberts j.d. van Emdden
Jacob Ritzema en Grietjen Andrees echte luiden van Solwert

24 sept. 1690 op belijdenis:
P. Idema S.S.Theol.Stud.
Jan Teslar
Berentien Alberts
Stijntien Bartels
Antie Bartels
   met attestatie:
Pieter Frans van Stermen van Hoorn
Claes Peters van Garsthuisen
Mettie Knijphuisen j.d. van Engelbert
Grietien Gerrijts van Hertogenbus

11 dec. 1690 op belijdenis:
Onno Berendts Klijferijngh
Tijees Beerents
Sijmen Focken mijn handt
Theis Eltjes mijn handt
Pieteer Steenhuijs
Derckjen Jacobs
Geeske Deddes
Trijntje Rotgers
Talije Peters
Hilke Egmonts
Jantien Jansen
Bouke Menkes
Aegtje Claessen
Antie Tiapkes
   met attestatie:
Jacob Dercks en Meisse Hommes sijn huisvrouw van Siddebuiren
Cunje Jans j.d. van het Zandt

26 maart 1691 op belijdenis:
Bientie Beerents
Geertijen Dercks
   met attestatie:
Martien Lamberts van Loppersum

25 juni 1691 op belijdenis:
Jantijn Geerts
Aeltjen Luitjens
   met attestatie:
Rebecca Jans j.d. van Groningen
Ebeltjen Tjarks huisvrouw van Harmen Veemeijer
Claesjen Pieters j.d. van het Scheemder Hamrick
Aurelia Boijes huisvrouw van de e. Redger Laxstein van Berum

17 sep. 1691 met attestatie:
Hendrick Pieters en sijn huisvrouw
Idske Tonnis van Farmsum
Anneke Dercks van Farmsum

10 dec. 1691 op belijdenis:
Hermannus L[?]eorius
Jan Jochums
Berent Sjabbes
Jan Harmens
   met attestatie:
Annigjen Jacobs j.d. van Delfzijl
Trijntjen huisvrouw van Wolter Geerdts ouderling van Termunten

24 maart 1692 op belijdenis:
Aeltien Frix
Nantije Bartels
Stijntien Hendricks
   met attestatie:
Tiaeckie Jullens van Groningen

9 juni 1692 op belijdenis:
Thomas Hindricks
Berent Ewolts Femsema
Hillegien Willems
Jan Alls
Jacob Geerts eerst gedoopt
Albert Hermens
Carst Gieutiens
   met attestatie:
Hiddina Stins wed. van Lieut. Foppinga van Groningen

22 sept. 1692 op belijdenis:
Trijntien Lamges huisvrouw van Isebrant Egges
Peterke Mijchiels
Effie Eppes j.d.
Hilcke Jacobs
Fenije Does
   met attestatie:
Jan Abrahams van Groningen

22 dec. 1692 op belijdenis:
Jan Buthuis
Meindert Pieters
Albert Peters
Jan Lubberts
Jantien Tiebbes
Trijntie Lambers
Ietje Jans
Maria DanielsAntje Jans
   met attestatie:
Corneliske      van Uitwijrda
Geugjen Jans [en]
Douwe Cornelis [en]
juff. Wendelina van Rensen, [alle drie] van Groningen
Jan Schut van Delfzijl
Trijntjen Frericks wed. van Hindrick Luitjes van Delfzijl

30 maart 1693 op belijdenis:
Sara Egmonts
Cornelijs Everts
Louke Kernells
Isebrant Egges
Lipke Tiapkes
Trintie Michels
Aefke Jans
Abeltien Meertens
Elsien Derks
Aafje Sijbolts
Geuten Peters
Hindrick Klasen
Harmen Jans
Maurits Baveels
   met attestatie:
Jacobus Heisen med. doctor van Groningen

22 juni 1693 op belijdenis:
Wijbo Geerts
Michiel Thiessen
Hindrick Pieters
Derck Bartels
Claes Edzerts
   met attestatie:
Wipke Michiels jonge dochter van Groningen
Jan Berents ende Eeuwrick Jans eheluiden van Farmsum
Reinder Jacobs van Crewert
Evert Pouwels en Jantjen Hindricks eeluiden van Loppersum
Hilke Jans huisvrouw van Aike Jacobs van Farmsum
Aeltjen Simens huisvrouw van Onno Berents van Stedum
Albert Harmens vrijgesel van Loppersum
Hebbelina Friesema huisvrouw van Jacob Reenders van Groningen
Engeltjen Hindrix huisvrouw van Cornelis van Groningen

15 sept. 1693 op belijdenis:
Harmen Harmens
Anje Cornellis wed. van Jan Hindrix
   met attestatie:
Imke Claessen wed. van Midwolde int Oldampt
Hilligjen Eskes j.d. van Delphzijl
Anna Pieters j.d. van Amsterdam

6 dec. 1693 op belijdenis:
Lucretia van dern Bergen anders vrou Roon
   met attestatie:
Aeltjen Hindrix huisvr. Michiel Thiessen van Amsterdam
Aeltjen Pieters j.dochter van Loppersum
Jantjen Pieters wed. van Derck Jans van Siddeburen
Aeltjen Jacobs j.dochter van Delfsijl

28 feb. 1694 op belijdenis:
Derck Peters
IJntje Jacobs
Jan Dercks
Aeltjen Jans
Hilligjen Jacobs
   met attestatie:
Renatus Schiphorst met desselfs huisvrouw van Stedum
Grietjen Pieters van Delfzijl
Pieter Pieters van Oterdom

3 sept. 1694 op belijdenis:
Thomas Jans
Jantjen Hindriks
Antonij Gerrijts
Euwse Sicke
Maria Jochems
   met attestatie:
Stijntjen Tonnis huisvrouw van Reert[?] Geutjes
Tetjen Hubbens wed. van Hans Harritz Bennema
Grietjen Peters huijsvrouw van Jacob Jans
Antje Arens
Cornelisjen Fredriks

6 dec. 1694 op belijdenis:
Gijse Tammes
Harmen Fockens
Jacob Aeijijelts
Peter Fokens
Harmen Seijes
Jan Hindricks
Greetjen Jans
Geestijen Peters
Greetjen Willems
   met attestatie:
Augustus Christianus Pauli medicina doctor van Dessauw uit Anhalt
Stijntjen Hindrixs van Groningen
Hindrickjen Harms j.d. van Woltersum
Wieke Helmers weduwe van Simon Cornelis Constapel van Delfzijl

15 mei 1695 op belijdenis:
Hendrijck Appellarch
Trintie Hendercks
Antje Jans
Aeltijen Hermen
Klaeskes Heeres
Kersuinna Harmens
Swaentie Jacobs
Deuwertjen Jacobs
Geutjen Jans
Baugjen Jacobs
   met attestatie:
Elisabeth wed. van Geert Pieters

2 juni 1694 op belijdenis:
Eltien Bartels
Grietjen Jacobs
Stijntien Jans
Peter Jans
   met attestatie:
Klaes Jans
Aeltjen Jans
Lisebeth Gerrits
Martjen Abels
Annetjen Hendriks
Trientje Hendriks
Jan Wigman
Wolter Jans
Hijkjen Pieters

5 sept. 1695 op belijdenis:
Wilciana Feijtsema van Steenhuisen
Anna Fimmilia van Steenhuisen
Swana Berendina Brusma
Anje Gerbrants
Geertijn Peters
Folckert Pieters
Claes Michels
   met attestatie:
Weijntje Pieters van Amsterdam

12 dec. 1695 op belijdenis:
Hense Mammes
Hermannus Idema
Renske Pieters
Ezke Bennes
Trijntie Buthuis
Hindrikje Hindriks
Liesebeth Harmens
   met attestatie:
Pieter Kroon van Delfzijl
Hester de Kuij huijsvrouw van David Pieters van Leuwarden
IJdjen Kaspers van Uijtwijrda
Harmen Aeldriks Pott
Aeltjen Janssen sijn huijsvrouw van Delfzijl

19 maart 1696 op belijdenis:
Harmen Luitiens
Kornelis Peters
Trijntjen Everts huisvrouw van Gijse Harms
Marieke Hindricks huisvrouw van Antoni Jansen
Jantjen Hindricks
Wieke Cornellis huisvrouw van Harrem Luitjens
Antie Cornelis huisvrouw van Joh. Artopaeus
Lucia Medendorps
   met attestatie:
Sipke Utjes van Niewe Zijl
Jacob Feerzema van Farmsum

11 juni 1696 met attestatie:
Diewer Euckes van Woldendorp
Grietjen Scheltes huisvr. van Arnoldus Groenouw van Schildtwolda
Willem Gaatjes en Frouwke Rotgers eheluijden van Bierum

10 sept. 1696 op belijdenis:
Anie Alijes
Hemcke Harms
Trijntien Abels
Petrus Frix
Alle Alles

10 dec. 1696 op belijdenis:
Jan Pieters
Allardus Brunsma
Hermannus van der Tuick
Geeske Jacobs
Elisabeth Clasen
   met attestatie:
Eetje Jans huijsvr. van Stoffer Coerts van Wirdum
Grietje Pieters huijsvr. van Onno Berens van Leermens
Pieterke Claasen met attestatie van Garshuijsen
Fenje Does j.d. van Eendrum
Jacobjen Pieters van Godlinse
Havinck Schultens van Wittewierum

25 maart 1697 op belijdenis:
Stoffer Coerts
Toole Jacobs
Jan Arijs
Jacobs Geerts
Antje Michiels
Geertruit Geerrits
Trijntje Harmens
   met attestatie:
Helena Burema huijsvr. van Pastoor Adami [en]
Trijntjen Michiels, beijde van Groningen
Pieterke Laurens, huijsvr. van Gerrit Aerents van Tjamsweer
Anje Hendrix van Hellum

10 juni 1697 op belijdenis:
Jannes Staets
   met attestatie:
Jacob Jans schoemaker van Bedum
Anna Geerdts j.d. van de Bourtange
Jantjen Dekens j.d. van Groningen

[ einde boek #3, begin nieuw boek #4, mist klaarblijkelijk een periode ]

17 maart 1698 op belijdenis:
Sjaucke Berents
   met attestatie van Hellum:
Claas Jans
Lamge Sijrts met attestatie van Delfzijl

8 juni 1698 op belijdenis:
Jurijen Bartels
Arien Arensen van Papendrech
   met attestatie:
Claas Tonnis Blok en desselvs huisvrouw Geesjen Roelevs van Delfzijl
Claas Reinders en Hilligjen Arents van Visvliet

7 sept. 1698 met attestatie:
Vrou [blanko] weeduwe van sal. D. Alberthoma, Pastor van deese Gemeijnte, van Groningen
Vrou [blanko] weeduwe van sal. D. Halfwassenius, Pastor tot Gardelsweer, van Gardelsweer

8 dec. 1698 op belijdenis:
Gijse Harms
Aefke H. Schultens [7 dec.: dogter van Having Schultens]
   met attestatie:
Annigjen de Vries, huisvrouw van de E. kerkvoogt Bronne Cleveringa, van Leens
Gerrijt Roelefs en Grietje Willems egte Lieden van Spijk
Antie Jacobs huisvrouw van Garrelt Alberts van Termunten
Jantien Jans weduwe van Jan Roelefs van Middelstum
Bouke Ales weduwe van Hillebrandt Roelefs van Onderwijrum
Luitjen Everts van Groningen
Geertruit Derks jonge dogter van Opwijrda

16 maart 1699 op belijdenis:
Bernardus van der Tuuck
Focke Isebrants
Harmen Aeijijelts
Antije Isebrants
Hilcke Peters
   met attestatie van Leht:
Tepke Tepens j.d.

8 juni 1699 met attestatie:
Geertruit Knijphuisen van Groningen
Catharina Harms van Oosterdam van Groningen
Jannes Oortman van Groningen
Bene Jans vant Zandt
Allardus Brunsema van de Jouwer
Anje Sivrands van Sandeweer
Claas Lamberts en Dewertie Jacobs van Zeerijp

7 sept. 1699 op belijdenis:
Derck Ockes
Susanna Terwolts
Aeltien Julles
   met attestatie:
Reiner Hendrix en sijn huijsvrouw
Claaske Feckkes, met attestatie van Harlingen, al waar hij iterativelijck Ouderling was geweest
Maria Gainar met attestatie van Kollum
Jacob Derks met attestatie van Oosterwijtwert

8 dec. 1699 op belijdenis:
Geerdt[?] Bennes[?] [komen we niet echt uit ...]
Jan Jans
Jan Dercks
Aefke Bronsmae
Anije Karssijns
Tettie Harmens
Leffe Hijndricks

14 maart 1700 op belijdenis:
Frouke Eppens
Annigjen Hindriks
Lambert Warners
Roelef Harms
Fitien[?] Eisses
Geertrudt Jakten[?]
Anje Pieters
Trijntien Harmens
Grietien Peters

6 juni 1700 op belijdenis:
Jan Pieters
Goossen Jans
Albert Ockes
Frouke Pieters
Wijert Reijnders
Eemkie Mennes
Jaques Adrianus Folckers
Stijenten IJdema
Saertijn Fockens

5 sept. 1700 op belijdenis:
Geesjen Popkes
   met attestatie:
Jacob Geerts van Embden
Hindrick Thomas van Bafflo

5 dec. 1700 op belijdenis:
Kl. Corn. Oudeman
Geerdt Jansen Bulder
Jan Willems Mulder
Sipke Eelkens
Jan Jurjens
Martijnes Clasen
Eels[?] Hermens
Jan Geerts
Albert Jans
Roelofjen Rooda
Tiark Jansen
Christiaan Folkers
Hester Eggens
Diewertien Jans
   met attestatie:
Johannes Alberthoma en
Geertruit a Bijler egte lieden van Farmsum
Pieter Jans Swart van Amsterdam

17 maart 1701 op belijdenis:
Anneke Roelfs
Theodorus Meijer
Hinderck Elties
Berent Hibelts
Menke Aeijijelts
Welmoet Jans
Deddeghijn Peters
   met attestatie:
Albertjen Freriks, huijsvrou van Egmont Wilckes van Groninghen
Trijntjen Laurens j.d. van Stedum
Trijntjen Lubberts van Leermens
GrietjeThomas van Opwijrda
Nelje Heinens van Midhuijsen
Bartelt Nanninghs van Oosterwijtwert

9 juni 1701 op belijdenis:
Sijrck Harmens
   met attestatie:
Eefke Jacobs van Delfzijl
Johannes Ridzema en Trijntijn Jansen mede van Delfzijl

8 sept. 1701 op belijdenis:
Claas Tjeerts
Heertijn Hindrecks
Geske Luijtiens
   met attestatie:
Annigjen Hindriks, wed. van Jannes Bastiaans van Vries
Elsjen Stevens, huijsvrou van Jan Dreeus, en
Grietjen Geerts, beijde van Groningen

8 dec. 1701 op belijdenis:
Aldert Boelsens
Willem Berents
Cornelliske Jans
Barber Wilkes
   met attestatie:
Wipke Herms van Midwolder Hamrik
Geesjen Hindriks van Philippine
Jacob Meinders van Embden
Trijntijn Mighels van Groningen
Harm Tieerts van Groningen
Antie Migheels van Groningen

4 maart 1702 op belijdenis:
Sjabbe Pieters
Hindrickjen Clasen
Martjen Jannes
Trijntie Eijsses

1 juni 1702 op belijdenis:
Davijt Jans

7 sept. 1702 met attestatie:
Nicolaus van der Tuick, S.S.Theol.Studiosus, van Franequer
Imke Jansen wed. van Aijbe Remmerts van Usquert
Grietje Heerens huijsvrou van Albert Sierts van de Nieuwe Beerta
Trijntjen Pieters j.dogter van Uijthuisen

14 dec. 1702 op belijdenis:
Sip Kegerse[?]
Hermannus van der Tuick
Frijekie Jans
Jantijn Harms
   met attestatie:
Luitjen Alljes van Slogteren
Jacomijntie van Dijk van Amsterdam

15 maart 1703 op belijdenis:
Hindrick Claassen
Michiel Mennes
Thomas Reinders
Pauwel Pauwels
Peter Tomas
Geucke Geerts
Annigjen Hansen
Catharina Elisabeth Brants
Steffen Geerts
Annigijn Clasen
   met attestatie:
Jan Frericks van Obergom [en]
Ebelje Gijses van Menkeweer, egtel.
Claas Schoelder van Delfzijll

14 juni 1703 met attestatie:
Engeltie Aaldriks Pott van Groningen

13 sept. 1703 op belijdenis:
Johanis Schulte[?]
Jeichjen Jurjens
Anje Jans
Klaeske Klasen
Anne Jans

13 dec. 1703 op belijdenis:
Jan Dreuwes
Pieter Pieters
Jan Jansen
Willem Cornelis
Derk Jacobs
Anna Halwassenius
Anna IJdema
Martijn Thijes
   met attestatie:
Evert Derks en
Claasjen Jans egtelieden van Groningen
Jantijn Roelefs van Groningen
Aafke Claassen van Groningen
Scheltie Berents van Farmsum
Welmt Janssen van Farmsum

13 maart 1704 op belijdenis:
Hindrick Frima
Mattias Bulthuis
Heijcke Nannes
Pieter Jansen
Pieter Freercks[?]
Dieter Arents
Harm Dercks
Gebke Jansen
Steven Wachloo
Aerent Aerents
Jantjen Dalinga
Lammigjen Rieuwens Nijenhuijs
Sibrich Roelofs
Jacob Pieters
Garrelt Alberts
Frerick Reinders
Onne Harckes
   met attestatie:
Jan Derks van Delfzijl
Elsjen Joesten huijsvrou van Jacob Cornelis van Gron.
Hero Jacobus van Groningen
Stijntien Idema van Groningen

12 juni 1704 op belijdenis:
Meinardus Meijer
Hindrick Claasen
Stijntie Harmens
Sijbrigh Ennes
   met attestatie:
Adriana van Ess weduwe van wijlen D. Haselbeek en
Roelina Gansevoort beide van Heveskes
Aaghtie Aapkens van Godlinse
Lucretia Tebben van Delfzijl
Pieter Harms en Pieterke Onnes egtelieden vant Ooster Nijlandt
Ede Vegters van de Harkstede
Hindrikjen Jansen van Groningen

11 sept. 1704 op belijdenis:
Trijntjen Coerts
   met attestatie:
Tela ter Horn, huijsvrouw van Gerhard Wigersma, van Accum in de Heerlijckheit Knijphuijsen
Anje Harms van Loppersum
Harmtjen Jansen, huijsvrou van Jan Dercks, van Groningen
Hilje Jans, huijsvrou van Joest Harmens van Holwijrda

11 dec. 1704 op belijdenis:
Roelof Westerborgh
Jan Egberts
Ennigjen Ennes
Sarah Janssen
Catrijna Medendorps
   met attestatie:
Sophie Roelefs van Groningen
Geertien Hindriks van Delffzijll
Jan Louwens van Delffzijl

12 maart 1705 op belijdenis:
Arent Dercks
Gerrit Holthof
Miemke Alders
Bieltien Michgiels
Reine Aerents
Martin Alles
Jantien Hartochs
Tijsen Julles
   met attestatie:
Henricus Geersma van Delfzijl
Immigjen Cornelis van Groningen

11 juni 1705 op belijdenis:
Hindrikjen Jans
Tettje Ennes
Annichijn Tiaijerts
Foske Frima
   met attestatie:
majoor Sasse Knott
en sijn huisvrouw, beide van Delfzijl
Maria Gainar van Groningen
Beentie Berents en
Frouke Harms egtelieden beide van Delfzijl
Cornelliske Abels van Uitwijrda

10 sept. 1705 op belijdenis:
Pieter Jans
Jacob Peeters
Jacobjen Caspers
Beertjen Valks
   met attestatie:
Pieter Hindricks Vinck, van Farmsum
Harcke Pieters, van Groningen
Sweer Hindricks, van Holwijrda
Trijnje Simens, weduwe van Pieter Willums van Warfhuisen
Martjen Jans van Solwert
Hestertien Grommers, huijsvr. van de e. Rud. Westerborgh, van Stedum

10 dev. 1705 op belijdenis:
Albert Herweringh
Adam Geerts
Egbert Garbrandts
Evert Emmelcamp
   met attestatie:
Hindrik Bosman en
Margareta van Swinderen, egtelieden, [beide] van Groningen
Maria Willems van Deventer
juffer Justina Huininga, van Groningen

18 maart 1706 op belijdenis:
Dutmer Wijrsuma
Everhardus Sekema
Abraham Jans Kraner
Jan Jullens
Jantijen Poppes
Claeske Wiersuma
Anie Jans
Jantin Schrijstians
Aeltien Hansens
   met attestatie:
Tidde Schultens en
Hijcke Clasen egt. van Farmsum
Jan Harms en Lucke Luis egtelieden van Solwert
Annigjen Frericks Cleveringa, van Groningen
Hiske Jansen, huijsvrou van Coert Fransen van Delfzijl
Lucia Nienhuijs, weduwe van Jan Ubbens van Groningen
Sjoucke Tiddes Bolhuijs, huijsvrou van Albert Herwering van Oosterwijtwert
Hester Eggens, van Siddebuiren
Grietje Emmelcamp, van Oosterwijtwert
Anje Eijssens, van Stedum

10 juni 1706 op belijdenis:
Jackop Abels
Peter Remkes
Niengh Jansen Huijsman
Geert Wolters
Hilcke Egberts
Teetke IJsermans[?]
Hilcke Egberts
   met attestatie:
Gerrijt Jan Boomer van Groningen

9 sept. 1806 met attestatie:
Bartelt Dutmers, van Opwierda
vrouw Anna Monnings, weduwe van D. Watso Keun predikant op t' Ooster-Nieuwlant, vant' Ooster Nieulant
Jantien Iptes, van 't Zandt
Grietie Pieters, van Groningen

9 dec. 1706 op belijdenis:
Reint Bouwkes
Jacob Cornelis
Peter Aeijels
Lijsebet Jans
Harmen Hijndrijcks
Aefke Jurriens
Engeltie Valcks
Anje Pieters
   met attestatie:
Jannetje Jans van Amsterdam
Diewer Jans van Opwijrda

3 maart 1707 op belijdenis:
Aechtije Brandts
Hendrijcktijen Ottens
Claas Harmens Saagman
Rebecca Scatens
Geesjen Tobias
Teeke Jans

9 juni 1707 op belijdenis:
Claas Joestens
Wieke Claassen
Jacob Vechters
Hilke Heres
Wildrik Jacobs
Jan Jans
   met attestatie:
juffer Susanna Catharina Guidrix van Farmsum
Martijn Jans van Garsthuisen
Talje Jans van Tiamsweer

8 sept. 1707 op belijdenis:
Luijtjen Jans Huttenga
Aeltien Ennes Houwerzijl
Maria Janssen
   met attestatie:
Geert ten Hola, van Groningen
Gerredina Everts, huijsvrou van Jan Jullens, van Loppersum
Gerretje Everts, van Deventer
Anje Tonnis, van Farmsum
Jantjen Simens, van Uithuisen
Trijntjen Clasen, van Groningen

7 nov.[=verschrijving voor dec.] 1707 met attestatie:
Berent Janssen Rooseboom van Groningen
Anje Pieters van Holwijrda
Grietje Cornelis van Uithuisen
Birntie Jacobs van Assen
Aegtie Eijsses van Solwert

1 maart 1708 op belijdenis:
Jan Hindriks
Jan Everts
Dijco Freercks
Claas Eppes
Jan Aeijels
Stijntijn Luddes
Jan Eckes
Trijntije Dercks
Marten Peters
Jantien Hindricks
Martien Peters
Lijsebeth Lubberts
Frouke Jans
Johanna Rhoda
   met attestatie:
Jan Hindrickz, vant' Hoogesand
Grietje Willems, van Solwert
Aeltjen Sickes, j.d. van Noord-Broek

7 juni 1708 op belijdenis:
IJdae Laemmijnae Knijpheusn
Grietijn Olgers
Hindrik Pieters
   met attestatie:
Pelgrim Folckers en
Tetje --- sijn huisvrouw van Holwijrda
Christina Schoonhoff van Arnhem
Jan Simons van Groningen
Roelef Pieters en Jantijn Jacobs egtelieden van de Oude Schans

6 sept. 1708 op belijdenis:
Ida Johanna Polman
Johana Jansen
Aeltjen Lamberts
Geertruijt Wilkens
Amke Hitjes
Anna Margreta Muntz
Cornelia Pars
   met attestatie:
Aeltien Verhulst, huisvrouw van David Jans, snijder, van Haarlem
Aeltien Feddes, j.d. van Farmsum
Thies Helperi, van Groningen
Gerrit Tiepkens, cherches aan de Noorder Meulen, en desselfs huisvrouw, van Leermens
Marcus Swijchhuisen, med. doct. van Groningen

6 dec. 1708 op belijdenis:
Hans Jacobs
Aeltijn Saskers
Antie Thomas
Evertijen Arents
   met attestatie:
Frauwina Fopkes huisvrouw van Hindrik Schiphorst, van Groningen
Jan van der Tuick, van Groningen
Everhardus Sekema van Groningen

28 feb. 1709 op belijdenis:
Hindrick Alberts
Aucke Folckers
Harmen Harmens
Gerlof Jacobs
Sinneke Jans
Jantien Gerrits
Gerdt Jacobs
Geeske Jans
Evertien Gijses
Jantien Peters
Wijmcke Jacobs
Gertijen Anijchs[?]
   met attestatie:
Pieter Huisingh van Groningen
Petrus Roodhuis, Studiosus
Albert Reinders, van Delf-zijl

6 juni 1709 op belijdenis:
Henr. Schiphorst
Roelf Claesen
Ecke Mennes
Hindrik Berents
Jacob Hartogs
Aelleij IJllijes
Trijnje Jans
Geeske Geerts
   met attestatie:
Anje Geus van Crewert
Imke Mennes van Loppersum
Hindrik Jans van Groningen
Grietje Jans van Spijk

6 sept. 1709 op belijdenis:
Cornelius Hermanni Diephuis
Jan Harmens
Remcke Reinders
Fenije Jans
Annigien Luirts
   met attestatie:
Annigien Hindricks, van Groningen
Sicco Woelesius, van Groningen
Trijntien Herckes, van Delfzijl

5 dec. 1709 op belijdenis:
Harmen Meertens
Frieke Pieters weduwe van Cornellis Jacobs
   met attestatie:
Lubbert Gerrits en desselfs huisvrouw Anje Hindriks van Farmsum
Trijntijn Claassen van Groningen

27 febr. 1710 op belijdenis:
Arijs Hindricks
Hindrick Clasen
Geert Jans
Albert Jans
Lijsebeth Gerrits
Marghieta Terborgh
Anna Kuishusen[?]
Annegein Jullens
Elijsabet Jans
Elijsabeth Luijrts vant Zant

29 mei 1710 op belijdenis:
Sophia Cathrina Schiphorst
Derkjen Abrahams
Etjen Janssen
Anje Willems
Grietije Jansen Podt
Thabeijas Jaspers
Isebrandt Roda
Jan Janssen Pott
   met attestatie:
Corneliske Jacobs van Huisinga
Aefjen Jans van Groningen
Geertijn Hindricks van Leeghkerk
Gepke Jochums van Mensingeweer
Schulte Havinga van Groningen
Jannes Staats en Eske Bennes egtelieden van Mensingaweer
Derkjen Harms van Jucquert
Wilke Egmonts en Talligjen Jans egtelieden van Niervaart of de Klundert
Margareta Beekmans van Groningen

11 sept. 1710 op belijdenis:
Joest Jurriens Dinckla
Klaes Popkes
Gesina Pars
   met attestatie:
Antoni Jansz van Leeuwarden
Trijntien Micchels, huijsvrou van Corporaal Jan Lodewijck van Groningen
Froucke Janss, van Aduwert
Maria Luileffs, van Delf-zijl

11 dec. 1710 op belijdenis:
Nanninck Jans
Hindrick Hindriks
Siabbe Clasen
   met attestatie:
Reinder Clasen van Bedum
Menso Swart van Embden
Abraham van der Tuick, van Groningen
Stijntijn Thomas, van Groningen
Lucretia Margrieta Bruntsema

5 maart 1711 op belijdenis:
Pieter Jansz
Peter Roelefs
Derck Wijllem Dercij
Hindrick Jansen Bijssum
Gebel Baltsers
Hilligien Harmens
Barber Klasen
Pieterke Willems
Antije Evers
Fenje Bonnes
Cornelcien Hindriks
Hillighjen Abrahams
Anneke Folckers
   met attestatie:
Claas Jansz van Midhuisen
Dominicus Coopsen, van Deventer
Liefke Jans, weduwe van Enne Pieters, vant' Zant
Jantien Simens, van Crewert
Deetjen Harmens, van de Meden

11 juni 1711 op belijdenis:
Anna Swart
   met attestatie:
Ipe Jans en Engel Jans egtelieden van Bierum
Focce Ottens en Egbertijn Fechters egtelieden van Loppersum
Jacobus Hindriks van Groningen
Harmen Everts van Wintschoten
Jan Benes van Veendam
juffer Ida Johanna Rengers van Groningen
Trijntijn Thomas van de Leke

10 sept. 1711 op belijdenis:
Heere Jansen
Ebel Jans
Jan Harms
Jan Jansen
Hilcke Hindricks
Annechijn Rode
  met attestatie:
Derk Aerling en Pietertjen Berents, egtelieden, van Groningen
Allerdt Reinders van Siddebuiren
Gerhardus Helperi, van Farmsum
Isaac Pieters, van Huij.
Gebke Roeleffs van Schiltwolda
Jannes Jacobs, van Farmsum
Tjaske Harms, van t' Zand

10 dec. 1711 op belijdenis:
Frerick Nanninga
Pieter Krijnes
Aeltijn Freerijcks
   met attestatie:
Diewer Euwkes van Delfzijl
Stijntijn Clasen van Groningen
Anneke Tiaden van Hanswehrum in Oostvrieslandt
Frouwke Jans vant Zandt

3 maart 1712 op belijdenis:
Ock Onnen
Hindrick Jansen
Meenje Hindricks
Achtije Peters
Ebeltien Hindricks
   met attestatie:
Jacob Jansz, van Enum
Hindrick Phebes, van Nieuw-wolda
Elske Clasen, wed. van Siwert Harms van Holwierda
Annigien Janss, en Jetske Hindricks, van Groningen

9 juni 1712 op belijdenis:
Albert Knelles
Pieter Frima
   met attestatie:
Frerik Hansen van Uitwijrda
Etje Jans van Cantens
Tiaakjen Jans van Solwert
Auke Jans van Groningen

8 sept. 1712 op belijdenis:
Elske Harmens
Truije Arius
   met attestatie:
Suffridus van der Tuick, van Groningen
Elisabeth Boudens, van Middelburg in Zeeland
Jantien Garms, van Groningen
Grietje Popkes, van Delfzijl
Stijntjen Pieters, van Berum
Geertien Jans, van Leermens
Geertien Nannes, van Loppersum
Froucke Reinders, van Enum

8 dec. 1712 op belijdenis:
Anna Kuen
Trijnje Mennes
   met attestatie:
Wilke Egmonts van Bethune
Haije Pieters van Bethune
Immigjen Cornelis van Breda
Jacomins Lubberts van Groningen
Trijntijn Siments van Groningen
Mijntie Jans van Ten Bour

2 maart 1713 op belijdenis:
Jan Bronnes
Egbert Eijsses
Eke Epke Cocleijus
Aefke Gerrits
Grietie Willems
Imcke Tjapkes
   met attestatie:
Frerickien Tobias, van Groningen
Anje Bockes, van Onderwierum

1 juni 1713 op belijdenis:
Jan Alberts Steenwick
Jan Hermens
Talje Harmens
Hindrik Hindriks
Thomas Caspers
Diewer Jans
Eva Pijeters
   met attestatie:
Lammigjen Fockens j.d. van Groningen

7 sept. 1713 op belijdenis:
Bieltien van der Tuick
Aaltien Riewens Nienhuis
Martjen Sijmons
Trijentje Arens
Nieltien Sjabbes
   met attestatie:
Hiltjo Scheltema, S.S.Theol.Studiosus, van Franeker
Haije Pieters, van Benthune
Wijbrant Veltman, en Jantien Hindricks, egtelieden, van Groningen
Jan Klasensz, van Winschoten
Anna Evertson, j.d. van de Scheembda
Stijntien Thomas, van Hornhuizen

7 dec. 1713 op belijdenis:
Froucke Harckes
   met attestatie
Steffen Geerts van Groningen
Anje Wilkes huisvrouw van Jacob Temmen van Termunten
Gesina Pars van Stedum

1 maart 1714 op belijdenis:
Harmen Hindricks
Egbert Jans
Eijbben Hindricks
Claes Jansen
Pieter Hindriks
Lukas Geerts
Pieter[?] Hinderijcks
Anna Berents
Gerrijt Schenckes
Ewolt Hansen
Focke Mennes
Aeltien Dercks
Tjabberig Garrelts
   met attestatie:
Stoffer Harms en Willemke Aerents, egtelieden van Tjamsweer
Harmen Hindriks, van Lijnen, in de Graefschap Teklenbourg
Reinder Alders, van Siddebuiren

7 juni 1714 op belijdenis:
Antie Hindriks
   met attestatie:
Jan Jans en Willemtie Willems egtelieden van Colham
Anneke Folckerts j.d. van Akersloot
Alje Claassens j.d. van Farmsum
Berent Berents van Vlagtwedde

6 sept. 1714 op belijdenis:
Bertelt[?] Derks
Rixte Roeleffs
   met attestatie:
Hemmina Campen van Groningen
Aegtje Pieters van Groningen
Lijsebeth Luirts van Lutke Garst
Egbertien Hindricks, van Onderwierum
Anje Heeres, van Nieu Scheembda

6 dec. 1714 op belijdenis:
Claes Sijmons
Pieter Klasen
Hindrik Roelfs
Asasuerus Jacobs
Antie Alberts
Albert Hasters
Repke Harmens
Clara Davidts
   met attestatie:
HoogEdele WelGeborene Juffer Anna Maria Vutrix van Manueil, van Godlinse
Michiel Jurriens en Aaltijn Smits egtelieden van Coevorden
Martijn Gerbrands weduwe van Jan Hindriks en
Pieter Jans, beide van Grijpskerke
Dieuwertijn Simons [en]
Martijn Artopeus [en]
Catharian Joghums van Groningen
Alske Haijkes van Helm.
Cornelis Harms Saagman van Groningen

28 feb. 1715 op belijdenis:
Lammert Jacobs
Popke Peters
Heere Klasen
Aefke Jans
Wemcke Peters
Aeltien Times
Geertrudt Peters
Lijsaijbet Hermes
   met attestatie:
Jantien Gerrits, van Groningen

5 juni 1715 met attestatie:
de Hoog Edele WelGeborene vrouw Mevrouw Catharina Renetta Rengers, weduwe Manueil van Godlinse
Sikke Roelefs van Heveskes
Gerhardus Rotgers van Groningen
Jan Freriks en Hilligjen Jans, egtelieden van Groningen
Cornelliske Claasen weduwe van Alje Coens van Stedum
Margrietje Coerts van Groningen
Anje Elings van Leens
Jantijn Jacobs van Termunten
Aaltijn Jans van Farmsum

7 sept. 1715 met attestatie:
de Heeren gebroeders, Nikolaus, en Jakobus Vegter, van Loppersum
Joder Paltzer, en Albertien Joders, van 't Hogezand
IJda Evertson, weduwe van Johannes Hardonk, van Groningen

5 dec. 1715 op belijdenis:
Haaijo Terborgh
Johannes Stenhuis
Nicolaus Sekema
Harmen Hendercks
Krijne Jacobs
Anje Jans
Henrica Adami
Annigjen Lucas
Martijn Wibes
Anje Brierkes
Egbarta Broos
   met attestatie:
Hindrik Elties en Kunje Jans egtelieden van Solwert
Geeske Abrahams huisvrouw van Jan Janssen van Emden
Anna Margareta Borgers huisvrouw van Ferdinant Gewilliger, van Nijenhuis
Margarieta Cloosters, huisvrouw van Hindrik Hindriks Clooster van Creuwert
Fokelina Hindriks j.d. vant Tiamsweer
Marrigjen Alberts j.d. van Groningen

5 maart 1716 op belijdenis:
Gert Pieters
Roelof Mammes [en]
Tieske Reinders egtelieden
Tijmen Clasens
Jan Coerts
Berent Crijsstoffers
Derck Hindricks
Eede Jans
Gerrijt Dercks
Jan Heijkerst
Isebrandt Jochums
Hikke Jansen
Geertijen Tijes
IJchtijen Sijwerts
   met attestatie:
Sijbrig Roelefs, weduwe van Schato Schates, van Delf-Zijl
Albertus Freriks, en Leentie Jakobs, egtelieden, van Spijck
Lucretia Dijkema, j.d. van Groningen
Maria Clasen, van't Zandt
Reinder Alberts, en Jantien Tonckens, egtelieden, van Groningen

28 mei 1716 op belijdenis:
Jan Willems
Fen Alberts
   met attestatie:
Willem Geerts Geerts en
Elje Freriks egtelieden van Opwijrda
Enno Ebels van Groningen
Reinders Alberts en
Jantijn Tonkes egtelieden van Groningen
Jannes Baart van Groningen
Aaltijn Stevens van Neuw Scheemda

9 sept. 1716 op belijdenis:
Willem Berens
Bernijer Jacobs
Jantien Harmens
Magrijtij Dercks
Aefke Hermens
   met attestatie:
Reinder Willems, van Enum
Wilcke Egmondsz, van Stevebsweert
Thomas Jacobs, van de Zeerijp
Geert Bolt, van Holwijrda
Elard Eitzen, van Groningen
Sicko Steenhuis en Claaske Derks egtelieden, van Eppingehuisen
Antie Eilerts, van Groningen

3 dec. 1716 op belijdenis:
Jan Schiphorst
Geert Harms
Jantijn Stevens
   met attestatie:
Trijntie Harms j.d. van t Zandt
Jan Hindriks van Slogteren


3 maart 1717 op belijdenis:
Jacob Iemmes
Bernd Dercks
Jan Jansz Gieterman
Jan Houtmans, Antje Tonnis, Egtelieden
Jantien Egberts
Lijsabet Jacobus Rockes
Trijntien Hindriks
Mettien Antonis
Geeske Jacobs
Maertijen Clasen
Berentin Hindricks
Grietijn Luces
Hennijgien Sijmens
Geessijen Puvels
   met attestatie:
Aefke Jacobs, weduwe van Rempt Cornelis, van Holwijrda
Lijsebeth Pieters, huisvrou van Bonne Derks, van Termunten
Aafke Eijsses, van Godlinse

10 juni 1717 op belijdenis:
Jan Jans
Grietje Jans
Klaeske Roelef
Anje Valcks
   met attestatie:
Derk Henses en Frouke Germts egtelieden vant Hoge Zandt
Berent Aarman en Imke Pieters egtelieden van Groningen
Geertruit Alberts van Winschoten

9 sep. 1717 op belijdenis:
Jan Jacobs
Lutgertjen van der Tuick
Anna Christina Janss
Pieterke Jurjens
   met attestatie:
Gerhardus Hoogslag en desselfs huisvrou van Groningen
Jan Pieters Post en Elske Harms, egtelieden van Uitwijrda
Emmerens Garres, wed van Jan Duiker, van Groningen
Elisabet Tiddes, huisvrou van Cornelis Harmsz Saagman, van Uithuisen
Grietie Willems, j.d. van Farmsum

9 dec. 1717 op belijdenis:
Ariaantie Pieters
Tonnijs Roduijs
Cornelliske Jans
Ciechijn Alberts
Grietje Alberts
   met attestatie:
Jan Wolters van Oling en Liefke Jans egtelieden van Tiamsweer
Jan Roelefs van Mithuisen
Sibrandt Ennes van Groningen
Tjeert Cornelis Cuperus van Groningen

3 maart 1718 op belijdenis:
Tade Jansen
Jan Alberts
Cije Jansz
Geetruda Cleeveringa
Mettjen Ubben
Engel Dercks
Aeltjen Pieters
IJcke Cornellis
   met attestatie:
Thomas Weerts, van Amsterdam
Jan Hindriks, en Trijntjen Clasen, van Groningen

1 juni 1718 met attestatie:
Lambertus Terneden van Groningen
Hans Jacobs en sijn huisvrouw Aaltijn van Solwert
Bartelt Dercks van Groningen
Berent Stoffers en Hilcke Klaasen van Garshuisen
Jan Freriks en Ebelje Gijses van Farmsum
Hindrikjen Alberts weduwe van Berent Lenertz van Weiwert

8 sep. 1718 op belijdenis:
Johannes Haak
Hijnderck Jansen, Griete Eltes egtelieden
Trijntjen Hindriks huisvrouw van Pieter Hindriks
Aefke Juriens
Antje IJsebrands
   met attestatie:
Gerhardus Havinga, organist en clokkenist alhier, van Groningen
Bijwke Cornelis, van Delfzijl
Engeltjen Jans, van Groningen
Martien Jans, van Delfzijl
Trijntje Folkers, j.d. van Termunten
Aaltjen Jurjens, j.d. van Groningen
Pieterke Roelefs, j.d. van Ten Post en Wittewierum
Jantien Alberts, j.d. van Schiltwolda

8 dec. 1718 op belijdenis:
Reinder Frouten
Frans Eeckens
Albert Hindericks
Berentijn Siabbes
   met attestatie:
Niclaas Sekema van Groningen
Remke Jans j.d. van Bedum

2 maart 1719 op belijdenis:
Andries Berentsz
Klas Hijndrijcks
Marten Tonnijs
Hilke Jans
Lijsabeth Hindricks
   met attestatie:
Liefke Harms, van Tjamsweer
Tjalda Reinink, huisvrou van de collector W. van der Tuick, van Nieuwolda
Trijntien Harms, van Tjamsweer

8 juni 1719 op belijdenis:
W. van d. Tuick
Berentien Albertoma
Klaas Antonijs
Sijmen Jans
   met attestatie:
Jacob Hebbes en
Stijnje Harms egtelieden van Garwert
Wilke Egmonts van Groningen
Sophia Maurits van Helm
Stijntie Roelofs j.d. van Amsterdam
Alberdina Pars j.d. van Amsterdam
Trijntijn Hindriks j.d. van Groningen
Sibolt Garmts en Anje Jans egteluden van Marsum

7 sept. 1719 op belijdenis:
Jan Adami
Hemke Aeijkes
   met attestatie:
solliciteur Mindelt T. Westerwijk, van Garnwert
Roelefjen Willems, j.d. van Termunten

6 maart [= dec.?] 1719 op belijdenis:
[staat met maand maart in het boek, een hele vergadering, met vermelding "woensdag voor ...". Maar 2 maart (zie boven) was donderdag, dat kan niet allebei. Voorafgaand in boek was vergadering op 15 nov., opvolgend op 27 dec., daarin geen lidmaten dus waarschijnlijk was maart een foutje, moet december zijn? MG]
Petrus Groenou
Trijntijnen Foccks
   met attestatie:
Peter Peters van Weiwert
Aaltijn Goossens van Noortbroek

29 febr. 1720 op belijdenis:
H. Idema
Luijrt Jacobs
Albert Bartels, Martjen Martens, egtelieden
Harm Hindriks
Trintin Jans
Maria Hindriks
Cornelia Jansen Folckers
   met attestatie:
de Hoog Edel Welgebr. Hr. Allard Philip van der Borch, van Castrop in 't Graafschap van der Marck
Werner Pieters, van Uithuisen
Marten Jacobs, en Antje Tjaden, egtelieden van Hamswerum in Oostvriesland

6 juni 1720 op belijdenis:
Pieter Jans Barghuis
   met attestatie:
Walrick Reijnings S.S.Th.Studiosus van Leens
Matje Carsjens van Groningen
Hindrika Adami van Obergom
Trijntijn Jans van Groningen

5 sept. 1720 op belijdenis:
Hidde Ennes
Maret Gerrijts
Aeltien Alberts
   met attestatie:
Jan Crans en Occomina Roskamps, egtelieden, van Groningen
Jan Reintjes, van Tjamsweer
Melle Martens, en Alegonda Woldendorps, egtelieden van Groningen
Annigien Vegters, weduwe van Berent Ewolts [en]
Dietien Harms, j.dogter, [beide] van Groningen
Maike Ewes, huisvrouw van Monsr. Petrus Groenou, van 't Zant

5 dec. 1720 op belijdenis:
Luijten Dercks
Gesina Groenou
Diewerke Jans
Cornelliske Meinders
Geeske Jans
    met attestatie:
Ede Jans van Groningen
Renske Ennes van Groningen

27 febr. 1721 op belijdenis:
Folckert Jansen
Lijsebeth Klasen
Foske Pieters
   met attestatie:
Willem Frericks Tonckens, van Groningen
Anna Margarieta Reneman, j.d. van Termunten

29 mei 1721 op belijdenis:
Grietie Sickes
Geesijn Dercks
   met attestatie:
Meent Janssen en
Eijcke Hindriks, egtelieden van Betteweer in Oost Vries Landt
Menso Joan. Wetter S.S.Theol.Studiosus van Visvliet
Reinder Jacobs van Veendam
Grietje Pieters weduwe van Ekke Ekkes van Groningen
Lijsbeth Bronnes van Spijck
Frouwke Freriks vant Zandt
Wilhelmus Alstorfius van Groningen

3 sept. 1721 met attestatie:
Geertruit Dorothea Sickens van Wageningen

3 dec. 1721 op belijdenis:
Nicolaus Bolt S.S.Thelo.Stud.
   met attestatie:
Willem Venecamp, j.m. van Haarlem
Cornelia Stenhuis, huisvrouw van de e. Enno Ebels, vant Zandt
Eltie Wiltes, weduwe van Jelke Crouse vant Hogezandt
Froukw Roelefs van Loppersum
Aaltijn Eppes j.d. van Farmsum
Nanne Geerts van Rijsum in Oost Vrieslandt
Harm Meenen, en Hindrina Wichers egtelieden van Rijsum in Oost Vrieslandt
Popke Focken van Embden

26 febr. 1722 op belijdenis:
Pieter Pieters
Harmen Jans
Martien Wijrsuma
Grijetije Mennes
Grietje Tjaden
Geesjen Oudemans
   met attestatie:
Haijo Zuidema en
Lufdina Veenkamp egtelieden van Groningen
Margrieta Andriessen huisvrouw van monsr. Gemminga van Rijsum
Grietjen Emmelencamp van Groningen j.d.
Trijnje Jans j.d. van Loppersum
Fennigjen Alberts van Groningen

10 juni 1722 op belijdenis:
Aaltjen Aarijs
   met attestatie:
Jacob Berens, van Spijk
Jan Jacobs, van Delfzijl
Sieuwke Cornelis, van Tjamsweer
Aachtje Aapkes, van Delfzijl
Hindrikje Willems, van Loppersum
IJtje Eppes, van Larrelt
Sijwer Fokken, van Rijsum
Jantjen Pieters, van Oostwerwijdwert
Elske Writsers, van Zandeweer
Annichen Folkers, van Groningen

9 sept. 1722 met attestatie:
Aaltje Nienhuis, jonge dogter, van Groningen
Simon Muilenbeek, van Larrelt

10 dec. 1722 op belijdenis:
Reijn. Rosenboom
   met attestatie:
Geert Willems en Hindrikjen Marissen egtelieden van Tiamsweer
Derk Geerts en Aachtie Dercks egtelieden van Oostwerwijtwert
Albert Jans van Groningen
Marieke Dircks weduwe Klein en
Cornelis Klein weduwe Ulsen [beide] van Groningen
Ike Jacobs van Niewolda
Zaske Hindriks van Nesterland
Anje Aijses van Baffloo
Anje Jans j.d. en
Grietje Jan j.d. [beide] van Loppersum
Maria Gijsberts j.d. van Larrelt

4 maart 1723 op belijdenis:
Sturman Eildert Garrels
Jan Berens
Jan Jans Bijsum
Egbert Janssen
Jan Harms
Cornelis Simons
Ettien Berens
IJda Peiters
Niesijen Fockens
Geeske Jacobs
Pieterenlla ijenhuis
Hilke Hillebrants
Geertruit Karsins
Aefke Dercks
Knelske Peters
Trintie Ennes
Cornelske Jans
   met attestatie:
Joannes Michiels [en]
Margien Hooving egtelieden van Groningen
Frerik Deters, van Loppersum
Jantjen Cornelis, van Tjamsweer
Ettina Campink, j.d. van Groningen

3 juni 1723 op belijdenis:
Baerber Groenhoue Dijna [ander schrift] Barberdina Groenou
Janna Janssen
   met attestatie:
Uulke Uulkema en Trijntijn Cruisinga egtelieden, de eerste van Winschoten en de laetste van Oostwolda
Steven Jans van Groningen
vrouw Gela ten Horn weduwe van Gerard Wichersma en
Suna Dekama beide van Groningen
Aeltijn Hindriks van Oosterwijtwert
Zaske Boelens van Wierum en Dorwuert
Grietje Janssen van Groningen
Trijntien Janssen van Groningen
Pieter Hindriks, en Trijntijn Hindriks egtelieden van Oosterwijtwert
Aeltijn Derks huisvrouw van Egbert Garbrants van Leermens

9 sept. 1723 op belijdenis:
Sieben Robers
Angijn Klasen Oudeman
   met attestatie:
Ida Willems jonge dogter, van Farmsum

9 dec. 1723 op belijdenis:
Klaes Jansen
Tiebbe Uipkes
Enno Gerrijts
   met attestatie:
Eppe Dercks van Siddebuiren
Jan Adami van Groningen
Aeltijn Haijes van Farmsum
Everdina Arents van Loppersum

2 maart 1724 op belijdenis:
Arijs Jans Drifhamer
Arent Gerrits
Jurjen Bouwes
Harmen Alberts
Trijntjen Jans
Willemke Tonnies
Renske Dercks
Trijntje Jans
Swaantje Jacobs
Swaentijen Ennes
Aaltjen Alders
Greetjen Janssen
Peteke Berents
Martha Cornelis
Greetje Derks
   met attestatie:
lieutenant Petrus Vinkers, van Noordbroek
Evert Bartels, [en]
Lijsabet Harmanni, egtelieden, van Farmsum
Vrouwke Roelefs, van t Heerenveen

31 mei 1724 met attestatie:
Hindrik Switzer en
Helena Akerboom, egtelieden van Vianen
Jacob Jans Post van Groningen
Frerik Haijkes van Groningen
Ida Reining j.d. van Nieuwolda
Aeltijn Jans j.d. van Schilwolda
Lijsbeth Ites van Eenum

26 sept. 1724 met attestatie:
Eppe Berents, van Termunten
Fossina Helperi, van Farmsum
Aaltje Wiltens, van Groningen
Etje Janssen, van Opwierda

7 dec. 1724 op belijdenis:
Jantijen Harmens
Pieterke Pieters
   met attestatie:
Willem Douwes van Farmsum
Jan Claassen van Loppersum
vrouw Petronella Elizabeth Stammer van Witte Wierum
Swaantijn Jeltes van Veendam
Lammegjen Dintings en
Geertruit Kuiters van Groningen

1 maart 1725 op belijdenis:
Hans Lucas
Evert Pieters
Enna Swart
   met attestatie:
Auke Gerrits, jonge dogter van Groningen
Hillichje Jans, jonge dogter van Groningen

6 juni 1725 met attestatie:
Gepke Harms van Wierum
Geertien Jacobsm huisvrouw van Harm Julles van Bolswert
Swaantje Jacobs van Obergom
Trijnje Meinderts van Eenum

6 sept. 1725 op belijdenis:
Klaes Sickes
Anije Jacobs
Peter Folckerts
Anniggien Kuiters
Wemeltien Jans
   met attestatie:
Lukke Jeltes wed. van Jan Jurjens van Opwijrda
Anje Pieters, jonge dogter, van Meedhuisen

6 dec. 1725 op belijdenis:
Claas Jans Drijfhaamer
Folckert Pelgrims
Antie Jans
   met attestatie:
Jacobus Harmanni en
Jelmerdina Duirvelt egtelieden van Groningen
Petrus Wiardi S.S.Ministerii Candidatus van Groninge
Jan Jans van Loppersum

27 febr. 1726 met attestatie:
Sophia Janssen, van Solwert

6 juni 1726 op belijdenis:
Nijcolaus Oudeman
Jan Elfrinck Hof
Eijllertt Rennerss
Albert Hinders
Jan Hansen
Steven Jans
   met attestatie:
Marrechjen Hiddes van Groningen
Jantijn Egberts van Wester Embden
Maijke van Munnikenhuisen van WesterEmbden
Copius Bolt van Groningen

5 sept. 1726 op belijdenis:
Jacob Jans
Antie Davidts
Hindrick Davijdts Planck
Autije IJsebrands
Geertjen Jans
Dieuwer Wiers
Grijtije Jans
   met attestatie:
Christina Piets, van Groningen
Menso Swart en
Annechjen Garmts egtelieden, uit Veendam

5 dec. 1726 op belijdenis:
Berent Grrambroeck [!]
Derk Gerrijs
Martinus Frijesema
Samuel Harmanni
Jannes Artopeus
Siebe Jans
Jacob Fockens
Janna Hindricks
Grietjen Jans Obbens
Aeltijen Dercks
   met attestatie:
Klaas Jans en
Nelle Klaasen ehelieden vant Hogezant

26 feb. 1727 met attestatie:
Saartjen Claassen, van Spijk
Berentjen Luitjes, van Groningen

30 mei 1727 op belijdenis:
Jan Bruins
Rijckel Jans
Anna Margreta Jurijens Ellingroth
   met attestatie:
D. Nicolaus Bolt S.S.Minist. Candidatus van Groningen
Geertien Jannes vrouw van Folckert Pelgrims van Jucquert

11 sept. 1727 op belijdenis:
Johannes Andreas Harkenroth S.S.Theol. et Philiol. Stud.
Jacob Gerredts
Engeltje Roelefs
Geeske Janssen
Pieterke Jans
   met attestatie:
Willem Venekamp en zijn huisvrou Getruit Helleri van't Zand
Aapko IJtes en zijn huisvrouw van Opwijrda

10 dec. 1727 met attestatie:
Trijntijn Jans j.d. van Groningen

4 maart 1728 op belijdenis:
Stijntje Meints, genaamt Idema
Fockijen Ties
Weisel Teis
   met attestatie:
Aapke IJtes en Geertje Jans egtelieden, van Opwijrda
Aaltje Nieuwenhuis, van Groningen
Luitjen Harmens j.m. van Rotterdam

2 juni 1728 met attestatie:
Jan Claassen, en Liefke Hindriks egtelieden van Uitwijrda
Jan Gerrijts, en Martijn Bartelts egtelieden van Leermens
Trijntijn Hinderks vrouw van Jacobus Hermanni van Groningen
Haijo Pauwls van Zuidhorm
Jantijn Jeltes vrouw van Albertus Freriks van Wirdum
Trijntijn Reinders j.d. van Garnwert
Ida Willems j.d. van Wirdum

1 sept. 1728 met attestatie:
Margareta Bekker, huisvrouw van Thie Jurjens, van Amsterdam
Hendrik van den Bosch, van Batavia
Hendrik Pieters en Jantje Hindriks van d'Boertange
Pieterke Jans, wed. van Eltje Isebrands, van Oosterwijtwert
Loike Remmers, van Spijk

9 dec. 1728 op belijdenis:
Hindrick Claassen
Trijnte Peters
Geeske Hindriks
Trijntijn Wijbes j.d.
   met attestatie gekomen:
Taatske Janssen weduwe Derk Hindriks Schut van Embden
Maria Meulenbeeks vrouw van Claas Arents van Jindelt
NB: dese [vorige/volgende?] attestatie is niet angenomen, wijl de Pelmeulen ten oosten van Appingadam behoort onder Opwijrda:
Imke Mennes, weduwe van Jan Wennekes van de Groote Gast

3 maart 1729 op belijdenis:
Jan Tonkes
Maria Sijmens
   met attestatie:
Jacob Isebrands, jongman van Hellum

2 juni 1729 op belijdenis:
Gerdt Alberts
Aegtie Dercks
Martjen Geerts
   met attestatie:
Roelef Hindriks van Groningen

8 sept. 1729 op belijdenis:
Harmannus Wolthuis
Trijntie Geukes
Hijllijgijn Hijndrijcks Frijma
Martjen Everts
Diewer Claassen Saagman
   met attestatie:
Coenraad Jans en Jantje Jacobs egtelieden, van Krewert
Egbert Jacobs en Greetje Jans egtelieden, van Loppersum
Hindrikje Geerts, van Krewert
Aafje Heijnes jonge dogter, van Loppersum
Lucas Jansen, van Opwijrda

7 dec. 1729 met attestatie:
Nicolaus Vegters
Jacobus Vegters, zijnde broeders en J.U. Doctores van Groningen
Geeske Jacobs huisvrouw van Pompejus van der Tuick van Ooster-Nielant

1 maart 1730 met attestatie:
Antje IJsebrands j.d. van de Zeerijpe

7 juni 1730 op belijdenis:
Tetie Koenes
   met attestatie:
Anthonius Kerkerak van Leke int Bremische en
Ockjen Ploegman van Groningen egtelieden
Aaltie Pieters van Opwijrda

6 sept. 1730 met attestatie:
Susanna Croon, wed. van Contraleur Bos, van Delfzijl
Hermanna van Ulsen, van Emden
Janna Jans, van Spijk
Stijntje Harmens, van Groningen

7 dec. 1730 op belijdenis:
Trijntijn Luppes
Frouke Jans
Amti Koeits [!]

1 maart 1731 op belijdenis:
Hindrik Klaasen Schuth
Helena Albert Cramers
Johanna Pijtters
Lijsbet Gerrits
Aaltje Willems
Trintie Willems
   met attestatie:
Jantje Jacobs, huisvrouw van Claas Knoop, van Farmsum
Martjen Geerds Smit, huisvrouw van Luitjen Derks, van Groningen

31 mei 1731 op belijdenis:
Jurke Jans
Antie Jurriens
   met attestatie:
Trijntie Jans van Bierum

5 sept. 1731 op belijdenis:
Jan Wijcher
Gerben Dercks
Lambertus Zijtsema
   met attestatie:
Samuel Hermanni, van't Hoogezand
Diewer Saagman, van Groningen
Volkertje Gratema, van Amsterdam

5 dec. 1731 met attestatie:
Gerrit Hoving en Mettina Bijlevelt egtelieden van Groningen

28 feb. 1732 op belijdenis:
Pompeus D. Tuick
Peter Tjarcks
Peter Lentinghs
Harmannus Bremer
Eppe Pieters
Temme Lammers
Annichjen Harmens
   met attestatie:
Wilof Schuirman, van Groningen
Elje Freriks, wed. van Willem Geerts, van Opwierde
Jantjen Fokkens j.dogter van Groningen
Greetje Martens j.d. van Groningen
Trijntje Cornelis van Farmsum

29 mei 1732 op belijdenis:
Tiddo Bolhuis
Aeltijn Peters
Hinderina Roelfs
Leentje Claassen
Grietije Jans
Ida Claassen
   met attestatie:
Lammegjen Buthuis j.d. van Alkmaar

3 sept. 1732 met attestatie:
Eltio Aijkes Organist, ende
Aaltje Koenes Ritzema, egtelieden, van Middelstum
Nathanael Kost, van de Scheemda
Frerik Haijkes en
Geesje Jacobs, egtelieden van Groningen
Greetje Julles, van Stedum

3 dec. 1732 op belijdenis:
Lammert Eltijs
   met attestatie:
Cornellis Jans Huisman j.m. Groningen
Geeske Hillebrands van Farmsum
Ettina Kamping wed. Rodius van Sidburen

26 feb. 1733 op belijdenis:
Pieter Roelefs hopman
Jan Warners
Trintin Jans
Catrijna Cornelia Baarts
   met attestatie:
Hindrik Jacobs Heringa en
Metje Jans egtelieden van Godlinse
Willem Venekamp, van Obergum
Leendert Smeding, van Schiltwolde
Jan Jans, van Meedhuisen
Getruida Sikkens, van Delfzijl
Alberdina Dijkema, van Groningen

4 juni 1733 op belijdenis:
Konradt Bos
Albert Jans
Beerend Bronds
Harm Gebels
Fenje Harms
Leentie Thomas
Geertien Ebels
   met attestatie:
Jannes Broos Schoolmr., ende Trijntie Folkerts van Wijtwert
Aeltien Thijes van Lopeprsom
Liefke Lammers van Eelde
Martijn Conraats vrouw van Jacob Jans van Tiamsweer

10 sep. 1733 op belijdenis:
Imke Geerts
Geeske Geerts
Aeltijen Harmens
Autje Koerts
Eefke Klasens
   met attestatie:
Claas Derks van Den Ham
Arent Henriks Scheper, van Hösmar onder Lemgo, in't Graafschap Lippe
Geertjen Claassen, van Zuidhorn

2 dec. 1733 met attestatie:
Elske Jacobs van Delfzijl
Vrouwke Harms, weduwe van Dedde Julles van Tiamsweer

4 maart 1734 op belijdenis:
Arent Arents
Jan Scheltes
Geuchjen Menses
Teetje Poppes
Geteruijt Wijllems
Claaske Gerrijts
Lijsbet Louwerens
Gertijn Luijties
Grijetije Does
Aeltijen Harmens
Tettie Everts
   met attestatie:
Lucas Johannes Spandaw, Conrector, en 
Rinske Adama, egtelieden van Dokkum
Pietje Tjerks, van Sappemeer

9 juni 1734 met attestatie:
Wilhelmus Muller, S.S.Minist.Candidatus, komende van Groningen
Harmanna Hofkamp, Amsteldam
Niesjen de Vries, van Gardelsweer
Trijnje Jans, van Wirdum
Trijntje Hillebrands, van Hellum
Pieterke Jans, van Loppersum
Martjen Freriks, van het Zand

1 sept. 1734 met attestatie:
Eppe Derks, van Oosterwijtwert
Anje Eppes, van Oosterwijdwerd
Maria Jansen, van Deutichum in Gelderland
Lijsbet Ites, van Siddebuiren

9 dec. 1734 op belijdenis:
Martien Herkema
   met attestatie:
Abraham van der Tuick en
Niesje Meier egtelieden van Groningen
Hans Craan van Midwolde
Talke Tammes van Delfzijl
Eve Jans van Veendam

3 maart 1735 op belijdenis:
Stijntjen Abrahams
Altijn van der Tuick
Egbertien Fockens de Buir
Gepke Menken
Hauwke Jacobs
Trijntien Hindricks
Oede Sipkes
Peter Peters
Aaltjen Gerrits
Heijno Beerents
Greetje Jacobs
   met attestatie:
Jan Freriks en
Lijsbet Hindriks egteluiden, van Krewerd

9 juni 1735 op belijdenis:
Berent Jans
Klaas Alberts
Thies Cornellijs
Alegonda Kritius
   met attestatie:
Imcke Jans Smitt van Groningen
Abelje Melles van Holwijrda

8 sept. 1735 op belijdenis:
Antije Peters
Gesijna Broos
Antje Eltjes
Trijntijn Jans
Hilke Jans
   met attesatie:
Wolter Wierts en
Metje Konraads, egtelieden, van Bierum
Gerhard Henrik Groothuis, Praeceptor, van Groningen
Engel Jans, van Eenum
Annechjen Peters, van Groningen
Greetje Pieters, van Holwijrda

8 dec. 1735 op belijdenis:
Geert Luicas
Jacob Jans
Toncke Jans
Maria Harmens
Jencke Ruizen
Grietje Anthonij
Acke Hanssen
   met attestatie:
Harm Haijkes en
Egbertien Jacobs, egtelieden, van Noordbroek
Jitjen Eppen, van Solwert

1 maart 1736 op belijdenis:
Albartus van der Tuik
Jans Meijer
Harm Lambers
Margreta Martin Harkenwoht
Ruurdtje Groothuis
Margjen Albers
   met attestatie:
Jan Claassen en
Liefke Jans egtelieden van Creuwert

7 juni 1736 op belijdenis:
Jan van den Bos
Reinder Jentzema
Heere Onnes
Onne Onnes
Antie Jijlis
   met attestatie:
Geeske Geerts weduwe van Hibel Claassen van Schilwolda
Grietje Sloots weduwe Hofcamps
Marieke Hofcamps beide van Groningen

5 sept. 1736 op belijdenis:
Megheltien van der Tuck
Geertien Hindercks
   met attestatie:
Ettien Dronrijp huisvrouw van Pastor M. Wieringa
Hiddo Woelesius, beide van Westerbroek
Ludmer Harms en
Aagtien Jans van Middelstum
Frouke Jans wed. van Melle Harms van Tjamsweer

6 dec. 1736 op belijdenis:
Uilderk Hillers
Renske Bonnes
   met attestatie:
Alje Evers en
Bouke Lammerts van Eenum
Jantijn Poppes van Groningen
Catharina Baars j.d. van Groningen

27 feb. 1737 met attestatie:
Peter Jans Berghuis van Wirdum

5 juni 1737 op belijdenis:
Willem Claassen Sageman
Bijwa Gerhardi
Lijsbet Jans
Geeske Elties
Trijntje Luppes
   met attestatie:
Ahswerus Gramsberg van Delfzijl
Aafke Cornelis van Wolterzum
Getruid Alberts van Farmsum
Geertien Hindriks van Groningen

5 sept. 1737 op belijdenis:
Harmen Corn. Rijtma
Dietje Eltjes
Antie Geers
Harmijte Derks[?]

4 dec. 1737 met attestatie:
Egbert Arents en
Tietje Everts egtelieden van Godlinse
Trijntie Jans van Groningen
Anna Maria Zelders vrouw van Albert Donselaar van Groningen

24 feb. 1738 op belijdenis:
Geertien Stoffers
Marijke Lammerts
Catrijna Wildricks
Trijntien Jacobs
Geertien Harms
Trijntien Piers
   met attestatie:
Martinus Jans van Uitwierda

4 juni 1738 met attestatie:
Grietien Rijkens van Groningen
Jobbina Gerrits van Groningen

10 sept. 1738 op belijdenis:
Hindrijken Jans
Elijsabeth Everts
   met attestatie:
Edzardine Euwes huisvrouw van Cornelis Huisman van Leermens

10 dec. 1738 met attestatie:
Siuwke Willems van Wittewierum
Hindrik Jansen Olijslager soldaat guarnisoen kondindite[?] vuirm[?]
Rijken Tebbens van t Hogezant
Trijntie Klaasen van Loppersum
Grietje Jans van Ten Buur
Grietjen Lewes j.d. van Middelstum

5 maart 1739 op belijdenis:
Hidde Pieters
Geeske Jans
Delina Idema
Aeghtije Jans
Lubgin Ouwes
   met attestatie:
Antien Wolters huisvrouw van Sieuwke Wilms van Tjamsweer

11 juni 1739 op belijdenis:
Henricus de Vries
Heilina van der Tuick
Harm Adams
Harmen Fritses
Etjen Geerts j.d.
Hoitje Ulpes j.d.
   met attestatie:
Lijsbeth Jans van Amsterdam
Asselina Bogaart van Groningen
Jantijn Oosterhuis van Loppersom

9 sept. 1739 op belijdenis:
Altien Jans
   met attestatie:
Hilligien Jans wed. van Jan Freriks van Groningen
Tjeert Jochums en Jetske Gerrits echtelieden van Groningen
Willem Berents en Meike Jans echtelieden van Tjamsweer

9 dec. 1739 met attestatie:
Albert Offering, en Johanna Dekker ehel. van Amsterdam

2 maart 1740 op belijdenis:
Jan Derkx Hackelblock
Jan Hindercks Bijssum
   met attestatie:
Jacob Lucas met attestatie van Lopperzum

8 juni 1740 met attestatie:
Juffrouw Gesijna Boelema, huisvrouw van den Eerw. D. Gerardus Kleijn
Juffer Alida Klein j.d. met attestatien van Huizen in Goiland
Juffer Henrica Adami met attestatie van Groningen
Ento Tjaarts, met attestatie van Heveskes
Jan Jacobs met Attestatie van Wagenborgen

8 sept. 1740 op belijdenis:
Wilte Popkes
Beerentijen Alberts Smijts
B[?]erben Hindriks
Sophia Arents
Maria Jans
Cornelija te Water
   met attestatie:
Jan Lodewijks van Akkeren, en
Jacoba Couetten egtelieden wonende in 't Gasthuijs, met attes. van Amsterdam

8 dec. 1740 op belijdenis:
Reinder Frima
Geetruida Suidema
Diever Krijnes
Hilke Bartels
   met attestatie:
Grietien Febes wed. van Siewert Abels met attestatie van Jukwert
Anje Pieters wed. van Albert Geerts met attestatie van Opwierda
Jantien Peters, wed. van Wolter Simons met attestatie van Tjamsweer

1 maart 1741 op belijdenis:
Lubbert Beerents
Antie Gerrijts
   met attestatie van Groningen:
Grietje Oosting

7 juni 1741 op belijdenis:
Susanna Rosenboom
Bijuke Fockes
   met attestatie:
Martien Freerks huisvrouw van Gerrit Jans met attestatie van de Leek

15 sep. 1741 op belijdenis:
Lijsaabet Isebrants Rooda
Klaaske Geukes
   met attestatie:
Willem Looth met attestatie van Bierum

13 dec. 1741 met attestatie:
Frederica Folkers, huisvrouw van mons. H. Huijs, met attestatie van Noordbroek
Haijo Aries en Jantien Hindriks echtelieden met attestatie van Mithuizen

28 feb. 1742 op belijdenis:
Derk Jacobs
Jan Haveman
Rixtien Jans
   met attestatie:
Anna Pot wed. van de Borgermeester Switsers te Nienhuis met attestatie van Aduwert
Tjarkien Tjarks met attestatie van 't Hogezand
Grietje Tammes huisvrouw van Oenne Sibbels met attestatie van Farmsum

6 juni 1742 met attestatie:
Evert Kannegieter en Wijke Kolars echtelieden met attestatie van Groningen
Martien Derks j.d. met attestatie van Lopperzum
Omge Jans en Aaltien Alders echte lieden met attestatie van Solwert
Frouwke Eppes j.d. met attestatie van Wirdum
Fokke Ottes en Geertien Jacobs echte lieden met attestatie van Tjamsweer
Epke Geerts wed. van Jan Popkes met attestatie van Baflo

6 sep. 1742 op belijdenis:
Hindrik Piters
Harm Eijlderts
Swaantien Jans
Geetruit Alberts Smidts
Lijsabet Klaasen Drijfhamers
   met attestatie:
Helena Flek wed. van D. J. van Weerden van Losdorp
Margareta van Weerden van Losdorp
Sibentjen Udens wed. van D. Ringels van Meedhuisen
Ebeltje Geerts huisvrouw van Jacob Joestens, van Wirdum
Claas Nijens en Aaltje Knelsche van Opwierda
H. D. Appelius van Jukwert

5 dec. 1742 met attestatie:
Anna Catharina van der Velde wed. wijlen Doctor Jukkema, met attestatie van Heerenveen.

28 feb. 1743 op belijdenis:
Hood [Hend?] Everardi Dedden
Grietie Abels
Boele Hestink
Jan Miemes
Jan Sipkes
Jantje Melles
Fijke Roelefs

12 juni 1743 met attestatie:
Johannes Petrus Uhlenberg en Trijntje Wijks echte lieden met attestatie van Nijmegen.

4 sep. 1743 op belijdenis:
Fieke Freriks

4 dec. 1743 met attestatie:
Jantje Jans huisvrouw van Louwrens Gerrits met attestatie van Jukwert
Jantien Crouse huisvrouw van Hindrik Lunsing met attestatie van Groningen
Gerrit Ottens met attestatie van Groningen

6 febr. 1744 op belijdenis:
Jannes Ockes

10 juni 1744 op belijdenis:
Bijeltijn Haaerrems
   met attestatie:
Geertien Lucas, huisvrouw van Gerrit Ates met attestatien van Delfzijl

9 sept. 1744 op belijdenis:
Anna Pieters
Nieltien Thies

9 dec. 1744 met attestatie:
Lijsabeth Ebels, huisvrouw van de Hr. Lieut. Petrus Vinckers

9 juni 1745 op belijdenis:
Menije Peeters
Jozina Maria van Weerden
   met attestatie:
Jan Sijlvanus met attestatie van Groningen

8 sep. 1745 met attestatie:
Frederik Stein met attestatie van Hattem
Helperus Helperi en deszelfs huisvrouw Susanna Rosenboom, met attestatie van Farmsum
Bonno Berends, met attestatie van Midwolda
Reinera van Weerden met attestatie van Losdorp.

8 dec. 1745 op belijdenis:
Grietje Gerrits
Aafke Claasen
Roekes Egberts
   met attestatie:
Heijne Hindriks en Geesien Derks, echtelied. met attestatie van Groningen. Dese personen zijn hier aangenomen, doch zonder praejudicie ten aanzien van gemeente van Tjamsweer, terwijl dese menschen bij de molen bij de trekweg wonen, als chercher, zullende hiervan kennisse gegeven worden aan de gemeente van Tjamsweer.

2 maart 1746 op belijdenis:
Jan Hemmes
Annigje Sibbels
   met attestatie: [of eigenlijk dus niet]
Jantjen Huges een attestatie van Losdorp angaande haar lidmaatschap vertoont hebbende, wierde deze zaker opgeschort ter tijd men nadere kennisse van deze vrouwe hadde bekomen, angezien de attestatie niet in forma was. 

8 juni 1746 met attestatie:
Willem Ockes en Eijke Wipkes echtel. met attestatie van Groningen
Geesjen Alberts met attestatie van Winsum

8 dec. 1746 op belijdenis:
Harm Jacobs
Tietie Wiltens
Jantien Geers Smit
   met attestatie:
Bieltien van der Tuik, huisvrouw van Melle Riewens met attestatie van Marsum
Heino Hermannus Brucherus S.S.Minist.Candid. met attestatie van Utrecht
Otto Warmink met attestatie van Groningen
Sjabbe Dreewes en deszelfs huisvrouw Trijntje Geerts met attestatie van Godlinze.

2 maart 1747 op belijdenis:
Enno Sijbrants Houwersijl
Volkert Broos
Diewerkie Tammes
   met attestatie:
Theodorus du Celie en deszelfs huisvrou Anna Meinardina Strating

7 juni 1747 op belijdenis:
Luitjen Pieters

[7 juni 1747 art. 4: Is geresolveert een afzonderlijk boek tot een protocol der Ledematen aan te leggen, omdat der zelve namen in dit protocol zomtijds beswaarlijk te vinden zijn.]

6 sep. 1747 op belijdenis:
Julle Jacobs
Anton Cristani[?] Warendorp
   met attestatie:
Sara Melis  huisvrou van Harm Cornelis Rijtma met attestatie van Nijkerk
Anna Pieters met attestatie van Groningen
Trijntje Jacobs wed. van Claas Derks met attestatie van Jukwert, edog angezien dezelve hier reets een jaar of 6 gewoont hadde, wierde D. Wieringa verzogt die vrouvoor het Avondmaal hier over te spreken.
Trijntje Meinderts met attestatie van Stedum

[6 dec. 1747 art 3 ad. 6: Rakende het maken van een afzonderlijk protocol der Ledematen dezer Gemeente vertoonde ds. Wieringa daarvan een gemaakt register met het formulier van aanneminge, welk register niet wel hadde kunnen gemaakt worden volgens de oudheid van Lidmaatschap, maar meest gestelt is volgens de order der woningen. En is zulks goedgekeurt, met besluit dat in het zelve protocol de aankomende Ledematen vervolgens zullen aangetekent worden.]


PROTHOCOL DER LEDEMATEN IN APPINGEDAM 1747.

[Latere annotaties zijn tussen ronde haakjes ( ) geplaatst.]

(NB.  Uit hoofde van een Sijnodaal besluit, bij Koninglijk besluit van den 30 Juli 1816 No.1 goedgekeurd, Heeft de Eerwd. Kerkenraad alhier, nevensgaande vraag Lett. A. goedgevonden te vernietigen, en daarvoor; om de nieuw aangenomene Leeden voor te stellen in plaats gesteld, de onderstaande getekend Lett. B.
gedaan in onze vergadering gehouden den 29 Augustus 1816
gt. D. IJpeij
Predikant)


Naamrolle der Ledematen van de
Gereformeerde Christelijke Gemeente in Appingadam.

Zoo als dezelve bevonden zijn op den 6 December 1747.  Opgemaakt volgens besluits des E. Kerkenraads om in dit boek vervolgt te worden.

Formulier te welke de nieuwe Ledematen bij het aannemen van de zelve in de vergaderinge van de Kerkenraad wordt voorgelezen.

(A.) Wij bekennen en belijden de waarheden van onze Gereformeerde Christelijke Religie, in welke wij door de Predikanten onderwezen zijn, van herten te geloven en te omhelzen; en wij beloven dezelve met een heilige wandel te willen vercieren, of bij gebrek van dien ons de Kerkelijke tugt te zullen onderwerpen, gelijk wij zulks met handtastinge en ondertekeninge van onze namen bevestigen.

(B. Ik neem/ Wij nemen aan, (mijne) onze gedane belijdenis van de waarheden van den Christelijken Godsdienst, waar op (ik) wij in de tegenwoordigheid der Gemeente, tot (Lid) Leden dezer kerk (ben) zijn aangenomen, met (mijne) onze handtekening te bevestigen. En ten blijke van een dankbaar gevoel; den armen weldadigheid te bewijzen.)


Namen der Lidmaten

Johannes Christophorus Bruckerus, predikant. (overleden den 14 November 1750)
Alagonda Eijssonius, deszelfs huisvrouw. (overleden 1768.)
Martinus Wieringa, predikant (van hier beroepen na Groningen en aldaar bevestigt den 11 November 1753.)
Ettien Dronrijp, deszelfs huisvrouw. (overleden den 30 Januarij 1752 tot smerte in deze Gemeente.)
Geert Alberts (overleden den 26 October 1751.)
Tietien Poppes, deszelfs huisvrouw. (overleden) 
Haijo Zuidema (overleden den ... December 1758.)
Liefdina Veenekamp, deszelfs huisvrouw. (overleden den 9 Maij 1751)
Luigien Harms (ouderling, overleden den 8 November 1753)
Annegien Rhoda, deszelfs huisvrouw. (vertrokken met attestatie na Abbekerk in Noord Holland den ... Julij 1757.)
Gerrit Hoving. (met attestatie vertrokken na Groningen in Maij 1785)
Rijkent Tebbens. (overleden den ... Oct. 1774.)
Albert Hindriks Smith. (overleden den 14 Augusti 1756.)
Jantien Cornelis deszelfs huisvrouw (overleden den August 1776)
Geertruida Zuidema, huisvrouw van Rijkent Tebbens overleden den 31 Jan. 1765
Johannes Artopoeus. (overleden den 9 Julij 1783.)
Fokkien Thijes, deszelfs huisvrouw. overleden den 5 Dec 1787
Harm Cornelis Rijtma. (overleden den 18 Febr. 1766. Ouderling en Kerkvoogd zijnde tot innige droefheid der Gemeente.)
Sarah Melis, deszelfs huisvrouw. (overleden Febr. 1798.)
Hiddo Pieters. (overleden 1752 den ...)
Immigien Geerts Smith, deszelfs huisvrouw. (overleden in Junij 1782)
Lucas Johannes Spandaw. (overleden den ... Nov. 1786.)
Rinske Adama deszelfs huisvrouw. (overleden den 11 Maij 1775.)
Reinder Jentzema (overleden den 15 Augusti 1748.)
Diever Zaagman, deszelfs huisvrouw (vertrokken met attestatie na Delfzijl 1758)
Jan Scheltes (overleden den 26 October 1777)
Grietien Julles, deszelfs huisvrouw. (overleden den 23 Octob. 1766)

Geert Wolters Smith (overleden den ... juni 1762.)
Arijs Drijfhamer (overleden 1750.)
Aaltien Nijenhuis, deszelfs huisvrouw (overleden 1751.)
Jacobus Vegter (vertrokken met attestatie na Groningen den 16 Nov. 1755.)
Anna Pot, deszelfs huisvrouw (overleden den ... 1748)
Anna Vegter, wed. van Dn. Buning. (overleden den 7 maij 1753.)
Hero Idema (overleden den ... Nov. 1775.)
Stijntien Meints, deszelfs huisvrouw (overleden den 30 Marti 1754.)
Edo Jans Dumring (overleden 1770)
Trijntien Freriks, deszelfs huisvrouw. (overleden 1750.)
Jan Hindrik van Elfrinkhof (overleden den October 1754.)
Reinera van Weerden, deszelfs huisvrouw (overleden in 1795.)
Omge Jans Muller. (overleden den ... April 1766)
Arend Tonkens (overleden den ... November 1783)
Margaretha van Weerden, deszelfs huisvrouw (overleden 29 Junij 82)
Luitien Huttinga (overleden 1565 [!]  )
Geertruid Sickens, deszelfs huisvrouw. (overleden den ... 1761.)
Harm Alberts (overleden 1786)
Geertien Jans, deszelfs huisvrouw (overleden 1771.)
Sophia Arents, huisvrouw van Fokke Jans (overleden) 
Martien Conraads wed. van Cobus Jacobs. (overleden 1758
Frouwke Roelfs, huisvrouw van Berent Coerts. overleden 1777.)
Wildrik Jacobs (overleden 1762)
Grietien Lewes deszelfs huisvrouw. (overleden)
Haijo Arijs. (overleden 1758)
Grietien Fiebes wed. van Sieuwke Abels. (overleden)
Bieuwke Fokkes, wed. van Ude Sjabbes (overleden 1752.)
Anna Maria Zelzers, huisvrouw van Albert Phillippus Donselaar

Krijno Jacobs (overleden den ... October 1751)
Jan Jacobs (overleden 1762.)
Claas Nijens (overleden1760.)
Anje Valks
Trijntien Geukes, huisvrouw van Wessel Wessels (overleden den 1 December 1754.)
Jan Sipkes (overleden den junij 1781.)
Ude Sipkes (overleden 1763)
Grietien Luities, deszelfs huisvrouw (overleden den ...)
Hilke Hindriks, wed. van Lucas Geerts (overleden)
Trijntien Simons, wed. van Isebrand Rhoda (overleden 1763)
Lijsbeth Isebrand Rhoda. (overleden 1781.)
Maria Simons huisvrouw van Jurjen Eisses. (overleden 1789.)
Jan Jans (overleden)
Lijsbeth Janszen, deszelfs huisvrouw
Sophia Catharina Schiphorst. (overleden den 2 Augusti 1753.)
Jacob Jans (overleden 1772.)
Diever Jans, deszelfs huisvrouw (overleden 1771)
Derk Jacobs (overleden 1772)
Grietien Pieters deszelfs huisvrouw (overleden) 
Pieter Pieters (overleden den ... Julij 1754.)
Trijntien Hindriks wed. van Jacobus Harmanni. (overleden den ... October 1766)
Grietien Alberts huisvrouw van Jan Hindriks. (overleden 1774.)
Marten Jacobs (overleden 1757.)
Antje Alberts deszelfs huisvrouw (overleden 1767.)
Themmen Lammerts (overleden den ... April 1755.)
Geesien Geerts Smith, deszelfs huisvrouw. (overleden den ... Junij 1775)
Elisabeth Claassen, wed. van Jan Arijs. (overleden.)
Cornelis Zaagman overleden den 13 Augusti 1753
Lijsbeth Tiddes deszelfs huisvrouw overleden den ... 1754
Helena Vlek wed: wed. [!] van Dn. J. van Weerden. (overleden den 9 Julij 1752.)
Berent Jans Bloemhof (overleden)
Elisabeth Jans deszelfs huisvrouw. (vertrocken na Amsterdam den 25 September 1752) 

Jan Meemes (overleden 1765)
Rixtien Roelfs deszelfs huisvrouw (overleden den ... 1751.)
Hindrik Jans (overleden 1758)
Trijntien Freriks deszelfs huisvrouw (overleden)
Auke Folkers (overleden 1771.)
Talje Tammes dezelfs huisvrouw (overleden den ... Maij 1759.)
Claas Antonij (overleden den ... April 1750.)
Abeltien Hindriks deszelfs huisvrouw. (overleden den ... Junij 1765.)
Lubbartus Smeding (overleden 1774)
Geertien Thijes deszelfs huisvrouw (overleden 1780)
Hans Lucas (overleden 1768)
Niessien Fokkes deszelfs huisvrouw (overleden in 1793.)
Albert Hindriks (is in 1748 weggegaan, zonder dat men weet waarheen.)
Mettien Antonij deszelfs huisvrouw (overleden 1774.)
Albertus Kerkrade (overleden den ... Februarij 1750.)
Harmanna Hofkamp deszelfs huisvrouw (overleden)
Johannes Petrus Uhlenberg (overleden den ...)
Trijntje Wijks deszelfs huisvrouw (overleden den 13 Februarij 1750)
Lammigien Geerts wed. van Jan Claassen Roodhuis overleden
Stijntien Abrahams wed. van Wigbold van Aalst (overleden den Maij 1766)
Stijntien Zaagman wed. van Jan Muller. (overleden den ... Nov[?] 1755)
Everd Kannegieter. (vertrokken na Groningen 1752.)
Wijpke Kolars deszelfs huisvrouw. (vertrokken na Groningen 1752.)
Harm Fridzes (overleden den 30 September 1775.)
Willem Zaagman (overleden den 12 Maij 1765)
Grietien Oosting deszelfs huisvrouw. (overleden den 22 Maij 1789.)
Hilke Jans huisvrouw van Beene Jans (overleden 1763)
Suzanna Catharina Guder. (overleden 1752 den ...)
Luigien Derks (overleden den 13 Junij 1752.)
Barbertien Hindriks huisvrouw van Cornelis Compaan. (overleden)

Frederica Folkers huisvrouw van Hermannus Huis. (overleden 1783)
Pieter Roelfs Hopman (overleden den ... Maij 1754.)
Geesien Derks deszelfs huisvrouw (overleden 1763.)
Elisabeth Claassen Drijfhamer (overleden den ... Nov. 1763)
Rixtien Jans (overleden den 22 Maij 1793)
Grietien Jans huisvrouw van Wijger Hanszen (overleden 1760)
Watzo van der Tuik (overleden den 11 Augusti 1754.)
Tjalda Reining deszelfs huisvrouw (overleden den ... 1760.)
Hindrik Jans van Bijssum (overleden den ... November 1748.)
Stijntien Harms deszelfs huisvrouw (overleden den ... Maij 1766)
Pieter Thomas overleden 
Elsien Jacobs deszelfs huisvrouw vertrokken met attestatie na Groningen
Hilke Jans van Bijssum wed. van Heino Bartelts overleden in 1795
Jacob Pieters (overleden)
Aaltien Saskers deszelfs huisvrouw (overleden 1749)
Anna Idema (overleden)
Elske Harms wed. van Roelf Harms (overleden 1766)
Frouwke Jans wed. van Melle Harms (overleden 1767.)
Ebeltien Gijses wed. van Jan Freriks (overleden 1750 den ...)
Ebeltien Hindriks wed. van Jan Bronnes (overleden 1777)
Hindrik Dilling (overleden den ... September 1756)
Trijntje Peters deszelfs huisvrouw (overleden den ...)
Trijntien Jans huisvrouw van Hindrik Marcus (overleden 1763)
Elisabeth Jans Harmanni wed. van Jan Jans van der Meer (vertrokken na Middelstum)
Aaltien Harms wed. van Lammert Eltjes overleden den ... Junii 1759
Evert Peters Leeuw (overleden den ... Maij 1753.)
Peternelle Rewens Nienhuis deszelfs huisvrouw (overleden 1773.)
Johannes Broos (salig in den Heere ontslapen den 14 Maij 1767.)
Trijntien Volkerts deszelfs huisvrouw (overleden den 21 Junij 1768.)
Gerhardus Henricus Groothuis (overleden den 5 November 1752.)
Ruurtje Sjordama deszelfs huisvrouw. (Vertrokken met attestatie na Sandeweer den ... October 1753.)

Eltjo Eikens (overleden 1750 den ...)
Aaltien Derks, deszelfs huisvrouw (overleden 1754 den 25 Maart)
Grietien Derks, wed. van Hindrik Frima. (overleden den ... Dec. 1766)
Berent Stoffers (overleden 1751)
Hilke Claassen, deszelfs huisvrouw. (overleden 1765)
Nantje Egberts, huisvrouw van Arijs Derks Dijkhuis (vertrokken met att. na Jukwert 1758)
Boele Hesting (overleden den ... Maart 1787)
Tettien Everts, deszelfs huisvrouw. (overleden den ... Martij 1752)
Anton Christiaan Warendorp. (overleden 1765.)
Harm Adams. (overleden 1768)
Geertien Ebels, deszelfs huisvrouw. (overleden 1787.)
Egbert Garbrands. (overleden)
Antje Hijles, deszelfs huisvrouw. (overleden den ... Augusti 1760)
Sikke Roelfs. (overleden 1752)
Wieke Claassen, deszelfs huisvrouw (overleden) 
Lijsbeth Ites, Huisvrouw van Jan Jans (overleden)
Jan Broeksmit. (overleden 1765)
Trijntien Jans, deszelfs huisvrouw. (overleden 1767)
Helena Thomas, huisvrouw van Lodewijk Geerts van Rhoon. (overleden)
Ebeltien Geerts, wed. van Jacob (overleden 1763)
Harm Haijkes.  (overleden den ... Junij 1750.)
Egbertien Jacobs, deszelfs huisvrouw. (overleden den ... April 1750.)
Wilte Popkes.  (overleden den ... Augustus 1761.)
Grietien Antonij, deszelfs huisvrouw. (overleden 1753 den ... Maij)
Jantien Jacobs, wed. van Claas Jans Knoop.  (overleden 1776.)
Jacob Jans.  (overleden 1755.)
Antien Davids Blank, deszelfs huisvrouw.  (overleden 1758)
Geertruid Alberts, wed. van Hindrik Harms.  (overleden)
Hilke Harms, wed. van Gebel Balsters. (overleden)
Thijes Cornelis.  (overleden)
Jan Hartman. (overleden)
Antje Tonnijs, deszelfs huisvrouw. (overleden)
Hans Kraan (overleden 1763)

Geeske Jans, huisvrouw van Derk Everts. (overleden 1767.)
Tjebbe Upkes.  (overleden in 1783)
Assel Lammerts, deszelfs huisvrouw.  (overleden .)
Berent Grambroek. (overleden den 7 Febr. 1766.)
Geesien Eltjes, huisvrouw van Berent Harms Haijkes (overleden)
Pieterke Jans, wed. van Jan Gerrits. (overleden)
Pieterke Tjerks, wed: van Jacob Middelborger. (overleden) 
Grietien Gerrits.
Janna Jans, wed: van Steven Geerts. (overleden den 18 Dec. 1763)
Ettien Kamping, wed. van Tonnijs Rhodius. (overleden 1756.)
Aafien Cornelis. (overleden)
Maria Hofkamp. (overleden 1765.)
Anna Indijs, wed: van Dn. J.J. Harkenroht. (overleden den 14 Augusti 1750.)
Pieter Janszen (overleden)
Beertien Valks, deszelfs huisvrouw. (overleden)
Tonke Jans
Houwke Jacobs, deszelfs huisvrouw. (overleden) 
Dietje Harms, wed. van Jacob Berents. (overleden)
Sibe Ennes
Julle Jacobs. (vertrokken na Uithuizen)
Egbert Jans. (overleden den ... Junij 1768)
Imke Jans, deszelfs huisvrouw (overleden den ... Sept. 1768.)
Cornelis Simons (overleden den 25 Februarij 1750.)
Derkien (overleden)
Frouwke Harms, wed. van Dedde Jelles. (overleden)
Anna Maria Munts, huisvrouw van Frikke Ates (overleden 1768)
Trijntje Hindriks, huisvrouw van Remge Mennes. (overleden)
Albert Jans. (overleden)
Aaltien Willems, deszelfs huisvrouw. (overleden 1780.)
Lijsbeth Gerrits, huisvrouw van Frerik Abels. (overleden)

Jan Coerts.
Pieterke Jurjens, deszelfs huisvrouw. (overleden 1764.)
Jannes Ockes. (overleden den 9 April 1793.)
Renske Bonnes, deszelfs huisvrouw. (overleden)
Arend Arends. (overleden den 11 Julij 1753.)
Berentje Luitjens, deszelfs huisvrouw. (overleden)
Harm Eilderts. (overleden)
Grietien Luities deszelfs huisvrouw.  (overleden den ... Maij 1759)
Antien Hindriks, wed. van Geert Jans. (overleden den ... Aug. 1754.)
Grietien Douwes, wed. van Claas Pieters.
Annigien Hanszen, wed. van Tjark Harms. (overleden)
Grietien Jacobs.
Dievertien Wierts, huisvrouw van Hans Nijens. (overleden 1780)
Bonne Derks. (overleden den ... November 1748)
Pieter Jans.
Tidde Alberts. (overleden 1790)
Alke Jacobs, deszelfs huisvrouw. (overleden 1780.)
Jan Sijlvanus. (overleden)
Elje Frericks, wed. van Willem Geerts
Stijntien Claassen, wed: van Pieter Roodhuis. (overleden 1759)
Ekke Mennes. (overleden)
Jantien Jeltes, deszelfs huisvrouw. (overleden 1751.)
Geertruid Jurjens, wed: van Sibrand Ennes.  (overleden 1755.)
Samuel Harmanni.  (overleden den ... Maij 1761)
Meenje Hindriks, deszelfs huisvrouw. (overleden den ... 1760)
Claas Derks.  (overleden den ... October 1755.)
Anje Eppes, deszelfs huisvrouw.  (overleden den ... November 1748)
Martinus Frisema.  (overleden den ... November 1748.)
Renske Derks, deszelfs huisvrouw. (overleden in 1784.)
Edzardina Eeuwes, huisvrouw van Geert Schepel.  (vertrokken na Zidburen den 7 xbr. 1748.)
Copius Bolt.  (overleden.)

Antien Isebrands, huisvrouw van Bartelt Jurjens. (overleden in Nov. 178[?zie origineel])
Ockemina Ploegman, huisvrouw van Jeronimus Nederhoes (overleden [?zie origineel])
Martien Everts. (overleden 1770)
Lijsbeth Everts.  (overleden 1783.)
Geertien Hindriks, huisvrouw van Tjaart Tammes.
Diever Eeuwkes, Wed. van Jurjen Bartelts (overleden den 8 Dec. 175[?zie origineel])
Trijntien ... huisvrouw van Warner Jans. (overleden 1762.)
Reurtje Reurts, huisvrouw van Willem Geerts. (In den H. ontslapen [?zie origineel])
Claas Hindriks. (overleden 1771)
Grietien Willems, deszelfs huisvrouw. (overleden 1762.)
Aafke Claassen (overleden) 
Lucretia Janssen, huisvrouw van Abraham Ailts. (overleden)
Gerrit Ottens Huisman.  (vertrokken met attestatie na Uithuister Meden 1753)
Jan Warners van Lehr. (overleden den 5 Maij 1771.)
Harm Hindriks Vink. (vertrocken na Hoorn den ... xbr. 1749)
Bonno Berents Beertzema. (overleden den ... Julij 1779)
Bieltien Harms Vink, deszelfs huisvrouw. (overleden 1764.)
Hindrik Pieters Keur. (overleden in Febr. 1771.)
Jantien Oosterhuis, deszelfs huisvrouw (overleden 1762.)
Annigien Alberts, wed: van Geert Lucas. (overleden den ... April 1787)
Hooth Everhardi Dedden. (overleden in Junij 1785.)
Grieten Abels, deszelfs huisvrouw. (overleden 1762.)
Trijntien Jans Meijerhof, huisvrouw van Jan Berents Bloemhof (vertrokken met attestatie na ‘t Hogezant 1755, zie acta Cons. den 3 Febr. 17[?zie origineel])
Willem Berents.
Jan Claassen Ruiter. (overleden den ... September 1751.)
Jantien ....    (overleden den 24 Jan 1769.)
Hilke Bartelts, huisvrouw van Pieter Pieters. (overleden)
Henricus de Vries.  (overleden 1776 den 9 Febr.)
Heiltien van der Tuik, deszelfs huisvrouw. (overleden 1758 den 16 Julij)

Elisabeth Ebels, huisvrouw van Lnt. Petrus Vinckers. (overleden den 1 Dec. 1761.)
Jan Willems van der Leij. (overleden den ... December 1749.)
Helena Cramer, deszelfs huisvrouw.  (overleden den ... Julij 1761.)
Hilligien Jans, wed. van Jan Freriks. (overleden den ... 1760.)
Geertruid Willems, huisvrouw van Emanuel Gemminga Bronsema. (overleden 1779.)
Geertruid Alberts Smith. (overleden)
Reinder Frima. (overleden 1763)
Trijntien Jacobs Schoelders, deszelfs huisvrouw. (overleden den ... April 1795.)
Grieten Obbens, huisvrouw van Derk Cornelis. (overleden 1782)
Hindrik Claassen Schut. (overleden den ... 1761.)
Annigien Harms, deszelfs huisvrouw.  (overleden)
Epke Geerts Wed. van Jan Popkes. (overleden)
Lubbert Berents (overleden 1776)
Antje Gerrits, deszelfs huisvrouw. (overleden den ... Juni 1764)
Diever Jans Wed. van Thomas Jacobs. (overleden den 2 August: 1775)
Martien Freriks, huisvrouw van Gerrit Jans
Helperus Helperi. (vertrokken met attestatie na Farmsum den 7 April 1762.)
Susanna Rosenboom, deszelfs huisvrouw. (vertrokken met attestatie na Farmsum den 25 Maij 1761)
Geesien Jacobs, Wed: van Frerik Haijkes. (overleden) 
Arend Gerrits. (overleden in Febr. 1771.)
Jantien Kr
üse, huisvrouw van Hindrik Lunsing. (overleden)
Folkert Pelgrim. (overleden 1775)
Geertien Jannes, deszelfs huisvrouw. (overleden 1772.)
Jan Claassen. (overleden den ... 1761.)
Liefke …….. deszelfs huisvrouw. (overleden 1759)
Ulrich Hillers. (overleden den 12 Martij 1752.)
Derk Gerrits Westerhof. (overleden den ... Jan. 1757.)
Annigien Lucas, deszelfs huisvrouw. (overleden 1775.)
Pieter Ates. (overleden) 
Jan Jans. (overleden)
Anna Catharina van der Velde Wed. van ... Jukkema. (overleden)
Harm Hindriks.
Sasper Hitjes. (overleden 1758.)

Geertien
Bijna Gerrits, huisvrouw van Claas Harms. (overleden.)
Aagtie Geerts Wed.. van Antonij Claassen. (overleden.)
Swaantien Janszen Wed.van Hermannus van der Tuik. (overleden 1771.)
Martien (overleden 1765.)
Anna Henrietta Knijphuizen wed.van Geert Pieters Smelsing. (overleden 1764.)
Lucretia Bronsema Wed. van Jan Louwes. (overleden 1763)
Aaltien Emlenkamp.
Anneke Oudemans  (overleden den ... 1757.)
Meindert Pieters.  (overleden den ... Junij 1750.)
Grietien Pieters.
Derk Ockes.  (overleden)
Annigien Frisema. (overleden)
Antien Bartelts, Wed. van Coert Coerts. (overleden)
Albert Offering. (overleden den ... 1761)
Johanna Dekker, deszelfs huisvrouw.  (overleden den ... Octob. 1761.)
Jan Lodewijks van Akkeren. (overleden 1769)
Jacoba Couetten, deszelfs huisvrouw. (overleden)
Tjarkien Tjarks. (vertrokken na Stedum)
Karst Goegies Tromp (overleden den 27 October 1751.)
Antien Cornelis, deszelfs huisvrouw. (overleden 1767.)
Ahasuerus Gramsbergen. (overleden 1761.)
Jantien Poppes, deszelfs huisvrouw. (overleden 1762.)
Derk Henses. (overleden 1760)
Frouwke Gerrits, deszelfs huisvrouw. (overleden 1758.)
Tjeert Jochums. (overleden 1770)
Jetske Gerrits, deszelfs huisvrouw. (overleden den 27 Febr. 1749)
Alderts Boelens. (overleden 1750.)
Jantien ...... wed. van Roelf Pieters. (overleden)
Fokke Ottes. (overleden)
Geertien Jacobs, deszelfs huisvrouw. (overleden 1765)

Antje Peters, Wed. van Albert Geerts
Pieter Folkerts. (overleden 1756.)
Geeske Folkerts, deszelfs huisvrouw. (overleden 1761.)
Jantien Alberts, Wed: van Claas Eppes. (overleden) 
Jan Jans Meijer. (overleden den 18 Januarij 1753.)
Alagonda Critius, deszelfs huisvrouw. (overleden)
Sibentje Udens; Wed. van Dn. Jacobus Ringels. (in den Heere gestorven den 19 Maart 1781.)
Sieuwke Willems. (overleden den 28 Febr. 1770.)
Antien Wolters, deszelfs huisvrouw. (overleden 1772.)
Johanna Marees, Wed. van Jan Harms Zaagman. (overleden 1762)
Sara Jans, wed. van Jan Jans Overal. (overleden)
Antien Jurjens, huisvrouw van Jan Jans.
Steven Jans. (Overleden 1755.)
Berentje Berents, deszelfs huisvrouw. (overleden den ... Junij 1762)
Eildert Remmerts. (overleden den ... Maij 1760.)
Jantien Men...   deszelfs huisvrouw. (overleden den ... August. 1756.)
Hindrik Jacobs. (overleden)
Mettien Jans, deszelfs huisvrouw. (overleden)
Lukkien Remmerts, wed. van Martinus Jans. (overleden 1776)
Trijntien Hindriks, huisvrouw van Pieter Claassen
Heine Hindriks. vertrokken met attestatie na Loppersum 1758.
Geesien Derks, deszelfs huisvrouw. (overleden 1754.)
Lammigien Fokkes, huisvrouw van Bernhardus Goltsweer (overleden 1774)
Jacob Garrelts. (overleden 1762)
Jan Hanszen. (overleden den ... Febr. 1759)
Catharina Baars, deszelfs huisvrouw. (overleden 1767)
Harmijntje Deddes, huisvrouw van Doeke Reinders.
Meenje Pieters, huisvrouw van Claas Eisses. (overleden 1767.)
Eppe Pieters. (overleden)
Alberdina Dijkema, deszelfs huisvrouw. (overleden)
Sjabbe Dreuwes. (overleden de 21 Jan. 1765.)
Trijntje Geerts, deszelfs huisvrouw. (in den Heere gestorven 1781.)

Gerbent Derks. (overleden 1780)
Wemeltien Jans Wiardi, deszelfs huisvrouw. (overleden)
Jantien Jacobs, huisvrouw van Louwerens Gerrits. (overleden 1766.)
Claas Jans.
Geertien Lucas, huisvrouw van Gerrit Ates. (vertrokken naar Harlingen.)
Tidde Tjarks. (overleden den ... Junij 1750.)
Grietien Tammes, huisvrouw van Oenne Sibbels. (overleden 1762.)


1745 Den 8 December
Roekes Egberts. (overleden den ... Febr. 1788.)

1746 Den 2 Martij 
Jan Hemmes. (overleden 1758)

1746 Den 8 Junij 
Willem Ockes. (overleden 1767.)
Eike Wipkes. deszelfs huisvrouw. (overleden Dec. 1766.)
Geesien Alberts. (vertrocken met attestatie na Oldega den 27 April 1750)

1746 Den 7 December
Bieltien van der Tuik, huisvrouw van Melle Rieuwens. (overleden) 
Otto Warmink.
Heino Hermannus Brucherus, S.S.M. Cand. (vertrokken)
Jantien Geerts Smith. (overleden den ... April 1760.)
Harm Jacobs. (overleden.)
Tietje Wiltens, deszelfs huisvrouw. (overleden) 

1747 Den 2 Martij 
Enno Sijbrands Houwerzijl. (overleden den ... October 1788.)
Volkert Broos. (vertrokken na Wolterzum.)
Dieverke Tammes. (vertrokken na Lopperzum den Febr. 1751.)
Theodorus du Celliée (overleden 1773)
Anna Meinardina Strating, deszelfs huisvrouw. (overleden den 25 op 26 December 1781, zegge 1781)

1747 Den 7 Junij
Luitien Pieters. (overleden 1762.)

1747 den 7 September
Julle Jacobs. (vertrocken na Uithuizen)
Trijntje Jacobs, wed. van Claas Derks. (vertrokken met attestatie 1762 na Delfzijl)
Anna Peters. (met attestatie na Groningen vertroken den 11 Martij 1752)
Trijntje Meinderts

1748 den 29 Februarij
Jurjen Eijses. (overleden 1762)
Luppe Pieters
Hindrik Anton Smit. (overleden den ... April 1762)
Tetje Luitjes, huisvrou van Jan Sipkes. (overleden den ... Nov. 1790)
Trijntje Jans
Swaantje Jurjens Stork weduwe van Popke Euwes, met attestatie van Leermens. (overleden 1763)

1748 den 12 Juni
Grietje Pieters Rijsdijk, huisvrou van Jan Warners. (overleden den ... Nov. 1763)
Wobbegijn Ewes met attestatie van Leermens (vertrokken na Wittewierum.)

1748 den 6 December zijn met attestatien tot ons overgekomen
Trijntien Jans Drijfhamer, met attestatie van Amsterdam. (overleden den ... Maart 1795.)
Derk Zuidema, met attestatie van Groningen. (wederom vertrokken na Groningen.)

1749 Den 26 Februarij
Trijntie Willems, (huisvrouw van Pieter Arends) (overleden)
Met attestatie tot ons overgekomen
Meiske Thomas, huisvrouw van Eppo Pieters met attestatie van Groningen. (overleden)

1749 Den 18 Junij zijn met attestatien tot ons overgekomen.
Margaretha Pootholt, huisvrouw van Gerrit Hoving , met attestatie van Groningen. (overleden den ... Febr. 1757)
De Hr. Harmen Canter, met attestatie van Groningen. (overleden 1753)
Meint Idema, met attestatie van Winsum. (vertrokken na Grijpskerke, attestatie gegeven den 16 December 1750.)

1749 Den 10 September, zijn met attestatie tot ons overgekomen
Maria Vetter, huisvrouw van Jelmer Heerties Steenhuizen, met attestatie van Eppenhuizen. (overleden den ... Aug. 1777)
Trijntje Reinders J.D. met attestatie van Uithuizen. (vertrokken na ’t Hogezand)

1750 Den 25 Februarij
Popke Arents. (overleden 1776)
Pieter Arents. (overleden den 3 Januarij 1789.)
Jan Jans Bona (overleden den ... Maij 1752)
Engelbert Jurriens. (vertrokken na Delfzijl zo ‘t schijnt en daarna wedergekomen zie vervolg.)
L
übbartus Pieters (overleden den 31 Junij 1750.)
Grijetijen Fockens
Elisabt Hijndrijks (met attestatie vertrokken na Delfzijl den 11 Martij 1752)
Met attestatie tot ons overgekomen
Aaltien Peters met attestatie van Groningen. (overleden 1764)
Geert Jacobs, met attestatie van Godlinze.

1750 Den 10 Junij
Rudolph Ebels. (overleden den 1 April 1781.)
Rudolph Bruining. (vertrokken met attestatie na Groningen den 1 Julij 1752.)
Joannes Smit. (overleden 1799)
Harm Zaagman.
Bijfke Roelfs. (vertrokken met attestatie na Winschoten den ... Maij 1757)
Aaltien Fokkes. (vertrokken met attestatie na Lehr 1761)
Met attestatien zijn tot ons overgekomen 
Aaltien Jacobs, huivrouw van Omge Jans Muller met attestatie vam Embden. (overleden 1761)
Johannes Muller S.S.Minist.Cand. met attestatie van Groningen. (vertrokken)
Jan Hindriks van Bijssum (en vertrocken den 6 Junij 1753)
Maijke Hindriks deszelfs huisvrouw, beide met attestatie van Embden. (beiden met attestatie vertrocken na Embden den 6 Junij 1753.)
Lucas Jans met attestatie van Leermens. (overleden)
Bieuwke Luijes, huisvrouw van Pieter Pieters met attestatie van Holwierda. (vertrokken met attestatie na Holwierda, den ... Sept. 1758.)

1750 Den 10 Septembr.
Pieter iJans de Boer (overleden te Amsterdam 1778.)
Berent Heikens (overleden den 7 Januarij 1751.)
Martie Heeres (vertrokken naar Loppersum.)
Leentje Michiels. (met attestatie naa Groningen vertrokken den 10 Julij 1769.)
Met attestatie is tot ons overgekomen
Jochem Mindelts met attestatie van Middelstum. (vertrokken met attestatie na Middelstum den 26 September 1751.)

1750 Den 9 December
Grijetije Berents (met attestatie naa Delfzijl vertrokken 1762
Met attestatie tot ons overgekomen)
Steenk Luirts met attestatie van Amsterdam. (overleden)

1751 Den 4 Martij
Lauwrens Jans (overleden 1780.)
Grietie Sijbrants (vertrokken met attestatie naar Groningen 1759.)
Engel Jacobs (vertrokken met attestatie na Groningen den 16 Nov 1755.)
Trijntit Jacobs (vertrokken met attestatie na Groningen den 22 Maij 1760.)
Saske Heeres (vertrokken met attestatie na Groningen den 4 Junij 1754.)

1751 Den 9 Junij 
Heino Hermannus Brucherus Joh. Christoph. Fil. Predikant met attestatien tot ons overgekomen (overleden den 30 Maj 1797)
Ritske Tjarks met attestatie van Zandeweer
Pieter Hiddes met attestatie van Loppersum (overleden den ... Dec. 1764)

1751 Den 9 September
L.V.D. Tuijk (overleden den ... Febr. 1788.)
Jan Abels overleden den ... Nov. 1789
Anje Hermannus (vertrokken met attestatie na Delfzijl 1753)

1751 Den 8 December
Jan Jans Broeksmit overleden in Maart 1759 met levendig gelove
Met attestatie tot ons gekomen
Lnt. Petrus Vinkers met attestatie van Coevorden. (overleden den 11 Maart 1783)

1752 Den 9 Meert
Janna Ebels (overleden den 16 Februari 1753 een smertelijk verlies in den Gemeente.)

1752 Den 7 December
iJantien Louwens huisvrouw Louwrens Jans
Anje Hindriks, huisvrouw van Frerik Geerts. (overleden den 19 Februarij 1753.)
Met attestatie zijn tot ons overgekomen
Rieuwen Drijfhamer met attestatie van Loppersum. (overleden 1754)
Hindrik Alstorphius on...  (overleden den 10 December 1791)
Anna Maria Wassenborg, deszelfs huisvrouw met attestatie van Groningen. (vertrokken met attestatie naar Holwert in 1792.)
Petrus Idema S.S.M.Cand. met attestatie van Westernijland (overleden den 5 Maij 1795.)
1753 Den 7 Meert
Nante Hindriks
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Douwe Hindriks en 
Aaltien Jans Echtelieden met attestatie van Middelstum (overleden 1764)

1753 Den 6 Junij 
Peter Jans
Aarijs Heiies (vertrokken met attestatie na Veendam 1754)
Willem Hilbrants (in Maij 1755 vertrok met attest na Leeuwaerden)
   Met attestatie is tot ons overgekomen
Stijntien Arents Wed: van Jan Meinderts met attestatie van Opwierda, nu huisvrouw van Onne Onnes (overleden den … Febr. 1772)
Eltien Bennema, huisvrouw van Rieuwen Drijfhamer met attestatie van Uithuizen (vertrokken met attestatie na Stedum den Julij 1756)
Klaas Jans met attestatie van Lippenhuizen (overleden) 

1753 Den 6 September
   Met attestatie zijn tot ons overgekomen
Geertje Jacobs, huisvrouw van Johannes Petrus Uhlenberg met attestatie van Amsterdam (overleden 1762)
Geuchjen Hindriks, met attestatie van Zuidlaren (overleden) 
Jacobje van Benheim, huisvrouw van Albert Lanting met attestatie van Groningen. (vertrokken met att. naar Veendam 1770)

1753 Den 6 December
   Met attestatie zijn tot ons overgekomen
Anna Matthias, huisvrouw van de E. Haijo Zuidema met attestatie van Groningen. (vertrokken naar Groningen)
Hieronimus Herwig met attestatie van Stedum (vertrokken na Groningen den Sept. 1754)
Ufke Tonkes met attestatie van Uitwierda (in May 1755 vertrokken met attestatie na den Helm)

1754 Den 13 Junij
   Tot Lidmaat dezer Gemeente is nieus aangenomen:
Jan Lues (overleden den 4 Maart 1761)
   Met attestatie is tot ons overgekomen:
Meentjen Hesseling met attestatie van Groningen (overleden 1763)

12 Sept.
   [volgende drie] met attestatie van Sluijs in Vlaenderen:
Coenraad Blom
    en ..... (vertrokken na Lehr den April 1761)
Maria Beudt 
Jacob Emanuel Ogiers (overleden 1812)

1754 Den 5 December.
   Met attestatie is tot ons overgekomen:
Hindrikjen Reinderts met attestatie van Opwierda (overleden 1781)
Jan Tjarks 
   en ..... met attestatien van IJperen (obit 1800)
G. Wildeman
Elske Jans (overleden) 
   Tot Ledematen zijn angenomen:
Hindrik Wijchgel (vertrokken met attestatie na Termunten 1755)
Jacob Houwerzijl (overleden 1769)
Aaltin van der Tuick (vertrokken met attestatie na Termunten 1755)

1755 Den 6 Maart
   Is met attestatie van de Pekela Aa tot ons gekomen:
Anton Ewold - Sichterman (overleden) 

1755 Den 5 Junij
   Met attestatien zijn tot ons overgekomen:
Jacob Lucas met attestatie van de Pekel Aa. (vertrokken)
Niklaas Muller
   en .....
Lijsbeth Kruijsberg met attestatie van Delfzijl (vertrokken met attestatie na Termunten 1757)
 

1755 Den 11 Sept.
   Sijn op belijdenisse des geloofs aangenomen, tot Lidmaten:
Ekke Jacobs Wijk (overleden in November 1795)
Wolter Willems Dijk (overleden den 7 Julij 1798)
Joest Jacobs Danhoff. (overleden den 28 Dec. 1768) 
Jantie Willems Dijk (Huisvrouw van Willem Abbring in den Here ontslapen 13-9-1769)

1756
Aaltie van Meeden met attestatie van Zierikzee.
Ida Suithof met attestatie van Groningen

1756 Den 17 Junij
   Met attestatie zijn tot ons overgekomen:
Henrik Sterenburg (overleden den September 1779)
   en .... met attestatie van Delfzijl
Geesje Oudemans (overleden 1784)
Hindrik Heepkes (overleden 1776)
   en ..... met attestatie van Uijtwierda
Magdalena Verschuur (overleden in 7ber 1781)
   Tot Ledematen zijn aangenomen
Engelbertus Brucherus (overleden den 27 Februarii 1770)
Hemme Jacobs
   en ..... (vertrokken 1764 met attestatie naar Uitwierda)
Martien Jacobs
Jan Eling, met attestatie van Groningen (wedergekomen in Maart 1759 overleden den Julij 1788)

1756 Den 9 September
Cornelia Idema (overleden), tot ons overgekomen met attestatie van Opwierda
Eewke Houwerzijl is den 9 September op belijdenisse in onze Consistorie tot Lidmaat aangenomen (overleden 1769)
   Insgelijks sijn den 9 Septemb. tot ons overgekomen:
Willem Hillebrands, van Groningen met attestatie (overleden den Maij 1772)
Jan Paulusz (overleden) en Sara Datema van Uithuijsen (overleden) met attestatie

1756 Den 9 December
Tot Ledematen dezer Gemeente zijn nieus aangenomen:
Henderick van Roodenburgh (overleden 1771)
Weemeltjen Pieters (overleeden)

1757 Den 10 Maart
   Sijn tot ons overgekomen met attestatie van Ter Munten:
De Hr. Hendrik Wichel (overleden 1775) en zijn vrouw Aaltje Wichel anders v.d. Tuuk) (vertrokken met att. 1788)

1757 Den 8 Sept. Tegen het H. Avondmaal.
   Is tot ons overgekomen met attestatie van Groningen:
Frederick Berents (overleden 1786) alsmede
Cornelis Nombdes, met attestatie van Winschoten (overleden in 1792)
Trijntje Jans Meijerhof, vrouw van Jan Blomhof, met attestatie van ‘t Hogesand. (overleden 1783)

1757 Den 8 December
   Op belijdenisze zijn tot Ledematen aangenomen deze volgende:
Jacobtien Roelfs
Anie Harms (vertrokken met attestatie naar Uitwierda 1764)
Jacomijna Harmannij (overleden 1771)
   Met attestatien zijn tot ons overgekomen deze volgende:
Geert Pieters van Wittewierum met attestatie gekomen (overleden den Nov. 1768)
Laurents van der Sloot en Janneke Simons (overleden) met attestatie van Groningen
De Hr. Captein Paulus Hesling en Mevrouw Anna Maria Budde met attestatie van Embden (vertrokken met attestatie na Maastricht 1758)
Hilje Pieters met attestatie van Wirdum
De Hr. Capt. Francois Nicolaas Lelij
   en ..... met attestatien van Hulst (vertrokken met attestatie 1758)
Mevr. Anna Ulcea Jarges

   Op belijdenis des geloofs zijn den 9 mt 1758 in de Consistorie aangenomen tot Ledematen:
Elijsabeth Meijer (overleden)
Mentie Egberts
En is tot ons overgekomen als lidmaat met attestatie van Suidhorn
de Hoogwelgeborene Heer Daniel Jacob Clant Jonkheer op Hankema 
alsmede Maria Hinderiks ter Borgh met attestatie van Groningen (vertrokken met attestatie na Delfzijl 1759)

1758 Den 11 Maij
   Met attestatie tot ons overgekomen :
Freijeke Ebels, weduwe van Eltje Hommes, met attestatie van Stedum (overleden den 5 Jan 1760)
1758 Den 7 Septemb.
   Met attestatie is tot ons overgekomen:
Jantien Heepkes met attestatie van Garrelsweer (overleden)

1758 Den 7 December
   Tot lidmaten zijn aangenomen:
Bouwke Willems (overleden den August 1793)
Trijntie Willems (overleden den August 1783)
Margien Hindriks (met attestatie vertrokken naar Solwert den 6 Septemb. 1765)
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Margien Derks, met attestatie van Noordbroek

Den 15 Maart 1759
   is op Belijdenisse des Geloofs aangenomen:
Laura Verkaden wed. Rosenboom (overleden den Maij 1777)
   Tot ons overgekomen:
Jan Eling met attestatie van Groningen (Borgemr. en ouderling overleden den 29 Julij 1788)
Hindrik Everts van Weering met attestatie van Groningen

1759 Den 14 Junii
   Met attestatie is tot ons overgekomen:
Harmannus Broos met attestatie van Enum (overleden 1806 den 26 December)
   Tot Ledematen zijn nieuws aangenomen:
Reurt [?] Jacobs Wijk (overleden 1783)
Eeffijn Jacobs Hoekzema (overleden den 18 Januari 1769)
Lammert Hindriks Wijrda (overleden den 24 Jan. 1769)
Nieske Berents (overleden den Maij 1776)
Tijaake Klaasen (overleden)
Jelte Nederhoet (overleden 1774)
   Nog met attestatie gekomen:
Poppe Gerrijts (overleden 1801)
   en ..... met attestatie van Delfzijl
Antje Berents (overleden den 14 August. 1759)
Pieter Cornellis met attestatie van Losdorp (vertrokken met attestatie naar Losdorp 1752)

6 Sept. 1759
Elisabeth Hermanni, met attestatie van Middelstan (overleden 1762)

Den 6 December 1759
   Met attestatie zijn tot ons overgekomen:
Caspar Johan Haze, met attestatie van Amsterdam (met att. naar Solwert vertrokken in 1794)
Johannes Pieters, met attestatie van Zutphen
Hijlkje Johannis, met attstatie van Hollum en Ballum op ‘t Eijland Ameland (overleden 1792)

Den 5 Junii 1760
   Met attestatie zijn tot ons overgekomen:
De Heer B. van der Borgh, met attestatie van Loppersum (obit)
Johan van Leuwen
   en ..... met attestatie van 't Hogezand (vertrokken met attestatie na Groningen den April 1761)
Margaretha Heijne
Tjerkje Zacharias huisvrou van Wolter Willems Dijk met attestatie van Sappemeer (overleden 1802)
Den 11 Sept. 1760
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Pieterke Pieters van Emden
Dirk Aberkrom van Steenwijk (overleden 1760)

Den 11 December [1760]
Sieke Luitjes met attestatie van Loppersum (overleden den April 1797)
Hillegien Derks met attestatie van ‘t Hogezand (overleden 1805)
Geeske Lammerts met attestatie van Opwierda (obit)
   Aangenomen op belijdenis:
Berent Hindriks (obit)
Riewen Drijfhamer (overleden den 12 Augustus 1782 zijnde toen ouderling)
Henricus Broos (vertrokken met attestatie naar Opwierda)
Albert Harmens (overleden den 20 Septemb. 1789)
Jan Hannes Scheepemaker (overleden in 1796)
Hendrik Nederhoed (overleden 1789)
Albertin Leerengs (overleden den 7 Maij 1777)
Sijmke Sijmens (overleden)
Trintie Fokkes (vertrokken)
Jantie Harms (obit)

Den 5 Martius 1761
   Aangenomen op belijdenis:
Thoma Garks (overleden den 6 of 7 Maij 1795)

Den 12 Maart 1761
   Met attestatie van Groningen overgekomen:
Commis Daniel Lambert Busz (overleden 1776)
Gesina Assijs egteluijden en (overleden d. 3 August. 1791)
Gepke Saagmans (vertrokken naar Woldendorp)

Op Belijdenis des Geloofs sijn door de Kerkenraad
tot Ledematen den 12 Mt 1761 aangenomen:
Harm van der Veen (overleden in Nov. 1781)
Jan Engelkes (overleden 1762)
Jan Meertens (overleden)
Enno Nomdes Brontsema
Eltje Rijtma (overleden)
Jacob Spithorst (overleden)
Roelef Pieters Hopman (overleden 1769)
Eltie Lamberts Boompael (overleden 1762)
Jan Gerbens (overleden in 1794)

Jan Drijfhamer (overleden 1815)
Lambartus Tonkens (overleden 1802)
Henderk Jacobs (overleden)
Jan Datema (overleden 1765)
Martien Willems vrouw van Harmen Fritses (obit)
Hilliggien Hinderiks, vrouw van Anthonij Warendorp (overleden 1780)
Grietie Luitjens, vrouw van Jan Meertens (obit)
Maria Hindriks Pottema, vrouw van Jacob Houwersijl (overleden in 1794)
Anna Reijsijger (vertrokken in Sept. 1780 met attestatie naar Delfzijl) 
Elizabeth Jans, vrouw van Eltje Ritema, N.B. uit het mennonitendom tot ons overgekomen (overleden Jan. 1800)
Grietje Thomas, weduwe van Haijo Aries (overleden in October 1777)
Anie Lubbers, vrouw van Wilte Poppes (obit)
Dietie Garmts, vrouw van Joost Jacobs (overleden den 16 Dec. 1789)
Huberta Beudt, jonge dogter (vertrokken met attestatie na Lehr 1761)
Geertje Roelfs, jonge dogter (overleden den 1789)
Anna Busz, jonge dogter (vertrokken met attestatie naa Farmsum 1769)

Den 11 Junii 1761
   Met attestatien zijn tot ons overgekomen:
Gerrit Hesseling, met attestatie van Groningen (overleden den 19 Octob. 1766)
Daniel Bauer, met attestatie van Hellevoetsluis (vertrokken met attestatie 1762)
Derk Hermanni, met attestatie van Delfzijl (overleden)
Aijlke Sijwkes, met attestatie van Bedum (vertrokken met attest. naar Groningen 1781)
   Tot ledematen zijn op belijdenis aangenomen:
Albert van der Leij, (overleden den 25 Febr. 1792)
Reijnolt Danhof (overleden 1770)
Roelf Pieters Keur (overleden 1770)
Grietje Egberts (overleden 1788)
   Met attestatie is tot ons overgekomen:
Margareta Abbring, Wed. van Dn. C. Heeren, met attestatie van Weiwert (vertrokken naa Groningen 1762)

Den 10 Septemb. 1761
   Met attestatien zijn tot ons overgekomen:
Amalijna Ippink, met attestatie van Amsterdam (overleden 1765)
Willemine Jans Visscher, met attestatie van Groningen (overleden 1776)
Trijntje Jans, weduwe van Jan Geerts, met attestatie van Opwierda (overleden 1780)

Den 10 Decemb. 1761
Dn. Harmannus van der Swaagh, Pred. van Oudeschoot, in Friesland (vertrokken den 6 Nov. 1769 na Nieuw Scheemda)
Meddina Evers, huisvrouw van Dn. H. van der Swaagh van Oudeschoot (vertrokken den 6 Nov. 1769 na Nieuw Scheemda)

Den 11 Meert 1762
Annigjen Claassen met attestatie van Groningen
Johannes Wilhelmus Merkelbag (overleden 1784), en Alegonda Feron (overleden) Ehel. met attestatie van Groningen

Den 9 Decemb. 1762
Michael Janssen
   en ..... met attestatie van Embden (vertrokken met attestatie na Groningen den 9 April 1769)
Marieke Janssen
Hendrikjen Beerends met attestatie van de Niewe Pekel A

Den 10 Meert 1763
Den Hr. Evert Joost Leewe, met attestatie van Groningen (overleden)
   En op belijdenis aangenomen
Aafjen Ebels, huisvrouw van de WelEd. Hr. E. Brucherus (overleden in 1789)
Aafjen Stenhuis, huisvrouw van de Wel.Ed. Hr. P. Ebels (overleden 25 August. 1782)
J.C. Busch, wed. wijlen Dns A.H. Langenhert, met attestatie van Emden (vertrokken na Veendam 1764)
Udo Ringels, met attestatie van Groningen (vertrokken met attestatie weder na Groningen den 9 April 1764)

Den 9 Junii 1763
   Met attestatien zijn tot ons overgekomen
Antje Jacobs, met attestatie van Zutphen
Trijntien Jans, weduwe van Jan Hemmes, met attestatie van de Nieuwe Pekel A (overleden in Febr. 1782)

Den 8 September 1763
Dn. Petrus Wiardi, Emeritus Pred. van Woltersum (overleden den 15 Jan. 1771)
Rijkjen Helmichs met attestatie van de Meeden (vertrokken met attestatie na de Meeden 1769)

Den 8 Decemb. 1763
Louwijna de Baar, met attestatie van Rottum, zijnde de huisvrou van de Brouwer Frans Huijs (overleden den 7 Februari 1768)
Minne Ennes (overleden den Octob. 1776)
   en ..... met attestatie van Groningen
Maijke Ocken, deszelfs huisvrouw (vertrokken met attestatie naar Manslagt in Oostvr. den 22 Sept. 1777)

Den 8 Meert 1764
   Sijn op Belijdenisse aangenomen:
Hiske Bonnen, Huisvrouw van Albert van der Leij (overleden den 13 Maij 1765)
IJcte Benneg

Den 21 Junii 1764
   Met attestatien zijn tot ons overgekomen:
Wijnand Rochel (overleden)
   en ..... met attestatie van Alkmaar
Marijtje Elders (overleden in 1792)
Wiebbe Tobias, met attestatie van Leermans (overleden 1785)

Den 6 September 1764
   Met attestatie sijn tot ons overgekomen
Geesje Landfoort, wed. van Reinard Feron (overleden in 1777)
   en
Aaltje Feron, met attestatie van Groningen (vertrokken met attestatie naar Groningen den 2 Maart 1778)
Debora Ubbes met attestatie van Groningen
Dina Wierts, wed. van J. H. Nieuwentijd met attestatie van Losdorp (overleden in 1793)
Albert Edes en Trijntje Hendriks Ehel. van de Scheemda met attestatie overgekomen (Albert overleden 1765)

Den 6 December 1764
   Met attestatien zijn tot ons overgekomen:
Antje Geerts, met attestatie van de Scheemda
Johan Emanuel Stapenhorst (overleden)
   en ..... met attestatie van Lengerich in het Graafschap Tekelenburg
Johan Henrich Stapenhorst
   Tot ledematen zijn op belijdenis aangenomen:
Juliana Johanna Spandaw (vertrokken met attestatie 1771)
Diewer Lodewijks (overleden 1811)
Martein Roelefs (vertrokken met attestatie naar Opwierda)
Trintie Lodewijks (overleden 1808)

Den 7 Meert 1765
   Tot ledematen aangenomen op de belijdenis:
Jan V D Heijde (overleden)
Thomas Broos (vertrokken met attest. naar Noordhorn in 1795)
Johannes Alberts (obit)
Rijmer Rijmers (vertrokken)
Meme Bonema (vertrokken met attestatie)
   Met attestatie tot ons overgekomen
Anje Harms met attestatie van Uitwierda (vertrokken met attestatie naar het Zand den Junij 1768)

Den 6 Junij 1765
   Tot lidmaat is aangenomen:
Martijnus Vriezema (vertrokken met attestatie naar Oterdum)
   Met attestatien zijn tot ons overgekomen:
Hindrik Jan Klatter
   en ..... met attestatie van Stedum (vertrokken 1768 met attestatie naar Tjamsweer)
Grietjen Rooseboom, deszelfs huisvrouw

Den 5 December 1765
   Met attestatien zijn tot ons overgekomen:
Elsien Jannes met attestatie van Groningen (derwaarts wederom vertrokken met attest. 1767)
Renske Rinjes, met attestatie van Holwierda (overleden 1767)
   Tot ledematen zijn op belijdenisse aangenomen:
Johannes Hovingh (vertrokken met attestatie naar Groningen den Febr. 1772)
Hendrikjen Jacobs (obit)
Aeilke Harkes (vertrokken met attestatie 1771)

Den 27 Februari 1766 zijn op de belijdenisse aangenomen tot Ledematen:
Albert Claasens (met zijn schip op zee vergaan in 1791)
Meltjen Driewes (obit)
Jantien Driewes (overleden)

Den 13 Maert 1766 zijn op de belijdenisse tot ledematen aangenomen en met attestatie overgekomen:
Niesjen van Gissen met attestatie van Schilwolda (overleden (zo mene) 1779)
Henricus Ringels (overleden)
Erenst Crull (overleden in Febr. 1795)
Jan Folkers (vertrokken met attestatie naa Loppersum den 11 Jan. 1768)
Pieter J. Craan (overleden den 24 Junii 1796)
Hindr. Wess. van Dijkum (vertrokken met attestatie naar Groningen 1766)
Fritze Harms Danhof (overleden 1768)
Sjouke Heerkes, huisvrouw van Wijger Hansen (obit 1817)
Juiltie Schelts, huisvrouw van Harrijt Jurjens (overleden de 15 Nov. 1815)
Sijneke Roelfs huisvrouw van P.J. Craan (obit)

Den 5 Junii 1766
   Met attestatien zijn tot ons overgekomen:
Willem Zaagman met attestatie van Groningen
Zwaantien Jans met attestatie van Groningen (overleden den Junii 1791)

Den 11 September 1766
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Karst Hoving met attestatie van Delfzijl (overleden den 27 Febr. 1769)
Berend Kunshij met attestatie van Namen (weder vertrokken met attestatie naar Groningen 24 Aug. 1767)
   Op belijdenisse aangenomen
Luijsijea Bruijns, huisvrouw van Jannes Everts voorheen van Hemme Jans (obit)
Geetruit Obbes, (vertrokken met attestatie naar Tjamzweer 1773 in Dec.)
Helena Tonkes (vertrokken met attestatie naar Groningen)
Frouke Jans (obit)
Dit is het + merk van Euwfke Wildriks

Den 11 Decemb. 1766
   met attestatien zijn tot ons overgekomen:
Hilke van Gelder, Wed. van G. Bonnen, met attestatie van Embden (vertrokken)
Pieter Tonnis, met attestatie van Oldenzaal (overleden)

Den 5 Maert 1767
   Op de belijdenis aangenomen:
Foktien Luitens (obit)
Anna Jans Visser (overleden)
Grietie Eedes Dumring, huisvrouw van W. Cannegieter (overleden Febr. 1787)
Hilke Jannes (vertrokken met attestatie naar Groningen Nov. 1767)

Den 10 Decemb. 1767
   Met attestatie is tot ons overgekomen:
Albertje Jans, Wed. van Scholte Aijlkes, met attestatie van Opwierda (overleden)
   Op belijdenisse aangenomen:
Claas Saagman (overleden Jan. 1778)
Evert B. Hefting (overleden den Sept.1773)

Den 16 Junij 1768
   Met attestatien zijn tot ons overgekomen
Pieter Thomas met attestatie van Loppersum (overleden)
Pieterke Pelgrims, deszelfs huisvrouw met attestatie van Loppersum (obiit)
Doe Pieters met attestatie van 't Zandt (vertrokken met attestatie naar Oosterwijtwert 1774)
Pieterke Kornellis, deszelfs huisvrouw met attestatie van 't Zandt (overleden 1773)
Engelbert Jurjens Westenhuis met attestatie van Delfzijl
Henrica Hindriks deszelfs huisvrouw met attestatie van Delfzijl (overleden den April 1797)
   Op belijdenisse is aangenomen:
Boele Knijpenga (overleden)

Den 8 September 1768
   Met attestatie tot ons overgekomen
Hilke Jans van Groningen
Grietje Tijmens, huisvrouw van Simon Vink van Westerwijtwert (overleden in 1789)

Den 8 Decemb. 1768
   Op belijdenisse zijn aangenomen:
Harmannus Geerts Bauwers (overleden)
Eisse Egberts (overleden)
Jan Heines (overleden 1786)

Den 9 Maert 1769
   Met attestation zijn tot ons overgekomen:
Everhardus Ducellie van Groningen, S.S.Theol.Studios. (vertrokken met attestatie 1771)
Abraham Woltgraft van Groningen (met attestatie vertrokken in Julij 1769)
Rosina Johanna Pool van Leiden (met attestatie vertrokken in Julij 1769)
   Op belijdenisse zijn aangenomen:
Mareke Geminge Brontzema (vertrokken met attestatie naar Middelstum den 27 Feb. 1814)
Aaltien Derks, thans huisvrouw van Stoffer Berents (obiit)

Den 14 September 1769
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Andries Bok en Hendrikje Rolstra Ehel. van Groningen (overleden)
Johanna Muller van Groningen (vertrokken met attestatie naar Holwerda 1774)
Maria Vechnerus van Zuidlaren (overleden in 1790)

Den 7 Decemb.1769
   Met attestatien zijn tot ons overgekomen:
Fecco Jurriens met attestatie van de Beerta (overleden 1783)
Reinier Pieters met attestatie van 's Gravenhage
Mettien Warrenders met attestatie van Farmsum (overleden 1783)

Den 8 Maart 1770
   Met attestatie zijn tot ons overgekomen:
Henrica van Hemert, huisvrouw van Reinier Pieters organist, met attestatie van Rotterdam (obit 1816)
Luitje Alberts, met attestatie van Lopperzum (overleden)

Den 7 Juni 1770
Jacob Zwart V.D.M (vertrokken den 29 April 1776 naar de Willemstad)
   Met attestatien zijn tot ons overgekomen:
Cornelia Margaretha van Suchtelen met attestatie van Stavoren (vertrokken met attestatie naar de Willemstad den 29 April 1776)
Caatje Harmanni met attestatie van Stavoren (vertrokken met attestatie na Groningen den 12 Nov. 1770)
Fenja Doees Wed. wijlen Lippe Aljes met attestatie van Loppersum (obit)
   Op belijdenis aangenomen op denzelven 7 Juni:
Kornelis Derks Bloupot (overleden den Maart 1771)
Rachel de Vries (vertrokken met attestatie 1775)
Marieke Lubbertus (overleden den April 1797)
   Noch met attestatie tot ons overgekomen den 8 Juni:
Dievertien Saagmans, weduwe Rupsina met attestatie van Groningen (overleden 1779)

Met attestatie van Groningen tot ons overgekomen den 14 Sept. 
Hilke Broeksmit (vertrokken met attestatie naar Groningen 1771)

Den 6 Decemb. 1770
   Op belijdenis aangenomen:
Hilke Eltis (vertrokken met attestatie naar Groningen 1777)
Schoeke Temmens (obit 1804)

Den 14 Maart 1771
   Op belijdenis aangenomen:
Hilligien Hovingh (vertrokken met attestatie naar Amsterdam den Febr. 1779)

Den 6 Junii 1771
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Margjen Hindriks, met attestatie van Solwert enz. (vertrokken naar Loppersum 1774)

Den 5 Decemb. 1771
   Op belijdenis aangenomen:
Geertiens Louwerens Reevers (overleden den August. 1777)

Den 5 Maart 1772
   Met attestatien tot ons overgekomen:
Thijmen Hanssen met attestatie van Petersburg (vertrokken met att. na Amsterdam)
Fieke Boelema, Wed. van Hindrik Klein van Groningen (overleden 1779)
   Op belijdenis aangenomen op voorgaande datum:
Hindrik Wijchgel (vertrokken met attestatie naar Stedum 1771)
Hindrik Waarendorp (obiit)
Swaantjen Bruins (obit)
Anna Regijna Holthuis (overleden 1781)
Annigjen Rijtma huisvrouw van Ernst Crull (obit)
Bouke Obbes huisvrouw van H. Warendorp) (overleden)
Aeilke Hindercks huisvrouw van Jan Harms Scheepmaker
Geertruit Saagman huisvrouw thans van J. Nijeveen Chirurgijn
Dievertijn Saagman huisvrouw van L. v. Teijlinge
Aafke Sjabbes (overleden 1783)

Den 18 Junii 1772
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Tallechje Pieters, met attestatie van Groningen, huisvrouw van Jacob Hermans
Jannetje Baurgesuis, met attestatie van Amsterdam (overleden 1782)

Den 3 Sept. 1772
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Remke Engelberts wed. Arent Gerrits van Groningen (overleden)
Hilke Jannes, met attestatie van Oosterwijtwert 

Den 10 Decemb. 1772
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Jakob van Beilen met attestatie van Groningen
Jantien Jans, deszelfs huisvrou met attestatie van Groningen
Stephanus Meulenkamp met attestatie van Groningen (overleden)
Trijntje Hof, deszelfs huisvrou met attestatie van Groningen (overleden in 1793)

Den 18 Maart 1773
   Op belijdenisse aangenomen:
Geesijn van der Tuick (vertrokken in Sept. 1780 met attestatie naar Delfzijl)

Den 10 Junii 1773
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Magdalena Du Celliee met attestatie van Den Haag (vertrokken met attestatie naar Oterd. in Nov. 1784)
Arent Pieters met attestatie van Groningen (overleden 1775)
Jurrien Jentzema met attestatie van Opwierda (met attest. naar Woldendorp Nov. 1800)
Annigjen W. Saagman, deszelfs huisvrou met attestatie van Opwierda (overleden in Maij 1789)
   Op belijdenisse aangenomen:
Jan Popkes (overleden 1800)
Jan Jans Woldringh (obiit)
Gerrijt Westerhof (overleden 1796)
Jacobus Harmanij (overleden 1815)
Geertems, of Geert Temmens (overleden)
Trijntje Westerhof (overleden)
   Nog met attestatie gekomen:
Wija Placius, huisvrou van de Chirurgijn Averes met attestatie van de Scheemda (vertrokken met attest. naar Noordbroek d. Julius 1796)

Den 9 December 1773
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Margaretha Straatingh, met attestatie van Groningen (overleden den 8 Maart 1783)
Jonkhr. Gerhard Lewe, met attestatie van Delfzijl (overleden in 1793)

Den 10 Maart 1774
   Op belijdenis aangenomen:
Hillebrant Janssonius (vertrokken met attestatie naar Delfzijl 1780)
Omge Hindriks (obiit)
Benjamin Smit (overleden)
Thomas Detmers (vertrokken naar Groningen)
Benardus Alberts (obiit)
Anna Steerenborgh (overleden den 1 Febr. 1795)
Maria Lauwerens Reevens

Den 9 Junii 1774
   Op belijdenis aangenomen:
Hindrik Nannes (overleden)
Pieter Derks (overleden)
T A deze tekens zijn gezet door Tietje Alberts
Jantien Hinderiks
Trinie Berenst (overleden 1783)
Fennigje Lamments (overleden 1798)

Den 8 September 1774
   Op belijdenis des Geloofs aangenomen:
Antie Wallant huisvrouw van N. van der Leij (obit)
Frouke Reinder Frima huisvrou van E. Idema (obit)
Pieter van Lehr (overleden den Nov. 1775)
Apollonia van Lehr (vertrokken met attestatie naar Groningen Maij 1776)
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Luitien Klaassen Buurma met attestatie van Amsterdam (obit)

Den 8 December 1774
   Met attestatie zijn tot ons overgekomen:
Aaltjen Roelfs met attestatie van Groningen (overleden in Dec. 1796)
Klaas Thomas met attestatie van Wierum en Dorquert (obit)

Den 9 Maart 1775
   Met attestatie zijn tot ons overgekomen:
Arent Vos met attestatie van Groningen (overleden den 29 April 1795)
Helena Tonkens deszelfs huisvrou met attestatie van Groningen (obit)

Den 15 Junij 1775
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Egbert Willems, met attestatie van Westerwijtwert (obit)

Den 14 December 1775
   Met attestatien tot ons overgekomen:
Jonkhr. Jan Albert Joost Gruijs, met attestatie van Loppersum (obit)
Jacobjen Hindriks, van Banhiem, huisvrou van Gerrit Lubbers met attestatie van Veendam, (thans huisv. van Klaas Havering) (obit)
Jan Meijer
   [en] ..... met attestatie van Groningen (beide overleden 1776)
Hillegje Takens deszelfs huisvrouw 
Willem Geertz, met attestatie van Groningen (vertrokken met att. naar Holwierda den 14 8br. 1782)

Den 29 Februari 1776
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Janna Stenhuis van Farmsum (obit)
   Op belijdenis des Geloofs aangenomen:
Johannes Geerts Stellingwerf (overleden in 1792)
Grietije Pieters Kelard (vertrokken met attestatie naar de Willemstad den 29 April 1776)
Hilke Derks (overleden)

Den 6 Junii 1776
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Klaas Havering, met attestatie van Amsterdam (overleden den August. 1786)

Den 5 September 1776
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Anna van der Tuick, huisvrou van Jan Ludolfi met attestatie van Groningen (vertrokken met attest. naar Garshuizen 1784) (obit)

Den 5 December 1776
Corn. Jongsma V.D.M. en deszelvs huisvrou Jetske Hiddema (obit) met attestatie van Balk (vertrokken naar Leuwaarden 1787 April)
Jantje Frima met attestatie van Groningen
   Op belijdenisse aangenomen:
Josua Jan Roowaan (overleden den 1 Decemb. 1789)

Den 13 Maart 1777
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Feijkes Everts
   en ..... met attestatie van ‘t Hoogezand
Anje Alberts (overleden 1779)
   Op belijdenisse aangenomen:
Harriet Jurjens (overleden 1814)
Matthies Boeles Hefting (vertrokken met attest. naar Solvert 9 April 1816)
Efijn Matthies, huisvrou van Matthies Boeles Hefting (overleden 1789 den 14 Januari)
Jacob Hiddes Smit (overleden den 8 August. 1792)
Hester Hovingh (met attestatie vertrokken naar Groningen in Maij 1785)

Den 5 Junii 1777
   Met attestatien tot ons overgekomen:
Johannus ter Haar
   [en] ..... met attestatie van Veenendaal (vertrokken met attest. naar Delfzijl 1786)
Willemina Homoet, deszelfs huisvrou
Grietje Luirts, met attestatie van Groningen (vertrokken na Groningen en aldaar overleden 1780)
Willem Cannegieter, met attestatie van Embden (overleden in Nov. 1781)
Derk Mensen
, met attestatie van Noorddijk (vertrokken met attestatie naar Lehr den 3 August. 1778)
   Op belijdenisse zijn aangenomen:
Clement Jans (met attest. na Westenaes 8 Sept.1806 (obit)
Margrietie Rijtma, huisvrouw van Manuel Molenkamp (overleden in 1793)
Eike Geerts (obiit)
Willem Gerhard Alstorphius (den 11 Junij 1779 met attestatie vertrokken naar Amsterdam)

Den 11 September 1777
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Tjiske Geerts met attestatie van Jukwert
Wijbrandus Adams Tebbens met attestatie van Batavia (vertrokken met dezelvde attestatie naar de Fransche Gem. te Groningen in Octob. 1778)

Den 11 December 1777
   Met attestatien tot ons overgekomen:
Adam Tebbens met attestatie van Holwierda (vertrokken ziet acta consist. den 9 Dec. 1790. art. 9 van den 10 Maart 1791. art. 5 van den 11 Junii 1795 art. 11)
Johanna Muller, deszelvs huisvrouw met attestatie van Holwierda (overleden den 26 Dec. 1788)
Hindrik Ottens met attestatie van Farmsum

Den 5 Maart 1778
   Op belijdenisse des geloofs aangenomen:
Aaltien Tebbens, huisvrouw van L. Tonkens (obit)
Geeske Jans, huisvrouw van Riemt Riemts (overleden in 1794)
Riemt Riemts (overleden in 1794)

Den 11 Junii 1778
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Albertje Scherphuis, met attestatie van Amsterdam (weder vertrokken met attestatie na Termunten in Maart 1781)

Den 10 Decemb. 1778
   Op belijdenisse aangenomen:
Jacob Reinder Frima

Den 11 Maart 1779
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Margjen Eijsens
   en ..... beijden met attestatie van Groningen
Grietjen Eijsens (overleden 1813)
   Den zelven dito zijn op belijdenis den gemeente toegevoegt:
Jantijn Hinderks Klatter (vertrokken na Pekela)
Stoffer Jacobs (vertrokken met attestatie naar Godlinze den 17 Octob. 1779)
Jan Heines Wolving (met attestatie vertrokken naar Sapmeer den 11 Junij 1779)

Den 10 Junij 1779
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Jacobje Hindriks
, huisvrou van Jacob Masson, met attestatie van Groningen (overleden 1780)
Tjedmer Jochums
, met attestatie van Jukwert
   Op belijdenisse aangenomen:
Elijzabet Lammerts (overleden)
   Nog zijn met attestatie tot ons overgekomen:
Stoffer Berents (overleden 1786) 
   en ..... met attestatie van Tjamsweer
Grietje Duurts, deszelfs huisvrou (overleden 1781)

Den 9 September 1779
   Is op belijdenisse tot lidmaat aangenomen:
Abraham Beerens (overleden den Dec. 1790)

Den 9 December 1779
   Op belijdenisse aangenomen:
Helena Evers (obiit)
Alberdina Jacobs (overleden April 1785)
   Met attestatie tot ons overgekomen:
De Hoog Edele Hr. Tjaart Adriaan Gerlacius, Heer van Stedum (met attestatie van hier naar Stedum 9 Maart 1801)

Den 10 Maart 1780
   Met attestatie van den Meden in den Ommelanden tot ons gekomen
Anje Claassen

Den 8 Junij 1780
   Met attestatien zijn tot ons overgekomen:
Henricus Vredeman (vertrokken met attest. naar Delfzijl in 1795)
en ..... met attestatie van Dokkum
Uilkjen Jantjes, deszelvs huisvrou (overleden den Decemb. 1788)
   Op belijdenisse zijn aangenomen:
Frouwke Geerts in de Pekel A (overleden 17??)
Jeeke Hillebrands huisvrouw van Cornelis Hembdes (vertrokken met attestatie naar Delfzijl in 1793)
Derktie Egberts huisvrouw van Casper den Haas (vertrokken met attest. na Leer in Oostfriesland 16 Junii 1800)
Luitske Heerkes huisvrouw van Marten Lammerts Sneeker Schipper (overleden in 1791)

Den 7 December 1780
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Eckje Egges, vrouw van Jan Roelfs met attestatie van Opwierda (vertrokken met attest. naar Wirdum den April 1787)
Elizabeth Jans met attestatie van Groningen (vertrokken met attestatie naar Groningen den August 1783)

Den 6 September 1781
   Met attestatie van Molkwerum in Frieslandt tot ons overgekomen:
Gerrit Jans en
Dieuwke Barends, Echtelieden (NB: den man in 1784 overleden zijnde is de weduwe weder derwaards met attest. vertrokken in 1785)
   Op belijdenis des geloofs den zelven dito:
Jan Obbes
Albert Riewens Drijfhamer (overleden)
Frouke Hinderks Klatter (vertrokken naar Pekel A)
Martien Kornellijs (met attestatie vertrokken naar Farmsum 19 8br. 1782)
Etijen Harms Danhof

Den 6 December 1781
   Met attestatie van het Oosternieuwland tot ons overgekomen:
Grietje Nankes (overleden 1789)

Op belijdenis des geloofs zijn der gemeente toegevoegdt
Den 6 Junii 1782
Jelle Jans (vertrokken met attestatie naar Solwert den 11 Sept. 1784)
Manuel Molencknop (overleden)
Geert Loodewijkts van Roon (vertrokken den 7 Nov. 1783 met attestatie naar Menzingweer)
   En deszelven dito zijn tot ons overgekomen:
Sijmen Ennes en deszelvs huisvrouw
Stijntje Udes beijden met attestatie van Tjamsweer (overleden)

Den 5 Septemb. 1782
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Berend Kunssje met attestatie van Delfzijl (vertrokken met attest. naar Groningen den 8 Maij 1796)

Den 13 Maart 1783
   Op belijdenis aangenomen:
Harm Alberts (obit)
Eliten Wiellems (obit)
Elijsabet Jans, huisvrouw van Harm Alberts (obit)

Den 5 Junij 1783
   Met attestatie tot ons overgekomen:
Elizabeth Obbes, met attestatie van Delfzijl (met attestatie weder derwaards vertrokken in April 1784)
   Op belijdenis aangenomen:
Pieter Frima 
Willem Wolters Dijk
Klaas Alberts (obit)
Corneeliske Wijbes, huisvrouw van Tamme Tjaarts (obit 1816)
Luchrecia Busz 
Elijsabeth Busz (obit)
Pietronella Ruwens Drijfhamer
Tottie Tomas (met attest. naar Delfzijl 4 Junij 1800)

Den 11 September 1783
   Met attestatie tot ons overgekomen:
A. Dominicus van Winschoot (obit)
Griettijn Cornelis van Groningen (obit)
Den 11 December 1783
Met attestatie tot ons overgekomen:
Martje Haijkes, met attestatie van Opwierda (overleden in 1785)
Abraham Christiaans, met attestatie van Groningen (overleden in April 1785)

Den 11 Maart 1784
Op belijdenis aangenomen:
Jan Vierteen (obit)
Jan Philip Ducelliee (vertrokken den 6 Maart 1788 met attest. naar Winsum)
Claas Riewen Drijfhamer (obit)
Jantie Tomas Pot
Jan Hemmes
Wijger Wijgers
Marten Hijnderiks (overleden den 21 September 1789)
Samuel Harmannij (obit)

Den 10 Junij 1784
Met attestatie tot ons overgekomen:
Hindrik Vijge, met attestatie van Groningen (obit)

Den 9 September 1784
Met attestatie tot ons overgekomen:
Johan Hendrik Simeon Wijchgel S.S.M. Cander
Everhardina Johanna Frima, huisvrouw van Jacob Frima, met attestatie van Loppersum

Den 9 December 1784
Op belijdenis aangenomen:
Marse Freriks Scharphuis
(obit)
Hinderk Jacobs Heeringa (obit)
Menstije Albartus, huisvrouw van Mense Freriks Scharphuis (overleden 1815)
Trijntie Roelfs Vos, huisvrouw van Jacob Wierenga

Met attestatie tot ons overgekomen:
Geert Bloem (overleden den …Jan 1785)
en ….. echtelieden met attestatie van Groningen (de vrouw weder met attestatie derwaarts den 2 Maij 1785)
Zwaantje Eikens

Den 9 Junij 1785
Met attestatie tot ons overgekomen:
Jantien Steenge, huisvrouw van Ekke J.Wijk met attestatie van Veendam (vertrokken met attestatie naar Sterlo den 10 April 1805)


Op belijdenis aangenomen:
Jannes Everts (overleden Febr. 1798)
Hillebrant Konijsaan (overleden 1809)
Auktie Pieters de Boer (obit)
Janna Huisingh (vertrokken met attestatie naar Groningen in 1793)

Den 7 December 1785
Met attestatie tot ons overgekomen:
Jan Woldring met attestatie van Groningen (overleden 1807)
Klaas Jans Mulder
en ……. met attestatie van Groningen (met attestatie van ons vertrokken naar Slochteren …..7 Juni 1802)
Willemtje Jans Woldring deszelfs huisvrouw

Op belijdenis aangenomen:
Bouwena Nisa Smit, huisvrouw van conrector Paarlkamp (overleden 1813)
Bijske Jans

Den 8 Junii 1786
Met attestatie tot ons overgekomen:
Gerhardus Buning met attestatie van Groningen (vertrokken den 19 8br. 1789 met attest. naar Uithuisden Meeden)
Geert Lodewijks van Roon, met attestatie van Mensingeween (overleden 17 Dec. 1788)

Op belijdenis aangenomen:
Aaltien Wiltes (overleden den 1 Januar.1794)

Den 7 September 1786
Met attestatie van Groningen tot ons overgekomen:
Geertruida Hermanni (obit)
en
Hindrikje Westerhuis

Den 7 December 1786
Op belijdenis aangenomen:
Sibrand Ennes Houwerzijl
x dit is Martha Johannes, huisvrouw van Geert Temmes (eigen gezetten merk)

Den 8 Maart 1787
Op belijdenisse aangenomen:
Hinderk Harms Danhof (obit)
Steeven Abrahams Beenediktus (obit)
Geessijn Alberst, huisvrouw van Clement Jans (overleden 1799)
Maria Busz
Stijntie Idema (obit)
Attie Idema (vertrokken met attestatie naar Delfzijl in 1792.)
Reurtje Dijk, vertrokken met Attest naar de Zeerijp 1813)
Geertruit Houwerzijl (huisvrouw van Boele Hefting)
Anje Jacobs (vertrokken met attest. naar Leeuwarden den 14 April 1788)
Fieke Jans
Aagje Rijtma
Dievertijn Jurjens Jentzema (overleden in 1792)
Elsijn Koenes Jentzema (vertrokken met attestatie naar Hoorn den …Julij 1789)
Hilke Jans
Geertruit Jentzema (vertrokken met attest. naar Purmerende den 24 Maart 1793)

Den 7 Junij 1787
Met attestatie tot ons overgekomen:
Martjen Pieters Kraan, met attestatie van Groningen (vertrokken 1795 met attestatie naar Termunten)
Anna van der Tuuk, met attestatie van Garshuizen
Jan Claasen
en
Bouwke Pieters, deszelfs huisvrouw, met attestatie van Garshuizen

Den 6 September 1787
Op belijdenisse aangenomen:
Lambartus Averes (vertrokken met attestatie naar Noordbroek juli 1796)

Met attestatie overgekomen:
Petrus Peerlkamp, Conrector met attestatie van Groningen (obit 1815)

Den 6 December 1787
Op belijdenisse aangenomen:
Cornelia Ebels (huisvrouw van den Hr. R.P. Cleveringa)

Met attestatie overgekomen:
Niesje Houttuyn, jonge dogter met attestatie van Bovenkarspel bij Enkhuizen (vertrokken met attestatie naar Friesland in 1791)

Den 5 Junij 1788
Op belijdenisse aangenomen:
Freerk J. Mulder (overleden in August. 1792)

Den 4 Julij 1788
Met attestatie tot ons overgekomen:
De Wel Eerwaarde Heer Johannus Bieruma, van Nieuwendam te Appingedam beroepen (obit)
Aaltje Noormans, met attest. van Nieuwendam (obit)

Den 5 Maart 1789
Jan G. Bart (obit)
en
Frouke K. Stijl, deszelfs huisvrouw (obit) beiden met attestatie van Termunten tot ons overgekomen

Op belijdenisse aangenomen:
Geert Aarres (obit)
Sijbrand Eepkes Houwenzijl
Freederk Derks Hofmans (met attest. vertrokken naar Groningen in 1795)
Maiske Klaassen
Nieske Hindriks (obit)

Den 11 Junij 1789
Met attestatie tot ons overgekomen:
Johanna Louisa Rosier, huisvrouw van Dr. van Wartum, met attestatie van Termunten (vertrokken met attestatie naar Groningen den 24 April 1796)

Op belijdenis zijn aangenomen:
x Dit is het merk van Jan Harms Wegenaar, op de Wierde wonende.
Bronne Geerts (overleden den 5 August. 1796)
Jantie Jans (obit)

Den 10 September 1789
Met attestatie tot ons overgekomen
Rudolph Pabus Cleveringa met attestatie tot ons overgekomen van Farmsum (obit)

Den 10 December 1789
Met attestatie tot ons overgekomen:
Johannes Fiege (obit)
en
Maria Catrina Pulinx, deszelfs huisvrouw met attestatie van Arnhem
Luitjen Harms, met attest. van de Zeerijp (obit)

Op belijdenis zijn aangenomen:
Hindrik Albartus (obit)
Mienie Martens, huisvrouw van Hindrik Alb. (obit)

1790 Den 11 Maart
Op belijdenis aangenomen:
Jonas Hindriks (obit)
Pieter Hindriks Steenhuis (vertrokken met attest. naar Uith. Meeden den …Maij 1794)
Jan Willem van der Leij
Jochem Remts
Gerrijt Knijpenga
Meindert Remts (obit)
Albert Nederhoed
Maria Pieters (huisvrou van Jonas Hindriks)
X Dit is het merk van Jantien Jans huisvrouw van Derk Hofman (overleden den 21 Sept. 1793)
Mettije Cleements (vertrokken met attest. naar Sneek 18 Augustus 1794)
Fenna Sijbrants (obit)
Geertruda Tonkens (overleden 1798)
Anje Sijbrants (vertrokken)
Frouke Broos, huisvrouw van Wijger Wijgers, (overleden 1806)

Den 10 Junij 1790
Op belijdenis aangenomen:
Hindrik Pieters Ruiter
Hindrik Reinders (obit)
Altien Ogiers huisvrouw van Jacob Ogiers
Magdalienna Ysebrants, huisvrouw van Egbert, (obit)
Martien Pieters, huisvrouw van Jan Christ
Aaffijn Pieters Ruiter, huisvrouw van A. Dominicus
Aaltie Drijfhamer
huisvrouw van Jan Hemmes (obit)
Hillegijn Waarendorp, huisvrouw van Jochem Remts, (obit)

Met attestatie tot ons overgekomen:
Frans Godefroij, (obit)
en
Akke Fransen, deszelfs huisvrouw met attestatie van Harlingen

Den 9 September 1790
Met attestatien tot ons overgekomen:
Klaas Gerrijts
en
Hindrikje Heerkes, deszelfs huisvrouw met attestatie van Oosterlittens (obit)
Bronno Fredericus Cleveringa en (obit 1810)
Johanna Quintina Pabus, deszelfs huisvrouw met attestatie van Farmsum (obit 1812)
Juffer Anna Cleveringa, met attestatie van Farsum (met attest naar Werwers 27 August 1799)

Den 9 December 1790
Op belijdenis aangenomen:
Bieuwke Gouwkes, huisvrouw van Thomas Broos met attest. vertrokken
Anje Tjaarts, huisvrouw van Enno Hulst met attest. na Edam 26 Maij 1803
Hillegijn Meinders, huisvrouw van Harms Meerten
Sewerdina Johanna van Wartum (overleden den .. 1791)
Frouke Matthies Hefting (vertrokken naar ‘t Zand in Sept.1819)
Harktje Harkes Sip
X Dit is het merk van Hilke Simons (obit)

Den 10 Maart 1791
Op belijdenis aangenomen:
Arent Jacobs
Swaantie Pieters
Anna Jacobs
Foske Cleements (vertrokken met attestatie naar Nieuwolda 13 Sept. 1797)
Met attestatie tot ons overgekomen
Antje Rijpma, met attestatie van Groningen

Den 9 Junij 1791
Op belijdenis aangenomen:
Petrus Rosier van Wartum (met attestatie vertrokken naar Groningen den …Febr. 1791)
Everd Peters Roejer (vertrokken met attest. naar Embden den 26 Maij 1796)
Frederik Diderik van Halsema (vertrokken met attest. naar Harlingen den 3 Junij 1793)
Jan Jeltes Nederhoed
Helena Ogiers
(vertrokken met kerkel. attest. naar Vierhuizen 7 Junij 1807)
Roelfijn Hendriks (vertrokken met attest naar Uithuizen 1792)
Martien Lammers

Met attestatie tot ons overgekomen:
Geesjen Jochems, huisvrouw van Harm Emmelink, met attestatie van Amsterdam (overleden 1798)

Den 6 Septemb. 1791
Met attestatie tot ons overgekomen:
Adriana Siebenga met attestatie van Groningen

Den 8 December 1791
Met attestatie tot ons overgekomen:
Hendrik Smit, met attestatie van Groningen (vertrokken met attestatie naar de OudePekelA 12 Junij 1798)

Den 6 Maart 1792
Op belijdenis aangenomen:
Roelf P. Craan (vertrokken)
Hindrik H. Bijlsem
Harm Henderk
Willem Jans (overleden den 2 Dec. 1793)
Marcus Cornelius Diephuis (met attest. naar Farmsum 30 Maart 1795)
Magdalena Knijpenga (vertrokken met attest. naar Farmsum 9 Decemb. 1801)

Den 7 Junij 1792
Met attestatie tot ons overgekomen:
Jacobus Dominicus, met attestatie van Leeuwarden (vertrokken met att.naar Farmhuizen 1794)

Op belijdenis aangenomen:
Aafjen Stenhuis, huisvrouw van Brouwer H. Ringels
Lijzabeth Geers (met attest. na Delfzijl 8 August. 1805)
Lijzabet Hindriks (met attestatie vertrokken naar Holwierda 1813)
Ebeltie Abraums (obit)
Hinderk Derks
Jan Broos (obit)
Foppo Christjaans

Den 6 September 1792
Met attestatie tot ons overgekomen:
Jantjen Hartzma, vrouw van Jan Sluiter met attestatie van Zuidhorn (met attest na Zuidhorn 12 Oct. 1797)
Suzanna Roosenboom, weduwe wijlen den Heer H. Helperij, met attestatie van Farmsum (overleden in Jan. 1797)

Den 6 December 1792
Met attestatie tot ons overgekomen:
Swaantje Elfrinkhof, weduwe wijlen D. E. Sissingh, met attestatie van Westerendam
Albert Jans, met attestatie van Garrelsweer

Op belijdenis aangenomen:
Johan Mr. Kim (met attest. naar Lurmans 16 Oct. 1800)
Hinderijka Vos, (deszelfs huisvrouw overleden den 11 Sept. 1793)
Jantien Ties, (weduwe wijlen Jacob Hiddes Smit overleden den 21 April 1793)
Bouke Derks (met attestatie vertrokken naar Amsterdam in 1795)
Djeverk Jacobs (obit)
Riender Jacobs
Eltje Hiddes Vos (overleden den 26 Maij 1794.)
Obbe Koers (obiit)
Ijzebrant Bio Boer
Jan Jans Poort (overleden Jan.1793.)

Den 5 Maart 1793
Met attestatie tot ons overgekomen:
Albert van Bergen, met attestatie van Monnickendam

Op belijdenis aangenomen:
Klaas Freerks Vos (obit)
Jacob Pieters Balk
Tonnis Bartels
Roelof Pieters Schuit
Lieke Pieters Schuit (overleden den 21 Febr. 1794)

Epke Jakobs (vertrokken met attest. naar Zardam den 24 Maart 1794)
Swaantie Hindriks
Janna Jans (obit)

Met attestatie tot ons overgekomen:
Willem Egberts Zuithof met attestatie van Groningen (obit)
Margien Wolters, deszelfs huisvrouw met attestatie van Groningen (met attest. na Groningen 10 Maij 1799)

Den 6 Junij 1793
Met attestatie tot ons overgekomen:
Alstie Cornelis, met attestatie van Stedum (overleden.)

Den 5 September 1793
Met attestatie tot ons overgekomen
Dirk Roelefs, met attest. van Groningen (obit)

Op belijdenis aangenomen:
Hark Klaasens Kip (obit)
Elijsabeth Lammers, deszelfs huisvrouw (obit)

Den 5 December 1793
Met attestatien zijn tot ons overgekomen:
Anna Maria Rosevelt, huisvrouw van Jan H. Koop, met attest. van Jukwert
Elisabet Jans, met attest. van Groningen
Jan Geerts, met attest. van ‘t Zandt (vertrokken met attest naar Medelstrum May 1895(!) )
Paul Geerts met attestatie van Groningen (obit)
... en (vertrokken met attest.1793)
Aaltje Klaassens Venema, deszelfs huisvrouw met attestatie van Groningen

Op belijdenis aangenomen:
Tjeewer Klaasen Venema
Catharina Lucretia Gruijs (vertrokken met Dutaratoir naar Zoga in Oostvriesland 9 Sept. 1805)
Meike Ottes (obit)
Anje Alberts
Hinderktie Hinderks Heerenga
Derktie Ogiers (vertrokken met attest. naar Emden 13 Jan. 1801)
X Dit is het Mark van Aafke Jans
Heilke Hinderks


1794 den 6 Maart
Op belijdenis aangenomen:
Jan Hindrik Sissingh (vertrokken naar Rusthassen obit)
Met attestatie van Groningen tot ons overgekomen:
Ajolt Eppens ten Have (obijt.)

1794 den 5 Junij
Met attestatien zijn tot ons overgekomen
Aafke Gerrijts, huisvrouw Klaas Freriks Vos, met attestatie van Bierum (vertrokken met attestatie naar Bierum)
Fennigje Jans, huisvrouw van Louwe Nannes, met attestatie van Wirdum (obit)
Ikjen Cornelis Hoekzema, Wed. van H. Stenhuis (overleden de 13 Sep. 1796)
en …..met attestatie van Farmsum
Sjabbina Stenhuis (met attestatie naar Groningen 7 August 1797)

Op belijdenis aangenomen:
Hijle Douwes Courier (vertrokken)
Boele Matthies Hefting
Klaas Roelofs van der Weert
Jacob Jans
Elizabet Pieters Schuit
Geertie Geers (obit)

1794 den 11 September
Op belijdenis zijn aangenomen:
Jan Jozua Rowaans (vertrokken met attest. naar Uithuizen 11 Maij 1798)
Klaas Jans Arkema
Sipke Derks (obit)
Meike Luidork (vertrokken met attest. naar Schiltwolde 11 Oct.1798 obit)

1794 den 11 December
Met attestatie tot ons overgekomen:
Petrus Rosier van Wartum, met attest. van Groningen (wederom naar Groningen vertrokken met attest. den 24 April 1796
Op belijdenisse aangenomen:
Jaacob Hinderks Smit
Aaltjen Kiers, deszelfs huisvrouw (obit)
Hinderk Juserins (obit)
Jacob Derks Smit (met attest . na Opwierda 9 Sept. 1802)

11 Junij 1795
Met attestatie tot ons overgekomen:
Kunje Jacobs, huisvrouw van Jacob Derks Smit met attestatie van Groningen (vertrokken met attestatie na Opwierda 9 September 1802)

Den 10 December 1795
Met attestatie tot ons overgekomen:
Martinus van Dooren, Sergeant Majoor, met attestatie van Venloo (vertrokken met attest. den …Febr.1796)

Op belijdenis aangenomen:
Rudolphus Hendricus Sijbesma. (obit)
Mettje Raatinga van Noorderbaan, vrouw van Sijbesma
Lammert Derks (obit)
Eise Derks
Grietie Jans

Den 10 Maart 1796
Op belijdenis aangenomen:
Helena Vanderleij (obit)
Beiltje Tonkens (vertrokken met attest. naar Solwert den 7 December 1798)
Arendina Vos (vertrokken met attest. naar Delfzijl in November 1799)

Met attestatie tot ons overgekomen:
Jouke Jolles met attest. van Zuidwolde den 11 Maart 1796 (vertrokken met attest. den 8 Junij 1796)

Den 9 Junij 1796
Met attestatie tot ons overgekomen:
Frederik Furda, Sergeant
en
Anna Masboer, deszelfs huisvrouw met attest. van Leeuwarden (vertrokken met attest. den 2 Sep. 1796)
Op belijdenis zijn aangenomen:
Hilsien Deins (vertrokken naar Hillum 3 Maart 1805)
Grietje Jozua Roouaan (Extract van lidmaatschap afgegeven 6 Febr. 1804)
Jantie Remts (obit)
Zwaantje Jacobs (met attestatie naar Oostzaandam 3 Febr. 1807)

1796 den 15 September
Met attestatie tot ons overgekomen:
Maria van Weerden, geb. Hagenau, met attestatie van ‘t Heerenveen (met attestatie vertrokken naar Beduin den 22 Sept. 1797)

1796 den 8 December
Op belijdenis aangenomen:
Hienderk Renens (obit)
Joychem J. van Ijseren
Beerentie Jans Boghe
Willemke Willems

1797 den 9 Maart
Met attestatie tot ons overgekomen:
Albertie Hiddes, huisvrouw van Thomas Derks, met attestatie van Farmsum
Urbanus Sibolts met attest. van Gron. den 8 Maart
Gijssel Wilms, huisvrouw van N. Molenkamp met attest. van Oustwidden den 16 Maart (overleden Febr 1798)

Den 4 December
Joannes Franciscus Lubbers met attest. van Groningen 12 October 1797(vertrokken met attest. naar de O Pekel 17 Octob. 1805)

1798 Den 8 Maart
De onderstaande personen op geloofs belijdenis aangenomen:
Henderikus Lodewijks Zeehuizen (vertrokken)
Heine Jans
Trijntje Jonas
Martien Klassen
T Abeltje Tiddes heeft dit merk getrokken in mijn presentie B Hefting Boeks Diacon (obit)

Frederijka Menses Scharphuis
Maria Anderias Bock (obit)
Petrus Marant met attestatie van Maastricht den 4 November 1797 (obit)
Michael Janssen met attest. van Emden den 17 Sept. 1798.

1799
Lukas Johannes Spandau Du-Celliee (obit) en
Willemina Abresch, deszelfs huisvrouw met attestatie van Groningen tot ons overgekomen den 13 November 1797
Jurien Claassens, met attestatie van Groningen tot ons overgekomen den 30 April 1799 behoort onder Tjamsweer

1799
Marten Kim en (overleden 19 Nov. 1816)
Trientje Sierts (obit), met attestatie van Sapmeer tot ons overgekomen den 29 Octob. 1798

Op belijdenis des geloofs uit de gemeente tot ons overgekomen 6 Junij 1799
Jantie Cornelis Huzinga, gedoopt bij de voorbereidingspredikatie 7 Junij vrijdag (obit)

1799
Geert Sebes en Harmanna Bouwers
met attestatie van Holwierda tot ons overgekomen den 8 August 1799
(vertrokken met attestatie naar Ten Boer 22 Junij 1808)
Geesien Damste huisvrouw van den WelEeerw. Heer G. van den Broek, predikant bij die gemeente met kerkel. attestatie van Jalzum tot ons overgekomen den 4 august. 1799 (vertrokken naar Bierum 1811)

1799 den 5 December
De onderstaande leden op belijdenis des geloofs aangenomen:
Willem Jentsema
Harm Harms Bijssem
Jacoba Ringels

Sijbendina Ringels (obit)
Ojtia Smit (met attest. naar de Koog 19 Maij 1802)
Knelske P Kraan (obit)
Geessien Freerks (met attest. naar Delfzijl 15 Decem. 1804)
Trijentije Jacobs

1799 den 17 October
Met attest. van Gron. tot ons overgekomen:
Jantie Doukes

1800 den 6 Maart op belijdenis tot lidmaat aangenomen:
Jantje Arents

Siert Jans Mulder met attestatie van Sappemeer tot ons overgekomen den 29 April 1800
Derk T. Groenowoud (vertrokken met attestatie naar Veendam den 30 April 1810)
Willem E. Houwenzijl (obit)
Derk M. Hefting
Anna Margrieta A. Masson
Sijpke P Kraan (obit)

1800 den 12 September
Met kerkelijk attestatie tot ons overgekomen:
Harmannus Meijer en Jantje Abrahams
met attestatie van Groningen den 27 Junij 1800
Hindrikje Derks, wed. van F Groenewout met attestatie van Nieuwolda den 8 Aug. 1800 (met attestatie vertrokken na de Scheemda den 9 Febr. 1808)
Trijntje Stevens Kamping met attestatie van Leeuwarden den 9 Novemer 1800 (obit)
Bonno Rosevelt met attestatie van Jukwert den 9 November 1800 (obit)

1801 den 5 Maart zijn op belijdenis aangenomen:
Willem Pauwel (vertrokken met attest. naar Jokwert 14 Octob. 1803)
Greetie Vink (vertrokken met attest. naar IJsselstein den 17 April 1801)
Harmen Emmeling (obit)
Geertruid Pieters ingekomen met kerkel. attestatie van ‘t Zandt den 9 Febr. 1801

1801 den 11 Junij zijn op belijdenis aangenomen:
Willem Fokkes (vertrokken met attest. naar Solwert 27 Maart 1802)
Tjaart Broos (obit)
Janna Broos (obit)
Adriana Margarita Sibesma (vertrokken met attestatie naar Weiwert den 28 Sprokkelmaand 1811)
Catharina Rozeveld (obit)

1801 den 10 September op belijdenis der waarheden van onze Geref.Xt.godsd. aangenomen
J.H. Compaan (obit)
Anna Maria Sissingh Met attestatie overgekomen van Harlingen, de attestatie is afgegeven den 8 Julij 1801 (vertrokken)

1801 Den 10 December zijn de onderstaande personen op belijdenisse van haar geloof tot leden bij deze gemeente aangenomen:
Wijbe Jans Koop (obit)
Cornelis Kok (obit)
Albert Klaasens (obit)
Jans Hinderiks (vertrokken)
Jan Swiegman
Barteld C. de Haas (vertrokken)
Martjen Jochems uit den Mennoniten gemeente tot ons overgekomen en gedoopt (obit)
Catherina Tebbens (vertrokken)
Elsijn Oosterhuis
Dit is het eigen gesteld kenmerk X van Lijsbet Jans G.t. G. van den Broek v. d .M. App. (obiit)

Met kerkelijke attestatie tot ons overgekomen:
de Weleerw. Heer Marten Kim S.S. Minisr. Candid. met attest. van Wittewierum 9 Septemb. 1801
Jan Barends met attest. van Amterdam 12 Maart 1801 (vertrokken met attest. naar Amsterdam 12 Maart 1805)
Geesje Hendriks Poort met attest. van Amsterdam 31 October 1799, vernieuwt te Delfzijl 1 May 1801 (met attest naar Amlirt 12 Maart 1805)
Hillechien Westendorp met attest. van Farmsum 13 November 1801 (vertrokken met attest. naar Farmsum 22 April 1805)
Antje Smit met attest. van Solwerd 9 Novemb. 1801 (met attest. weder vertrokken na Solwerd den 18 November 1805)

1802 Den 11 Maart zijn op belijdenis der waarheden van onze Gereformeerden Christelijken Godsdienst als ledematen aangenomen:
Albert Heeringa
..okke Hinders
bakker
Hidde Jans Nienhuis (obit)
Derk Fokkes
Hindrik Omges Nieweg (vertrokken met attest. naar de O.Pekala den 30 Maij 1803)
Antje Palmers
Anje Ogiers
Grietje Nieveen (vertrokken met attestatie naar Sappemeer 1814)
Trientje Jacobs
Enneke Pieters
Maria Jansen
Willem Clasen Pot

Op belijdenis de waarheden aangenomen op den 10 Junij 1802
Anje Roelfs (obit)
Hebel Sissing met kerkel. attestatie van Delfzijl tot ons overgekomen den 12 April 1802

Op belijdenis der waarheden aangenomen op d. 9 Aug. 1802.
Evert Idema (overleden)
Met kerkelijke attestatie van Groningen tot ons overgekomen d. 29 Maij 1802
Margien Harms (vertrokken met attest. naar Groningen, 29 Junij 1806)
Met attestatie van Uitwierda d. 1 Sept. 1802
Dieverke Harms (obit)
Van Amsterdam Fransche gemeente d. 8 Junij 1802
M.M.Thomas

1802 Den 9 December op belijdenis der waarheden van onze hervormden Godsdienst als Ledematen aangenomen:
Isebrant Oosterhuis (obit)
Tammo Tjaards (obit)
Hindrik Wegnaar (obit)
Klaas Luijens Burenma (obit)
Marieke Scheltens

Met attestatie van Tjamsweerden 22 Nov. 1802:
Ebel Tomas (obit)

Den 30 Maart 1803 zijn op belijdenis der waarheden van onze Hervormden Godsdienst als ledematen aangenomen:
Thomas Derks (obit)
Tjark Steenhuis
Aaltjen Sijrts
Geeske Lubbers (met attest. naar Holwierda 30 August.1804)
Grietje Hindriks Doorenbos (met attest. naar Oterdum 27 Maart 1804)
Gepke L: Smit (met attest. naar Groningen 5 Maij 1803)

Den 1 September 1803 op belijdenis der waarheden aangenomen:
P. Compaan

Met attestatie van Oppendoes 7 August. 1803 overgekomen:
P. Idema (met attest. naar Groningen 16 Sept. 1805)
Jantje Nanning met attest. van Slochteren den 1 Decemb.1803.
Roelf Bennink (overleden 1811)
en …..echtelieden met attestatie van Wierdum den 18 Febr. 1804 tot ons overgekomen
Evertje Roelfs (met attestatie vertrokken naar Groningen den 4 Juli 1814)

Hindrik Heinkens
Lientien Heerres
Elisabet Doekes
X Dit nevenstand teken is gezet van Fenje Hindriks


1804 den 29 November
Zijn op belijdenis der waarheden van onze hervormden godsdienst aangenomen:
Sara Brinks (obit)
Hilke Derks Dijk, uit de gemeente des Mennonieten en belijdenisse tot ons overgekomen en gedoopt den 5 December
Swaantje Jacobs Wijrenga (vertrokken met attest. naar ‘t Zandt 12 Sept. 1805)
Jelina Arnoldus Masson
X Dit is het kenmerk van Japikje Jacobs (vertrokken met attest. naar Hellum den 11 Novemb. 1805)
Dit O kenteken heeft gezet IJtje Alberts (vertrokken met attestatie naar Delfzijl den 4 April 1808)
Roelf Jacobs Wijrenga (vertrokken na Solwert met attest. den 6 Julij 1811)
Christoffer Arnoldus Masson met attestatie van Doesberg

1805 Den 28 Febr.
Op belijdenis der waarheden van onze hervormde godsdienst aangenomen:
Hindrik van Aalst (obit)
Berend Olthoff met attestatie van Groningen den 5 Augusti 1803

Den 30 Maij zijn op belijdenis der waarheden aangenomen:
Rinske van Bergen
Mieid Stoffers
Geertje Tammes
+ Dit is het teken van Hendrikje Aeges
Aafjen Smit
Lucia Hemmes (overleden)
Hemmina Jacobs
Tjaaktje Tammes (obiit)

Den 24 Augusti 1805 Aaltje Pieters, weduwe van Feie Kornelis met attest. van Sappemeer tot ons overgekomen (weder vertrokken met attest. naar Sappemeer 29 Maij 1806)
Den 13 Novemb. 1805 is Grietje Obbes met attest. van Veendam tot ons overgekomen (weder vertrokken met attestatie naar Veendam den 30 Ap. 1810)

Den 28 Nov. 1805 zijn op belijdenis der waarheden aangenomen:
Reurt Willems Dijk (overleden in 1839)
(geboren den 7 Oct. 1779 uit menonite ouders genoemd Willem Reud
Dijk
en Jantje Cornelis Huizinga, E. te Appingedam)
Jantjen Jans Niewold (obit)

Den 30 Maart 1806 op belijdenis der waarheden aangenomen:
Herman Wennigen (met attestatie vertrokken naar Winschoten)

Den 12 Maij 1806 op belijdenis der waarheden aangenomen:
Klaas Sipkes De Vries (vertrokken met attest. naar Groningen 5 Maart 1807)
Fennegijn Klaassen (vertrokken met attest. naar Groningen 5 Maart 1807)
Geertruid Klaasen (vertrokken naar Slochteren den 7 Dec. 1807)

Den 29 Maij 1806 zijn op belijdenis der waarheden van onze hervormden godsdienst tot ledematen
dezer gemeente aangenomen:
H. Fiege
Mr. Nieveen (obit)
Derk S: Harmannij (vertrokken met attest. naar Delfzijl 30 Febr. 1815)
L   Dit is het merkteken van Grietje Teilinga
Annegijn Nieveen
Geesien T Dorenbos
Johanna Quintina Stratingh (vertrokken met attestatie naar Adorp den 8 Sept. 1812)

Den 4 Sept. 1806
Wierden op belijdenis der waarheden van onze hervormden Godsdienst als leden dezer Gemeente aangenomen:
Luppo J. Bolmeijer getrouwd met Jun W Hendriks (vertrokken na Spijk den 14 Juni 1808)
Jaaptjen Tiejes (obit)
Stjen Tjaards (vertrokken met attestatie na Spijk den 14Juni 1808)
Pieterke Jans

Met attestatie van ‘t Zandt tot ons overgekomen den 3 Sept. 1806
Zwaantje Jacobs Wieringa (obit)
Op belijdenis der waarheden zijn aangenomen op 4 Dec. 1806
Luppe Habbes Rosema
Diewerke Tiddes

Trijnte Bronmis met kerkelijk attestatie van Hoorn tot ons overgekomen den 2 Oct. 1806 (met attestatie naar Groningen vertrokken den 4 Mei 1817)

Op belijdenis der waarheden van onzen hervormden godsdienst zijn aangenomen den 5 Maart 1807:
Frits Derks
Jan F. Smit (obiit)
Meertien Hr. Rosema (met attest. naar Noordbroek 11 Sept. 1807)
Klasjen Nannings
Jantie A. Drijfhamer
Hillechijn Scheltens (met attest. naar Noordbroek 11 Sept. 1807)
Jan Luitjes met kerkelijke attestatie van Opwierda tot ons overgekomen 20 Febr. 1807.
Mr. Geert Arends Veendorp en Antje Geerts Onstwedder, egtelieden zijn met kerkelijke attestatie van den O. Pekel A tot ons overgekomen den 7 April 1807

Op belijdenis der waarheden van onzen hervormden Godsdienst tot lidmaat aangenomen den
25 Junij 1807:
Anje Loerts Bakker (met attestatie vertrokken naar Boornbergeun)

Met attestatie van Groningen tot ons overgekomen den 3 Oct. 1807:
Gerrit Knijpenga
en
Hendrica Everts (met attestatie vertrokken naar Groningen den 3 Maart 1819)

Op belijdenis der waarheden van onzen hervormden godsdienst zijn op den 2 Juni 1808 tot
lidmaten aangenomen:
Hindrik Burelts
Eibelt Jans Backer
Sielke Stienstra
Adriana Edwardina Sissingh (overleden)
Grietie Jans
Mecchalina Boelens (vertrokken naar Groningen den 6 Oct. 1810)

Met attestatie van Lemgo den 27 Maart 1808 is tot ons overgekomen:
Coenraad Hendrik Witte (vertrokken naar Opwierda)

De 1 Sept. 1808 is met attestatie van Gorinchem tot ons overgekomen:
Casper Seibels (vertrokken met attest. naar Groningen den 7 Juli 1814)

Den 9 Dec. zijn met attestatie tot ons overgekomen
van Haringhuizen:
Magdalena Reinalda
Rinske Reidhorst

van Slochteren:
Klaas Jans Mulder
Willemtje Jans Woldring
Geertruid Klaassens


Den 1 Juni 1809 zijn op belijdenis der waarheden aangenomen:
Pieter Roelfs
Harmke Meertens
Jantje Jelles Mulder
 
Den 1 Juni 1809 zijn met Attestatie tot ons overgekomen
van Farmsum  Grietje Roelfs Wed. van Pieter Tjasses.
vam Garshuizen Aaltje Jakobs Huisvr. van Lammert Derks

Den 17 van Zomerm. 1809 is met Attestatie tot ons overgekomen
van Opwierda  Grietje Tjaarts huisvr. van Arent Evers.

Den 30 van Stagtmaand 1809 zijn op belijdenis der Waarheden aangenomen
Claas Siccama
Willm Egberts Smidt
Jantje E. Spithorst
(overleden 21 oct. 1811.)
Jettje Buirma
+  Dit is het eigengemaakte handteken van Everdina Klaasens Schut g.t. G.v.d.Broek Syn. Sav.
Wilmijna Jans
 x  Dit is het merkteken geplaatst door Hendrikje Jans huisvr. van Jan Abrahams. (obiit)

Op dato zijn met Attestatie tot ons overgekomen
van Harlingen  Jakob Ringnalda (overleden 1811.)
en Geertje Reidhorst (overleden 1810.)
van Lellens  Jurrien Klasens Rijpma (vertr. met Attest. naar de Beerta.)
Op de 1 Maart 1830 zijn op Belijdenis der waarheden aangenomen
Klaas Hinderks Sjourts (obiit)
Claas Derks Rintjes (obiit)
Berend Hindriks (vertrokken)
Rudolph Ebels Cleveringa (vertrokken naar Groningen d. ???, 1811.)
Derk Freerks Hofman
Harm J: van den Werf
Martie Jans Scheltes, huisvrouw van Claas H. Sjoers (obit)
Trijntje J.van de Warf, huisvrouw van Tjaard Dijkstra
Alberdina J. Smit
Frouwijna Klaasen, huisvrouw van R. P. Schuit
Trintie Hitties, huisvrouw van Harm v. d. Werf
Obbechien Jans Smit, huisvrouw van J. Eigenberg
Antie Hinderks, huisvrouw van J. Donzelaar
Hinderika Masson (vertrokken den 11 Louwmaand 1811 met attestatie naar Groningen.
Maxgijn Benninks (jonge dochter, den 27 Dec. 1812 vertrokken met att. naar Groningen)
Trijntje Thomas Doornbos (jonge dochter, den 20 Nov. 1814 vertrokken met attest. naar de O. Pekel A)
Seiske Eepkes, huisvrouw van Jan Reinders Dallinga
Meike Hinderks (jonge dochter, vertrokken met attest. naar Farmsumden 13 Nov. 1814)

op dato met attestatie tot ons overgekomen van Jukwert:
Jacobus Meidoute get. J.van Weerden 1 Dec.1809 (obit)

Den 14 Zomermaand 1810 zijn met attestatie van IJlst tot ons overgekomen:
Arend Wagemans van Loenen (obit)
en
Lammegien van Sijdenborg ...., echtelieden (vertrokken met attest. naar Groningen den 2 Maart 1812)

van Groningen: Trijntje Scheltens

Den 30 Aug. 1810 zijn met kerkelijk getuigenis tot ons overgekomen:

Van ‘t Hoogezand Harmke Foppes (obit) get. A. Lentz Pred.
Van Ten Boer Geert Sebes, get. J. L. Oosterhuis Pred.

Den 23 van Hooimd. 1810 is met attestatie van Wirdum tot ons overgekomen
Derkje Tjaarts, huisvrouw van Edze Remgers

Den 18 Sprokkelmd. 1811 is met attestatie van Holwierda tot ons overgekomen
Ariens Johannes Kappers

Den 6 Junij 1811 zijn met attestatie tot ons overgekomen:

1. . . . . . . .  Meintje Peerlkamp van Groningen Get. Ds Hendriks (vertrokken met attestatie naar Groningen)

2. Roelf Ebels en Grietje Jans, egtelieden van Oostwold.  Get. Ds. Tammen (vertr. naar Hillum met attest. 21 Febr. 1820)

3. Henderik de Bruin van Stedum get. Corstius (obit)

4. Ariaantje Reetgeld, huisvrouw van Hendrik de Bruin van Stedum get. Ds Corstius


1811 Op den 29 Augustus zijn op belijdenis des geloofs aangenomen:
Jurjen Hindriks Smit (met attest. vertrokken naar Groningen den 16 Sept.1811)
Antie Luigers, huisvrouw van Jan Hemmes

op dato met attestatie tot ons overgekomen
Riemt Eilders van Farmsum getekend E. DuCelliee Pred. (obit)

 

Beheerder van deze site is RHC Groninger Archieven. Je bent bezoeker sinds 28 januari 2006.